Lepiej żyć tak, żeby w przyszłości nie musieć się niczego wstydzić. Wywiad z Markiem Stelarem, autorem powieści Blizny.

Pod kluczem – szykujcie się na bezsenną noc! Rozmawiamy z Ruth Ware!

Astrologiczne bliźniaczki – od pełni zrozumienia do nienawiści. Rozmawiamy z Agatą Kołakowską!

 • Aktualności

  Jesienna edycja Wirtualnych Targów Książki! Pełna lista gości i wydarzeń!

  Wir­tu­al­ne Tar­gi Książ­ki roz­pocz­ną się 14 paź­dzier­ni­ka i potrwa­ją aż do 25 paź­dzier­ni­ka. Ponie­waż pan­de­mia moc­no ogra­ni­czy­ła życie kul­tu­ral­ne, są one odpo­wie­dzią na potrze­by czy­tel­ni­czej spo­łecz­no­ści. Pierw­sza edy­cja Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki odby­ła się w maju i oka­za­ła się ogrom­nym suk­ce­sem. Stąd pomysł zor­ga­ni­zo­wa­nia kolej­nej edy­cji.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Pod koniec roku zobaczymy serial na podstawie powieści Katarzyny Bondy

  Ser­wis Wirtualnemadia.pl dono­si, że zakoń­czy­ły się wła­śnie pra­ce na pla­nie nowe­go seria­lu TVN, zaty­tu­ło­wa­ne­go Żywio­ły Saszy – Ogień. Zdję­cia reali­zo­wa­ne były od począt­ku sierp­nia, więk­szość ujęć nakrę­co­na zosta­ła w Łodzi. Jesz­cze w tym roku zoba­czyć będzie­my mogli tele­wi­zyj­ną adap­ta­cję pery­pe­tii Saszy Zału­skiej, boha­ter­ki best­sel­le­ro­wej serii powie­ścio­wej Kata­rzy­ny Bon­dy.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Pisarze sprzeciwiają się planom zamienienia dublińskiej kamienicy w hostel

  Pry­wat­ni inwe­sto­rzy wyku­pi­li sta­rą dubliń­ską kamie­ni­cę z 1775 roku z zamia­rem odno­wie­nia jej i otwo­rze­nia hoste­lu. Rada miej­ska dała ini­cja­ty­wie zie­lo­ne świa­tło. Cała spra­wa nie podo­ba się śro­do­wi­sku lite­rac­kie­mu. Gru­pa pisa­rzy oraz nauczy­cie­li i bada­czy aka­de­mic­kich, nie tyl­ko irlandz­kie­go pocho­dze­nia, ape­lu­je o odstą­pie­nie od prac mają­cych na celu prze­kształ­ce­nie budyn­ku w hostel. Kamie­ni­ca, o któ­rej mowa jest bowiem słyn­ną posia­dło­ścią opi­sa­ną przez Jame­sa Joyce’a w Zmar­łych – tek­ście uzna­wa­nym przez wie­lu za naj­wy­bit­niej­sze opo­wia­da­nie napi­sa­ne w języ­ku angiel­skim.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Nie mam pojęcia, kto to zrobił! Nigdy tego nie wiem – wywiad z Lisą Gardner

  Zna­cie to uczu­cie zaczy­ta­nia, z powo­du któ­re­go pra­nie już pią­tą godzi­nę sie­dzi w pral­ce, dziec­ko cze­ka pod na Was pod szko­łą, a deadli­ne na odda­nie wywia­du trze­ba prze­su­nąć? My tak! I już wie­my, że Lisa Gard­ner kocha pisać książ­ki wpra­wia­ją­ce nas w taki wła­śnie stan. I dokład­nie do tego się nam przy­zna­ła – że jed­nym z jej głów­nych pisar­skich celów – napi­sać taką powieść, byście zapo­mnie­li o całym świe­cie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Padła rekordowa cena za pierwsze wydanie powieści Harry Potter i Kamień Filozoficzny

  W 2017 obcho­dzi­li­śmy dwu­dzie­stą rocz­ni­cę wyda­nia pierw­szej powie­ści o Har­rym Pot­te­rze. Przy tej oka­zji infor­mo­wa­no, że na całym świe­cie sprze­da­ło się łącz­nie ponad pół miliar­da egzem­pla­rzy ksią­żek wcho­dzą­cych w skład serii, któ­ra roz­ro­sła się na prze­strze­ni lat do sied­miu czę­ści. Aż cięż­ko uwie­rzyć, że począt­ki nie były tak impo­nu­ją­ce. Pierw­sze wyda­nie powie­ści Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny liczy­ło zale­d­wie 500 sztuk. Teraz każ­dy z tych egzem­pla­rzy to praw­dzi­wa grat­ka dla kolek­cjo­ne­rów.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Bajkowy mural na ścianie biblioteki w Gdańsku

  Gdań­skie mury nabie­ra­ją kolo­rów za spra­wą jed­ne­go z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych trój­miej­skich arty­stów spe­cja­li­zu­ją­cych się w sztu­ce ulicz­nej. Ostat­nie z dzieł Mar­ka Rybow­skie­go, two­rzą­ce­go pod pseu­do­ni­mem Looney, zdo­bi od nie­daw­na ścia­nę biblio­te­ki publicz­nej w dziel­ni­cy Prze­rób­ka. Nowy gdań­ski mural pre­zen­tu­je się iście baj­ko­wo.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Udało się odzyskać rzadkie książki skradzione przed trzema laty z londyńskiego magazynu

  Dro­go­cen­ne egzem­pla­rze ksią­żek spo­czy­wa­ły zamknię­te w pocz­to­wym maga­zy­nie w nale­żą­cym do Lon­dy­nu mie­ście Fel­tham. Stam­tąd mia­ły tra­fić do Las Vegas, gdzie wysta­wio­ne mia­ły­by być na spe­cja­li­stycz­nej aukcji. Nigdy jed­nak do celu nie dotar­ły. W stycz­niu 2017 roku gru­pa nie­zna­nych wte­dy spraw­ców doko­na­ła zuchwa­łe­go wła­ma­nia do maga­zy­nu. Ich łupem padły książ­ki o łącz­nej war­to­ści ponad 2,5 milio­na fun­tów, czy­li 12 milio­nów zło­tych.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Bibliotece Narodowej przekazany został pakiet cennych listów

  Na zagra­nicz­nych aukcjach od cza­su do cza­su moż­na spo­tkać się z przed­mio­ta­mi uzna­wa­ny­mi za dzie­dzic­two kul­tu­ro­we Pol­ski. Te tra­fia­ją naj­czę­ściej w ręce kolej­nych pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów, zda­rza się jed­nak też tak, że są po wyku­pie­niu prze­ka­zy­wa­ne kra­jo­wym insty­tu­cjom. W taki wła­śnie spo­sób do Biblio­te­ki Naro­do­wej we wrze­śniu i w paź­dzier­ni­ku tra­fi­ło kil­ka listów i doku­men­tów o nie­ma­łej war­to­ści histo­rycz­nej.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Ekranizacja Nowin ze świata Paulette Jiles z pierwszym zwiastunem

  Poru­sza­ją­cą histo­rię upro­wa­dzo­nej przez Indian dziew­czyn­ki, któ­ra po latach ple­mien­ne­go życia ma zostać przy­wró­co­na rodzi­nie napi­sa­ła Pau­let­te Jiles w 2016, a już rok póź­niej roz­po­czę­ła się bata­lia o pra­wa do zekra­ni­zo­wa­nia powie­ści. Osta­tecz­nie pro­duk­cją fil­mu zaj­mu­je się stu­dio Uni­ver­sal Pic­tu­res. Ame­ry­kań­ska pre­mie­ra ekra­ni­za­cji Nowin ze świa­ta zapla­no­wa­na zosta­ła na koń­ców­kę bie­żą­ce­go roku.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Najgorsza scena serialowej Gry o tron według George’a R.R. Martina

  Adap­ta­cja powie­ścio­wej sagi Pieśń lodu i ognia autor­stwa ame­ry­kań­skie­go pisa­rza George’a R.R. Mar­ti­na w posta­ci seria­lu, zaty­tu­ło­wa­ne­go po pro­stu Gra o tron, przy­nio­sła HBO ogrom­ny, mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces. Każ­dy kolej­ny sezon bił rekor­dy oglą­dal­no­ści, pro­duk­cję gło­śno komen­to­wa­no na całym świe­cie, nie oby­ło się rów­nież bez kon­tro­wer­sji, te naj­bar­dziej szum­ne zwią­za­ne były z zakoń­cze­niem seria­lu. Z pra­ca­mi na pla­nie wią­że się mnó­stwo cie­ka­wych zaku­li­so­wych opo­wie­ści. Wie­le z nich przy­bli­ża dzien­ni­karz James Hib­berd.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  W poszukiwaniu granicy między kontynentami – wywiad z Piotrem Milewskim.

  „Trans­sy­be­ryj­ska. Dro­gą żela­zną przez Rosję i dalej” to repor­taż wyjąt­ko­wy. Choć bra­ku­je w nim foto­gra­fii, czy­tel­nik jest w sta­nie zoba­czyć każ­dy detal miej­sca, czy sytu­acji. Jak­by sie­dział obok. Doświad­czo­ny podróż­nik, któ­ry od pod­szew­ki poznał już Islan­dię i Japo­nię, tym razem zabie­ra nas w podróż Kole­ją Trans­sy­be­ryj­ską. Roz­siądź­my się wygod­nie, cze­ka nas wie­le spo­tkań i opo­wie­ści. Z Pio­trem Milew­skim roz­ma­wia Aga­ta Sosnow­ska.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Łatwiej jest poklikać z koleżanką czy kolegą, siedząc na swojej kanapie, niż wyjść z domu i spotkać się z człowiekiem twarzą w twarz – rozmawiamy z Joanną Opiat-Bojarską

  Jej powie­ści, choć na pierw­szy rzut oka, sku­pio­ne na wąt­kach kry­mi­nal­nych, odsła­nia­ją zwy­kle jakąś nie­zbyt miłą praw­dę o tym, kim się sta­je­my, gdy chce­my coś ukryć. Oskar Wil­de powie­dział: „Daj czło­wie­ko­wi maskę, a praw­dę Ci powie”. Dla­te­go w „Chodź za mną” mamy i dużo masek i dużo praw­dy. O skom­pli­ko­wa­nej ludz­kiej natu­rze, a tak­że o nie­świa­do­mych skłon­no­ściach do szu­flad­ko­wa­nia i sile wraż­li­wo­ści z Joan­ną Opiat Bojar­ską, roz­ma­wia Aga­ta Sosnow­ska.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Zaprezentowany został zwiastun piątego sezonu The Expanse!

  Kie­dy sta­cja SyFy ogło­si­ła zakoń­cze­nie pro­duk­cji seria­lu The Expan­se po trzech sezo­nach, pra­wa do kon­ty­nu­owa­nia ekra­ni­zo­wa­nia słyn­nej serii Jame­sa S.A. Coreya prze­jął Ama­zon Pri­me. Mimo tych małych zawi­ro­wań pro­duk­cja nic nie stra­ci­ła na jako­ści. Czwar­ty sezon, już pod nową ban­de­rą, miał pre­mie­rę w grud­niu zeszłe­go roku. Zebrał bar­dzo dobre recen­zje. Pią­ty zoba­czy­my już za dwa mie­sią­ce. Przy oka­zji New York Comic Conu zapre­zen­to­wa­ny został zwia­stun nowe­go sezo­nu.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Ta książka pochłonie Was Bez reszty! Rozmawiamy z Wojciechem Miłoszewskim

  Gdy bra­kło mi porząd­ne­go, dobre­go kry­mi­na­łu, w sukurs przy­szedł mi zna­ko­mi­ty Woj­ciech Miło­szew­ski ze swo­im komi­sa­rzem Kasto­rem. Gdy świat sta­je się coraz bar­dziej poplą­ta­ny, nor­mal­na, dobra lite­ra­tu­ra jest jak bal­sam na duszę. A moment, gdy mogę spy­tać auto­ra o jego naj­now­szą książ­kę, to praw­dzi­wa wisien­ka na tor­cie.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Ernest Cline ujawnił szczegóły dotyczące fabuły kontynuacji Player One

  Debiu­tanc­ka powieść Erne­sta Cline’a, zaty­tu­ło­wa­na Play­er One, odnio­sła ogrom­ny mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces. Histo­ria osa­dzo­na w zde­wa­sto­wa­nym świe­cie roku 2045, gdzie wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość jest jedy­ną uciecz­ką od gorz­kiej codzien­no­ści i ukry­te w fabu­le licz­ne nawią­za­nia do popkul­tu­ry lat 80-tych przy­cią­gnę­ły milio­ny czy­tel­ni­ków. Popu­lar­ność książ­ki wzro­sła jesz­cze dodat­ko­wo za spra­wą kaso­wej ekra­ni­za­cji Ste­ve­na Spiel­ber­ga. W lip­cu autor poin­for­mo­wał, że jesz­cze w tym roku docze­ka­my się kon­ty­nu­acji.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.