C.L. Taylor opowiada o „Nieznajomych”. My boimy się w nocy wyjść spod kołdry!

Szukacie dobrej komedii kryminalnej? Oto jest! Rozmawiamy z Martą Kisiel o najnowszej książce

Kochacie Lśnienie? Ta książka jest dla Was! – rozmawiamy z Allie Reynolds o jej książce Rozgrywka!

 • Aktualności

  Ważne dla Stanisława Lema książki będą wkrótce dostępne za darmo

  Jeśli umknę­ła wam ta infor­ma­cja, wiedz­cie, że obcho­dzi­my wła­śnie rok Sta­ni­sła­wa Lema. Słyn­ny pol­ski futu­ro­log, autor zna­nych na całym świe­cie powie­ści z gatun­ku fan­ta­sty­ki nauko­wej uro­dził się 13 wrze­śnia 1921 we Lwo­wie. Z oka­zji set­nej rocz­ni­cy przyj­ścia na świat Sta­ni­sła­wa Lema insty­tu­cje pań­stwo­we, poza­rzą­do­we orga­ni­za­cje i pry­wat­ne fir­my szy­ku­ją róż­ne­go rodza­ju wyda­rze­nia upa­mięt­nia­ją­ce pisa­rza. Do obcho­dów przy­łą­cza się fun­da­cja Nowo­cze­sna Pol­ska – w ramach pro­jek­tu Wol­ne Lek­tu­ry udo­stęp­ni dzie­ła, któ­re istot­nie wpły­nę­ły na twór­czość Sta­ni­sła­wa Lema.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Empik podsumowuje rok z pandemią

  Minął już rok odkąd ludzie na całym świe­cie wal­czą z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Przez ten czas wie­le firm z róż­nych sek­to­rów pol­skiej gospo­dar­ki ban­kru­to­wa­ło, ogła­sza­ło upa­dłość. Docie­ra­ły do nas i wciąż docie­ra­ją nie­po­ko­ją­ce wie­ści o kolej­nych zamknię­tych księ­gar­niach, któ­re nie mogły sobie pora­dzić w trud­nym cza­sie. Empik z kolei ma się wciąż dobrze, a nawet lepiej niż w okre­sie poprze­dza­ją­cym pan­de­mię. Co wię­cej, spół­ka zauwa­ża pozy­tyw­ny wpływ wciąż utrzy­mu­ją­cej się kry­zy­so­wej sytu­acji na czy­tel­nic­two w kra­ju.

  Czytaj dalej
 • Felieton

  5 powodów, dla których kochamy Jane Austen

  Jane Austen. Jed­na z pisa­rek nie­śmier­tel­nych, wiecz­nych, ponad­cza­so­wych. Jej książ­ki nie­zmien­nie znaj­du­ją się pośród best­sel­le­rów, a miło­śni­ków jej pro­zy wciąż przy­by­wa. Jane Austen połą­czy­ła całe poko­le­nia, cho­ciaż trud­no w to uwie­rzyć, by w epo­ce roz­pę­dzo­ne­go cza­su, cha­otycz­nej tech­no­lo­gii i skró­co­nej uwa­gi czy­tel­ni­ków wśród lite­rac­kich tema­tów wciąż tren­do­wa­ła pisar­ka z XIX wie­ku – a jed­nak! W 200. rocz­ni­cę śmier­ci autor­ki w 2017 roku milio­ny czy­tel­ni­ków odda­ły Jane Austen cześć: odkry­wa­no kolej­ne pomni­ki, Wiel­ka Bry­ta­nia wyda­ła bank­not z jej podo­bi­zną, a w księ­gar­niach poja­wi­ły się kolej­ne wzno­wie­nia kolek­cji jej dzieł. Lata mija­ją i nic się nie zmie­nia. Za co w takim razie tak kocha­my Jane Austen i jej książ­ki?

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Nowa książka J.K. Rowling, skierowana do młodszego czytelnika, ukaże się jeszcze w tym roku

  Po wie­lo­let­niej prze­rwie od lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej J.K. Row­ling powró­ci­ła do gatun­ku z peł­ną mocą. Naj­pierw w zeszłym roku pisar­ka publi­ko­wa­ła w Inter­ne­cie kolej­ne odcin­ki baśni Ika­bog, wyda­ne rów­nież osta­tecz­nie w wer­sji książ­ko­wej, z któ­rej docho­dy prze­zna­czy­ła na pomoc poszko­do­wa­nym w wyni­ku pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Teraz zapo­wie­dzia­na zosta­ła zupeł­nie nowa histo­ria dla naj­młod­szych jej autor­stwa.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Amazon Studios z rekordowymi kosztami produkcji pierwszego sezonu prequela Władcy pierścieni

  Od momen­tu pod­pi­sa­nia umo­wy mię­dzy Ama­zo­nem a fun­da­cją Tol­kien Esta­te, na mocy któ­rej powstać ma pięć sezo­nów seria­lu osa­dzo­ne­go w uko­cha­nym przez milio­ny Śród­zie­miu, mówi się, że będzie to rekor­do­wy pro­jekt. Pierw­sze infor­ma­cje poda­wa­ły, że twór­cy zamie­rza­ją wydać nawet 500 milio­nów dola­rów na pro­duk­cję. Ostat­nie donie­sie­nia zdra­dza­ją, że taka kwo­ta pój­dzie na zre­ali­zo­wa­nie same­go tyl­ko pierw­sze­go sezo­nu.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Natalie Portman w roli głównej adaptacji Czasu porzucenia Eleny Ferrante

  Wyda­na we Wło­szech w 2002 powieść Ele­ny Fer­ran­te, zaty­tu­ło­wa­na Czas porzu­ce­nia (I gior­ni dell’abbandono) odnio­sła ogrom­ny suk­ces, nie tyl­ko tam, ale i na całym świe­cie. W 2005 zre­ali­zo­wa­na zosta­ła wło­ska adap­ta­cja książ­ki. „The Hol­ly­wo­od Repor­ter” dono­si, że trwa­ją pra­ce nad nową ekra­ni­za­cją, pro­du­ko­wa­ną na zle­ce­nie HBO.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Remigiusz Mróz zapowiedział serial na podstawie cyklu powieściowego o Gerardzie Edlingu

  Seria­lo­wa Chył­ka oka­za­ła się być tak wiel­kim suk­ce­sem, że TVN Play­er posta­wi­ło na kolej­ny cykl powie­ścio­wy Remi­giu­sza Mro­za. Autor zdra­dził na swo­im Face­bo­oku, że już nie­ba­wem spo­dzie­wać się może­my adap­ta­cji pery­pe­tii Gerar­da Edlin­ga, eks­cen­trycz­ne­go byłe­go pro­ku­ra­to­ra i spe­cja­li­sty w zakre­sie komu­ni­ka­cji nie­wer­bal­nej.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Zofia Wilkońska w sejmie? U Jacka Galińskiego wszystko jest możliwe!

  „Kon­ku­ren­ci się pani pozby­li” to kolej­na z serii powie­ści o Zofii Wil­koń­skiej, o któ­rej moż­na powie­dzieć wszyst­ko, tyl­ko nie to, że jest uro­czą sta­rusz­ką. Tym razem boha­ter­ka prze­za­baw­ne­go cyklu tra­fia do sej­mu, gdzie jej pew­ność sie­bie i prze­bo­jo­wość wpi­su­ją się ide­al­nie. Roz­ma­wia­my z Jac­kiem Galiń­skim, jak to jest pisać o tym, co nas tak napraw­dę wku­rza, nie tra­cąc rezo­nu. Dziś tro­chę bar­dziej poważ­nie!

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Ruszyła piąta edycja międzynarodowej akcji Wiersze w mieście

  Wier­sze w mie­ście to mię­dzy­na­ro­do­wa akcja, któ­rej celem jest popu­la­ry­za­cja poezji. Jej orga­ni­za­to­rzy dostrze­ga­ją wła­śnie w liry­ce uni­wer­sal­ny nośnik dla odpo­wie­dzi na palą­ce pro­ble­my naszych cza­sów. W ramach tego­rocz­nej edy­cji wyda­rze­nia prze­czy­tać i wysłu­chać będzie­my mogli dwu­dzie­stu nie­zwy­kłych wier­szy z dwu­dzie­stu kra­jów, któ­rych tema­tem prze­wod­nim jest wspól­no­ta, budo­wa­nie jed­no­ści w spo­łe­czeń­stwie.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Katarzyna Bonda wraca do serii z Hubertem Meyerem w roli głównej

  Kata­rzy­na Bon­da zade­biu­to­wa­ła w 2007 powie­ścią kry­mi­nal­ną, zaty­tu­ło­wa­ną Spra­wa Niny Frank. To wła­śnie w niej wpro­wa­dzi­ła postać psy­cho­lo­ga poli­cyj­ne­go Huber­ta Mey­era. Książ­ka oka­za­ła się być dużym suk­ce­sem i otwo­rzy­ła autor­ce dro­gę do pisar­skiej karie­ry – dziś Kata­rzy­na Bon­da czę­sto okre­śla­na jest pol­ską kró­lo­wą kry­mi­na­łu. Hubert Mey­er stał się w cią­gu kil­ku kolej­nych lat boha­te­rem jesz­cze dwóch powie­ści. W maju cykl roz­ro­śnie się do czte­rech tomów.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Zapowiedzi

  Cykl przygodowych powieści o Tomku Wilmowskim doczeka się jednak dziesiątego tomu

  Zapew­ne więk­szość z nas w mło­do­ści zaczy­ty­wa­ła się z wypie­ka­mi na twa­rzy w nie­sa­mo­wi­tych przy­go­dach Tom­ka Wil­mow­skie­go, nasto­let­nie­go podróż­ni­ka i łow­cy dzi­kich zwie­rząt, któ­ry prze­mie­rzył nie­mal cały świat. Alfred Szklar­ski zdą­żył napi­sać przed śmier­cią osiem powie­ści, dzie­wią­ta zosta­ła ukoń­czo­na na pod­sta­wie jego nota­tek przez Ada­ma Zelgę. Według zamy­słu auto­ra cykl miał liczyć dzie­sięć tomów. Rodzi­na pisa­rza nie zga­dza­ła się dotych­czas, aby kto­kol­wiek serię mógł dokoń­czyć. Coś się jed­nak w tym tema­cie musia­ło zmie­nić.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Prowincjonalne morderstwo w świetnym stylu – rozmawiamy z Tomaszem Żakiem

  Powieść „Trzy­dziest­ka” Toma­sza Żaka jest jak ożyw­czy powiew na naszym ryn­ku wydaw­ni­czym. Temat niby nie jest zaska­ku­ją­cy, wątek typo­wo kry­mi­nal­ny, a jed­nak prze­czy­ta­łam ten kry­mi­nał za jed­nym podej­ściem, z wypie­ka­mi na twa­rzy. Chcia­łam jak naj­szyb­ciej dowie­dzieć się, kto zabił syna makia­we­licz­ne­go bur­mi­strza małej miej­sco­wo­ści, a jed­no­cze­śnie spę­dzić z „Trzy­dziest­ką” jak naj­wię­cej cza­su. Dziś mam przy­jem­ność roz­ma­wiać z jej auto­rem.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Harda Elżbiety Cherezińskiej już w Stanach Zjednoczonych

  Pra­wie trzy lata minę­ły od cza­su, kie­dy ame­ry­kań­skie wydaw­nic­two Tor, nale­żą­ce do gru­py Mac­mil­lan, kupi­ło pra­wa do prze­tłu­ma­cze­nia na angiel­ski i wyda­nia w Sta­nach Zjed­no­czo­nych dwu­to­mo­wej fabu­la­ry­zo­wa­nej serii histo­rycz­nej o życiu Świę­to­sła­wy, cór­ki Miesz­ka I, sio­stry Bole­sła­wa Chro­bre­go. Pierw­sza część Har­dej uka­za­ła się wła­śnie w USA pod tytu­łem The Widow Queen.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Legimi rośnie w siłę

  Jed­nym ze skut­ków ubocz­nych pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa mogło być zwięk­sze­nie zain­te­re­so­wa­nia pol­skich czy­tel­ni­ków książ­ka­mi elek­tro­nicz­ny­mi. Udo­stęp­nia­ne tu i ówdzie dane wska­zu­ją na wzrost popu­lar­no­ści ebo­oków. Potwier­dzać to zda­je się rów­nież sytu­acja eko­no­micz­na inter­ne­to­wej plat­for­my Legi­mi, ofe­ru­ją­cej cyfro­wą lek­tu­rę w róż­nych pla­nach abo­na­men­to­wych.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Zapowiedzi

  Diana Gabaldon napisała dziewiątą powieść z serii Obca

  Czy­tel­ni­cy sagi Pie­śni lodu i ognia na Wichry zimy cze­ka­ją już dzie­sięć lat. W cier­pli­wość uzbro­ić się musie­li rów­nież fani twór­czo­ści Dia­ny Gabal­don. Ostat­nia powieść z serii Obca, Spi­sa­ne wła­sną krwią, uka­za­ła się w 2014. W koń­cu jed­nak przy­szedł czas na kon­ty­nu­ację losów podró­żu­ją­cej w cza­sie Cla­ire i jej szkoc­kie­go osiem­na­sto­wiecz­ne­go męża, Jamie­go. Dia­na Gabal­don ogło­si­ła zakoń­cze­nie prac nad dzie­wią­tym tomem cyklu.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  TVN Player tworzy serial na motywach książki Skazane na potępienie Ewy Ornackiej

  TVN Play­er moc­no w ostat­nim cza­sie inwe­stu­je w seria­lo­we pro­duk­cje opar­te na książ­kach pol­skich pisa­rzy. Mogli­śmy zoba­czyć na przy­kład tele­wi­zyj­ne adap­ta­cje powie­ści Remi­giu­sza Mro­za (Chył­ka), Kata­rzy­ny Bon­dy (Żywio­ły Saszy) czy Igo­ra Brej­dy­gan­ta (Szadź). Wkrót­ce do biblio­te­ki TVN Play­er dołą­czy serial, eks­plo­ru­ją­cy życie więź­nia­rek w zakła­dzie kar­nym dla kobiet w Gru­dzią­dzu. Sce­na­riusz pro­duk­cji powstał na moty­wach książ­ki Ewy Ornac­kiej.

  Czytaj dalej
 • Felieton

  Wszyscy jesteśmy tu tylko na chwilę – recenzja Piętna Katriny

  „Pięt­no Katri­ny” to powieść, któ­rej nie da się skla­sy­fi­ko­wać, wrzu­cić w jed­ną kate­go­rię. Jest taflą wody, w któ­rej zoba­czysz tyle, na ile pozwo­li Ci pada­ją­ce na nią świa­tło. A tym autor­ka żon­glu­je spryt­nie, przy­trzy­mu­jąc uwa­gę patrzą­ce­go i spra­wia­jąc, że nie chce on ode­rwać się od kolej­nych stron.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.