Kontakt

Pro­fil “Nie jestem sta­ty­stycz­nym Pola­kiem, lubię czy­tać książ­ki” od 2011 roku zrze­sza miło­śni­ków lite­ra­tu­ry. Jest to naj­więk­sza face­bo­oko­wa spo­łecz­ność oko­ło­li­te­rac­ka, liczy ponad 500 tysię­cy fanów, a gro­no to suk­ce­syw­nie rośnie. Na pro­fi­lu publi­ko­wa­ne są cie­ka­wost­ki doty­czą­ce ksią­żek i ich ekra­ni­za­cji, infor­ma­cje o kon­kur­sach oraz o pre­mie­rach na pol­skim rynku.

Kon­takt w spra­wie współ­pra­cy niestatystyczny@o2.pl

Mała aktu­ali­za­cja: jest już nas PONAD 520 tysięcy!

Mała aktu­ali­za­cja #2: jeste­śmy naj­więk­szą spo­łecz­no­ścią w social mediach zrze­sza­ją­cą miło­śni­ków ksią­żek!

Mała aktu­ali­za­cja #3: na insta­gra­mie jest nas PONAD 65 tysięcy!

Znaj­dziesz nas tutaj: https://www.facebook.com/lubie.czytac.ksiazki

I tutaj: https://www.instagram.com/niestatystyczny/