Czy inżynier, by napisać książkę, musi mieć plan? Rozmowa z Federico Axatem.

Jeśli lubicie bezkompromisowe kryminały, ta książka jest dla Was! Rozmawiamy z Maxem Czornyjem!

Świat, który chciałabym zobaczyć. Rozmowa z Samanthą Shannon, autorką Zakonu Drzewa Pomarańczy

 • Aktualności

  Wspomóż lokalną księgarnię, zamawiając książki na telefon

  Bada­nie pol­skie­go ryn­ku księ­gar­skie­go prze­pro­wa­dzo­ne przez gru­pę Nie­lsen poka­zu­je, że sprze­daż ksią­żek w okre­sie pan­de­mii wzro­sła. Na sytu­acji nie zysku­ją jed­nak wszy­scy po rów­no. Księ­gar­nie sta­cjo­nar­ne są poza­my­ka­ne, cały ruch prze­niósł się więc do inter­ne­tu. Korzy­sta­ją na tym te fir­my, zwłasz­cza duże sie­ci, któ­re już wcze­śniej ofe­ro­wa­ły sprze­daż ksią­żek onli­ne. Jest jed­nak całe mnó­stwo mniej­szych, lokal­nych biz­ne­sów, któ­re po pro­stu w inter­ne­cie nigdy nie funk­cjo­no­wa­ły. Ich los stoi teraz pod zna­kiem zapy­ta­nia.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Tysiące książek, w tym lektur szkolnych, za darmo od Empik Go. Nasza lista książek!

  Więk­szość lek­tur szkol­nych w posta­ci ebo­oków i audio­bo­oków poja­wi­ła się w pakie­cie Empik Pre­mium, z któ­re­go moż­na obec­nie korzy­stać za dar­mo aż przez dwa mie­sią­ce. W ten spo­sób fir­ma chce wspo­móc uczniów i uczen­ni­ce pozba­wio­nych dostę­pu do biblio­tek szkol­nych, ale dar­mo­wy dostęp do ksią­żek z pew­no­ścią przy­słu­ży się też innym, szu­ka­ją­cym ode­rwa­nia od ponu­rych myśli. Ponad 90% znaj­du­ją­cych się na listach lek­tur obo­wiąz­ko­wych i uzu­peł­nia­ją­cych, zarów­no w szko­łach pod­sta­wo­wych, jak i w lice­ach, tra­fi­ło do ofer­ty Empik Pre­mium dostęp­nej z pozio­mu apli­ka­cji Empik Go. Są to set­ki ksią­żek z róż­nych epok lite­rac­kich: od mito­lo­gii grec­kiej, przez Tre­ny Kocha­now­skie­go, powie­ści Żerom­skie­go, po poezję XX wie­ku. Apli­ka­cja Empik Go dzia­ła na smart­fo­nach, table­tach oraz czyt­ni­kach Ink­bo­ok. Oprócz ksią­żek znaj­dzie­my w niej pod­ca­sty „Ale o co cho­dzi?”, któ­re będą wspar­ciem w cza­sie nauki do egza­mi­nów.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Książkowa oferta kwietniowa w Biedronkach

  W skle­pach Bie­dron­ki dostęp­na jest ofer­ta ksią­żek w pro­mo­cyj­nych cenach. Znaj­dzie­cie tam m.in. książ­ki Har­la­na Cobe­na, Lee Chil­da, Joh­na Gri­sha­ma, Guil­lau­me Mus­so, Pau­la Haw­kins, Sylvia Day i inni.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Audible udostępnia za darmo audiobooki

  Nale­żą­ca do Ama­zo­na fir­ma Audi­ble z kata­lo­giem liczą­cym ponad 200 tysię­cy nagrań ksią­żek wszyst­kich gatun­ków, pro­gra­mów radio­wych i roz­ryw­ko­wych, sze­ro­kiej gamy pod­ca­stów, w tym pro­duk­cji wła­snych jest naj­więk­szym na świe­cie dys­try­bu­to­rem audio­bo­oków. Nor­mal­nie za każ­dy tytuł trze­ba pła­cić osob­no, fir­ma zachę­ca poza tym do naby­wa­nia sub­skryp­cji, z któ­rą wią­że się wie­le przy­wi­le­jów. Od kil­ku tygo­dni Audi­ble posta­no­wi­ło jed­nak udo­stęp­nić część audio­bo­oków zupeł­nie za dar­mo.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Zmarł wybitny twórca komiksów Juan Giménez

  Uro­dzo­ny w Argen­ty­nie Juan Giménez zyskał nie­ma­łą sła­wę na euro­pej­skim ryn­ku komik­so­wym. Rów­nież w Pol­sce cie­szył się popu­lar­no­ścią, zwłasz­cza dzię­ki komik­som wyda­wa­nym na łamach cza­so­pi­sma „Komiks – Fan­ta­sty­ka” i póź­niej serii Kasta Meta­ba­ro­nów. Naj­bliż­sza była mu tema­ty­ka wojen­na i scien­ce fic­tion, w swo­ich pra­cach ogrom­ną uwa­gę przy­kła­dał do deta­lu. Zmarł w wie­ku 76 lat z powo­du powi­kłań wywo­ła­nych koro­na­wi­ru­sem.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Okres izolacji sprzyja sprzedaży książek?!

  Wybuch pan­de­mii wiru­sa COVID-19 w jasny spo­sób poka­zał, jakie są zaku­po­we prio­ry­te­ty w cza­sach zara­zy. Na szczy­cie listy zna­la­zły się środ­ki higie­ny oso­bi­stej, zwłasz­cza mydło, poza tym spo­żyw­cze pro­duk­ty, wśród któ­rych bry­lu­ją ryż i maka­ron jako nie­psu­ją­ce się źró­dło węglo­wo­da­nów, mąką i oczy­wi­ście papier toa­le­to­wy. Oka­zu­je się, że w tych trud­nych cza­sach waż­na dla ludzi pozo­sta­ła tak­że lite­ra­tu­ra. Sprze­daż ksią­żek w ostat­nich tygo­dniach wzro­sła, korzy­sta­ją na tym głów­nie księ­gar­nie onli­ne.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Książę Komedii Kryminalnej powraca w najlepszym stylu!

  W tym trud­nym okre­sie, kie­dy przez więk­szość cza­su musi­my prze­by­wać w domach, jed­nym z naj­lep­szych roz­wią­zań jest dzień spę­dzo­ny w towa­rzy­stwie zabaw­ne­go kry­mi­na­łu. Poszu­ka­li­śmy za Was i zna­leź­li­śmy – naj­now­sza książ­ka Alka Rogo­ziń­skie­go spraw­dzi się ide­al­nie jako pocie­sze­nie w cza­sach zara­zy. Autor opo­wia­da nam też, jak sam zno­si koniecz­ność izo­la­cji i czy obec­na sytu­acja zmie­ni jego pla­ny wydaw­ni­cze.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Nowy oficjalny teaser serialu inspirowanego powieścią Jacka Dukaja

  We wrze­śniu ubie­głe­go roku Net­flix infor­mo­wał, że pra­cu­je nad pierw­szym bel­gij­skim seria­lem ory­gi­nal­nym. Ten miał nosić tytuł Kie­ru­nek: Noc i jego tema­tem prze­wod­nim mia­ły być zacho­wa­nia jed­no­stek posta­wio­nych w sytu­acji kry­zy­so­wej, w tym przy­pad­ku w obli­czu koń­ca świa­ta. Dla pol­skich czy­tel­ni­ków naj­bar­dziej intry­gu­ją­ca była wieść, że twór­cy nowe­go seria­lu inspi­ro­wa­li się napi­sa­ną dla Alle­gro powie­ścią Sta­rość Akso­lo­tla Jac­ka Duka­ja.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Fragmenty Zwojów znad Morza Martwego w waszyngtońskim muzeum okazały się być fałszywe

  Odna­le­zio­ne w latach 40. i 50. XX wie­ku w gro­tach nie­da­le­ko ruin osa­dy Qum­ran poło­żo­nej oko­ło kilo­me­tra na pół­noc­ny zachód od Morza Mar­twe­go sta­ro­żyt­ne tek­sty są praw­dzi­wym skar­bem. Więk­szość manu­skryp­tów zawie­ra całe księ­gi lub ustę­py Sta­re­go Testa­men­tu, resz­ta to róż­ne­go rodza­ju apo­kry­fy. Naj­star­sze z nich dato­wa­ne są nawet na III wiek przed naszą erą. Ist­nie­nie tak wspa­nia­łe­go skar­bu piśmien­ni­cze­go to nie­ste­ty rów­nież dosko­na­ła oka­zja dla ama­to­rów łatwe­go zarob­ku, zwłasz­cza dla fał­sze­rzy.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Biblioteka z książek znalezionych w śmietnikach

  Natu­ral­ną rze­czą jest, że kie­dy cze­goś już nie potrze­bu­je­my, to tę rzecz wyrzu­ca­my. Nie­ste­ty w podob­ny spo­sób czę­sto zwy­kło się pod­cho­dzić do ksią­żek, mimo że te moż­na by było prze­ka­zać biblio­te­ce, jakiejś innej orga­ni­za­cji, czy nawet sprze­dać za parę gro­szy do anty­kwa­ria­tu. Nie ina­czej jest w Tur­cji. Choć pra­cow­ni­cy fir­my wywo­żą­cej śmie­ci w Anka­rze wpa­dli na fan­ta­stycz­ny pomysł i ze zna­le­zio­nych wśród odpad­ków ksią­żek utwo­rzy­li biblio­te­kę.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Lubicie heksalogię o Dorze Wilk? Dziś rozmawiamy z jej autorką!

  Ostat­nie mie­sią­ce upły­nę­ły wszyst­kim na oglą­da­niu „Wiedź­mi­na” w jego seria­lo­wej wer­sji, a my chce­my przy­po­mnieć, że są jesz­cze wiedź­my! Pięk­ne, inte­li­gent­ne, odważ­ne, a i gro­sza nie trze­ba im dawać, bo same na sie­bie zara­bia­ją. Taka jest wła­śnie Dora Wilk, któ­rą wymy­śli­ła Ane­ta Jadow­ska, nasza prze­mi­ła roz­mów­czy­ni.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Międzynarodowy Festiwal Kryminału przełożony

  Orga­ni­za­to­rzy War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki zade­cy­do­wa­li o prze­ło­że­niu impre­zy na przy­szły rok. Rów­nież Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Kry­mi­na­łu odbę­dzie w innym cza­sie niż pier­wot­nie zakła­da­no. Nie będzie­my jed­nak musie­li cze­kać do 2021. Naj­waż­niej­sze dla pol­skich fanów lite­ra­tu­ry kry­mi­nal­nej wyda­rze­nie odbę­dzie się w pierw­szym tygo­dniu listo­pa­da.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Coś do poczytania od Neila Gaimana na czas kwarantanny

  Neil Gaiman cie­szy się mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wą, tu i tam bywał okre­śla­ny jako jeden z naj­wy­bit­niej­szych żyją­cych pisa­rzy two­rzą­cych w nur­cie fan­ta­sty­ki. Zna­ny jest jed­nak rów­nież z tego, że bar­dzo chęt­nie anga­żu­je się w róż­ne­go rodza­ju akcje spo­łecz­ne, udzie­la wspar­cia potrze­bu­ją­cym, sło­wem jawi się jako bar­dzo w porząd­ku gość. Teraz, kie­dy nie­mal cały świat pod­da­ny został przy­mu­so­wej kwa­ran­tan­nie, Neil Gaiman pod­su­wa znu­dzo­nym fanom kil­ka swo­ich tek­stów do poczy­ta­nia.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  We Francji książki mogą zostać uznane produktami niezbędnymi

  W wie­lu kra­jach na całym świe­cie wpro­wa­dzo­ne zosta­ły spe­cjal­ne regu­la­cje zwią­za­ne z sza­le­ją­cą pan­de­mią. Naj­bar­dziej zna­czą­ce są zaka­zy zgro­ma­dzeń, przy­mu­so­we zamknię­cia pla­có­wek dostar­cza­ją­cych roz­ryw­ki, a tak­że wszel­kie­go rodza­ju skle­pów i punk­tów ofe­ru­ją­cych pro­duk­ty i usłu­gi, któ­re nie są nie­zbęd­ne do prze­trwa­nia w cza­sach kwa­ran­tan­ny. Dla­te­go skle­py spo­żyw­cze pozo­sta­ją otwar­te, ale księ­gar­nie już nie. Sytu­acja może się wkrót­ce zmie­nić we Fran­cji.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje Zapowiedzi

  Wkrótce premiera filmowej adaptacji powieści Damona Galguta

  Nie moż­na powie­dzieć, żeby Damon Gal­gut był pisa­rzem popu­lar­nym w Pol­sce, na pew­no jest za to auto­rem war­tym pozna­nia. Napi­sał osiem powie­ści, kil­ka sztuk teatral­nych. Pierw­sze jego książ­ki zosta­ły cie­pło przy­ję­te, ale dopie­ro pią­ta, wyda­ny w 2003 Dobry dok­tor, spra­wił, że o Gal­gu­cie usły­sza­no sze­rzej. Wkrót­ce zaś zoba­czyć będzie­my mogli fil­mo­wą adap­ta­cję innej powie­ści tego pocho­dzą­ce­go z RPA auto­ra.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Urodziła się w… Auschwitz. Niezwykła książka zainspirowana prawdziwą historią.

  Choć czę­sto zapo­mnia­ne lub prze­mil­cza­ne, to takie są fak­ty: kobie­ty w Auschwitz rów­nież zacho­dzi­ły w cią­żę i rodzi­ły dzie­ci. Garst­ka z nich prze­ży­ła. Fascy­nu­ją­ca opo­wieść, zain­spi­ro­wa­na jed­ną z takich histo­rii wyszła spod pió­ra Lily Gra­ham. „Dziec­ko z Auschwitz” to wzru­sza­ją­ca książ­ka o nadziei gra­ni­czą­cej z naiw­no­ścią, wiel­kiej miło­ści i przy­jaź­ni, za któ­rą moż­na oddać życie.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.