Lepiej żyć tak, żeby w przyszłości nie musieć się niczego wstydzić. Wywiad z Markiem Stelarem, autorem powieści Blizny.

Pod kluczem – szykujcie się na bezsenną noc! Rozmawiamy z Ruth Ware!

Astrologiczne bliźniaczki – od pełni zrozumienia do nienawiści. Rozmawiamy z Agatą Kołakowską!

 • Aktualności

  Orwell w domenie publicznej

  Trud­no kłó­cić się ze stwier­dze­niem, że swo­bod­ny, nie­ogra­ni­czo­ny dla każ­de­go dostęp do twór­czo­ści jest warun­kiem cią­głe­go roz­wo­ju kul­tu­ry i nauki. W myśl tej zasa­dy funk­cjo­nu­je poję­cie dome­ny publicz­nej, czy­li zbio­ru dzieł wsze­la­kich, z któ­rych wszy­scy może­my dowol­nie korzy­stać bez pono­sze­nia żad­nych kosz­tów. Oczy­wi­ście kon­cep­cja dome­ny publicz­nej musi opie­rać się na pew­nych kom­pro­mi­sach mię­dzy inte­re­sa­mi twór­ców i spo­łe­czeń­stwa.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Kielce doczekały się swojego pierwszego bibliomatu

  Biblio­mat to spe­cjal­ne urzą­dze­nie, któ­re dzię­ki syn­chro­ni­za­cji z sys­te­mem biblio­tecz­nym pozwa­la użyt­kow­ni­kom na wypo­ży­cza­nie ksią­żek i ich odda­wa­nie bez kon­tak­tu z pra­cow­ni­ka­mi i inny­mi czy­tel­ni­ka­mi, co w cza­sie pan­de­mii jest jak naj­bar­dziej wska­za­ne. Kosz­tu­ją­cy 158 tysię­cy zło­tych egzem­plarz sta­nął nie­daw­no przed gma­chem Woje­wódz­kiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kiel­cach.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Jest szansa na serial w świecie Harry’ego Pottera?!

  Ostat­ni film z serii adap­ta­cji słyn­ne­go sied­miok­się­gu J.K. Row­ling o Har­rym Pot­te­rze – dru­ga część Insy­gniów Śmier­ci – pre­mie­rę w kinach mia­ła dzie­sięć lat temu. Od tam­te­go cza­su powsta­ła westen­do­wa kon­ty­nu­acja w posta­ci sztu­ki Har­ry Pot­ter i prze­klę­te dziec­ko, dosta­li­śmy kil­ka gier mobil­nych, cze­ka­my na dużą grę akcji z otwar­tym świa­tem, w tym samym uni­wer­sum osa­dzo­na zosta­ła tak­że seria Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta – dwa fil­my już za nami, trze­ci jest w dro­dze, pla­no­wa­ne są kolej­ne dwa. Bra­ku­je w tym wszyst­kim jesz­cze seria­lu powią­za­ne­go z Har­rym Pot­te­rem. Oka­zu­je się, że i na to jest spo­ra szan­sa.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Popularny Wattpad sprzedany koreańskiemu gigantowi

  Już od jakie­goś cza­su krą­ży­ły plot­ki, że Allen Lau i Ivan Yuen noszą się z zamia­rem sprze­da­nia kana­dyj­skie­go por­ta­lu inter­ne­to­we­go Wat­t­pad, umoż­li­wia­ją­ce­go każ­de­mu na świe­cie publi­ko­wa­nie na jego łamach swo­ich utwo­rów lite­rac­kich. Wia­do­mo już, że popu­lar­ny ser­wis sta­nie się wkrót­ce wła­sno­ścią fir­my Naver z Korei Połu­dnio­wej.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Ben Affleck bierze się za adaptację młodzieżowej powieści Shannon Messenger

  Mło­dzie­żo­wa seria, któ­rej boha­ter­ką jest nasto­let­nia tele­pat­ka Sophie Foster z każ­dym kolej­nym tomem zysku­je na popu­lar­no­ści. Shan­non Mes­sen­ger do tej pory wyda­ła osiem głów­nych powie­ści cyklu, dodat­ko­wo w zeszłym roku uka­za­ła się spe­cjal­na książ­ka, ozna­czo­na numer­kiem 8,5. Ofi­cjal­ne dane poda­ją, że sprze­da­ło się już 2,5 milio­na egzem­pla­rzy serii na całym świe­cie. Nie­daw­no poja­wi­ły się infor­ma­cje, że Disney szy­ku­je kino­wą ekra­ni­za­cję pierw­sze­go tomu.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nowe bezpłatne audiobooki dla każdego

  Biblio­te­ka cyfro­wa POLONA wzbo­ga­ci­ła się wła­śnie o 70 świe­żo nagra­nych audio­bo­oków. Dostęp do nich ma każ­dy – nie trze­ba się nigdzie logo­wać, wystar­czy wejść na stro­nę pro­jek­tu i pobrać inte­re­su­ją­ce nas pli­ki. Audio­bo­oki przy­go­to­wa­ne zosta­ły przez zespół Wol­nych Lek­tur na zamó­wie­nie Biblio­te­ki Naro­do­wej.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje Zapowiedzi

  Nowy serial w świecie Gry o tron we wstępnej fazie produkcji

  HBO pra­cu­je aktu­al­nie nad seria­lem, któ­ry sku­pi się na rodzie Tar­ga­ry­enów. Osa­dzo­ny na trzy­sta lat przed wyda­rze­nia­mi zna­ny­mi z Gry o tron House of the Dra­gon opo­wie o wyda­rze­niach, któ­re dopro­wa­dzi­ły do woj­ny domo­wej, zapi­sa­nej w anna­łach histo­rii Weste­ros jako Taniec Smo­ków. Być może nie będzie to jedy­ny serial roz­wi­ja­ją­cy uni­wer­sum wykre­owa­ne przez George’a R.R. Mar­ti­na.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Dawny dom Terry’ego Pratchetta został wystawiony na sprzedaż

  Ter­ry Prat­chett pisar­stwem na poważ­nie zajął się w dru­giej poło­wie lat 80. ubie­głe­go wie­ku, wte­dy też szyb­ko zyskał popu­lar­ność, naj­pierw wśród Bry­tyj­czy­ków, a chwi­lę póź­niej powie­ści ze Świa­ta Dys­ku czy­ta­ne były już na całym świe­cie. Kil­ka­na­ście pierw­szych ksią­żek powsta­ło w gustow­nej posia­dło­ści Gaze Cot­ta­ge w uro­kli­wej wsi Row­ber­row w hrab­stwie Somer­set. Miesz­kał tam Ter­ry Prat­chett z rodzi­ną przez nie­mal ćwierć wie­ku. Teraz dom został wysta­wio­ny na sprze­daż przez aktu­al­ne­go wła­ści­cie­la.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Zmarł Henryk Jerzy Chmielewski, legendarny Papcio Chmiel

  Hen­ryk Jerzy Chmie­lew­ski, zna­ny być może nawet bar­dziej pod pseu­do­ni­mem Pap­cio Chmiel, autor słyn­nej serii komik­so­wej Tytus, Romek i A’Tomek w czerw­cu obcho­dził 97-te uro­dzi­ny; 98-tych nie­ste­ty nie dożył. O śmier­ci pol­skie­go arty­sty poin­for­mo­wał Piotr Kasiń­ski, orga­ni­za­tor Festi­wa­lu Komik­su w Łodzi.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Niesławny Mein Kampf Hitlera z obszernym komentarzem historycznym w Polsce

  Mein Kampf, swo­ista biblia nazi­stów z pierw­szej poło­wy XX wie­ku i dzi­siej­szych neo­na­zi­stów, któ­rej wyda­wa­nie w wie­lu kra­jach jest cał­ko­wi­cie zabro­nio­ne, w innych pod­le­ga licz­nym restryk­cjom, uka­że się wkrót­ce w Pol­sce. Auto­rem nowe­go pol­skie­go tłu­ma­cze­nia nie­sław­nej książ­ki Hitle­ra jest histo­ryk i poli­to­log pro­fe­sor Euge­niusz C. Król.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Felietony Szczepana Twardocha będą ukazywać się w Dużym Formacie

  Szcze­pan Twar­doch to nie tyl­ko pisarz świet­nie sprze­da­ją­cych się i gło­śno komen­to­wa­nych przez kry­ty­ków powie­ści; to rów­nież publi­cy­sta, któ­re­go tek­sty nie­je­den raz wzbu­dza­ły licz­ne kon­tro­wer­sje. Gru­pa medial­na Ago­ra poin­for­mo­wa­ła, że autor gło­śnej Mor­fi­ny, Dra­cha i Kró­la został felie­to­ni­stą „Duże­go For­ma­tu”, coty­go­dnio­we­go maga­zy­nu repor­te­rów „Gaze­ty Wybor­czej”.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  W Warszawie powstał mural poświęcony pamięci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  Uzna­wa­ny za jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych poetów cza­sów oku­pa­cji, przed­sta­wi­ciel poko­le­nia Kolum­bów, Krzysz­tof Kamil Baczyń­ski przy­szedł na świat 22 stycz­nia 1921. Wkrót­ce obcho­dzić będzie­my set­ną rocz­ni­cę jego uro­dzin. Z tej oka­zji Naro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry posta­no­wi­ło uho­no­ro­wać pamięć o poecie odsło­nię­ciem poświę­co­ne­go mu mura­lu.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Mały Książę dla każdego za darmo w bibliotece Wolnych Lektur

  Wol­ne Lek­tu­ry to pro­wa­dzo­ny przez fun­da­cję Nowo­cze­sna Pol­ska pro­jekt, w ramach któ­re­go pol­skim czy­tel­ni­kom udo­stęp­nia­ne są utwo­ry znaj­du­ją­ce się w dome­nie publicz­nej, czy­li takie, któ­re cał­ko­wi­cie legal­nie moż­na bez­płat­nie prze­glą­dać, słu­chać, pobie­rać i udo­stęp­niać innym. Do zbio­ru inter­ne­to­wej biblio­te­ki ini­cja­ty­wy włą­czo­ne zosta­ło wła­śnie naj­bar­dziej zna­ne dzie­ło fran­cu­skie­go pisa­rza Anto­ine de Saint Exupery’ego – Mały Ksią­żę.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  HBO straciło ponad połowę widzów po finale Gry o tron

  Pomysł na zaadap­to­wa­nie sagi Pie­śni lodu i ognia George’a R.R. Mar­ti­na na medium tele­wi­zyj­ne było dla HBO strza­łem w dzie­siąt­kę. Serial przez osiem lat emi­sji zyskał ogrom­ną popu­lar­ność, przy­cią­gnął widzów z całe­go świa­ta, zapew­nił sta­cji potęż­ny zastrzyk abo­nen­tów. Nie­ste­ty udo­stęp­nio­ne na koniec 2020 roku rapor­ty poka­za­ły, że wraz z fina­łem pro­duk­cji zakoń­czył się dla HBO czas pro­spe­ri­ty.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Serialowa adaptacja Rysy Igora Brejdyganta w IPLI

  W wyda­nej w 2018 Rysie Igor Brej­dy­gant wpro­wa­dził postać komi­sarz Moni­ki Brzo­zow­skiej. Rok póź­niej uka­za­ła się kon­ty­nu­acja, zaty­tu­ło­wa­na Układ. Obie powie­ści kry­mi­nal­ne zosta­ły bar­dzo cie­pło przy­ję­te przez czy­tel­ni­ków. Nie dzi­wi więc, że szyb­ko poja­wi­li się chęt­ni zekra­ni­zo­wać serię. Wypro­du­ko­wa­ny na zle­ce­nie Sony Pic­tu­res Tele­vi­sion we współ­pra­cy z Gru­pą Pol­sat serial Rysa jest już goto­wy do oglą­da­nia.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Możemy spodziewać się Wichrów zimy w 2021?

  Na pią­ty tom sagi Pie­śni lodu i ognia fani cze­ka­li pięć lat – Taniec ze smo­ka­mi uka­zał się w koń­cu w lip­cu 2011. Od tam­te­go cza­su wszy­scy nie­cier­pli­wie wypa­tru­ją pre­mie­ry szó­ste­go tomu, mimo że losy boha­te­rów zosta­ły nam już w mię­dzy­cza­sie przy­bli­żo­ne za spra­wą seria­lo­wej Gry o tron. Za kil­ka mie­się­cy obcho­dzić będzie­my dzie­sią­tą rocz­ni­cę wyda­nia Tań­ca ze smo­ka­mi. Czy Wichry zimy, dłu­go ocze­ki­wa­na szó­sta część sztan­da­ro­wej serii George’a R.R. Mar­ti­na uka­że się w 2021?

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Ursula K. Le Guin zostanie upamiętniona na amerykańskim znaczku pocztowym

  Zmar­ła w 2018 Ursu­la K. Le Guin zło­tym zgło­ska­mi zapi­sa­ła się w histo­rii lite­ra­tu­ry fan­ta­stycz­nej. Wie­le jej dzieł, wśród któ­rych na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­ją cykle Eku­me­na i Zie­mio­mo­rze, uzna­wa­ne są od lat za kla­sy­ki gatun­ku, a ona sama wymie­nia­na jest jed­nych tchem obok takich tuzów jak J.R.R. Tol­kien czy C.S. Lewis. Ame­ry­kań­ska pocz­ta, chcąc zło­żyć pisar­ce hołd, wypu­ści znacz­ki pocz­to­we z jej podo­bi­zną.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Zwiastun serialowego spin-offu kultowego Milczenia owiec

  Fil­mo­we Mil­cze­nie owiec, podob­nie jak jego powie­ścio­wy pier­wo­wzór autor­stwa Tho­ma­sa Har­ri­sa, opo­wia­da o mło­dej agent­ce FBI, Cla­ri­ce Star­ling, któ­ra z pomo­cą seryj­ne­go mor­der­cy sta­ra się pochwy­cić bru­tal­ne­go prze­stęp­cę obdzie­ra­ją­ce­go ofia­ry ze skó­ry. Do posta­ci Cla­ri­ce wra­ca­my w Han­ni­ba­lu, któ­re­go akcja roz­gry­wa się sie­dem lat po roz­wią­za­niu spra­wy Buf­fa­lo Bil­la. Zasta­je­my wte­dy agent­kę mimo mło­de­go wie­ku na skra­ju karie­ry. Co się z nią dzia­ło przez tych kil­ka lat? Na to pyta­nie spró­bu­je odpo­wie­dzieć nowy serial sta­cji CBS.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.