Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

The International Booker Prize 2023 – znamy nominacje

Pozna­li­śmy nazwi­ska 13 osób nomi­no­wa­nych do Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Booke­ra. Wśród nomi­no­wa­nych zna­la­zły się oso­by z Afry­ki, Azji, Euro­py i Ame­ry­ki Łaciń­skiej; naj­star­sza autor­ka w histo­rii nomi­no­wa­na do tej nagro­dy oraz tro­je pisa­rzy, któ­rych książ­ki po raz pierw­szy zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na język angiel­ski. Łącz­nie tek­sty nomi­no­wa­nych osób zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne z 11 języ­ków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nie żyje Dubravka Ugrešić, pisarka transnarodowa

Dubra­vka Ugre­šić zmar­ła w wie­ku 73 lat. Choć uro­dzi­ła się na tere­nie daw­nej Jugo­sła­wii, nie lubi­ła być okre­śla­na mia­nem pisar­ki chor­wac­kiej – twier­dzi­ła, że jest pisar­ką trans­na­ro­do­wą. Oraz pisar­ką trau­ma­tycz­ną, ponie­waż trau­ma była czę­stym tema­tem jej twór­czo­ści. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Czerwona ziemia i Smocza Straż – Grupa Wydawnicza Foksal o bestsellerach 2022

Jakie książ­ki sprze­da­wa­ły się naj­le­piej w 2022 roku? Gru­pa Wydaw­ni­cza Fok­sal, do któ­rej nale­żą m.in. W.A.B., Wil­ga czy Uro­bo­ros, pod­su­mo­wa­ła minio­ny rok. Wśród hitów zna­la­zły się m.in. „Czer­wo­na zie­mia” Mar­ci­na Mel­le­ra, „Nie powiem ci, że wszyst­ko będzie dobrze” Justy­ny Suchec­kiej czy „Smo­cza Straż” Bran­do­na Mul­la. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Odnaleziono 20 zaginionych opowiadań Terry’ego Pratchetta! Premiera w tym roku

To cud – dekla­ru­je były asy­stent Terry’ego Prat­chet­ta. Po śmier­ci pisa­rza jego miło­śni­cy i miło­śnicz­ki musie­li pogo­dzić się z tym, że to koniec; już nigdy nie się­gną po jego tek­sty. Życie poka­za­ło jed­nak, że nigdy nie nale­ży mówić „nigdy”. Wydaw­ca sir Terry’ego wła­śnie zapo­wie­dział nową książ­kę. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Poprawione wydanie powieści Iana Fleminga. James Bond bez rasizmu, ale wciąż homofobiczny i seksistowski

Z oka­zji 70. rocz­ni­cy pierw­sze­go wyda­nia powie­ści „Casi­no Roy­al”, wszyst­kie powie­ści o agen­cie 007 docze­ka­ją się nowe­go wyda­nia. „The Tele­graph” infor­mu­je, że książ­ki zosta­ły tak prze­re­da­go­wa­ne, by usu­nąć z nich rasi­stow­skie frag­men­ty. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wydawca ugiął się pod naporem krytyki. Książki Roalda Dahla będą dostępne w dwóch wersjach

Infor­ma­cja, że wydaw­nic­two Puf­fin w poro­zu­mie­niu ze spad­ko­bier­ca­mi Roal­da Dah­la przy­go­to­wa­ło inklu­zyw­ne wyda­nie jego kla­sycz­nych histo­rii, wywo­ła­ła obu­rze­nie na całym świe­cie. W efek­cie naci­sków zapo­wie­dzia­na zosta­ła seria The Roald Dahl Clas­sic Col­lec­tion. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Plotki o ekranizacji Harry’ego Pottera i Przeklętego Dziecka są fałszywe

Mnó­stwo emo­cji w ostat­nich dniach wywo­ła­ły donie­sie­nia o rze­ko­mej ekra­ni­za­cji sztu­ki „Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko”. W rolach głów­nych mie­li­by powró­cić Daniel Radc­lif­fe, Emma Wat­son i Rupert Grint. Rzecz­nik pra­so­wy War­ner Bros. Disco­ve­ry zde­men­to­wał te donie­sie­nia. Czy­taj dalej

-->