Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Olga Tokarczuk i Barbara Engelking z doktoratami honoris causa w Tel Awiwie

Żad­nej z nich nie trze­ba przed­sta­wiać – choć gdy media roz­pi­sy­wa­ły się ostat­nio o prof. Bar­ba­rze Engel­king, wspo­mi­na­ły raczej o tym, że Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej gro­zi Insty­tu­to­wi Socjo­lo­gii PAN ogra­ni­cze­niem finan­so­wa­nia. 18 maja pisar­ka i badacz­ka otrzy­ma­ły dok­to­ra­ty hono­ris cau­sa Uni­wer­sy­te­tu w Tel Awi­wie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Pan Tadeusz, Przedwiośnie i wiersz Ewy Lipskiej – znamy tematy maturalne z 2023 roku

Jak co roku oso­by przy­stę­pu­ją­ce do matu­ry z języ­ka pol­skie­go zasta­na­wia­ły się, do któ­rych z lek­tur obo­wiąz­ko­wych będą musia­ły się odwo­łać. Dziś o godzi­nie 9:00 pozna­ły odpo­wiedź na to pyta­nie, a po zakoń­cze­niu egza­mi­nów dowie­dzia­ła się o tym resz­ta spo­łe­czeń­stwa. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Przecieki z egzaminów maturalnych? Cały Twitter huczy!

W czwar­tek, 4 maja, punk­tu­al­nie o godzi­nie 9:00 w całej Pol­sce roz­pocz­nie się matu­ra z języ­ka pol­skie­go. W sie­ci trwa poszu­ki­wa­nie prze­cie­ków. Jaki będzie temat roz­praw­ki? Czy ktoś dys­po­nu­je pyta­nia­mi? Co powtó­rzyć na ostat­nią chwi­lę? Te i inne pyta­nia zada­ją sobie matu­rzyst­ki i matu­rzy­ści. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Pisarz twierdzi, że Pierścienie Władzy są plagiatem! Chce od Amazona 250 milionów dolarów

Nie o takiej popu­lar­no­ści marzy­li twór­cy seria­lu „Pier­ście­nie Wła­dzy”. Deme­trio­us Poly­chron, autor inspi­ro­wa­nej dzie­ła­mi J.R.R. Tol­kie­na książ­ki „Dru­ży­na kró­la”, twier­dzi, że wąt­ki poja­wia­ją­ce się w seria­lu Ama­zo­na zosta­ły zaczerp­nię­te z jego powie­ści. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Przeminęło z wiatrem oznaczone ze względu na wątki związane z białą supremacją

Choć gdy myśli­my o „Prze­mi­nę­ło z wia­trem”, na myśl przy­cho­dzą nie­zwy­kły romans mię­dzy Scar­lett O’Harą i Rhet­tem Butle­rem, woj­na sece­syj­na czy histo­ria o odnaj­dy­wa­niu się w zmie­nia­ją­cym się świe­cie, to trud­no zapo­mnieć, że część pozy­tyw­nych boha­te­rów powie­ści nale­ża­ło do Ku Klux Kla­nu. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Muzeum Auschwitz: odradzamy książkę Anioł Śmierci z Auschwitz. Max Czornyj: uznaję to za pomyłkę

Trwa skan­dal zwią­za­ny z twór­czo­ścią Mak­sa Czor­ny­ja. Pisarz nie­daw­no zapo­wie­dział swo­ją nową powieść zaty­tu­ło­wa­ną „Kat Hitle­ra”. Tym razem Muzeum Auschwitz wyda­ło ofi­cjal­ne oświad­cze­nie doty­czą­ce powie­ści „Anioł Śmier­ci z Auschwitz”, któ­ra kon­cen­tru­je się na posta­ci Jose­fa Men­ge­le­go. Czy­taj dalej

-->