Sprawdzasz tag

promocje

Aktualności

Przegląd wydawniczych promocji na Black Friday

Ostat­ni pią­tek listo­pa­da, okre­śla­ny czar­nym piąt­kiem, to zaku­po­we apo­geum, swo­ista cele­bra­cja komer­cja­li­zmu i począ­tek naj­bar­dziej docho­do­we­go w bran­ży sprze­da­ży deta­licz­nej sezo­nu w roku. Zapo­cząt­ko­wa­na w Sta­nach Zjed­no­czo­nych tra­dy­cja ogrom­nych prze­cen na Blach Fri­day z łatwo­ścią roz­prze­strze­ni­ła się na inne regio­ny świa­ta. Rów­nież w Pol­sce mamy oka­zję kupo­wać dziś i w naj­bliż­szych dniach taniej. Przy­go­to­wa­li­śmy dla was, Nie­sta­ty­stycz­nych Pola­ków, wybór pro­mo­cji wydaw­ni­czych z oka­zji czar­ne­go piąt­ku. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Niestatystyczny przegląd promocji na książki wprost od wydawców (ciąg dalszy)

Bada­nie Biblio­te­ki Naro­do­wej poka­za­ło, że poziom czy­tel­nic­twa w Pol­sce deli­kat­nie wzrósł wzglę­dem ostat­nich lat. Cie­ka­we, jak będą pre­zen­to­wać się wyni­ki tego­rocz­nej ankie­ty. Z jed­nej stro­ny pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa zro­bi­ła oczy­wi­ście wie­le złe­go, nisz­cząc ludz­kie życia, mie­sza­jąc w gospo­dar­ce, wpły­wa­jąc nega­tyw­nie na finan­se, z dru­giej stro­ny spo­łe­czeń­stwo ska­za­ne na sie­dze­nie w domach pozba­wio­ne dostę­pu do zwy­cza­jo­wych roz­ry­wek może chęt­niej się­gać po książ­ki. A wydaw­cy nie zaprze­sta­ją sta­rań, żeby tra­fić ze swo­imi tytu­ła­mi do jak naj­więk­sze­go gro­na czy­tel­ni­ków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Niestatystyczny przegląd promocji na książki wprost od wydawców!

Sytu­acja na ryn­ku książ­ki jest bar­dzo nie­pew­na. Księ­gar­nie sta­cjo­nar­ne nie funk­cjo­nu­ją, sprze­daż prze­nio­sła się do inter­ne­tu, wydaw­cy prze­su­wa­ją pre­mie­ry, co też jest natu­ral­ne, bo cięż­ko inwe­sto­wać pie­nią­dze, kie­dy zwrot obar­czo­ny jest tak wiel­kim ryzy­kiem. Pisa­li­śmy wcze­śniej o akcji wspie­ra­ją­cej lokal­ne księ­gar­nie, w ramach któ­rej zachę­ca­ni jeste­śmy do zama­wia­nia u nich ksią­żek przez tele­fon lub pocz­tę elek­tro­nicz­ną. Może­my jed­nak rów­nież samym wydaw­com zapew­nić wspar­cie tro­chę bar­dziej bez­po­śred­nie. Wystar­czy od cza­su do cza­su zaopa­trzyć się w książ­ki w wydaw­ni­czych księ­gar­niach inter­ne­to­wych. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zimowy kiermasz książkowy w Biedronkach. Książki po 9,99 zł

Jutro, 27 grud­nia, w sie­ci dys­kon­tów będzie dostęp­na ofer­ta ksią­żek w ramach zimo­we­go kier­ma­szu. Wszyst­kie pozy­cje po 9,99 zł. W ofer­cie m.in. Jojo Moy­es, Remi­giusz Mróz, Kata­rzy­na Bon­da, Syl­wia Chut­nik,  Artur Gór­ki, Jo Neb­so, Tru­di Cana­van. Cała ofer­ta dostęp­na poniżej.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Znak” końca roku – wielka wyprzedaż ebooków

Świę­ta, świę­ta i… mega pro­mo­cja na ebo­oki wydaw­nic­twa Znak wła­śnie się roz­po­czę­ła. Każ­dy ebo­ok z tej ofi­cy­ny w pro­mo­cji do zgar­nię­cią za 18,18 zł. Czy war­to na nie polo­wać? Zoba­czy­my, co w ogó­le mają do zaoferowania.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Mikołajkowe promocje książkowe Biedronki

Książ­ka na miko­łaj­ki? Brzmi świet­nie! Praw­da? A dzię­ki bie­dron­ko­wym prze­ce­nom moż­na zre­ali­zo­wać ten plan taniej niż zwy­kle. 4 grud­nia rusza­ją dwie atrak­cyj­ne dla molów książ­ko­wych oferty.
Pierw­sza to pakie­ty – zestaw dwóch lub trzech ksią­żek za 39,99 zł. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Najlepsze książki na Black Friday

Black Fri­day, czy­li czar­ny pią­tek to dzień otwie­ra­ją­cy sezon zaku­pów przed Bożym Naro­dze­niem w USA. Obcho­dzo­ny jest na całym świe­cie tego same­go dnia – zawsze przy­pa­da na ostat­ni pią­tek listo­pa­da. To dosko­na­ła oka­zja do kupie­nia po wyjąt­ko­wo oka­zyj­nych cenach rze­czy daw­no już przez nas upa­trzo­nych, a dotych­czas za dro­gich oraz do hur­to­wych zaku­pów prze­ce­nio­nych do gra­nic moż­li­wo­ści płyt, fil­mów, ubrań, a przede wszyst­kim ksią­żek. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nowa lipcowa oferta książkowa w Biedronkach

Bie­dron­ka znów kusi książ­ka­mi w super­ce­nie. Tym razem spo­ry wybór tytu­łów w cenie 24,99 zł, a ponad­to best­sel­le­ry w cenie 27,99 zł i książ­ki dla dzie­ci za 19,99 zł. W ofer­cie m.in. twór­czość Deana Koont­za czy “13 powo­dów”, czy­li powieść, na pod­sta­wie któ­rej powstał gło­śny serial Net­flik­sa. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Majowa wyprzedaż w Biedronkach

W Bie­dron­ce znów garść tanich ksią­żek. Tym razem za 9,99 zł m.in. “Zie­lo­na mila” Ste­phe­na Kin­ga, “Dia­beł ubie­ra się u Pra­dy” Lau­ren Weis­ber­ger czy “Cia­ło” Tess Ger­rit­sen. Dodat­ko­wo za 24,99 zł dostęp­na będzie “Dziew­czy­na z pocią­gu” Pau­li Haw­kins oraz jej naj­now­sza książ­ka “Zapi­sa­ne w wodzie”. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Promocje książkowe (10–16 kwietnia 2017)

Pre­zen­tu­je­my Wam parę cie­ka­wych pro­mo­cji na książ­ki. Na pierw­szy ogień pro­mo­cja w sie­ciach Bie­dron­ka. W tym tygo­dniu, w ofer­cie Wiel­ka­noc­nej za 14,99 znaj­dzie­my spo­ro pozy­cji dla naj­młod­szych. Poni­żej zdję­cia, oraz ofer­ty z księ­garń inter­ne­to­wych. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Tanie książki na zimę w Biedronce

I znów piszę o Bie­dron­ce! Przy­pa­dek? Nie, wiel­ki zimo­wy kier­masz ksią­żek! Po tym, jak Bie­dron­ka odno­to­wa­ła gigan­tycz­ną sprze­daż oraz zaofe­ro­wa­ła inte­re­su­ją­ce pakie­ty świą­tecz­ne, sieć wycho­dzi z kolej­ną czy­tel­ni­czą ini­cja­ty­wą. Tym razem jest to wiel­ka wyprze­daż – gorą­ce tytu­ły takie jak twór­czość Kin­ga, Clan­cy­’e­go, Nes­bo, Cana­van, Cus­sle­ra czy Miło­szew­skie­go dostęp­ne będą za jedy­ne 9,99 zł.

Czy­taj dalej

-->