Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

TOP 10 audiobooków na jesień

Audio­bo­oki to naj­lep­szy spo­sób na „lek­tu­rę” ksią­żek wte­dy, gdy nie mamy cza­su ani moż­li­wo­ści na to, aby czy­tać je w tra­dy­cyj­ny spo­sób. Audio­bo­oki oka­zu­ją się nie­za­stą­pio­ne w cza­sie upra­wia­nia spor­tów, pro­wa­dze­nia samo­cho­du, spa­ce­ro­wa­nia, robie­nia domo­wych porząd­ków, podró­żo­wa­nia w zatło­czo­nej komu­ni­ka­cji miej­skiej i w wie­lu innych codzien­nych sytu­acjach. Nie dość, że umi­la­my sobie czas cho­ciaż­by w skle­po­wych kolej­kach czy kor­kach to przede wszyst­kim pozna­je­my kolej­ne cie­ka­we, a cza­sem wybit­ne, dzie­ła.

Aby uła­twić Wasz wybór pierw­sze­go, lub kolej­ne­go, aud Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Już tylko kilka dni dzieli nas od 23. edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie

Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie to z całą pew­no­ścią jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń lite­rac­kich w kra­ju. Na czte­ry dni prze­stron­ne hale EXPO Kra­ków zamie­nią się w raj dla czy­tel­ni­ków: peł­ny zna­ko­mi­tych ksią­żek, obfi­tu­ją­cy w oko­ło­li­te­rac­kie atrak­cje, dają­cy nie­za­wod­ną spo­sob­ność na spo­tka­nie się z ulu­bio­nym auto­rem. Tego­rocz­na edy­cja wystę­pu­je pod hasłem „Czy­tać to bar­dziej żyć” autor­stwa Car­lo­sa Ruiza Zafó­na. Dla­te­go tym bar­dziej wszyst­kich pra­gną­cych prze­ży­wa­nia lite­rac­kich unie­sień zapra­sza­my w dniach 24–27 paź­dzier­ni­ka na uli­cę Gali­cyj­ską 9 w Kra­ko­wie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zmarł Bohdan Butenko

Ode­szła kolej­na waż­na postać pol­skiej sce­ny lite­rac­kiej. Boh­dan Buten­ko, zna­ko­mi­ty rysow­nik, gra­fik, autor ksią­żek i komik­sów, a tak­że sce­na­rzy­sta i pro­jek­tant deko­ra­cji teatral­nych zmarł w wie­ku 88 lat. Pozo­sta­wił jed­nak po sobie nie­za­tar­ty ślad w posta­ci ksią­żek – czy to wła­snych, czy cudzych – któ­re opra­co­wy­wał gra­ficz­nie, a przede wszyst­kim posta­ci Gapi­szo­na, Kwa­pi­szo­na, Gucia i Ceza­ra, któ­re pozo­sta­ją żywe we wspo­mnie­niach Pola­ków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Margaret Atwood i Bernardine Evaristo laureatkami tegorocznej Nagrody Bookera

Podział Nagro­dy Booke­ra nie zda­rza się zbyt czę­sto, nale­ża­ło­by powie­dzieć, że w ogó­le do takiej sytu­acji nie powin­no dojść. W histo­rii nagro­dy sta­tu­et­ka dzie­lo­na była dwa razy: w 1974 i 1992. Po dru­gim przy­pad­ku w regu­la­mi­nie kon­kur­su poja­wił się zapis, że poje­dyn­cza nagro­da nie może tra­fić do wię­cej niż jed­nej oso­by, nie moż­na rów­nież odmó­wić jej otrzy­ma­nia. A mimo to sędzio­wie w tym roku posta­no­wi­li podzie­lić Nagro­dę Booke­ra pomię­dzy Mar­ga­ret Atwo­odBer­nar­di­ne Eva­ri­sto. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Październikowa promocja książkowa w Biedronce

Od dzi­siaj w popu­lar­nym dys­kon­cie nazwa­nym po owa­dzie znaj­dzie­cie książ­ki za 9,99 zł.  Mamy tutaj m.in. Joh­na Gre­ena, Ste­phe­na Kin­ga, Joan­nę Chmie­lew­ską, Norę Roberts czy Eli­za­beth Gaskell. Część tytu­łów to praw­do­po­dob­nie pocke­ty, część to nor­mal­ne wyda­nia. Dużo pozy­cji któ­re wcze­śniej nie było dostęp­ne. Pro­mo­cja trwa do 27 paź­dzier­ni­ka lub wyczer­pa­nia zapa­sów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Odnaleziony został znany wcześniej tylko w fragmencie wiersz Juliusza Słowackiego

Biblio­te­ka Naro­do­wa poin­for­mo­wa­ła, że weszła w posia­da­nie wier­sza Juliu­sza Sło­wac­kie­go zaty­tu­ło­wa­ne­go Le Cime­ti­ère du Père la Cha­ise. Wcze­śniej zna­ny był tyl­ko pozba­wio­ny tytu­łu frag­ment tego utwo­ru – dwa­dzie­ścia sie­dem wer­sów zna­le­zio­nych w pamięt­ni­ku nale­żą­cym do mat­ki poety. Bio­rąc pod uwa­gę to, jak mało ze spu­ści­zny Sło­wac­kie­go zacho­wa­ło się do dzi­siej­szych cza­sów, nowy przed­miot w kolek­cji Biblio­te­ki Naro­do­wej ma ogrom­ne zna­cze­nie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Takich pomników nam trzeba! Kraków zasadzi las dla noblistki

25 tysię­cy drzew zosta­nie zasa­dzo­nych w Kra­ko­wie. To for­ma uczcze­nia Lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla dla Olgi Tokar­czuk.
Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO uczci suk­ces Olgi Tokar­czuk, wysta­wia­jąc jej nie­ty­po­wy pomnik. Pre­zy­dent Mia­sta Kra­ko­wa Jacek Maj­chrow­ski pod­jął decy­zję o utwo­rze­niu na tere­nie nowo­huc­kich Kujaw lasu Pra­wiek. 29 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 10.00 w ramach odby­wa­ją­ce­go się wte­dy Festi­wa­lu Con­ra­da kra­ko­wia­nie wspól­nie zasa­dzą drze­wa. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Naukowcy próbują odczytać zwęglone w wyniku wybuchy Wezuwiusza starożytne zwoje

Wezu­wiusz uzna­wa­ny jest za jeden z naj­nie­bez­piecz­niej­szych wul­ka­nów na Zie­mi. Mimo że od 1944 nie daje oznak aktyw­no­ści, naukow­cy ocze­ku­ją wkrót­ce sil­nej erup­cji. Prze­wi­dy­wa­ny wybuch nie będzie jed­nak rów­nie kata­stro­fal­ny, jak ten, któ­ry w 79 roku znisz­czył Pom­pe­je, Her­ku­la­num i Sta­bie. Wte­dy roz­ża­rzo­ny mate­riał piro­kla­stycz­ny, ogrom­ne ilo­ści popio­łu oraz tru­ją­ce gazy zabi­ły tysią­ce miesz­kań­ców. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

We Wrocławiu książki Olgi Tokarczuk działają jak bilety MPK

Olgi Tokar­czuk w Pol­sce niko­mu raczej nie trze­ba przed­sta­wiać, ostat­ni­mi cza­sy pod­bi­ja rów­nież ryn­ki anglo­ję­zycz­ne. Tłu­ma­cze­nie Bie­gu­nów zdo­by­ło Mię­dzy­na­ro­do­wą Nagro­dę Booke­ra, był do niej rów­nież nomi­no­wa­ny prze­kład powie­ści Prowadź swój pług przez kości umar­łych, któ­ry doszedł do fina­łu. Wczo­raj zaś ogło­szo­no dwo­je lau­re­atów lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla – za rok poprzed­ni i za bie­żą­cy. Oka­za­ło się, że Aka­de­mia Szwedz­ka doce­ni­ła kunszt pol­skiej autor­ki, tym samym Olga Tokar­czuk weszła do nie­zbyt licz­ne­go gro­na pocho­dzą­cych z Pol­ski nobli­stów w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Nieodnaleziona Remigiusza Mroza coraz bliżej zekranizowania

Fani Remi­giu­sza Mro­za mogli już oglą­dać sied­mio­od­cin­ko­wą tele­wi­zyj­ną adap­ta­cję powie­ści Zagi­nię­cie z Mag­da­le­ną Cie­lec­ką wcie­la­ją­cą się w rolę praw­nicz­ki Joan­ny Chył­ki. Wkrót­ce TVN będzie krę­cił dru­gi sezon – tym razem na warsz­tat wzię­ta zosta­nie Kasa­cja. Nie jest to jed­nak jedy­na seria Remi­giu­sza Mro­za, któ­rą zoba­czy­my w wer­sji seria­lo­wej. Autor już nie­jed­no­krot­nie zapo­wia­dał, że seria z komi­sa­rzem For­stem i cykl W krę­gach wła­dzy tra­fią na małe ekra­ny. A w ostat­nim cza­sie zasy­gna­li­zo­wał, że rów­nież Nie­od­na­le­zio­na jest coraz bli­żej zekra­ni­zo­wa­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Następną powieścią Remigiusza Mroza będzie kontynuacja Behawiorysty

Już wkrót­ce Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie, zaraz roz­po­czy­na się też sezon pre­zen­to­wy. Moż­na by się spo­dzie­wać wysy­pu pre­mier powie­ścio­wych od popu­lar­nych pisa­rzy. Wydaw­nic­two FILIA i Remi­giusz Mróz nie zawo­dzą. 30 paź­dzier­ni­ka uka­że się nowa książ­ka pocho­dzą­ce­go z Opo­la auto­ra. Jej tytuł to Ilu­zjo­ni­sta, a głów­nym boha­te­rem będzie zna­ny z Beha­wio­ry­sty były pro­ku­ra­tor Gerard Edling. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nowe miejsce w Internecie dla fanów uniwersum Harry’ego Pottera

Kil­ka lat po tym, jak wyda­na zosta­ła powieść Har­ry Pot­ter i Insy­gnia Śmier­ci, ostat­ni tom serii o słyn­nym nasto­let­nim cza­ro­dzie­ju, wystar­to­wał por­tal Pot­ter­mo­re. Za stro­ną inter­ne­to­wą sta­ła sama J.K. Row­ling, któ­ra chcia­ła utwo­rzyć spe­cjal­ne miej­sce w sie­ci dla wszyst­kich spra­gnio­nych wie­dzy o uni­wer­sum. Tam poja­wia­ły się cie­ka­we arty­ku­ły, prze­my­śle­nia autor­ki, nie­pu­bli­ko­wa­ne wcze­śniej frag­men­ty, któ­re nie zosta­ły final­nie włą­czo­ne do powie­ści i inne atrak­cyj­ne mate­ria­ły. Teraz już nie ma Pot­ter­mo­re. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Najlepsze ebooki Czarnej Owcy

Tyl­ko w tym tygo­dniu macie szan­sę kupić ebo­oki Czar­nej Owcy ponad 50% taniej! Pod szyl­dem wydaw­nic­twa Czar­na Owca uka­zu­ją się książ­ki zna­nych i cenio­nych pisa­rzy, pol­skich oraz zagra­nicz­nych. Wra­że­nie robi zwłasz­cza ich ofer­ta kry­mi­na­łów – wśród nich znaj­dzie­cie ebo­oki Camil­li Läck­berg, Stie­ga Lars­so­na czy Vin­cen­ta V. Sever­skie­go. Rów­nie dobrze pre­zen­tu­ją się tytu­ły zali­cza­ne do pro­zy, na cze­le z „Ody­se­ją nowo­jor­ską” Kri­sto­phe­ra Jan­sma, i porad­ni­ków popu­lar­no­nau­ko­wych, w gro­nie któ­rych są mię­dzy inny­mi „Mię­so­ho­li­cy” Mar­ty Zara­skiej i „Śmierć wisi w powie­trzu” Kate Win­kler Daw­son. W pro­mo­cji zna­la­zło się pra­wie pół tysią­ca tytu­łów w raba­tach się­ga­ją­cych 58%. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Laureatem tegorocznej Nagrody Nike został Mariusz Szczygieł

W 1997 Wie­sław Myśliw­ski zdo­by­wa świe­żo powo­ła­ną do życia Nagro­dę Lite­rac­ką Nike za Wid­no­krąg. Od tego cza­su co roku kapi­tu­ła wybie­ra jed­ne­go lau­re­ata, któ­re­go dzie­ło lite­rac­kie wyda­ne w wyzna­czo­nym okre­sie wywar­ło na sędziach naj­więk­sze wra­że­nie – nie ma zna­cze­nia czy jest to powieść, bio­gra­fia, esej, czy tomik poezji. Wśród dotych­cza­so­wych wyróż­nio­nych znaj­du­ją się mię­dzy inny­mi Cze­sław Miłosz, Jerzy Pilch, Doro­ta Masłow­ska, Olga Tokar­czuk czy Joan­na Bator. Wczo­raj, tj. 6 paź­dzier­ni­ka, do gro­na lau­re­atów dołą­czy­ło kolej­ne nazwi­sko. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Niestatystyczny spis książek na październik 2019

Oto w paź­dzier­ni­ku rynek książ­ki się prze­bu­dził i łapie wiatr w żagle, aby zapeł­nić księ­gar­nie nowo­ścia­mi i pre­mie­ra­mi, szy­ku­jąc się powo­li na świę­ta. Sezon pod­ręcz­ni­ko­wi się koń­czy, waka­cje daw­no za nami, więc i kon­kret­nych ksią­żek przy­by­wa – tyl­ko, czy star­czy cza­su, żeby uda­ło się poznać wszyst­ko, co wpa­dło w oko… albo zaku­po­wą siat­kę lub wir­tu­al­ny koszyk? Czy­taj dalej

-->