Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Uważam, że to najlepsza książka, jaką napisałem – Ken Follett o swoje najnowszej powieści „Nigdy”

Best­sel­le­ro­wy pisarz Ken Fol­lett w ostat­nich latach przy­zwy­cza­ił swo­ich czy­tel­ni­ków do tego, że two­rzy głów­nie powie­ści histo­rycz­ne. Na jego kolej­ną książ­kę, thril­ler „Nigdy” przyj­dzie nam co praw­da pocze­kać do listo­pa­da, ale wyglą­da na to, że war­to! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Ruszyła piąta edycja międzynarodowej akcji Wiersze w mieście

Wier­sze w mie­ście to mię­dzy­na­ro­do­wa akcja, któ­rej celem jest popu­la­ry­za­cja poezji. Jej orga­ni­za­to­rzy dostrze­ga­ją wła­śnie w liry­ce uni­wer­sal­ny nośnik dla odpo­wie­dzi na palą­ce pro­ble­my naszych cza­sów. W ramach tego­rocz­nej edy­cji wyda­rze­nia prze­czy­tać i wysłu­chać będzie­my mogli dwu­dzie­stu nie­zwy­kłych wier­szy z dwu­dzie­stu kra­jów, któ­rych tema­tem prze­wod­nim jest wspól­no­ta, budo­wa­nie jed­no­ści w spo­łe­czeń­stwie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Cykl przygodowych powieści o Tomku Wilmowskim doczeka się jednak dziesiątego tomu

Zapew­ne więk­szość z nas w mło­do­ści zaczy­ty­wa­ła się z wypie­ka­mi na twa­rzy w nie­sa­mo­wi­tych przy­go­dach Tom­ka Wil­mow­skie­go, nasto­let­nie­go podróż­ni­ka i łow­cy dzi­kich zwie­rząt, któ­ry prze­mie­rzył nie­mal cały świat. Alfred Szklar­ski zdą­żył napi­sać przed śmier­cią osiem powie­ści, dzie­wią­ta zosta­ła ukoń­czo­na na pod­sta­wie jego nota­tek przez Ada­ma Zelgę. Według zamy­słu auto­ra cykl miał liczyć dzie­sięć tomów. Rodzi­na pisa­rza nie zga­dza­ła się dotych­czas, aby kto­kol­wiek serię mógł dokoń­czyć. Coś się jed­nak w tym tema­cie musia­ło zmie­nić. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Harda Elżbiety Cherezińskiej już w Stanach Zjednoczonych

Pra­wie trzy lata minę­ły od cza­su, kie­dy ame­ry­kań­skie wydaw­nic­two Tor, nale­żą­ce do gru­py Mac­mil­lan, kupi­ło pra­wa do prze­tłu­ma­cze­nia na angiel­ski i wyda­nia w Sta­nach Zjed­no­czo­nych dwu­to­mo­wej fabu­la­ry­zo­wa­nej serii histo­rycz­nej o życiu Świę­to­sła­wy, cór­ki Miesz­ka I, sio­stry Bole­sła­wa Chro­bre­go. Pierw­sza część Har­dej uka­za­ła się wła­śnie w USA pod tytu­łem The Widow Queen. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Legimi rośnie w siłę

Jed­nym ze skut­ków ubocz­nych pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa mogło być zwięk­sze­nie zain­te­re­so­wa­nia pol­skich czy­tel­ni­ków książ­ka­mi elek­tro­nicz­ny­mi. Udo­stęp­nia­ne tu i ówdzie dane wska­zu­ją na wzrost popu­lar­no­ści ebo­oków. Potwier­dzać to zda­je się rów­nież sytu­acja eko­no­micz­na inter­ne­to­wej plat­for­my Legi­mi, ofe­ru­ją­cej cyfro­wą lek­tu­rę w róż­nych pla­nach abo­na­men­to­wych. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Diana Gabaldon napisała dziewiątą powieść z serii Obca

Czy­tel­ni­cy sagi Pie­śni lodu i ognia na Wichry zimy cze­ka­ją już dzie­sięć lat. W cier­pli­wość uzbro­ić się musie­li rów­nież fani twór­czo­ści Dia­ny Gabal­don. Ostat­nia powieść z serii Obca, Spi­sa­ne wła­sną krwią, uka­za­ła się w 2014. W koń­cu jed­nak przy­szedł czas na kon­ty­nu­ację losów podró­żu­ją­cej w cza­sie Cla­ire i jej szkoc­kie­go osiem­na­sto­wiecz­ne­go męża, Jamie­go. Dia­na Gabal­don ogło­si­ła zakoń­cze­nie prac nad dzie­wią­tym tomem cyklu. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Netflix ma zamiar rozszerzyć uniwersum trylogii Do wszystkich chłopców Jenny Han

Jen­ny Han, autor­ka popu­lar­nych powie­ści mło­dzie­żo­wych, w ostat­nim cza­sie ma ręce peł­ne robo­ty – nie­ko­niecz­nie w biz­ne­sie książ­ko­wym, raczej w seria­lo­wo-fil­mo­wym. Zre­ali­zo­wa­ne przez Net­flix adap­ta­cje powie­ści Do wszyst­kich chłop­ców, któ­rych kocha­łam, P.S. Wciąż cię kocham oraz Zawsze i na zawsze oka­za­ły się tak dużym suk­ce­sem, że Ama­zon posta­no­wił zro­bić serial na pod­sta­wie jej wcze­śniej­szych tytu­łów, o czym pisa­li­śmy w lutym. Teraz zaś Net­flix roz­wa­ża roz­sze­rze­nie uni­wer­sum try­lo­gii o przy­naj­mniej jeden spin-off. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Paulo Coelho krytykuje brazylijskiego prezydenta

W ostat­nim cza­sie gło­śna sta­ła się spra­wa, rów­nież za gra­ni­cą, pozwu wysto­so­wa­ne­go przez pro­ku­ra­tu­rę prze­ciw­ko Jaku­bo­wi Żul­czy­ko­wi, któ­ry w mediach spo­łecz­no­ścio­wych nazwał Andrze­ja Dudę debi­lem. Nie jest on jed­nak jedy­nym pisa­rzem, któ­ry tak otwar­cie kry­ty­ku­je wła­dzę. Pau­lo Coel­ho na swo­im Twit­te­rze pod­su­mo­wał bra­zy­lij­skie­go pre­zy­den­ta nie­co łagod­niej­szym stwier­dze­niem, pisząc, że jest igno­ran­tem. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Serial Amerykańscy bogowie został skasowany

Nie­daw­no wyemi­to­wa­ny został ostat­ni odci­nek trze­cie­go sezo­nu Ame­ry­kań­skich bogów. Oka­zu­je się, że był on jed­no­cze­śnie przed­wcze­snym fina­łem całe­go seria­lu. Sta­cja Starz poda­ła do wia­do­mo­ści, że nie zama­wia kolej­ne­go sezo­nu pro­duk­cji dość luź­no opar­tej na popu­lar­nej powie­ści Neila Gaima­na o tym samym tytu­le. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Fundacja Zaczytani.org przeciwdziała samotności seniorów przy użyciu książek

Senio­rzy pozo­sta­wie­ni sami sobie w ośrod­kach pomo­co­wych i opie­kuń­czych – pozba­wie­ni codzien­nych spo­tkań i zajęć – popa­da­ją w coraz więk­szy marazm, nie­kie­dy roz­wi­ja­ją się w nich sta­ny depre­syj­ne, zani­ka chęć do dal­sze­go życia. Chcąc pomóc star­szym oso­bom dotknię­tym samot­no­ścią wywo­ła­ną przez izo­la­cję spo­łecz­ną, Fun­da­cja Zaczytani.org otwie­ra pro­gram biblio­te­ra­pii przez tele­fon. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

George R.R. Martin jest zaangażowany w prace nad sztuką związaną z Grą o tron

Wieść o zawar­ciu pię­cio­let­nie­go kon­trak­tu mię­dzy Geo­r­gem R.R. Mar­ti­nem a HBO wywo­ła­ła w ostat­nim cza­sie nie­ma­łą sen­sa­cję, poru­szy­ła zwłasz­cza fanów powie­ścio­wej sagi Pie­śni lodu i ognia, cze­ka­ją­cych z nie­cier­pli­wo­ścią na szó­sty tom cyklu. Poja­wi­ły się bowiem oba­wy, że pisarz, bio­rąc na sie­bie tak wie­le pro­jek­tów, nie będzie w sta­nie ukoń­czyć Wichrów zimy. Tym­cza­sem oka­zu­je się, że Geo­r­ge R.R. Mar­tin zaan­ga­żo­wa­ny jest jesz­cze w powsta­wa­nie broad­way­ow­skiej sztu­ki zwią­za­nej z Grą o tron. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

InPost prowadzi konkurs na projekt grafiki na Paczkomaty

Pacz­ko­ma­ty w Pol­sce biją rekor­dy popu­lar­no­ści. Urzą­dze­nia InPo­stu są dosko­na­le zna­ne więk­szo­ści książ­ko­ho­li­ków – prze­cież prak­tycz­nie każ­da księ­gar­nia inter­ne­to­wa ma w opcjach wysył­ki dosta­wę do Pacz­ko­ma­tu. Co wię­cej, InPost nie tyl­ko dba o to, żeby pacz­ki były na czas, ale rów­nież, żeby ich urzą­dze­nia wpa­so­wy­wa­ły się w miej­ską prze­strzeń. Dla­te­go też wła­śnie wystar­to­wał kon­kurs na pro­jekt gra­fik, któ­re ozdo­bią Pacz­ko­ma­ty. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zmiany w prawie autorskim zrewolucjonizują system wynagrodzeń dla twórców

Jako pań­stwo człon­kow­skie Unii Euro­pej­skiej Pol­ska ma obo­wią­zek dosto­so­wy­wać się do euro­pej­skich regu­la­cji praw­nych. Nie są to zmia­ny nagłe, zwy­kle jest czas, żeby na spo­koj­nie zmo­dy­fi­ko­wać odpo­wied­nie prze­pi­sy bez wywra­ca­nia przy tym gospo­dar­ki kra­ju do góry noga­mi. 7 czerw­ca mija czas na wpro­wa­dze­nie do pol­skie­go pra­wa autor­skie­go dyrek­ty­wy Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady nr 2019/790, któ­ra mię­dzy inny­mi regu­lu­je sys­tem wyna­gro­dzeń dla twór­ców. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Holenderska tłumaczka wycięła z Boskiej Komedii fragment o Mahomecie

Pod­czas swo­jej wędrów­ki przez pie­kło, w jego ósmym krę­gu, spo­ty­ka Dan­te Maho­me­ta, któ­ry tra­fił tam za grzech sia­nia nie­zgo­dy. W nowym holen­der­skim tłu­ma­cze­niu wzmian­ka o islam­skim pro­ro­ku zosta­ła usu­nię­ta, by tekst był bar­dziej przy­stęp­ny dla więk­sze­go gro­na czy­tel­ni­ków. Trwa dys­ku­sja o zasad­no­ści takie­go zabie­gu. Mówi się o cen­zu­rze. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Teksty Stanisława Lema za darmo w bibliotece cyfrowej Polona

Sta­ni­sław Lem, wybit­ny pol­ski futu­ro­log i pisarz scien­ce fic­tion, prze­wi­dział mię­dzy inny­mi powsta­nie oso­bi­stych czyt­ni­ków ksią­żek elek­tro­nicz­nych. Teraz w biblio­te­ce cyfro­wej Polo­na dostęp­ne są do pobra­nia za dar­mo nie­któ­re z jego tek­stów, któ­re czy­tać może­my wła­śnie na takich urzą­dze­niach. To jed­na z wie­lu akcji przy­go­to­wa­nych przez róż­ne insty­tu­cje, by uczcić set­ną rocz­ni­cę uro­dzin pisa­rza. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zmarł Larry McMurtry, autor znakomitych literackich westernów

Lar­ry McMur­try karie­rę pisar­ską roz­po­czął w 1961, mając dwa­dzie­ścia pięć lat. Od tam­te­go cza­su zdo­łał napi­sać kil­ka­dzie­siąt powie­ści, z któ­rych część zna­la­zła dro­gę na wiel­kie ekra­ny. Pisał rów­nież książ­ki fak­to­gra­ficz­ne, był auto­rem sce­na­riu­szy fil­mo­wych. Malo­wa­ny w jego twór­czo­ści Dzi­ki Zachód kłó­cił się z roman­tycz­nym mitem Sta­nów Zjed­no­czo­nych, czym zyskał sobie przy­chyl­ność kry­ty­ków, czy­tel­ni­ków i widzów. Zmarł 25 mar­ca. Miał osiem­dzie­siąt czte­ry lata. Czy­taj dalej

-->