Aktualności

Mikołajkowe promocje książkowe Biedronki

Książ­ka na miko­łaj­ki? Brzmi świet­nie! Praw­da? A dzię­ki bie­dron­ko­wym prze­ce­nom moż­na zre­ali­zo­wać ten plan taniej niż zwy­kle. 4 grud­nia rusza­ją dwie atrak­cyj­ne dla molów książ­ko­wych oferty.
Pierw­sza to pakie­ty – zestaw dwóch lub trzech ksią­żek za 39,99 zł. Do wybo­ru m.in. twór­czość Nory Roberts, Joh­na Gri­sha­ma, Tess Ger­rit­sen, Mai Lidii Kos­sa­kow­skiej czy Jaku­ba Żul­czy­ka. Dru­ga prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci. To boga­ta ofer­ta ksią­że­czek za 24,99 zł. Wśród nich: “24 opo­wie­ści w ocze­ki­wa­niu na Boże Naro­dze­nie”, “Pol­scy poeci dzie­ciom”, “Księ­ga baśni moje­go dzie­ciń­stwa” czy “Mały Ksią­żę” Anto­ine­’a de Saint-Exupery’ego.

 

Naj­lep­sze gadże­ty książ­ko­we tyl­ko na Molom.pl!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy