Kontakt

Pro­fil “Nie jestem sta­ty­stycz­nym Pola­kiem, lubię czy­tać książ­ki” od 2011 roku zrze­sza miło­śni­ków lite­ra­tu­ry. Jest to jed­na z naj­więk­szych face­bo­oko­wych spo­łecz­no­ści oko­ło­li­te­rac­kich, liczy 263 tysią­ce fanów, a gro­no to suk­ce­syw­nie rośnie, zmie­rza­jąc do 300 tysię­cy. Na pro­fi­lu publi­ko­wa­ne są cie­ka­wost­ki doty­czą­ce ksią­żek i ich ekra­ni­za­cji, infor­ma­cje o kon­kur­sach oraz o pre­mie­rach na pol­skim ryn­ku.

Kon­takt niestatystyczny@o2.pl

Mała aktu­ali­za­cja: jest już nas 300 tysię­cy!

Mała aktu­ali­za­cja #2: jeste­śmy naj­więk­szą spo­łecz­no­ścią face­bo­oko­wą zrze­sza­ją­cą miło­śni­ków ksią­żek!