Lepiej żyć tak, żeby w przyszłości nie musieć się niczego wstydzić. Wywiad z Markiem Stelarem, autorem powieści Blizny.

Pod kluczem – szykujcie się na bezsenną noc! Rozmawiamy z Ruth Ware!

Astrologiczne bliźniaczki – od pełni zrozumienia do nienawiści. Rozmawiamy z Agatą Kołakowską!

 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Serial My, dzieci z dworca Zoo jeszcze w tym miesiącu

  My, dzie­ci z dwor­ca Zoo to wstrzą­sa­ją­ca książ­ka, będą­ca zapi­sem roz­mów dwóch nie­miec­kich dzien­ni­ka­rzy z mło­dą nar­ko­man­ką z Ber­li­na Zachod­nie­go. HBO na pod­sta­wie publi­ka­cji przy­go­to­wa­ło liczą­cy osiem odcin­ków serial fabu­lar­ny. Ten będzie dostęp­ny do obej­rze­nia w Pol­sce jesz­cze w lutym.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  10 ciekawostek o Andre Norton, które warto znać (jeśli chcesz się uważać za znawcę fantastyki)

  Andre Nor­ton nie jest w Pol­sce pisar­ką szcze­gól­nie roz­po­zna­wal­ną. Świad­czy to nie­ste­ty o tym, jak jesz­cze wie­le zosta­ło do zro­bie­nia, by przy­bli­żyć pol­skie­mu miło­śni­ko­wi fan­ta­sty­ki kla­sy­kę gatun­ku. Dziś pokrót­ce przed­sta­wi­my Wam syl­wet­kę tej nie­zwy­kłej autor­ki, a oka­zję ku temu mamy ade­kwat­ną, gdyż to wła­śnie dziś (17 lute­go 2021 r.) mija 109. rocz­ni­ca jej uro­dzin.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Netflix zrobi adaptację Piaseczników George’a R.R. Martina

  Geo­r­ge R.R. Mar­tin naj­bar­dziej zna­ny jest z sagi Pie­śni lodu i ognia, choć na kon­cie ma mnó­stwo innych bar­dzo uda­nych powie­ści i opo­wia­dań. Jed­nym z nich jest nowe­la Pia­secz­ni­ki z 1979, któ­ra przy­nio­sła ame­ry­kań­skie­mu pisa­rzo­wi trzy naj­bar­dziej pre­sti­żo­we w świat­ku fan­ta­stycz­nym wyróż­nie­nia: Nagro­dę Hugo, Nebu­lę i Nagro­dę Locu­sa. Świet­ną infor­ma­cją jest, że za jakiś czas będzie­my mogli zoba­czyć adap­ta­cję utwo­ru. Ta przy­go­to­wy­wa­na jest na zle­ce­nie Net­fli­xa.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Wiersz Nabokova o Supermanie ukazał się drukiem po prawie 80 latach od powstania

  Vla­di­mi­ro­vi Nabo­ko­vi mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę przy­nio­sła dopie­ro wyda­na w 1955 Loli­ta. Wte­dy też wzro­sło zain­te­re­so­wa­nie jego wcze­śniej­szy­mi pra­ca­mi, zarów­no tymi sprzed 1938, pisa­ny­mi po rosyj­sku, z któ­rych dziś za naj­zna­mie­nit­sze uwa­ża się Obro­nę Łuży­na i Dar oraz póź­niej­szy­mi dzie­ła­mi anglo­ję­zycz­ny­mi. W latach 40. ubie­głe­go wie­ku Vla­di­mir Nabo­kov był w Sta­nach Zjed­no­czo­nych raczej mało zna­ny, wie­le z jego tek­stów nie docze­ka­ło się publi­ka­cji. Wśród nich był na przy­kład wiersz o Super­ma­nie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Niepublikowane wcześniej dzieło Marcela Prousta wkrótce ujrzy światło dzienne

  Fran­cu­ski pisarz Mar­cel Pro­ust zna­ny jest naj­bar­dziej z liczą­ce­go sie­dem tomów cyklu powie­ścio­we­go, zaty­tu­ło­wa­ne­go W poszu­ki­wa­niu stra­co­ne­go cza­su. Nad cało­ścią pra­co­wał oko­ło trzy­na­stu lat aż do swo­jej śmier­ci. Dziś magnum opus pisa­rza uzna­wa­ne jest przez kry­ty­ków i bada­czy lite­ra­tu­ry za arcy­dzie­ło. Wkrót­ce wyda­na zosta­nie nie­pu­bli­ko­wa­na wcze­śniej książ­ka Pro­usta, któ­ra sta­no­wić ma według zapo­wie­dzi klucz do lep­sze­go zro­zu­mie­nia W poszu­ki­wa­niu stra­co­ne­go cza­su.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Książki dr. Seussa po decyzji o wycofaniu ze sprzedaży biją rekordy popularności

  Nic tak dobrze nie sprze­da­je pro­duk­tu jak zwią­za­ne z nim kon­tro­wer­sje. Zna­ko­mi­tym tego przy­kła­dem są ostat­nie zawi­ro­wa­nia z kul­to­wy­mi książ­ka­mi dla dzie­ci dr. Seus­sa. W ostat­ni wto­rek fir­ma zaj­mu­ją­ca się spu­ści­zną po nie­ży­ją­cym od trzy­dzie­stu lat auto­rze ogło­si­ła, że ze sprze­da­ży wyco­fu­je sześć jego ksią­żek. Dwa dni póź­niej tytu­ły dr. Seus­sa domi­nu­ją ame­ry­kań­skie listy best­sel­le­rów.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Oficjalne książki Disneya będą ukazywać się w Polsce nakładem Wydawnictwa Olesiejuk

  Disney to nie tyl­ko fil­my, seria­le i par­ki roz­ryw­ki. Ame­ry­kań­ska kor­po­ra­cja bar­dzo chęt­nie inwe­stu­je rów­nież w książ­ko­we i komik­so­we pro­jek­ty powią­za­ne z posia­da­ny­mi licen­cja­mi. I tak na przy­kład ogrom­ny poten­cjał przed­sta­wia­ją powie­ści z uni­wer­sum Star Wars czy komik­sy i róż­ne­go rodza­ju albu­my sygno­wa­ne logo Marve­la. Za wypusz­cza­nie lite­rac­kich tytu­łów Disneya na pol­ski rynek od bie­żą­ce­go roku odpo­wia­da Wydaw­nic­two Ole­sie­juk.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  W 2020 zmniejszyła się liczba wydanych tytułów względem poprzednich lat

  Wydaw­cy w Pol­sce mają obo­wią­zek wysy­łać na bie­żą­co okre­ślo­nym biblio­te­kom dar­mo­we egzem­pla­rze publi­ko­wa­nych ksią­żek. Licz­ba tych nie­od­płat­nych tytu­łów sta­no­wi cał­kiem mia­ro­daj­ny wskaź­nik sytu­acji na ryn­ku wydaw­ni­czym. Biblio­te­ki rapor­tu­ją, że pol­skie ofi­cy­ny nade­sła­ły w zeszłym roku zna­czą­co mniej ksią­żek niż rok wcze­śniej.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Kultowe książki dla dzieci dr. Seussa wycofane ze sprzedaży

  Dr Seuss to nie­ży­ją­cy już autor popu­lar­nych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych ksią­żek dla dzie­ci. Jego tek­sty cha­rak­te­ry­zu­ją się spo­rą daw­ką humo­ru, opa­trzo­ne są zabaw­ny­mi ilu­stra­cja­mi. Pierw­sza z serii wyda­na zosta­ła w 1957 roku. Dziś mówi się o 600 milio­nach sprze­da­nych egzem­pla­rzy, w czym nie­wąt­pli­wie pomo­gły licz­ne fil­mo­we adap­ta­cje. Maga­zyn „For­bes” okre­ślił go dru­gim naj­le­piej opła­ca­nym nie­ży­ją­cym cele­bry­tą. Książ­ki dr. Seus­sa zna­la­zły się jed­nak na celow­ni­ku.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu otrzymała najwyższe możliwe w Polsce wyróżnienie

  Medal Biblio­the­ca Magna Peren­ni­sque to przy­zna­wa­ne od 1995 przez Sto­wa­rzy­sze­nie Biblio­te­ka­rzy Pol­skich pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie, któ­rym odzna­cza­ne są pla­ców­ki za wybit­ne doko­na­nia lub cało­kształt dzia­łal­no­ści na rzecz roz­wo­ju kra­jo­we­go biblio­te­kar­stwa i pro­mo­wa­nia czy­tel­nic­twa w spo­łe­czeń­stwie. Zarząd głów­ny SBP posta­no­wił meda­lem uho­no­ro­wać w tym roku Miej­ską Biblio­te­kę Publicz­ną w Zabrzu im. Jerze­go Fusiec­kie­go.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Wydawnictwo Słowne zastępuje markę Burda Książki

  Będą­ce czę­ścią kon­cer­nu medial­ne­go Bur­da Media Pol­ska wydaw­nic­two Bur­da Książ­ki prze­szło w ostat­nim cza­sie rebran­ding. Jeden z lide­rów pol­skie­go ryn­ku wydaw­ni­cze­go będzie teraz publi­ko­wać lite­ra­tu­rę pod nową nazwą i nowym logo. Zmia­ny nie obej­mą obsza­rów dzia­łal­no­ści – nadal uka­zy­wać się będą książ­ki oby­cza­jo­we, podróż­ni­cze, kuli­nar­ne, kry­mi­na­ły, porad­ni­ki oraz te skie­ro­wa­ne do dzie­ci. Pierw­sze tytu­ły Wydaw­nic­twa Słow­ne­go prze­czy­tać będzie moż­na już w kwiet­niu.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Charlize Theron i Kerry Washington w obsadzie filmowej Akademii Dobra i Zła

  Kil­ka mie­się­cy temu Soman Cha­ina­ni ogło­sił, że Net­flix roz­po­czy­na pra­ce nad prze­nie­sie­niem na tele­wi­zyj­ne ekra­ny jego powie­ści, zaty­tu­ło­wa­nej Aka­de­mia Dobra i Zła. W ostat­nim cza­sie reży­ser adap­ta­cji, Paul Feig, ujaw­nił, że w pro­duk­cję zaan­ga­żo­wa­ne zosta­ły dwie świa­to­wej sła­wy aktor­ki. W fil­mie Net­flik­sa ujrzy­my mię­dzy inny­mi Char­li­ze The­ron i Ker­ry Washing­ton.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Filmowy Władca pierścieni Petera Jacksona mógł być o wiele uboższy

  W grud­niu minie dwa­dzie­ścia lat od pre­mie­ry Dru­ży­ny pier­ście­nia, pierw­sze­go z trzech fil­mów Pete­ra Jack­so­na ekra­ni­zu­ją­cych Wład­cę pier­ście­ni J.R.R. Tol­kie­na. Na prze­strze­ni dwóch dekad try­lo­gia zyska­ła ogrom­ną popu­lar­ność na całym świe­cie. Doce­nio­ne przez kry­ty­ków fil­my nomi­no­wa­ne była w sumie trzy­dzie­ści razy do Osca­rów, z cze­go uda­ło im się zdo­być aż sie­dem­na­ście pre­sti­żo­wych nagród. Try­lo­gia zaro­bi­ła rekor­do­wą sumę oko­ło 3 miliar­dów dola­rów. Do tej świet­nie zre­ali­zo­wa­nej pro­duk­cji nawet dziś chęt­nie się wra­ca bez poczu­cia, że się zesta­rza­ła. Nie­wie­le bra­ko­wa­ło, a Wład­ca pier­ście­ni Jack­so­na mógł wyglą­dać zupeł­nie ina­czej.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Film o Margaret Atwood do obejrzenia od 1 marca

  Seria­lo­wa adap­ta­cja Opo­wie­ści pod­ręcz­nej tchnę­ła w wyda­ną w 1985 książ­kę Mar­ga­ret Atwo­od dru­gie życie, a o kana­dyj­skiej pisar­ce ponow­nie zro­bi­ło się bar­dzo gło­śno. Efekt ten spo­tę­go­wa­ła publi­ka­cja w 2019 kon­ty­nu­acji anty­uto­pii osa­dzo­nej w teo­kra­tycz­nej Repu­bli­ce Gile­adz­kiej. Za Testa­men­ty Mar­ga­ret Atwo­od otrzy­ma­ła pre­sti­żo­wą Nagro­dę Booke­ra. Od lat jest też wymie­nia­na jako jed­na z kan­dy­da­tek do lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla. Wkrót­ce będzie­my mogli bli­żej poznać syl­wet­kę uro­dzo­nej w Otta­wie autor­ki za spra­wą fil­mu bio­gra­ficz­ne­go Mar­ga­ret Atwo­od. Sło­wo to siła.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Nowy zwiastun serialu Cień i kość na motywach powieści Leigh Bardugo

  Pre­mie­ra seria­lo­wej adap­ta­cji powie­ści Leigh Bar­du­go zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Już za nie­ca­łe dwa mie­sią­ce obej­rzeć będzie­my mogli na plat­for­mie Net­flix pery­pe­tie Ali­ny Star­kov, pobliź­nio­nej dra­ma­tycz­nym dzie­ciń­stwem mło­dej żoł­nier­ki, któ­rej nie­spo­dzie­wa­nie odkry­te moce mogą pomóc w wal­ce z zagra­ża­ją­cym świa­tu nie­bez­pie­czeń­stwem.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Zapowiedzi

  Paul McCartney w końcu zdecydował się wydać autobiografię

  Paul McCart­ney, słyn­ny bry­tyj­ski kom­po­zy­tor, mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, pio­sen­karz, zna­ny przede wszyst­kim z wystę­pów z gru­pą The Beatles, przez lata odma­wiał napi­sa­nia auto­bio­gra­fii. Jak sam mówił, nie czuł, żeby przy­szedł na to wła­ści­wy czas; każ­dą wol­ną chwi­lę wolał poświę­cać na two­rze­nie nowych pio­se­nek. W koń­cu jed­nak fani arty­sty docze­ka­ją się jego auto­bio­gra­fii. Już w listo­pa­dzie uka­zać ma się książ­ka, któ­ra w lirycz­ny spo­sób opo­wie o życiu i twór­czo­ści Pau­la McCart­neya.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Kultowe Miasteczko Halloween doczeka się książkowej kontynuacji

  Mia­stecz­ko Hal­lo­we­en, w ory­gi­na­le The Night­ma­re Befo­re Chri­st­mas, to kul­to­wa ani­ma­cja Tima Bur­to­na zre­ali­zo­wa­na w 1993 przez stu­dio Walt Disney Pic­tu­res. Histo­ria Dynio­we­go Kró­la, wład­cy peł­ne­go stra­chów mia­stecz­ka, któ­ry posta­na­wia wpro­wa­dzić w swo­im świe­cie nie­zna­ną dotych­czas bożo­na­ro­dze­nio­wą tra­dy­cję oka­za­ła się być ogrom­nym komer­cyj­nym suk­ce­sem. Po nie­mal trzech deka­dach od pre­mie­ry fil­mu fani ani­ma­cji docze­ka­ją się kon­ty­nu­acji. Ta przyj­mie jed­nak postać książ­ki.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.