Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

W Sopocie funkcjonuje inspirowany przygodami Kajka i Kokosza plac zabaw

Popu­lar­ność wciąż utrzy­mu­ją­cej się na fali serii komik­so­wej o Kaj­ku i Koko­szu spra­wia, że jej boha­te­ro­wie zaczy­na­ją prze­ni­kać coraz czę­ściej do innych rejo­nów życia. W lutym zade­biu­to­wa­ły pierw­sze odcin­ki ani­mo­wa­ne­go seria­lu opar­te­go na twór­czo­ści Janu­sza Chri­sty. Nie­daw­no infor­mo­wa­li­śmy rów­nież, że szy­ku­je się fabu­lar­ny film opo­wia­da­ją­cy o przy­go­dach męż­nych sło­wiań­skich wojów z Mir­mi­ło­wa. A w Sopo­cie otwo­rzo­ny został przed kil­ko­ma dnia­mi plac zabaw, w któ­rym dzie­cia­ki odnaj­dą syl­wet­ki posta­ci z komik­sów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Napisał wywiad-rzekę z mordercą i teraz czeka go dożywocie

W 2019 roku poli­cjan­ci pod pod­ło­gą altan­ki na tere­nie ogro­dów dział­ko­wych na Wyspie Puc­kiej zna­leź­li cia­ło otru­te­go męż­czy­zny. Jedy­ną oso­bą zna­ją­cą toż­sa­mość mor­der­cy był nie­ja­ki Bar­tło­miej S., któ­ry ze spraw­cą prze­pro­wa­dził wywiad, a następ­nie wydał go wła­snym sump­tem w for­mie książ­ko­wej. O tym fak­cie dowie­dzie­li się nie­daw­no poli­cjan­ci, kie­dy Bar­tło­miej S. wpadł na pró­bie pozba­wie­nia życia swo­je­go ojca. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Burda przejmuje portfolio grupy Edipresse

Cza­so­pi­sma Edi­pres­se debiu­to­wa­ły w Pol­sce w 1995 – wśród nich zna­la­zły się cie­szą­ce się wte­dy ogrom­ną popu­lar­no­ścią „Przy­ja­ciół­ka” czy „Pani domu”. Przez ponad ćwierć wie­ku dzia­łal­no­ści nad Wisłą gru­pa zna­la­zła się w czo­łów­ce naj­więk­szych w kra­ju wydaw­ców maga­zy­nów dla kobiet i ser­wi­sów inter­ne­to­wych. Koń­czy się teraz pew­na era – „Busi­ness Insi­der” infor­mu­je, że Edi­pres­se Pol­ska wkrót­ce prze­sta­nie ist­nieć, a dzia­łal­ność medio­wa spół­ki przej­dzie pod władz­two fir­my Bur­da Media. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Internetowi oszuści podszywają się pod laureatów nagród literackich

Roz­wój Inter­ne­tu i nowych tech­no­lo­gii uła­twia życie prak­tycz­nie wszyst­kim ludziom, nie­ste­ty rów­nież oszu­stom. Cyber­prze­stęp­stwa są dziś nor­mą, zwłasz­cza wyłu­dze­nia pie­nię­dzy są bar­dzo powszech­ne, a przy tym sto­sun­ko­wo łatwe do prze­pro­wa­dze­nia – w teo­rii wystar­czy e-mailo­wy adres i nie­uwa­ga odbior­cy. Bran­ża lite­rac­ka też jest nara­żo­na na tego typu prze­krę­ty. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

W setną rocznicę urodzin Stanisław Lem zostanie uhonorowany w kosmosie

23 kwiet­nia kap­su­ła Spa­ceX Crew Dra­gon wyru­szy­ła w podróż do Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej ISS. Nie­co ponad dwa­dzie­ścia czte­ry godzi­ny po star­cie czte­ro­oso­bo­wa zało­ga bez­piecz­nie zado­ko­wa­ła do jed­ne­go z modu­łów sta­cji. Tam astro­nau­ci spę­dzą sześć mie­się­cy, pod­czas któ­rych będą mię­dzy inny­mi pro­wa­dzić bada­nia nad wpły­wem gra­wi­ta­cji nad sta­rze­niem się komó­rek. Jeden z człon­ków zało­gi, Fran­cuz Tho­mas Pesqu­et, ma jesz­cze inną misję. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Finaliści tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Bookera

Kapi­tu­ła Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Booke­ra spo­śród 125 ksią­żek wybra­ła sześć naj­lep­szych pro­za­tor­skich tytu­łów prze­tłu­ma­czo­nych w ubie­głym roku na język angiel­ski. Gene­ral­nie rzecz ujmu­jąc, o pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie wal­czyć będą auto­rzy, któ­rzy w swo­ich książ­kach odbie­gli od zwy­cza­jo­we­go poję­cia powie­ści. Kapi­tu­ła posta­no­wi­ła w tym roku nagro­dzić tytuł wykra­cza­ją­cy poza tra­dy­cyj­ne sche­ma­ty. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Supermoc książek – pod takim tytułem wydany został poradnik popularyzowania literatury

O tym, że książ­ki mają super moc nas prze­ko­ny­wać nie trze­ba. Jed­nak­że, według ostat­nie­go bada­nia Biblio­te­ki Naro­do­wej, sta­ty­stycz­nie aż 58% Pola­ków w wie­ku co naj­mniej 15 lat nie się­gnę­ło w zeszłym roku ani razu po jaką­kol­wiek lek­tu­rę. Ist­nie­je więc nadal koniecz­ność edu­ko­wa­nia spo­łe­czeń­stwa o wszyst­kich pozy­ty­wach pły­ną­cych z obco­wa­nia z lite­ra­tu­rą. Z tego wła­śnie powo­du wyda­ny został porad­nik, zaty­tu­ło­wa­ny Super­moc ksią­żek. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Sprzedaż bestsellerowej biografii Philipa Rotha wstrzymana przez kontrowersje związane z jej autorem

The Guar­dian” napi­sał, że wyda­na na począt­ku kwiet­nia bio­gra­fia Phi­li­pa Rotha była jed­ną z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych ksią­żek ostat­nich lat, co też zosta­ło od razu potwier­dzo­ne port­fe­la­mi czy­tel­ni­ków. Publi­ka­cja z miej­sca zyska­ła sta­tus best­sel­le­ra. Nie­ste­ty, po nie­co ponad dwóch tygo­dniach wydaw­ca posta­no­wił wstrzy­mać jej dys­try­bu­cję. Powo­dem są oskar­że­nia o mole­sto­wa­nie sek­su­al­ne skie­ro­wa­ne wobec Blake’a Baileya, auto­ra bio­gra­fii. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

InPost proponuje z okazji Światowego Dnia Książki ciekawą akcję czytelniczą

Świa­to­wy Dzień Książ­ki został usta­no­wio­ny w 1995 przez UNESCO w celu pro­mo­cji czy­tel­nic­twa, edy­tor­stwa i ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej za pomo­cą praw autor­skich. Obcho­dy przy­pa­da­ją na 23 kwiet­nia i w oko­li­cach tej daty czy­tel­ni­cy na całym świe­cie mogą liczyć na róż­ne­go rodza­ju wyda­rze­nia zwią­za­ne z lite­ra­tu­rą czy pro­mo­cje ofe­ro­wa­ne przez wydaw­ców i księ­gar­nie. Nie ina­czej jest w Pol­sce. Dla przy­kła­du dziś star­tu­je akcja InPo­stu, zachę­ca­ją­ca do dzie­le­nia się książ­ka­mi z inny­mi. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Pierwsi goście majowych Wirtualnych Targów Książki zapowiedziani

Orga­ni­zo­wa­ne przez Empik Wir­tu­al­ne Tar­gi Książ­ki zna­ko­mi­cie wypeł­ni­ły lukę po tra­dy­cyj­nych lite­rac­kich impre­zach, maso­wo odwo­ły­wa­nych przez wzgląd na pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa, i już pierw­sza edy­cja oka­za­ła się być ogrom­nym suk­ce­sem. Szy­ko­wa­na jest wła­śnie trze­cia odsło­na impre­zy. Jej start zapla­no­wa­ny został na 19 maja. Empik zdra­dził listę pierw­szych gości. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Dwa miliony młodych czytelników zostało obdarowanych w ramach projektu Mała książka – wielki człowiek

Roz­po­czę­ta w 2017 akcja „Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek” weszła zeszłej jesie­ni w trze­cią fazę. Spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny­mi wypraw­ka­mi czy­tel­ni­czy­mi, skła­da­ją­cy­mi się z anto­lo­gii tek­stów wybit­nych pol­skich auto­rów oraz bro­szur z pora­da­mi dla rodzi­ców i opie­ku­nów, jak zachę­cać pocie­chy do spę­dza­nia cza­su przy lek­tu­rze, obda­ro­wa­nych zosta­ło już dwa milio­ny malu­chów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Według badania Biblioteki Narodowej poziom czytelnictwa w Polsce wzrósł drugi raz z rzędu

Biblio­te­ka Naro­do­wa od pra­wie trzy­dzie­stu lat bada poziom czy­tel­nic­twa w Pol­sce. Rok rocz­nie publi­ko­wa­ny jest raport, któ­ry przy­bli­ża nam mię­dzy inny­mi infor­ma­cje o tym, jak wie­le Polek i Pola­ków się­ga po książ­ki, jak czę­sto to robi i co naj­czę­ściej czy­ta. Dziś zamiesz­czo­na w sie­ci zosta­ła naj­now­sza edy­cja rapor­tu, mówią­ca o sta­nie czy­tel­nic­twa w kra­ju w minio­nym roku. Krót­ko mówiąc, jest lepiej niż w 2019, ale nadal sza­łu nie ma. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Czy w Polsce zostanie wprowadzona stała cena książki?

Wpro­wa­dze­nie w Pol­sce usta­wy o sta­łej cenie książ­ki, któ­ra unie­moż­li­wia­ła­by księ­gar­niom udzie­la­nia raba­tów na nowo­ści jest od kil­ku lat w kra­ju sze­ro­ko komen­to­wa­ne. Nie­daw­no temat ponow­nie wró­cił. Pol­ska Izba Książ­ki prze­ka­za­ła do kon­sul­ta­cji pro­jekt tak zwa­nej Usta­wy o ochro­nie ryn­ku książ­ki. Bar­dzo waż­ną jej czę­ścią jest wła­śnie sta­ła cena publi­ka­cji, któ­ra mia­ła­by utrzy­my­wać się na nie­zmie­nio­nym pozio­mie przez rok od wyda­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Uważam, że to najlepsza książka, jaką napisałem – Ken Follett o swoje najnowszej powieści „Nigdy”

Best­sel­le­ro­wy pisarz Ken Fol­lett w ostat­nich latach przy­zwy­cza­ił swo­ich czy­tel­ni­ków do tego, że two­rzy głów­nie powie­ści histo­rycz­ne. Na jego kolej­ną książ­kę, thril­ler „Nigdy” przyj­dzie nam co praw­da pocze­kać do listo­pa­da, ale wyglą­da na to, że war­to! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Ruszyła piąta edycja międzynarodowej akcji Wiersze w mieście

Wier­sze w mie­ście to mię­dzy­na­ro­do­wa akcja, któ­rej celem jest popu­la­ry­za­cja poezji. Jej orga­ni­za­to­rzy dostrze­ga­ją wła­śnie w liry­ce uni­wer­sal­ny nośnik dla odpo­wie­dzi na palą­ce pro­ble­my naszych cza­sów. W ramach tego­rocz­nej edy­cji wyda­rze­nia prze­czy­tać i wysłu­chać będzie­my mogli dwu­dzie­stu nie­zwy­kłych wier­szy z dwu­dzie­stu kra­jów, któ­rych tema­tem prze­wod­nim jest wspól­no­ta, budo­wa­nie jed­no­ści w spo­łe­czeń­stwie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Cykl przygodowych powieści o Tomku Wilmowskim doczeka się jednak dziesiątego tomu

Zapew­ne więk­szość z nas w mło­do­ści zaczy­ty­wa­ła się z wypie­ka­mi na twa­rzy w nie­sa­mo­wi­tych przy­go­dach Tom­ka Wil­mow­skie­go, nasto­let­nie­go podróż­ni­ka i łow­cy dzi­kich zwie­rząt, któ­ry prze­mie­rzył nie­mal cały świat. Alfred Szklar­ski zdą­żył napi­sać przed śmier­cią osiem powie­ści, dzie­wią­ta zosta­ła ukoń­czo­na na pod­sta­wie jego nota­tek przez Ada­ma Zelgę. Według zamy­słu auto­ra cykl miał liczyć dzie­sięć tomów. Rodzi­na pisa­rza nie zga­dza­ła się dotych­czas, aby kto­kol­wiek serię mógł dokoń­czyć. Coś się jed­nak w tym tema­cie musia­ło zmie­nić. Czy­taj dalej

-->