Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Nakład na przemiał. Reporterka popełniła bolesny błąd

W książ­ce „Nie­prze­zro­czy­ste. Histo­rie chłop­skiej foto­gra­fii” Agniesz­ka Pającz­kow­ska pomy­li­ła dwóch męż­czyzn o tym samym nazwi­sku. Imien­ni­kiem foto­gra­fa Fran­cisz­ka Kul­py oka­zał się… komen­dant OSP, któ­ry przy­czy­nił się do Zagła­dy Żydów. Wydaw­nic­two Czar­ne wyco­fa­ło książ­kę ze sprze­da­ży. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Książki za 9,99 zł w Biedronkach na początek lata

Od ponie­dział­ku 24.06.2024 znaj­dzie­cie w Bie­dron­kach bar­dzo dużo pozy­cji książ­ko­wych za 9,99 zł. Kate­go­rie to bele­try­sty­ka, porad­nik, romans,  książ­ki dla dzie­ci. Znaj­dzie­cie takich auto­rów jak Remi­giusz Mróz, Kata­rzy­na Bon­da, Agniesz­ka Chy­liń­ska, Ali­cja Sinic­ka, Mario Esco­bar, oraz inni. Poni­żej znaj­dzie­cie infor­ma­cję o czę­ści tytu­łów któ­re znaj­dzie­cie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Bunt i jego konsekwencje oraz relacje z drugą osobą – to tematy, z którymi zmierzyły się osoby przystępujące do matury w nowej formule

Oko­ło 263 tysią­ce osób koń­czą­cych szko­ły śred­nie 7 maja wzię­ło udział w egza­mi­nu doj­rza­ło­ści – jak zawsze matu­rzyst­ki i matu­rzy­ści naj­pierw zmie­rzy­li się z mate­ria­łem z języ­ka pol­skie­go. Ponad­to 76 tysię­cy osób przy­stą­pi­ło do egza­mi­nu w sta­rej for­mu­le. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych – sukces czy przypadek? Młodzi mężczyźni ruszyli do bibliotek

Ta infor­ma­cja zasko­czy­ła wszyst­kich! „W 2023 roku lek­tu­rę co naj­mniej jed­nej książ­ki w cią­gu dwu­na­stu mie­się­cy poprze­dza­ją­cych bada­nie zade­kla­ro­wa­ło 43% bada­nych, o 9 punk­tów pro­cen­to­wych wię­cej niż w dwóch ostat­nich latach, naj­wię­cej od 10 lat” – infor­mu­je Biblio­te­ka Naro­do­wa w rapor­cie o sta­nie czy­tel­nic­twa. Czy to zna­czy, że mamy powo­dy do rado­ści? Czy­taj dalej

-->