Jesień z Albatrosem! Zapowiedzi wydawnictwa na jesień 2019!

Guillaume Musso: Sztuka przykuwania uwagi.

Gdzie jest Bernadette? Nas bardziej zaciekawiło, czemu zniknęła!

 • Aktualności

  Czytaj PL 2019 – 12 superksiążek za darmo

  Dzi­siaj, 1 listo­pa­da, wystar­to­wa­ła kolej­na edy­cja Czy­taj PL – naj­więk­szej akcji pro­mu­ją­cej czy­tel­nic­two w Pol­sce. W ponad 20 mia­stach i mniej­szych miej­sco­wo­ściach, zarów­no w kra­ju, jak i za gra­ni­cą, poja­wi­ło się kil­ka tysię­cy pla­ka­tów umoż­li­wia­ją­cych dołą­cze­nie do akcji i wypo­ży­cze­nie e-ksią­żek cał­ko­wi­cie za dar­mo. W tym roku w akcji znaj­du­je się 12 best­sel­le­rów. Do wybo­ru jest 6 powie­ści i 6 tytu­łów non-fic­tion. Aż 10 z nich będzie dostęp­ne w for­ma­cie ebo­oka oraz audio­bo­oka.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Netflix udostępnił nowy zwiastun Wiedźmina!

  Nowy zwia­stun Wiedź­mi­na zapre­zen­to­wa­no dziś na kon­wen­cie Luc­ca Comics and Games we wło­skiej Luk­ce. Show­run­ner­ka seria­lu Lau­ren His­srich poka­za­ła go fanom pod­czas pane­lu dys­ku­syj­ne­go, w któ­rym wzię­ły udział tak­że Anya Cha­lo­tra (Yen­ne­fer) i Freya Allan (Ciri). Potwier­dzo­no tak­że, że wszyst­kie osiem odcin­ków seria­lu poja­wi się na Net­flix już 20 grud­nia!

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Frankenstein w Bagdadzie – jest strasznie dobrze

  Traf chciał, że książ­kę „Fran­ken­ste­in w Bag­da­dzie” zaczę­łam czy­tać w Hal­lo­we­en, czy jak kto woli w wigi­lię Wszyst­kich Świę­tych. Tytuł spro­wa­dził mnie na praw­dzi­we manow­ce. Nie jest to lek­ka książ­ka, któ­ra tyl­ko stra­szy w jesien­ny wie­czór. To opis prze­kro­ju irac­kie­go spo­łe­czeń­stwa, w któ­rym są rze­czy strasz­niej­sze od oży­wio­nych zwłok.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Kolekcjonerskie monety inspirowane Wiedźminem

  Spe­cja­li­zu­ją­ca się w biciu kolek­cjo­ner­skich monet Men­ni­ca Gdań­ska nie jest śle­pa na świa­to­we tren­dy. Od 2010 roku pro­du­ko­wa­ne są w niej numi­zma­ty naj­wyż­szej pró­by nawią­zu­ją­ce do mito­lo­gii, histo­rii, muzy­ki czy w ogó­le popkul­tu­ry. Naj­now­szym hitem men­ni­cy mogą oka­zać się mone­ty inspi­ro­wa­ne wiedź­miń­ski­mi opo­wie­ścia­mi Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Na razie wybi­te zosta­ły dwa rodza­je, ale według ofi­cjal­nych zapo­wie­dzi kolek­cjo­ne­rzy mogą liczyć na kolej­nych sześć.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Remigiusz Mróz rozmawiał z użytkownikami Wykopu

  Remi­giusz Mróz, przed­sta­wia­ją­cy się jako pisarz i dok­tor nauk praw­nych, ojciec mię­dzy inny­mi Chył­ki i For­sta, autor oko­ło gazy­lio­na ksią­żek, był dostęp­ny przez ponad godzi­nę dla użyt­kow­ni­ków Wyko­pu. To wła­śnie w tym ser­wi­sie wziął udział w sesji AMA, w ramach któ­rej inter­nau­ci mogli pytać go dosłow­nie o wszyst­ko. Funk­cjo­no­wa­ła zasa­da jeden komen­tarz – jed­no pyta­nie, a auto­rzy naj­cie­kaw­szych mie­li dodat­ko­wo oka­zję zgar­nię­cia po egzem­pla­rzu naj­now­szej jego powie­ści.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Zapowiedzi

  Dla George’a Martina Wichry zimy mają najwyższy priorytet

  W ostat­nim cza­sie HBO poin­for­mo­wa­ło o zaprze­sta­niu dal­szych prac nad pre­qu­elem Gry o tron roz­gry­wa­ją­cym się w cza­sach nazy­wa­nych Erą Hero­sów. Zamiast tego sta­cja bar­dzo moc­no sta­wia na inny serial poprze­dza­ją­cy słyn­ną bata­lię o żela­zny tron, a sku­pia­ją­cy się na histo­rii legen­dar­nych smo­czych lor­dów, czy­li rodu Tar­ga­ry­enów. Serial dostał już nawet ofi­cjal­ny tytuł – House of the Dra­gon.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Wiosną ruszy produkcja trzeciej odsłony Fantastycznych Zwierząt

  Jeśli podo­ba­ły się Wam dwie dotych­cza­so­we czę­ści Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt, to na pew­no z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­cie na trze­cią odsło­nę przy­gód New­ta Sca­man­de­ra, a tym samym kolej­ne deta­le doty­czą­ce wciąż roz­wi­ja­ją­ce­go się magicz­ne­go świa­ta kre­owa­ne­go przez J.K. Row­ling. Wła­śnie dla was mamy teraz dobre wie­ści. Film dostał ofi­cjal­nie zie­lo­ne świa­tło. Eki­pa z pro­duk­cją ma wystar­to­wać wio­sną w przy­szłym roku.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Prawda stojąca za książką Czesława Centkiewicza o Anaruku

  Z przy­go­da­mi dziel­ne­go dwu­na­sto­let­nie­go rdzen­ne­go miesz­kań­ca Gren­lan­dii o imie­niu Ana­ruk zazna­jo­mio­nych sys­te­mo­wo zosta­ło wie­lu Pola­ków. Wszak popu­lar­na książ­ka Cze­sła­wa Cent­kie­wi­cza nie­gdyś była lek­tu­rą obo­wiąz­ko­wą w szko­łach pod­sta­wo­wych. Publi­ka­cja czę­sto trak­to­wa­na była bar­dziej jako repor­ta­żo­we spoj­rze­nie na życie Inu­itów oglą­da­ne ocza­mi nar­ra­to­ra zwy­cza­jo­wo utoż­sa­mia­ne­go z jej auto­rem. Kim jed­nak napraw­dę był Ana­ruk i na ile oso­bi­ste są wspo­mnie­nia Cze­sła­wa Cent­kie­wi­cza zawar­te w lek­tu­rze?

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Umarli Biali Wędrowcy, niech żyją smoki!

  Jeden z zapo­wia­da­nych spin-offów “Gry o tron” został ska­so­wa­ny, za to dru­gi docze­kał się ofi­cjal­nej zapo­wie­dzi. Przy­po­mnij­my: świat zamiesz­ki­wa­ny przez Star­ków, Lan­ni­ste­rów i Tar­ga­ry­enów stwo­rzył Geo­r­ge R.R. Mar­tin. W 1996 roku uka­za­ła się pierw­sza powieść z cyklu “Pieśń Lodu i Ognia”, czy­li “Gra o tron”. Do tej pory do księ­garń tra­fi­ły też “Star­cie kró­lów”, “Nawał­ni­ca mie­czy”, “Uczta dla wron” i “Taniec ze smo­ka­mi”, a w zapo­wie­dziach ocze­ku­ją “Wichry zimy” oraz “Sen o wio­śnie”. Uka­za­ły się też histo­rie pobocz­ne, czy­li “Ogień i krew”, “Świat lodu i ognia” oraz poje­dyn­cze opo­wia­da­nia (w Pol­sce wyda­ne w zbio­rach “Rycerz Sied­miu Kró­lestw”, “Nie­bez­piecz­ne kobie­ty” oraz “Łotrzy­ki”). Dla praw­dzi­wych fana­ty­ków przy­go­to­wa­no też publi­ka­cję “Uczta lodu i ognia”. Tyle o lite­ra­tu­rze.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Lokalna społeczność pomogła księgarni przetrwać trudny czas

  Pro­wa­dze­nie biz­ne­su to cięż­ki kawa­łek chle­ba. Na każ­dym rogu cza­ją się prze­ciw­no­ści, pro­ble­my rodzą kolej­ne pro­ble­my. Naj­cię­żej mają drob­ni przed­się­bior­cy ope­ru­ją­cy skrom­nym kapi­ta­łem. Dla nich każ­dy zastrzyk gotów­ki, każ­da trans­ak­cja, to być albo nie być. Dobrze, jeśli taka fir­ma może liczyć na wspar­cie lokal­nej spo­łecz­no­ści. Naj­drob­niej­sza nawet pomoc może odmie­nić los. Prze­ko­na­ła się o tym nie­daw­no księ­gar­nia Dead Tree Books z San Anto­nio w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Do projektu Biblioteka Przyszłości dołączył Karl Ove Knausgård

  Biblio­te­ka Przy­szło­ści to pro­jekt, w ramach któ­re­go wybit­ni twór­cy lite­rac­cy piszą dowol­nej dłu­go­ści tek­sty poświę­co­ne tema­ty­ce wyobraź­ni i cza­su, któ­rych treść pozo­sta­nie ukry­ta aż do 2114 roku. Dopie­ro wte­dy prze­trzy­my­wa­ne w zamknię­ciu pra­ce zosta­ną wydru­ko­wa­ne na papie­rze pozy­ska­nym ze spe­cjal­nie na ten cel zasa­dzo­nych świer­ków w lesie Nord­mar­ka w pobli­żu Oslo. Pomy­sło­daw­czy­nią Biblio­te­ki Przy­szło­ści jest szkoc­ka artyst­ka Katie Pater­son. To w jej gestii nale­ży zapra­sza­nie kolej­nych auto­rów do pro­jek­tu – jed­ne­go rocz­nie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Studenci amerykańskiego uniwersytetu spalili książkę latynoskiej pisarki

  Wio­sną w Pol­sce doszło do zaini­cjo­wa­ne­go przez księ­dza Rafa­ła Jaro­sie­wi­cza rytu­al­ne­go spa­le­nia ksią­żek w jakiś pokręt­nym spo­sób powią­za­nych z sata­ni­zmem. Kon­tro­wer­syj­ny czyn był sze­ro­ko komen­to­wa­ny nie tyl­ko w Pol­sce, tema­tem zain­te­re­so­wa­ły się zagra­nicz­ne media. Oka­zu­je się, że koja­rzo­ny z hitle­row­skim nazi­zmem postę­pek nadal jest tu i ówdzie prak­ty­ko­wa­ny. Dwa tygo­dnie temu stu­den­ci Geo­r­gia Southern Uni­ver­si­ty spa­li­li powieść laty­no­skiej pisar­ki. Tym razem nie reli­gia była przy­czyn­kiem, a rasizm.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Joseph Mawle zagra głównego antybohatera w tolkienowskim serialu od Amazonu

  W listo­pa­dzie 2017 sze­fo­wie Ama­zo­nu pod­pi­sa­li z Tol­kien Esta­te umo­wę, na mocy któ­rej ame­ry­kań­skie stu­dio zyska­ło pra­wo do wypro­du­ko­wa­nia seria­lu wyko­rzy­stu­ją­ce­go świat i mito­lo­gię Śród­zie­mia. Jed­na z klau­zul mówi­ła o tym, że pra­ce w tym tema­cie muszą ruszyć w prze­cią­gu dwóch lat. Ama­zon poka­zał, że nie zamie­rza wypu­ścić tak łako­me­go kąska z rąk, zwłasz­cza, że już tak dużo pie­nię­dzy w pro­jekt zain­we­sto­wał. Serial jest w fazie pre­pro­duk­cji, zdję­cia mają ruszyć w prze­cią­gu kil­ku naj­bliż­szych mie­się­cy. Infor­ma­cji o seria­lu nie ma na razie wie­le, ale wia­do­mo już na przy­kład, kto wcie­li się w głów­ne­go anta­go­ni­stę.

  Czytaj dalej
 • Felieton

  Mock. Golem – Marek Krajewski nie przestaje szokować

  Eber­hard Mock swo­im fanom jawi się jako czło­wiek bez­względ­ny, okrut­ny, ale przede wszyst­kim sku­tecz­ny i żąd­ny spra­wie­dli­wość. W naj­now­szej książ­ce pozna­je­my go jed­nak z zupeł­nie innej stro­ny: osob­ni­ka zła­ma­ne­go i znisz­czo­ne­go przez nałóg. I z tego wzglę­du to wła­śnie „Mock. Golem” szo­ku­je bar­dziej niż któ­ry­kol­wiek z wcze­śniej­szych tomów.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.