Miasto złota krwią zbudowane

Dla mnie pisanie jest jak przewlekła choroba

Czasami współczuję moim bohaterom

 • Aktualności

  Szykuje się kontynuacja bestsellerowej serii Millennium

  Na punk­cie best­sel­le­ro­wej serii Mil­len­nium osza­lał cały świat. Pierw­sze trzy tomy napi­sał Stieg Lars­son. Po jego śmier­ci cykl kon­ty­nu­ował David Lager­crantz. Na dru­giej try­lo­gii seria mia­ła się zakoń­czyć. Tym­cza­sem, oka­zu­je się, że czy­tel­ni­cy będą mogli poznać dal­sze pery­pe­tie Mika­ela Blom­kvi­sta i Lis­beth Salan­der. Szwedz­ki wydaw­ca zapo­wie­dział kolej­ne trzy tomy.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Obsada Harry’ego Pottera powraca w specjalnym materiale HBO. W projekcie zabraknie J.K. Rowling

  4 listo­pa­da 2001 pre­mie­rę w kinach na świe­cie miał film Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny, opar­ty na powie­ści J.K. Row­ling o tym samym tytu­le. Nie­daw­no minę­ło dwa­dzie­ścia lat od kie­dy po raz pierw­szy zapro­sze­ni zosta­li­śmy do wyjąt­ko­we­go świa­ta magii i cza­ro­dziej­stwa. Z tej oka­zji HBO Max na zle­ce­nie War­ner­Me­dia przy­go­to­wa­ło spe­cjal­ny mate­riał wspo­min­ko­wy z człon­ka­mi obsa­dy i eki­pą fil­mo­wą sto­ją­cą za serią.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  George R.R. Martin chciał dziesięciu sezonów serialowej Gry o tron

  Z jed­nej stro­ny Gra o tron odnio­sła ogrom­ny suk­ces i zapew­ni­ła sta­cji HBO kil­ku­mi­liar­do­we zyski. Z dru­giej, zakoń­cze­nie seria­lu pozo­sta­wi­ło wie­lu fanów z uczu­ciem nie­sma­ku. Ostat­nie dwa sezo­ny, zwłasz­cza fina­ło­wy, spra­wia­ły wra­że­nie zre­ali­zo­wa­nych pospiesz­nie, wąt­ki poza­my­ka­ne zosta­ły nazbyt skró­to­wo, przez co moty­wa­cje i czy­ny nie­któ­rych posta­ci spra­wia­ły wra­że­nie nie­kon­se­kwent­nych, ode­rwa­nych od dotych­cza­so­wych doświad­czeń. Oka­zu­je się, że Geo­r­ge R.R. Mar­tin pro­sił twór­ców o dzie­sięć sezo­nów Gry o tron.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Znamy datę premiery nowych adaptacji Trzech muszkieterów

  W lutym pisa­li­śmy, że fran­cu­ska wytwór­nia fil­mo­wa Pathé roz­po­czę­ła pra­ce nad nowy­mi adap­ta­cja­mi kul­to­wej powie­ści przy­go­do­wej Ale­xan­dra Duma­sa o dziel­nych gwar­dzi­stach kró­la Fran­cji, Ludwi­ka XIII. We wrze­śniu ruszy­ły zdję­cia do dwóch fil­mów, zaty­tu­ło­wa­nych Trzej musz­kie­te­ro­wie – D’Artagnan i Trzej musz­kie­te­ro­wie – Mila­dy. Twór­cy zdra­dzi­li pla­ny co do daty pre­mier adap­ta­cji.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Rap o Gilgameszu zadaniem domowym z literatury światowej

  Ucznio­wie jed­nej ze szkół śred­nich na Ala­sce, w ramach zajęć z lite­ra­tu­ry świa­to­wej, dosta­li zada­nie napi­sa­nia saty­ry, ese­ju bądź pio­sen­ki, inspi­ro­wa­nej naj­star­szym zna­nym poema­tem, czy­li Epo­sem o Gil­ga­me­szu. Medial­ny roz­głos zyskał jeden z wycho­wan­ków szko­ły, któ­ry zde­cy­do­wał się podejść do tema­tu, wyko­rzy­stu­jąc swo­ją pasję do rapu.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Przegląd wydawniczych promocji na Black Friday

  Ostat­ni pią­tek listo­pa­da, okre­śla­ny czar­nym piąt­kiem, to zaku­po­we apo­geum, swo­ista cele­bra­cja komer­cja­li­zmu i począ­tek naj­bar­dziej docho­do­we­go w bran­ży sprze­da­ży deta­licz­nej sezo­nu w roku. Zapo­cząt­ko­wa­na w Sta­nach Zjed­no­czo­nych tra­dy­cja ogrom­nych prze­cen na Blach Fri­day z łatwo­ścią roz­prze­strze­ni­ła się na inne regio­ny świa­ta. Rów­nież w Pol­sce mamy oka­zję kupo­wać dziś i w naj­bliż­szych dniach taniej. Przy­go­to­wa­li­śmy dla was, Nie­sta­ty­stycz­nych Pola­ków, wybór pro­mo­cji wydaw­ni­czych z oka­zji czar­ne­go piąt­ku.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Książki papierowe nadal królują nad ebookami

  Dekla­ra­cja Nie­pod­le­gło­ści Sta­nów Zjed­no­czo­nych była pierw­szym doku­men­tem, któ­ry uka­zał się w for­mie elek­tro­nicz­nej. W 1971 Micha­el Hart prze­pi­sał akt na kom­pu­te­rze i roze­słał go do innych użyt­kow­ni­ków sie­ci kom­pu­te­ro­wej. Od tam­te­go cza­su tech­no­lo­gia ebo­oków sta­le była roz­wi­ja­na. Na począt­ku XXI wie­ku gło­szo­no, że książ­ki elek­tro­nicz­ne wyprą papie­ro­we. Mimo wciąż rosną­cej popu­lar­no­ści ebo­oków, pano­wa­nie dru­ku zda­je się być jed­nak nadal nie­za­gro­żo­ne.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  W Londynie jest problem z umiejscowieniem pomnika Virginii Woolf

  Vir­gi­nia Woolf, autor­ka takich kla­sy­ków jak Pani Dal­lo­way, Do latar­ni mor­skiej czy Fale, uzna­wa­na jest za jed­ną z czo­ło­wych posta­ci lite­ra­tu­ry moder­ni­stycz­nej XX wie­ku. Przez lata była bar­dzo moc­no zwią­za­na z Lon­dy­nem. Teraz wła­dze mia­sta chcia­ły­by upa­mięt­nić Vir­gi­nię Woolf pomni­kiem. Pro­blem jest jed­nak z miej­scem. To, któ­re zosta­ło pier­wot­nie wyzna­czo­ne uwa­ża­ne jest przez wie­lu za co naj­mniej nie­sto­sow­ne.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Kryptowaluta JRR Token została zablokowana przez Tolkien Estate

  Przez ostat­nie kil­ka lat rynek kryp­to­wa­lut pręż­nie się roz­wi­jał. Nie­gdyś były tyl­ko Bit­co­iny, dziś ist­nie­ją dzie­siąt­ki alter­na­tyw. Część z nich stwo­rzo­na zosta­ła dla celów zysko­wych, część z powo­dów pro­mo­cyj­nych, nie­któ­re mia­ły być żar­tem, a jesz­cze inne spryt­nie zaka­mu­flo­wa­nym oszu­stwem. Do któ­rej z tych kate­go­rii nale­ży JRR Token? Cóż, teraz to już nie­istot­ne. Kryp­to­wa­lu­ta po trzech mie­sią­cach koń­czy swo­ją podróż w ogniach bata­lii sądo­wej.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Garderoba Gabriela Garcíi Márqueza i jego małżonki trafiła na sprzedaż

  Gabriel Gar­cía Márqu­ez, kolum­bij­ski powie­ścio­pi­sarz, lau­re­at lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla, autor uzna­wa­nych za świa­to­we arcy­dzie­ło Stu lat samot­no­ści, zmarł w kwiet­niu 2014 roku. Jego żona, Mer­ce­des Bacha, prze­ży­ła męża o sześć lat. Ode­szła w sierp­niu 2020. Para zosta­wi­ła po sobie posia­dłość, któ­rą rodzi­na posta­no­wi­ła uczy­nić ogól­no­do­stęp­nym miej­scem poświę­co­nym sztu­ce, tak zwa­nym Domem Lite­ra­tu­ry Márqu­eza. W ramach inau­gu­ra­cji na sprze­daż tra­fi­ła gar­de­ro­ba daw­nych wła­ści­cie­li.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Pierwszy oficjalny zwiastun gry wideo inspirowanej Niezwyciężonym Stanisława Lema

  Zało­żo­ne trzy lata temu kra­kow­skie stu­dio Star­ward Indu­stries chce zaist­nieć na ryn­ku gier wideo pro­duk­cją inspi­ro­wa­ną twór­czo­ścią Sta­ni­sła­wa Lema. Od dłuż­sze­go cza­su dewe­lo­pe­rzy w pocie czo­ła pra­cu­ją nad Nie­zwy­cię­żo­nym, któ­re­go książ­ko­wą bazą była oczy­wi­ście wyda­na w 1964 powieść pol­skie­go pisa­rza i futu­ro­lo­ga o tym samym tytu­le. W koń­cu docze­ka­li­śmy się pierw­sze­go ofi­cjal­ne­go zwia­stu­na. Pre­mie­ra gry coraz bli­żej.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  W nowych powieściach z uniwersum Jamesa Bonda zabraknie Jamesa Bonda

  Postać Jame­sa Bon­da, cha­ry­zma­tycz­ne­go szpie­ga bry­tyj­skiej służ­by spe­cjal­nej MI6, powo­łał do życia Ian Fle­ming. Angiel­ski pisarz opi­sał przy­go­dy agen­ta 007 w dwu­na­stu powie­ściach i dwóch zbio­rach opo­wia­dań. Po śmier­ci Iana Fle­min­ga powsta­wa­ły kolej­ne książ­ki z Jame­sem Bon­dem w roli głów­nej. Wydaw­nic­two Har­per­Col­lins ogło­si­ło, że seria zosta­nie roz­sze­rzo­na o nową try­lo­gię. Zabrak­nie w niej jed­nak kul­to­we­go boha­te­ra.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  W Ostrołęce planuje się uhonorować wybitnych polskich twórców komiksowych

  Komiks w Pol­sce z roku na rok sta­je się coraz bar­dziej popu­lar­ny. Prym wio­dą głów­nie wydaw­nic­twa zagra­nicz­ne, któ­rych sprze­daż napę­dza­na jest zna­ko­mi­tą kon­dy­cją kina super­bo­ha­ter­skie­go. To dosko­na­ły powód, żeby poło­żyć więk­szy nacisk na pro­mo­cję rodzi­me­go komik­su. Z cie­ka­wą ini­cja­ty­wą wyszli miesz­kań­cy Ostro­łę­ki.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Marc Elsberg: Polska przechodzi przez trudny okres, ale kiedyś to się zmieni

  W best­sel­le­ro­wym „Blac­ko­ucie” pozba­wił Euro­pę prą­du, w „Zerze” opo­wia­dał o wir­tu­al­nym świe­cie, z któ­re­go nie ma uciecz­ki, zaś w „Chci­wo­ści” ostrze­gał przed nie­rów­no­ścia­mi spo­łecz­ny­mi. Marc Els­berg powró­cił ze „Spra­wą pre­zy­den­ta”, w któ­rej wysy­ła za krat­ki byłe­go pre­zy­den­ta Sta­nów Zjed­no­czo­nych i pró­bu­je go posta­wić przed Mię­dzy­na­ro­do­wym Try­bu­na­łem Kar­nym w Hadze, co wywo­łu­je dyplo­ma­tycz­ną burzę. Z austriac­kim pisa­rzem poroz­ma­wia­li­śmy o kra­ju Wuja Sama, ale też o sytu­acji w Pol­sce.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Finaliści Młodzieżowego Słowa Roku 2021. Rozpoczął się drugi etap plebiscytu.

  Orga­ni­zo­wa­ny przez Wydaw­nic­two Nauko­we PWN i Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski ple­bi­scyt na Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku wszedł wła­śnie w dru­gi etap. Teraz inter­nau­ci mogą gło­so­wać na wybra­ne przez skład sędziow­ski wyra­że­nia. Na począt­ku grud­nia dowie­my się, jakie sło­wo dołą­czy do dotych­cza­so­wych lau­re­atów, wśród któ­rych są sztos, XD, dzban i alter­na­tyw­ka. Tym­cza­sem poznaj­my fina­ło­wą dwu­dziest­kę.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Rosyjska literatka Ludmiła Pietruszewska chce oddać otrzymaną od Putina nagrodę

  Lud­mi­ła Pie­tru­szew­ska pisar­stwo upra­wia od lat 60-tych ubie­głe­go wie­ku. Zaczę­ło się od wier­szy i sce­na­riu­szy imprez. Jej debiu­tanc­kie opo­wia­da­nie uka­za­ło się w 1972. Póź­niej doszły do tego powie­ści i dra­ma­ty. W 2002 Wła­di­mir Putin wrę­czył Lud­mi­le Pie­tru­szew­skiej Pań­stwo­wą Nagro­dę Fede­ra­cji Rosyj­skiej. Teraz pisar­ka chce ją zwró­cić w ramach pro­te­stu.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.