Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Rząd Francji rozdaje osiemnastolatkom środki na korzystanie z dobrodziejstw kultury

W maju bie­żą­ce­go roku uru­cho­mio­na zosta­ła we Fran­cji rząd­ko­wa apli­ka­cja mobil­na, w ramach któ­rej każ­dy osiem­na­sto­let­ni oby­wa­tel kra­ju ma do dys­po­zy­cji 300 euro do wyko­rzy­sta­nia na róż­ne­go rodza­ju dobra kul­tu­ry. Kil­ka mie­się­cy dzia­ła­nia pro­gra­mu poka­za­ło, że mło­dzi Fran­cu­zi naj­chęt­niej prze­zna­cza­ją poda­ro­wa­ne środ­ki na książ­ki, zwłasz­cza na japoń­skie komik­sy. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Niestatystyczne premiery na lato

W lip­cu rynek wydaw­ni­czy stał pod zna­kiem wzno­wień i mrocz­nych opo­wie­ści. Jeże­li liczy­li­ście, że w sierp­niu cze­kać będą na Was sze­re­gi nowo­ści, a Wasze sto­sy wsty­du znów zaczną się pię­trzyć… to nie mamy dla Was opty­mi­stycz­nych wie­ści. Albo będzie­cie musie­li zado­wo­lić się gro­ma­dzo­ny­mi przez więk­szą część roku lite­ra­tu­rą, albo będzie­cie delek­to­wać się nie­co mniej­szą, ale wciąż sma­ko­wi­tą pulą ksią­żek przy­go­to­wa­ną przez wydaw­ców. Nie­za­prze­czal­nie naj­waż­niej­szą pre­mie­rą jest naj­now­sza książ­ka Ste­phe­na Kin­ga. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Wytwórnia Warner Bros. zaprezentowała oficjalny zwiastun Diuny. Premiera filmu jeszcze w tym roku

Ostat­nia kino­wa ekra­ni­za­cja Diu­ny powsta­ła w 1984. Dzie­ło Davi­da Lyn­cha nie speł­ni­ło jed­nak ocze­ki­wań fanów pro­zy Fran­ka Her­ber­ta. Film spo­tkał się z ogrom­ną falą kry­ty­ki, przy­niósł stra­ty finan­so­we, osta­tecz­nie sam David Lynch pro­duk­cji się wyparł. Z rosną­cą nadzie­ją obser­wo­wa­li­śmy powsta­wa­nie nowej ekra­ni­za­cji Diu­ny. Ta ma teraz szan­sę na suk­ces, któ­re­go poprzed­nia nie dała rady osią­gnąć. Bar­dzo pozy­tyw­nie do fil­mu nastra­ja świe­żo opu­bli­ko­wa­ny zwia­stun. Przy oka­zji zdra­dzo­na zosta­ła data pre­mie­ry. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Ponad 6,5 tysiąca bibliotek w nowej edycji projektu Mała książka – wielki człowiek

Przed kil­ko­ma laty z ini­cja­ty­wy Insty­tu­tu Książ­ki wystar­to­wa­ła ogól­no­pol­ska kam­pa­nia pro­mu­ją­ca czy­tel­nic­two wśród naj­młod­szych. W ramach pro­jek­tu dzie­ci, podzie­lo­ne na trzy gru­py wie­ko­we, dosta­wa­ły spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne wypraw­ki czy­tel­ni­cze. W ten spo­sób obda­ro­wa­nych zosta­ło ponad 2 milio­ny mło­dych czy­tel­ni­ków. Jesie­nią rusza kolej­na edy­cja pro­gra­mu, skie­ro­wa­na przede wszyst­kim do przed­szko­la­ków. Biblio­te­ki maso­wo zgła­sza­ły chęć pomo­cy. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Polacy w sieci częściej kupują książki niż zamawiają jedzenie

Na zle­ce­nie San­tan­der Con­su­mer Ban­ku Insty­tut IBRiS prze­py­tał w maju repre­zen­ta­tyw­ną gru­pę tysią­ca Pola­ków o ich eko­no­micz­ną sytu­ację i ewen­tu­al­ne zmia­ny w obsza­rze finan­so­wych zacho­wań zwią­za­ne z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Z przed­sta­wio­ne­go rapor­tu wyni­ka, że coraz chęt­niej korzy­sta­my z moż­li­wo­ści robie­nia zaku­pów onli­ne, przy czym naj­czę­ściej zama­wia­my w ten spo­sób książ­ki. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Brytyjska biblioteczka bookcrossingowa zalana pornografią

W ostat­nich latach idea book­cros­sin­gu zysku­je na całym świe­cie na popu­lar­no­ści. Bez tru­du moż­na odna­leźć w oko­li­cy miej­sce, gdzie czy­tel­nik może wymie­nić posia­da­ną książ­kę na zosta­wio­ną przez kogoś inne­go, któ­rej jesz­cze nie czy­tał. Oczy­wi­ście wią­zać się z tym mogą pew­ne pro­ble­my. Kie­dy na przy­kład czy­tel­ni­cy nie będą sto­so­wać się do zasa­dy weź książ­kę i zostaw w zamian inną, szyb­ko w biblio­tecz­ce zabrak­nie publi­ka­cji dla kolej­nych osób. Może też dojść do sytu­acji, że biblio­tecz­ka wypeł­ni się dziw­ny­mi pozy­cja­mi. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Book Truck księgarni Tajne Komplety w końcu rusza w trasę

Wro­cław­ska księ­gar­nia Taj­ne Kom­ple­ty pomysł na Book Truc­ka mia­ła już w 2019 roku. Wte­dy też zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła zbiór­ka pie­nię­dzy, któ­rej celem było sfi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu. Nie­ste­ty nie uda­ło się zebrać wyma­ga­nych 60 tysię­cy zło­tych. Jed­nak dla chcą­ce­go, nic trud­ne­go. W 2020 księ­gar­nia kupi­ła samo­chód, któ­ry po dłu­gich mie­sią­cach remon­to­wa­nia, pro­jek­to­wa­nia i budo­wa­nia zamie­nił się osta­tecz­nie w wyma­rzo­ne­go Book Truc­ka. Wehi­kuł na dniach rusza w tra­sę. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Witold Gombrowicz uhonorowany pamiątkową tablicą w Berlinie

Powszech­nie uzna­wa­ny za jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich pisa­rzy Witold Gom­bro­wicz ze swa­dą w swo­ich tek­stach obna­żał absur­dy spo­łecz­ne, nie szczę­dził słów kry­ty­ki wymie­rzo­nej we wła­dzę, role kla­so­we i war­to­ści epo­ki roman­ty­zmu. Od 1939 prze­by­wał na emi­gra­cji w Argen­ty­nie. W 1963 powró­cił do Euro­py. Na sta­łe osiadł we Fran­cji, zanim jed­nak to nastą­pi­ło chwi­lę spę­dził w Ber­li­nie Zachod­nim. W ponie­dzia­łek w sto­li­cy Nie­miec odsło­nię­ta zosta­ła tabli­ca pamiąt­ko­wa hono­ru­ją­ca pol­skie­go pisa­rza. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Pandemia zebrała również swoje żniwo wśród polskich bibliotek publicznych

Wie­lo­krot­nie już pisa­li­śmy, że sytu­acja pan­de­micz­na dotknę­ła dość moc­no rynek księ­gar­ski, spra­wia­jąc, że wie­le małych, lokal­nych skle­pów nie mogło pozwo­lić sobie na dal­sze funk­cjo­no­wa­nie, co prze­ło­ży­ło się na licz­ne likwi­da­cje. Oka­zu­je się, że kry­zys nie omi­nął biblio­tek. Na dowód Głów­ny Urząd Sta­ty­stycz­ny zapre­zen­to­wał dane z 2020 roku. W porów­na­niu z 2019 uby­ło pra­wie 100 biblio­tek. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Wkrótce w Gdyni otwarta zostanie biblioteka… ze zjeżdżalnią

Mały Kack, połu­dnio­wa dziel­ni­ca Gdy­ni, wkrót­ce wzbo­ga­ci się o nową kul­tu­ral­ną miej­sców­kę. Przy­stań Sąsiedz­ka ma być nie tyl­ko sie­dzi­bą lokal­nej rady, ale rów­nież miej­scem, gdzie miesz­kań­cy będą mogli spę­dzić przy­jem­nie czas. Według pla­nów mają się odby­wać tam róż­ne­go rodza­ju spo­tka­nia, budy­nek będzie wypo­sa­żo­ny rów­nież w salę gim­na­stycz­ną, a co naj­waż­niej­sze otwar­ta zosta­nie tam biblio­te­ka… ze zjeż­dżal­nią. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

W planach HBO pojawiły się dwie kolejne animowane produkcje powiązane z Grą o tron

Finał Gry o tron mogli­śmy oglą­dać dwa lata temu. Od tam­te­go cza­su HBO w pocie czo­ła pra­cu­je nad roz­sze­rze­niem seria­lo­we­go uni­wer­sum stwo­rzo­ne­go przez George’a R.R. Mar­ti­na. Co praw­da w zaawan­so­wa­nej fazie jest tyl­ko jed­na pro­duk­cja – opo­wia­da­ją­cy o rodzie Tar­ga­ry­enów House of the Dra­gon, ale sta­cja w pla­nach ma kil­ka innych pro­jek­tów. Jed­nym z nich miał być ani­mo­wa­ny serial dla doro­słe­go widza. Ser­wis „Hol­ly­wo­od Repor­ter” poin­for­mo­wał, że HBO pra­cu­je wstęp­nie nad kolej­ny­mi dwie­ma ani­ma­cja­mi. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wirtualna biblioteka Wolne Lektury inauguruje nową kolekcję fascynujących książek

Wol­ne Lek­tu­ry to inter­ne­to­wy pro­jekt, w ramach któ­re­go każ­de­mu gwa­ran­to­wa­ny jest dar­mo­wy dostęp do ponad 5,5 tysią­ca dzieł lite­rac­kich w for­ma­tach do czy­ta­nia i do słu­cha­nia. Wir­tu­al­na biblio­te­ka gro­ma­dzi w swo­ich zbio­rach utwo­ry, któ­re w więk­szo­ści zna­la­zły się już w dome­nie publicz­nej, co jest rów­no­znacz­ne z tym, że moż­na je swo­bod­nie publi­ko­wać i roz­po­wszech­niać. Książ­ką Hali­ny Kra­hel­skiej Pol­ski strajk twór­cy Wol­nych Lek­tur zain­au­gu­ro­wa­li nową kolek­cję. W ramach Podró­ży do rze­czy­wi­sto­ści udo­stęp­nia­ne będą dzie­ła z sze­ro­ko rozu­mia­nej lite­ra­tu­ry fak­tu. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Brytyjski księgarz promuje pomysł specjalnych edycji książek dla dyslektyków

Oso­by cier­pią­ce na dys­lek­sję według defi­ni­cji mają pro­ble­my z czy­ta­niem i pisa­niem. W wie­lu przy­pad­kach zabu­rze­nia nie pozwa­la­ją dotknię­tym nimi ludziom na czer­pa­nie przy­jem­no­ści z lek­tu­ry. Nie­ste­ty nie­wie­le też się robi, żeby dys­lek­ty­kom w jakiś spo­sób zagwa­ran­to­wać lep­sze dozna­nia towa­rzy­szą­ce obco­wa­niu z książ­ką. Na prze­kór temu wystą­pił w ostat­nim cza­sie nie­za­leż­ny księ­garz z nie­wiel­kie­go angiel­skie­go Cle­ve­don. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Węgierski dystrybutor książek z karą za szerzenie treści odbiegających od norm

W czerw­cu węgier­ski rząd wydał roz­po­rzą­dze­nie, któ­re naka­zu­je zamiesz­cza­nie na okład­kach publi­ka­cji zaha­cza­ją­cych nawet w naj­mniej­szym stop­niu o tema­ty­kę LGBT spe­cjal­nych ozna­czeń wska­zu­ją­cych na wystę­po­wa­nie w nich tre­ści odbie­ga­ją­cych od norm. Dys­try­bu­tor książ­ki, w któ­rej prze­wi­ja­ją się homo­sek­su­al­ne pary został uka­ra­ny grzyw­ną za nie­za­sto­so­wa­nie się do prze­pi­su. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Fani książkowej serii Dziedzictwo Christophera Paoliniego chcą porządnej ekranizacji

Kie­dy na ryn­ku uka­zał się Era­gon, pierw­sza część cyklu Dzie­dzic­two, zaczę­to okre­ślać nie­speł­na dwu­dzie­sto­let­nie­go wów­czas Chri­sto­phe­ra Paoli­nie­go obja­wie­niem. Jed­nak wraz z bie­giem lat i kolej­ny­mi toma­mi fascy­na­cja jego feno­me­nem sła­bła. Nie zmie­nia to fak­tu, że ogrom­ny suk­ces Era­go­na zapew­nił Chri­sto­phe­ro­wi Paoli­nie­mu rze­szę wier­nych fanów. Teraz ta ogrom­na gru­pa ludzi pra­gnie, żeby Disney dał im ekra­ni­za­cję Dzie­dzic­twa, na jaką zasłu­gu­ją. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Finałowy tom cyklu Siedem sióstr zostanie dokończony przez syna zmarłej Lucindy Riley

Po wyczer­pu­ją­cej wal­ce z nowo­two­rem Lucin­da Riley zmar­ła w oto­cze­niu naj­bliż­szych 11 czerw­ca. Irlandz­ka pisar­ka przed śmier­cią zdo­ła­ła ukoń­czy­ła siód­my tom cyklu, któ­ry zapew­nił jej mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę. Tym samym więk­szość wąt­ków serii Sie­dem sióstr zosta­ło zamknię­tych, nadal jed­nak pozo­sta­ły pyta­nia bez odpo­wie­dzi. Oka­zu­je się, że autor­ka pla­no­wa­ła jesz­cze jeden tom. Ten zosta­nie dokoń­czo­ny przez syna pisar­ki, Harry’ego Whit­ta­ke­ra. Czy­taj dalej

-->