Harry Potter wciąż przeraża?

Nowa ekranizacja Diuny ma być brutalna, przerażająca i jak najbardziej wierna książkowemu oryginałowi

Tom Phillips – Ludzie są głupi, ale tkwi w nas wielki potencjał

 • Aktualności

  Brytyjczycy sprawdzili, o których książkach najczęściej kłamią, że je czytali

  Czy zda­rzy­ło się komuś z was powie­dzieć, że prze­czy­ta­li­ście jakąś książ­kę pod­czas gdy led­wie ją zaczę­li­ście, albo nawet jej nie otwo­rzy­li­ście? Moż­na śmia­ło zało­żyć, że zde­cy­do­wa­na więk­szość ludzi ma zwią­za­ne z tym doświad­cze­nia, ot na przy­kład, jeśli cho­dzi o któ­rąś z lek­tur szkol­nych. Pro­ce­der kła­ma­nia o prze­czy­ta­nych książ­kach jest o wie­le bar­dziej powszech­ny niż mogło­by się wyda­wać. Bry­tyj­czy­cy prze­pro­wa­dzi­li bada­nie, w któ­rym spraw­dzi­li, dla­cze­go ludzie kolo­ry­zu­ją swo­je lite­rac­kie pod­bo­je.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Lee Child zdecydował się przejść na emeryturę. Co się stanie z Jackiem Reacherem?

  Lee Child, dziś jeden z naj­po­czyt­niej­szych ame­ry­kań­skich auto­rów powie­ści sen­sa­cyj­nych, karie­rę lite­rac­ką roz­po­czął dość póź­no. W 1997 debiu­to­wał Pozio­mem śmier­ci w wie­ku czter­dzie­stu sied­miu lat. Od tam­te­go cza­su zbu­do­wał swo­ją twór­czo­ścią solid­ną mar­kę, a Jack Reacher, boha­ter dwu­dzie­stu czte­rech ksią­żek, zyskał popu­lar­ność na całym świe­cie. Powie­ści Lee Chil­da sprze­da­ły się w ponad stu milio­nach egzem­pla­rzy. Autor w tym roku koń­czy sześć­dzie­siąt sześć lat, w związ­ku z czym coraz poważ­niej myśli o eme­ry­tu­rze.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Zapowiedzi

  Cormoran Strike uderzy po raz piąty we wrześniu

  W 2013 wyda­na zosta­ła pierw­sza powieść Rober­ta Gal­bra­itha, zaty­tu­ło­wa­na Woła­nie kukuł­ki. Książ­ka opo­wia­da­ją­ca o Cor­mo­ra­nie Strike’u, wete­ra­nie wojen­nym trud­nią­cym się nie­wdzięcz­ną pra­cą detek­ty­wa sprze­da­wa­ła się dobrze, ale bez sza­łu. Kie­dy jed­nak kil­ka mie­się­cy po pre­mie­rze oka­za­ło się, że Robert Gal­bra­ith to w rze­czy­wi­sto­ści pseu­do­nim J.K. Row­ling, sprze­daż z miej­sca się zwie­lo­krot­ni­ła. Dziś seria o Cor­mo­ra­nie Strike’u liczy sobie czte­ry tomy, docze­ka­ła się rów­nież tele­wi­zyj­nej adap­ta­cji. J.K. Row­ling ogło­si­ła datę pre­mie­ry pią­tej czę­ści.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Hotel, którego nie chce się opuszczać. Tak dużo książek!

  Moż­na zało­żyć, że każ­dy z nas, kocha­ją­cych czy­tać, natu­ral­nie lubi ota­czać się książ­ka­mi. Dobrze się czu­je­my, kie­dy mamy świa­do­mość, że na pół­ce cze­ka kolej­ny nie­prze­czy­ta­ny tytuł, z nostal­gicz­ną łzą w oku spo­glą­da­my na nasze księ­go­zbio­ry i wspo­mi­na­my od cza­su do cza­su lek­tu­ry, któ­re wywar­ły na nas naj­więk­sze wra­że­nie. W domu każ­de­go z nas nie­trud­no o książ­ki. Co jed­nak, kie­dy musi­my opu­ścić nasze gniazd­ko, bo wyjazd służ­bo­wy, wyciecz­ka, czy cokol­wiek inne­go. Otóż zawsze moż­na wybrać hotel, któ­ry rów­nież jest peł­ny lite­rac­kie­go dobra.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Ujawnione zostały wyniki ministerialnego programu dotacji na rzecz promocji literatury

  Mini­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, Piotr Gliń­ski, przy­znał dota­cje w ramach pro­gra­mu Pro­mo­cja czy­tel­nic­twa. Jego celem jest wspie­ra­nie wszel­kie­go rodza­ju insty­tu­cji i ini­cja­tyw słu­żą­cych pro­pa­go­wa­niu lite­ra­tu­ry w kra­ju. Oko­ło pięć­set pod­mio­tów, w tym licz­ne biblio­te­ki, cen­tra kul­tu­ry, fun­da­cje, orga­ni­za­to­rzy mniej­szych lub więk­szych wyda­rzeń zwią­za­nych z książ­ka­mi, zło­ży­ło poda­nia o dofi­nan­so­wa­nia, ale nie­speł­na 20% z nich rze­czy­wi­ście pomoc mini­ste­rial­ną dosta­nie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Olbrzymi wzrost sprzedaży wiedźmińskich opowiadań zasługą serialu Netflixa

  Sprze­daż na ryn­ku księ­gar­skim rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi. Każ­dy pew­nie sły­szał o tak zwa­nym życiu książ­ki. Dany tytuł ma szan­sę na satys­fak­cjo­nu­ją­cą sprze­daż zazwy­czaj zale­d­wie przez kil­ka pierw­szych mie­się­cy od wyda­nia. Kie­dy już znik­nie z wystaw i księ­gar­nia­nych półek zastą­pio­ny kolej­ny­mi pre­mie­ra­mi, moż­na zało­żyć, że jego sprze­daż spad­nie do sta­łe­go niskie­go pozio­mu albo cał­ko­wi­cie się roz­pro­szy. Cza­sem jed­nak taką książ­kę z księ­gar­skie­go czyść­ca może wyrwać duże popkul­tu­ro­we wyda­rze­nie, naj­czę­ściej pre­mie­ra kaso­we­go fil­mu lub efek­tow­ne­go seria­lu.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Lee Child odebrał z rąk księcia Karola Order Imperium Brytyjskiego

  Order Impe­rium Bry­tyj­skie­go jest jed­nym z naj­bar­dziej pro­mi­nent­nych wyróż­nień nada­wa­nych przez koro­nę bry­tyj­ską. Przy­zna­wa­ny jest dwóch kate­go­riach: woj­sko­wej i cywil­nej. W tej dru­giej moż­na go otrzy­mać za wyróż­nia­ją­ce dzia­ła­nia w róż­nych dzie­dzi­nach życia publicz­ne­go. Meda­lem odzna­cza­ni byli spor­tow­cy, akto­rzy, muzy­cy, tak­że pisa­rze. Przy­kła­do­wo w 1988 kawa­le­rem Orde­ru Impe­rium Bry­tyj­skie­go za zasłu­gi dla lite­ra­tu­ry został Ter­ry Prat­chett.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Powieści Margaret Atwood w baletowej adaptacji

  Bio­rąc pod uwa­gę ogół twór­czo­ści Mar­ga­ret Atwo­od – powie­ści, książ­ki dla dzie­ci, opo­wia­da­nia, wier­sze, sztu­ki teatral­ne, dzie­ła fak­to­gra­ficz­ne – moż­na śmia­ło rzec, że jej doro­bek jest napraw­dę impo­nu­ją­cy. Zwłasz­cza, że jej tek­sty wie­lo­krot­nie były nagra­dza­ne pre­sti­żo­wy­mi wyróż­nie­nia­mi, cie­szą się uzna­niem kry­ty­ków, sama zaś autor­ka od kil­ku lat wymie­nia­na jest jako jed­na z pew­niej­szych kan­dy­da­tek do lite­rac­kiej nagro­dy Nobla. Nie dzi­wi więc, że jej twór­czość czę­sto adap­to­wa­na jest na inne media. Mogli­śmy oglą­dać fil­my, seria­le, przed­sta­wie­nia teatral­ne, musi­ca­le. Wkrót­ce powie­ści Mar­ga­ret Atwo­od poja­wią się tak­że w bale­to­wej adap­ta­cji.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Legimi zaskakuje. Serwis specjalizujący się w ebookach i audiobookach dołącza do oferty… książki papierowe

  Legi­mi plat­for­ma dzia­ła­ją­ca na takiej zasa­dzie jak Net­flix czy HBO Go – po opła­ce­niu abo­na­men­tu zapew­nia dostęp do boga­tej bazy ebo­oków i audio­bo­oków. Od 12 lute­go na Legi­mi poja­wi­ła się jed­nak nowa funk­cjo­nal­ność. Są to raba­ty na książ­ki papie­ro­we, się­ga­ją­ce nawet 50 pro­cent.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Jeśli lubicie bezkompromisowe kryminały, ta książka jest dla Was! Rozmawiamy z Maxem Czornyjem!

  Z kry­mi­na­ła­mi jak jest, każ­dy książ­ko­ho­lik wie dosko­na­le. Tra­fia­ją się takie, któ­re aspi­ru­ją do tego zaszczyt­ne­go gro­na, a powin­ny skoń­czyć w dzia­le z tani­mi roman­sa­mi lub wydu­ma­ny­mi oby­cza­jów­ka­mi. Jeśli reagu­je­cie na takie kwiat­ki aler­gią, bez obaw – dziś pole­ca­my Wam crème de la crème gatun­ku, bar­dzo moc­ną pozy­cję i roz­mo­wę z jej auto­rem we wła­snej oso­bie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Patti Smith wspomogła swoimi książkami księgarnie, która padła łupem złodziei

  W stycz­niu nie­zna­ni spraw­cy okra­dli małą nie­za­leż­ną księ­gar­nię w Por­t­land w sta­nie Ore­gon. Zra­bo­wa­nych zosta­ło ponad sto rzad­kich i cen­nych ksią­żek, z któ­rych znacz­na część jest nie­moż­li­wa do zastą­pie­nia. O spra­wie prze­czy­ta­ła w gaze­cie pio­sen­kar­ka i poet­ka Pat­ti Smith. Jed­nym ze skra­dzio­nych wolu­mi­nów był zbiór z tek­sta­mi jej pio­se­nek. Artyst­ka posta­no­wi­ła wspo­móc księ­gar­nię.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Zebrał 12 tysięcy książek. Teraz szuka dla nich nowego domu

  Miesz­ka­ją­cy w Toron­to osiem­dzie­się­cio­trzy­la­tek Joshua Gol­dhar zła­pał książ­ko­we­go bak­cy­la, będąc dziec­kiem. Przez ponad ćwierć wie­ku uda­ło mu się zebrać impo­nu­ją­cą kolek­cję dwu­na­stu tysię­cy tomów. Nie­wiel­kie miesz­ka­nie dzie­li więc ze sto­sa­mi ksią­żek się­ga­ją­cy­mi same­go sufi­tu. Pod­upa­da­ją­cy na zdro­wiu męż­czy­zna lęka się, że kie­dy umrze, cały jego księ­go­zbiór pozo­sta­nie bez wła­ści­cie­la. Dla­te­go zaczął szu­kać dla zbie­ra­nych przez dzie­się­cio­le­cia ksią­żek nowych domów.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Bo ludzki umysł jest fascynujący. Ile osób, tyle zachowań, osobowości – rozmowa z Natalią Nowak – Lewandowską

  Nie­daw­no do księ­garń tra­fi­ło „Mia­stecz­ko”, czy­li powieść Nata­lii Nowak-Lewan­dow­skiej o daw­nych tajem­ni­cach i wiel­kiej miło­ści. Jej boha­ter­ką jest Moni­ka Roma­now­ska, nauczy­ciel­ka, któ­ra po kil­ku latach spę­dzo­nych w War­sza­wie wra­ca do rodzin­ne­go Doru­cho­wa. Naszą boha­ter­ką jest dziś nato­miast autor­ka tej książ­ki, zna­na też z „Nasze­go wła­sne­go pie­kła”, „Pion­ków” czy „Ukła­dan­ki”.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Stephen King zniknął z Facebooka

  Ste­phen King, ame­ry­kań­ski auto­rów poczyt­nych hor­ro­rów i kry­mi­na­łów, tak popu­lar­ny, że raczej niko­mu go przed­sta­wiać nie trze­ba, zna­ny jest z rady­kal­nych posu­nięć, jeśli coś mu się nie podo­ba. Nie­jed­no­krot­nie otwar­cie kry­ty­ko­wał na przy­kład pre­zy­den­tu­rę Donal­da Trum­pa. W ostat­nim cza­sie zaś usu­nął pro­fi­le z Face­bo­oka i Insta­gra­ma. W tych ser­wi­sach Ste­phe­na Kin­ga już na pew­no nie spo­tka­my.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Zmarła obwołana królową suspensu Mary Higgins Clark

  Mary Hig­gins Clark debiu­to­wa­ła w 1968 książ­ką por­tre­tu­ją­cą życie George’a Washing­to­na, ale dopie­ro kolej­ne dzie­ła zapew­ni­ły jej ogrom­ny suk­ces, mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę i tytuł kró­lo­wej suspen­su. Nie­ste­ty Ame­ry­kan­ka nie napi­sze już żad­ne­go nowe­go kry­mi­na­łu. Zmar­ła 31 stycz­nia z przy­czyn natu­ral­nych. W ostat­nich chwi­lach towa­rzy­szy­li jej rodzi­na i przy­ja­cie­le. Mia­ła 92 lata.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Rozpoczęły się zdjęcia do adaptacji Innych ludzi Doroty Masłowskiej

  Z koń­cem lip­ca zeszłe­go roku gruch­nę­ła wieść, że War­ner Bros. Pic­tu­res zain­te­re­so­wa­ło się wypro­du­ko­wa­niem pol­skie­go fil­mu bazu­ją­ce­go na ostat­niej powie­ści lau­re­at­ki Pasz­por­tu Poli­ty­ki i Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike, Doro­ty Masłow­skiej. Hipho­po­wa opo­wieść o współ­cze­snej War­sza­wie i jej miesz­kań­cach, pocho­dzą­cych z róż­nych warstw spo­łecz­nych, ze swo­imi moty­wa­cja­mi, uczu­cia­mi, kul­tu­rą i eks­pre­sją wkro­czy­ła w fazę fil­mo­wa­nia. Innych ludzi zoba­czy­my jesz­cze w tym roku.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.