Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Zamiast „na nigeryjskiego księcia”, przekręt „na brytyjską pisarkę”

Chy­ba każ­dy posia­dacz pocz­ty elek­tro­nicz­nej spo­tkał się ze spa­mem, w któ­rym roz­sy­ła­ją­cy pró­bu­je wyłu­dzić pie­nią­dze. Popu­lar­ną wer­sją prze­krę­tu jest wia­do­mość od „nige­ryj­skie­go księ­cia”, któ­ry ofe­ru­je odbior­cy ogrom­ne pie­nią­dze, jeśli tyl­ko wyko­na sze­reg opłat ope­ra­cyj­nych. Nowy wariant nige­ryj­skie­go prze­krę­tu zawie­ra jed­nak wątek… lite­rac­ki. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Andrzej Stasiuk normalizuje dręczenie zwierząt. „Tygodnik Powszechny” przeprasza, choć nie za wszystko

Na łamach „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go” uka­zał się tekst Andrze­ja Sta­siu­ka, w któ­rym autor uznał, że drę­cze­nie zwie­rząt w cza­sach jego mło­do­ści było czymś nor­mal­nym i wyni­ka­ło z cie­ka­wo­ści świa­ta, a nie z okru­cień­stwa. „Tygo­dnik Powszech­ny” z począt­ku wybrał wła­śnie ten cytat do pro­mo­wa­nia arty­ku­łu. Wyco­fał się dopie­ro pod wpły­wem kry­ty­ki. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Pisarki częściej nie dostają zaliczek – prekursorski raport Unii Literackiej

Unia Lite­rac­ka opu­bli­ko­wa­ła pierw­szy w Pol­sce raport o umo­wach pod­pi­sy­wa­nych mię­dzy pisa­rza­mi i pisar­ka­mi a wydaw­nic­twa­mi. Wyni­ki poka­za­ły bul­wer­su­ją­cą dys­pro­por­cję w ofe­ro­wa­nych zaliczkach.

Raport „Ana­li­za zarob­ków pisar­skich w latach 2017–2021” Kata­rzy­ny Boni to bada­nie, któ­re mia­ło prze­ana­li­zo­wać wie­le kwe­stii: m.in. typy pod­pi­sy­wa­nych umów, uwzględ­nia­nia w nich praw zależ­nych (do prze­kła­dów i adap­ta­cji), dłu­gość udzie­la­nych licen­cji, wyso­kość zali­czek oraz kore­la­cję mię­dzy staw­ka­mi a gatun­ka­mi lite­rac­ki­mi czy płcią piszą­cych. Czy­taj dalej

-->