Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

W Nowym Jorku otworzony został sklep dla fanów Harry’ego Pottera

W cią­gu nie­speł­na ćwierć wie­ku od wyda­nia pierw­sze­go tomu przy­gód nasto­let­nie­go cza­ro­dzie­ja z cha­rak­te­ry­stycz­ną bli­zną na czo­le biz­nes zwią­za­ny z Har­rym Pot­te­rem roz­rósł się na nie­wy­obra­żal­ną ska­lę. Fani wykre­owa­ne­go przez J.K. Row­ling uni­wer­sum mogą eks­plo­ro­wać świat magii dzię­ki książ­kom, fil­mom, sztu­kom teatral­nym, grom kom­pu­te­ro­wym i mobil­nym, par­kom roz­ryw­ki, festi­wa­lom i skle­pom peł­nych róż­ne­go rodza­ju gadże­tów i atrak­cji. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

W Kostrzynie funkcjonuje Stacja Książki – nowe miejsce służące amatorom czytania

Idea book­cros­sin­gu, czy­li wol­nej wymia­ny ksią­żek mię­dzy czy­tel­ni­ka­mi ma się w Pol­sce bar­dzo dobrze. Powsta­je coraz wię­cej miejsc, w któ­rych moż­na zaopa­trzyć się za dar­mo w nową lek­tu­rę, a w zamian zosta­wić coś, co już się prze­czy­ta­ło, żeby ktoś inny mógł się tym nacie­szyć. Przed kil­ko­ma dnia­mi w Kostrzy­nie otwar­ta zosta­ła Sta­cja Książ­ki. Prze­zna­cze­niem punk­tu jest uła­twie­nie lokal­nej spo­łecz­no­ści pro­ce­su dzie­le­nia się czy­ta­ny­mi publi­ka­cja­mi. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Katarzyna Bonda w przyszłym roku będzie podbijać hiszpańskojęzyczne kraje

Każ­dy twier­dzą­cy, że kry­mi­na­ły są dome­ną męż­czyzn ple­cie po pro­stu bzdu­ry. Prze­cież wie­le zna­ko­mi­tych pisa­rek poświę­ca się two­rze­niu tego gatun­ku. W Pol­sce rów­nież mamy autor­ki, któ­rych powie­ści kry­mi­nal­ne pla­su­ją się w czo­łów­kach list best­sel­le­rów. Jed­ną z nich jest Kata­rzy­na Bon­da – każ­da kolej­na jej książ­ka sta­je się z miej­sca hitem sprze­da­żo­wym. A wkrót­ce seria powie­ścio­wa o pro­fi­ler­ce Saszy Zału­skiej pod­bi­jać będzie ser­ca hisz­pań­sko­ję­zycz­nych czy­tel­ni­ków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Moralność pani Dulskiej tematem tegorocznej edycji Narodowego Czytania

Naro­do­we Czy­ta­nie to orga­ni­zo­wa­na od 2012 roku przez pre­zy­den­ta Pol­ski cyklicz­na akcja, któ­rej naj­waż­niej­szym punk­tem jest publicz­na lek­tu­ra wybra­ne­go dzie­ła w tysią­cach róż­nych miejsc na świe­cie z udzia­łem całej rze­szy słu­cha­czy. Andrzej Duda zapro­sił przed kil­ko­ma dnia­mi Pola­ków do udzia­łu w bie­żą­cej edy­cji wyda­rze­nia. 4 wrze­śnia gro­mad­nie czy­tać będzie­my Moral­ność pani Dul­skiej Gabrie­li Zapol­skiej. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Empik podsumował trzecią edycję Wirtualnych Targów Książki

1 czerw­ca zakoń­czy­ła się trze­cia edy­cja orga­ni­zo­wa­nych przez Empik Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki. Trwa­ją­ce dwa tygo­dnie inter­ne­to­we wyda­rze­nie przy­cią­gnę­ło przed ekra­ny kom­pu­te­rów i urzą­dzeń mobil­nych rze­sze czy­tel­ni­ków. W spo­tka­niach autor­skich i towa­rzy­szą­cych atrak­cjach uczest­ni­czy­ło ponad 1,1 milio­na widzów, co tyl­ko potwier­dza, że na chwi­lę obec­ną Wir­tu­al­ne Tar­gi Książ­ki są naj­więk­szą tego typu impre­zą w Pol­sce. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zmarła Lucinda Riley, autorka bestsellerowego cyklu Siedem sióstr

Mało kto wie­dział, że u Lucin­dy Riley czte­ry lata temu zdia­gno­zo­wa­no nowo­twór. Nie­ste­ty, po dłu­giej i wyczer­pu­ją­cej wal­ce jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych współ­cze­snych irlandz­kich pisa­rek ode­szła. Mia­ła zale­d­wie 55 lat i z pew­no­ścią jesz­cze mnó­stwo chwy­ta­ją­cych za ser­ce histo­rii do opo­wie­dze­nia. O śmier­ci autor­ki poin­for­mo­wa­ła rodzi­na za pośred­nic­twem ofi­cjal­ne­go kon­ta Lucin­dy Riley na Twit­te­rze. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Trwa plebiscyt na najciekawsze produkcje audio. Rozstrzygnięcie Nagród BEST AUDIO Empik Go pod koniec czerwca!

Z roku na rok coraz chęt­niej przy­swa­ja­my tre­ści w wer­sji audio. Te też, napę­dza­ne rosną­cym popy­tem, sta­ją się coraz bar­dziej atrak­cyj­ne. Mamy więc dziś dostęp do ogrom­nej bazy ksią­żek czy­ta­nych przez popu­lar­nych lek­to­rów, urze­ka­ją­cych efek­ta­mi dźwię­ko­wy­mi słu­cho­wisk, zna­ko­mi­cie wyre­ży­se­ro­wa­nych seria­li audio czy poru­sza­ją­cych wsze­la­kie tema­ty pod­ca­stów. O popu­lar­no­ści takich pro­duk­cji niech świad­czy to, że od począt­ku pan­de­mii użyt­kow­ni­cy apli­ka­cji Empik Go doda­li do swo­ich biblio­tek nie­mal pięć milio­nów tre­ści audio! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zaprezentowana została lista proponowanych zmian w spisie lektur szkolnych

Kie­dy gim­na­zja zosta­ły zli­kwi­do­wa­ne w 2017, poja­wi­ła się potrze­ba zmo­dy­fi­ko­wa­nia listy lek­tur, by paso­wa­ły do nowe­go sys­te­mu edu­ka­cji. Wte­dy doszło do ostat­niej zakro­jo­nej na sze­ro­ką ska­lę zmia­ny wytycz­nych odno­śnie do tego, co dzie­ci i mło­dzież mia­ły czy­tać w ramach zajęć szkol­nych. Odkąd jed­nak mini­strem edu­ka­cji i nauki został Prze­my­sław Czar­nek, mogli­śmy się spo­dzie­wać kolej­nej refor­my. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Jeanette Winterson spaliła nowe wydania własnych powieści

Zna­na bry­tyj­ska pisar­ka i femi­nist­ka Jeanet­te Win­ter­son, poru­sza­ją­ca w powie­ściach tema­ty­kę miło­ści, płci i toż­sa­mo­ści sek­su­al­nej, spa­li­ła swo­je książ­ki. Był to akt pro­te­stu wymie­rzo­ny w wydaw­cę, któ­ry wypu­ścił na rynek wzno­wie­nia jej dzieł z nie­przy­sta­ją­cy­mi do tre­ści opi­sa­mi. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Rękopis Balladyny na Polskiej Liście Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata

W 1992 z ini­cja­ty­wy UNESCO wystar­to­wał pro­gram „Pamięć Świa­ta”, któ­re­go celem jest utrwa­la­nie zna­cze­nia wie­lo­wie­ko­we­go dzie­dzic­twa doku­men­ta­cyj­ne­go ludz­ko­ści. Od 2014 funk­cjo­nu­je pol­ska lista, na któ­rą zło­żo­ny ze spe­cja­li­stów komi­tet cyklicz­nie włą­cza rodzi­me dzie­ła o naj­więk­szym dla nas zna­cze­niu kul­tu­ro­wym. W bie­żą­cej edy­cji pro­gra­mu uho­no­ro­wa­ny został mię­dzy inny­mi ręko­pis Bal­la­dy­ny Juliu­sza Sło­wac­kie­go. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Działalność kończy jedyna w katowickich Szopienicach księgarnia

W latach 50-tych w Szo­pie­ni­cach, wów­czas osob­nym mie­ście, dziś histo­rycz­nej czę­ści Kato­wic, powstał Dom Książ­ki. W jego miej­scu w 1990 Andrzej Pie­cho­ta otwo­rzył księ­gar­nię. Po ponad trzy­dzie­stu latach dzia­łal­no­ści Popu­lar­na prze­sta­je nie­ste­ty ist­nieć. Sta­li klien­ci mar­twią się, gdyż jest to jedy­ne w oko­li­cy miej­sce, gdzie moż­na było wejść, pobu­szo­wać w książ­kach i zawsze wyjść z czymś cie­ka­wym do poczy­ta­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Powstaną dwie konsolowe gry na podstawie komiksów o Kajku i Kokoszu

Kaj­ko i Kokosz zde­cy­do­wa­nie prze­ży­wa­ją w ostat­nim cza­sie swo­ją dru­gą mło­dość. Popu­lar­no­ścią cie­szą się nowe komik­so­we histo­rie, bar­dzo uda­nym pro­jek­tem oka­zał się serial ani­mo­wa­ny przy­go­to­wa­ny dla Net­fli­xa, w pla­nach jest film fabu­lar­ny, powsta­ją rów­nież pla­ce zabaw i inne miej­sca poświę­co­ne tak Janu­szo­wi Chri­ście, jak i jego dziel­nym sło­wiań­skim wojom. Na domiar wszyst­kie­go Fun­da­cja Kre­ska poin­for­mo­wa­ła, że wkrót­ce będzie­my mogli zagrać w gry opar­te na komik­sach o Kaj­ku i Koko­szu. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nagroda Wielkiego Kalibru trafiła w tym roku do Anny Kańtoch

Koń­ca dobie­ga kolej­na, osiem­na­sta już, edy­cja orga­ni­zo­wa­ne­go we Wro­cła­wiu Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Kry­mi­na­łu. Zwy­cza­jo­wo punk­tem kul­mi­na­cyj­nym impre­zy jest gala, pod­czas któ­rej przy­zna­wa­ny jest sze­reg nagród dla naj­lep­szych twór­ców kry­mi­na­łów. Mimo utrud­nień zwią­za­nych z pan­de­mią i w tym roku tra­dy­cji sta­ło się zadość. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Encykliki Jana Pawła II w kanonie lektur szkolnych

Mini­ster edu­ka­cji i nauki Prze­my­sław Czar­nek pod koniec zeszłe­go roku infor­mo­wał, że trwa­ją pra­ce nad zak­tu­ali­zo­wa­niem kano­nu lek­tur szkol­nych. Według zamy­słu resor­tu ucznio­wie powin­ni wię­cej czy­tać tre­ści patrio­tycz­nych i nie­pod­le­gło­ścio­wych. Co wię­cej, Prze­my­sław Czar­nek infor­mo­wał, że do kano­nu lek­tur wpro­wa­dzo­ne zosta­ną rów­nież tytu­ły kato­lic­kie. W ostat­nim wywia­dzie potwier­dził, że pra­ce nad usta­la­niem nowej listy się zakoń­czy­ły. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Czy czytanie po ciemku psuje wzrok?

Czy­ta­nie w cał­ko­wi­tych ciem­no­ściach, bez żad­ne­go źró­dła świa­tła z raczej oczy­wi­stych wzglę­dów jest prak­tycz­nie nie­moż­li­we. Weź­my więc pod uwa­gę sytu­ację, kie­dy dys­po­nu­je­my oświe­tle­niem, lecz jest ono względ­nie sła­be. Czy w takim wypad­ku, poświę­ca­jąc się lek­tu­rze, nara­ża­my się na nie­od­wra­cal­ne uszko­dze­nie oka albo pogor­sze­nie wzro­ku? Czy­taj dalej

-->