Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Bunt i jego konsekwencje oraz relacje z drugą osobą – to tematy, z którymi zmierzyły się osoby przystępujące do matury w nowej formule

Oko­ło 263 tysią­ce osób koń­czą­cych szko­ły śred­nie 7 maja wzię­ło udział w egza­mi­nu doj­rza­ło­ści – jak zawsze matu­rzyst­ki i matu­rzy­ści naj­pierw zmie­rzy­li się z mate­ria­łem z języ­ka pol­skie­go. Ponad­to 76 tysię­cy osób przy­stą­pi­ło do egza­mi­nu w sta­rej for­mu­le. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych – sukces czy przypadek? Młodzi mężczyźni ruszyli do bibliotek

Ta infor­ma­cja zasko­czy­ła wszyst­kich! „W 2023 roku lek­tu­rę co naj­mniej jed­nej książ­ki w cią­gu dwu­na­stu mie­się­cy poprze­dza­ją­cych bada­nie zade­kla­ro­wa­ło 43% bada­nych, o 9 punk­tów pro­cen­to­wych wię­cej niż w dwóch ostat­nich latach, naj­wię­cej od 10 lat” – infor­mu­je Biblio­te­ka Naro­do­wa w rapor­cie o sta­nie czy­tel­nic­twa. Czy to zna­czy, że mamy powo­dy do rado­ści? Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Keanu Reeves pracuje nad debiutancką powieścią! Wyda książkę wspólnie z Chiną Miéville’em

Neo z „Matrik­sa”, John­ny Silver­hand z „Cyber­pun­ka 2077”, John Wick, John­ny Mne­mo­nic… – wszy­scy oni mają twarz Keanu Reeve­sa. Teraz aktor, reży­ser, pro­du­cent, muzyk i filan­trop sta­wia pierw­sze kro­ki jako powie­ścio­pi­sarz w gatun­ku, w któ­rym jest moc­no koja­rzo­ny, czy­li w scien­ce fic­tion. Czy­taj dalej

-->