Kontakt

Stro­na Nie­sta­ty­stycz­ny zrze­sza miło­śni­ków lite­ra­tu­ry. Na stro­nie publi­ko­wa­ne są cie­ka­wost­ki doty­czą­ce ksią­żek i ich ekra­ni­za­cji, infor­ma­cje o pre­mie­rach książ­ko­wych na pol­skim rynku.

Kon­takt w spra­wie współ­pra­cy niestatystyczny@o2.pl