Miasto złota krwią zbudowane

Dla mnie pisanie jest jak przewlekła choroba

Czasami współczuję moim bohaterom

 • Aktualności Zapowiedzi

  Zapowiedzi od ArtRage. I ty możesz zostać mecenasem literatury.

  Ser­wis ArtRa­ge zapew­nia dostęp do dóbr kul­tu­ry w mode­lu „pła­cisz, ile uwa­żasz za słusz­ne”. Jed­nak poza pro­wa­dze­niem nie­tu­zin­ko­wej sprze­da­ży ksią­żek, komik­sów czy gier plan­szo­wych ArtRa­ge udzie­la się rów­nież jako wydaw­ca lite­ra­tu­ry. Tu rów­nież ser­wis pre­zen­tu­je nie­stan­dar­do­we podej­ście do tema­tu. Wyda­nie każ­dej z ksią­żek finan­so­wa­ne jest za pośred­nic­twem przed­sprze­da­ży. Czy­tel­ni­cy mają tym samym szan­sę stać się mece­na­sa­mi lite­ra­tu­ry, a przy oka­zji, od cza­su do cza­su, zdo­być coś eks­tra.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Słowa Żulczyka to jednak nie przestępstwo

  Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie umo­rzył dziś postę­po­wa­nie w spra­wie Jaku­ba Żul­czy­ka oskar­żo­ne­go o znie­wa­że­nie pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy. „Spra­wa zosta­ła umo­rzo­na, jestem nie­win­ny” – napi­sał pisarz na swo­im pro­fi­lu na Face­bo­oku. W trak­cie pro­wa­dzo­ne­go śledz­twa padły pyta­nia o gra­ni­ce kry­ty­ki i wol­ność wypo­wie­dzi. Wśród dowo­dów zgro­ma­dzo­nych przez obro­nę zna­la­zła się m.in. opi­nia lite­ra­tu­ro­znaw­cy, Micha­ła Rusin­ka.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Agenci FBI ujęli cyberprzestępcę od lat rozrabiającego w branży literackiej

  Cyber­prze­stęp­stwa sta­ły się pla­gą naszych cza­sów. Nie­zwy­kle łatwo jest paść ofia­rą wymyśl­ne­go inter­ne­to­we­go prze­krę­tu; nie­uwa­ga może każ­de­go z nas bar­dzo dużo kosz­to­wać. Na szczę­ście sie­cio­wi oszu­ści coraz rza­dziej pozo­sta­ją nie­uchwyt­ni. Na począt­ku stycz­nia agen­ci FBI zatrzy­ma­li pra­cow­ni­ka bry­tyj­skie­go wydaw­nic­twa, któ­ry krad­nąc toż­sa­mo­ści innych ludzi, przez lata wyłu­dzał kopie nie­opu­bli­ko­wa­nych jesz­cze ksią­żek i inne waż­ne dla bran­ży lite­rac­kiej infor­ma­cje.

  Czytaj dalej
 • Felieton

  Jesteś fanem Stephena Kinga? Oto 5 powodów, dla których powinieneś obejrzeć serialowy Creepshow

  Na kana­le AMC w każ­dy ponie­dzia­łek o 22:00 moż­na oglą­dać trze­ci sezon „Cre­ep­show” – seria­lo­wej anto­lo­gii gro­zy, któ­rej korze­nie się­ga­ją kil­ku dekad wstecz. Serial to nie tyl­ko hołd dla tanich hor­ro­rów, któ­re w latach 50. pra­wie pogrze­ba­ły bran­żę komik­so­wą, ale też grat­ka dla wszyst­kich miło­śni­ków pro­zy Ste­phe­na Kin­ga. Dla­cze­go wła­śnie oni powin­ni szcze­gól­nie zain­te­re­so­wać się „Cre­ep­show”? Oto pięć powo­dów:

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Władca Pierścieni – teaser i oficjalny tytuł serialu!

  Seria­lo­wy „Wład­ca Pier­ście­ni” od Ama­zo­na to jeden z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych tytu­łów w 2022 roku. Do fanów tra­fił wła­śnie pierw­szy zwia­stun, ujaw­nio­no tak­że ofi­cjal­ny tytuł serii. W ory­gi­nal­nej wer­sji brzmi on „The Lord of the Rings: The Rings of Power”, nato­miast po pol­sku „Wład­ca Pier­ście­ni: Pier­ście­nie Wła­dzy”.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Empik dorobił się własnego modelu czytnika książek elektronicznych

  Empik od dłuż­sze­go cza­su bar­dzo moc­no sta­wia na roz­wój tego seg­men­tu swo­jej dzia­łal­no­ści, któ­ry doty­czy tre­ści elek­tro­nicz­nych. Apli­ka­cja pol­skie­go gigan­ta, Empik Go, w ramach abo­na­men­tu ofe­ru­je użyt­kow­ni­kom ponad 70 tysię­cy audio­bo­oków, ebo­oków i pod­ca­stów. Jest dostęp­na na tele­fo­ny, table­ty, czyt­ni­ki Ink­bo­ok i Pocket­bo­ok, a od koń­ców­ki zeszłe­go roku rów­nież na urzą­dze­niach mar­ki Kin­dle. Empik posta­no­wił jesz­cze moc­niej wejść w bran­żę tre­ści cyfro­wych. Pro­po­nu­je czy­tel­ni­kom zupeł­nie nowy czyt­nik. GoBo­ok już jest dostęp­ny.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Sieć księgarni z ponad 70-letnią historią bankrutuje

  Histo­ria daw­ne­go Domu Książ­ki, obec­nie zna­ne­go jako sieć księ­gar­ni Book­Bo­ok się­ga 1950 roku. Fir­ma, któ­ra mia­ła sta­no­wić kon­ku­ren­cję dla Empi­ku, zło­ży­ła wnio­sek o upa­dłość. Dla­cze­go spół­ka z ponad 70-let­nim dorob­kiem zakoń­czy­ła swo­ją dzia­łal­ność?

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Branża literacka również gra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (aktualizacja)

  W ostat­nią nie­dzie­lę stycz­nia roze­gra się 30. Finał Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy. Mimo że to wła­śnie tego dnia orga­ni­zo­wa­na jest naj­więk­sza w Pol­sce zbiór­ka publicz­na, to ini­cja­ty­wę już od grud­nia moż­na wspie­rać na inne spo­so­by. Od lat fina­łom WOŚP towa­rzy­szą bowiem inter­ne­to­we licy­ta­cje, róż­ne­go rodza­ju akcje sta­cjo­nar­ne i wyda­rze­nia zamknię­te. Bran­ża lite­rac­ka, tu głów­nie pisa­rze i wydaw­cy, choć nie tyl­ko, chęt­nie przy­łą­cza się do tego wspa­nia­łe­go pro­jek­tu, któ­re­go celem jest nie­sie­nie pomo­cy potrze­bu­ją­cym.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Serialowy prequel Władcy pierścieni namiesza nieco w rodzie Isildura

  Jed­ną z waż­niej­szych pre­mier tego roku będzie seria­lo­wy pre­qu­el Wład­cy pier­ście­ni. Każ­dy naj­mniej­szy detal doty­czą­cy pro­duk­cji Ama­zo­nu jest sze­ro­ko komen­to­wa­ny. Fani twór­czo­ści Tol­kie­na z nie­po­ko­jem śle­dzą naj­now­sze donie­sie­nia. Z całą pew­no­ścią są wśród nich oso­by, któ­re chcia­ły­by, żeby serial jak naj­wier­niej trzy­mał się mate­ria­łu źró­dło­we­go. Niniej­szy news może wła­śnie tych fanów nie­co roz­cza­ro­wać.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Znamy nominowanych do Bestsellerów Empiku 2021

  Począ­tek roku to zawsze dosko­na­ła oka­zja do pod­su­mo­wa­nia minio­nych dwu­na­stu mie­się­cy. W myśl tej zasa­dy każ­de­go lute­go Empik przy­zna­je nagro­dy dla twór­ców naj­po­pu­lar­niej­szych ksią­żek, muzy­ki i fil­mów. O tym, kto zwy­cię­żył decy­du­ją swo­imi zaku­pa­mi klien­ci salo­nów sie­ci Empik oraz nale­żą­cych do niej ser­wi­sów z usłu­ga­mi abo­na­men­to­wy­mi i skle­pu inter­ne­to­we­go. Wła­śnie do wia­do­mo­ści publicz­nej poda­ne zosta­ły listy nomi­no­wa­nych do Best­sel­le­rów Empi­ku 2021.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Szczepienie i granica Słowami Roku 2021

  Insty­tut Języ­ka Pol­skie­go Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go i Fun­da­cja Języ­ka Pol­skie­go od ponad deka­dy pro­wa­dzi pro­jekt Sło­wa na cza­sie, któ­re­go celem jest moni­to­ro­wa­nie naj­czę­ściej poja­wia­ją­cych się w mowie Pola­ków wyra­zów w danych okre­sach. Nie­daw­no ogło­szo­ne zosta­ły Sło­wa Roku 2021. Gło­sa­mi inter­nau­tów wygra­ło szcze­pie­nie, powo­ła­na przez orga­ni­za­to­rów pro­jek­tu kapi­tu­ła wska­za­ła poza tym gra­ni­cę.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Muzeum Miejskie we Wrocławiu postawiło ławeczkę w hołdzie dla Tadeusza Różewicza wbrew woli poety

  Koń­ca dobie­ga wła­śnie rok Tade­usza Róże­wi­cza. 9 paź­dzier­ni­ka minę­ło dokład­nie sto lat od daty uro­dzin słyn­ne­go pol­skie­go poety, dra­ma­tur­ga i pro­za­ika. Z tej oka­zji Muzeum Miej­skie we Wro­cła­wiu posta­no­wi­ło zło­żyć lite­ra­to­wi hołd, sta­wia­jąc w jed­nym z wro­cław­skich par­ków gra­ni­to­wą ławecz­kę, upa­mięt­nia­ją­cą Tade­usza Róże­wi­cza. Wyda­wać by się mogło, że ini­cja­ty­wa jak naj­bar­dziej słusz­na. Nie­ste­ty jed­nak nie wzię­to pod uwa­gę woli poety.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Zmarła Joan Didion, znakomita dziennikarka i pisarka, ikona współczesnej amerykańskiej literatury

  Joan Didion była w pisar­ką w Pol­sce raczej mało zna­ną, za to w Sta­nach Zjed­no­czo­nych cie­szy­ła się ogrom­ną popu­lar­no­ścią. W swo­ich książ­kach – zarów­no w bele­try­sty­ce, jak i w lite­ra­tu­rze fak­tu – raczy­ła czy­tel­ni­ków wni­kli­wy­mi spo­strze­że­nia­mi na temat ota­cza­ją­cej ich rze­czy­wi­sto­ści, nie szczę­dząc przy tym suro­wej kry­ty­ki wobec ame­ry­kań­skiej poli­ty­ki i spo­łe­czeń­stwa. Pisar­ka zmar­ła 23 grud­nia. Mia­ła 87 lat.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.