Sprawdzasz kategorię

Quizy

Quizy

Czy śledzisz uważnie Grę o tron?

Sko­ro czy­ta­cie ten arty­kuł, zapew­ne śle­dzi­cie uważ­nie serial „Gra o tron”. Bez wzglę­du na to, czy oglą­da­cie nowe odcin­ki w środ­ku nocy, ryzy­ku­jąc, że nie wsta­nie­cie następ­ne­go dnia do pra­cy (na uczel­nię lub do szko­ły), czy zasia­da­cie do nich z kil­ku­na­sto­go­dzin­nym opóź­nie­niem, czy może bro­ni­cie się przed spo­ile­ra­mi, by obej­rzeć cały sezon za jed­nym zama­chem, jeste­ście fana­mi. Sprawdź­cie więc, ile zapa­mię­ta­li­ście z poprzed­nich sezonów!

Zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w quizie. Czy­taj dalej

-->
Quizy

Quiz filmowy – sensacja

Nie­sta­ty­stycz­ni oczy­wi­ście czy­ta­ją, ale dobrze wie­my też, że oglą­da­ją adap­ta­cje. I tego doty­czy nasz kolej­ny quiz: adap­ta­cji powie­ści sen­sa­cyj­nych. Sprawdź­cie, ile potra­fi­cie roz­po­znać, a potem pod­rzuć­cie zna­jo­mym, by porów­nać wyni­ki! Czy­taj dalej

-->
Quizy

Quiz filmowy – fantastyka

Nie­sta­ty­stycz­ni mamy dla Was quiz z adap­ta­cji książ­ko­wych. Wystar­czy dopa­so­wać kadr do tytu­łu fil­mu. Daj­cie znać w komen­ta­rzach jak Wam poszło. Udo­stęp­nij­cie quiz by Wasi zna­jo­mi też spró­bo­wa­li ? Czy­taj dalej

-->
Quizy

Antydepresant czy postać J.R.R. Tolkiena?

Wład­cę Pier­ście­ni” czy­ta­łeś kil­ka­dzie­siąt razy, w tym tak­że od koń­ca, “Hob­bi­ta” potra­fisz wyre­cy­to­wać obu­dzo­ny w środ­ku nocy, a “Sil­ma­ril­lion” to dla Cie­bie lek­ka lek­tu­ra do podusz­ki? Uwa­żasz, że twór­czość J.R.R. Tol­kie­na nie ma przed Tobą tajem­nic? Sprawdź więc swo­je siły w quizie! Zobacz, czy odróż­nisz, któ­re z poniż­szych słów to imię posta­ci wymy­ślo­nej przez Tol­kie­na, a któ­re to nazwa leku sto­so­wa­ne­go w wal­ce z depre­sją. Do dzie­ła! Czy­taj dalej

-->
Quizy

Pieśń lodu i ognia – quiz

Pieśń lodu i ognia” Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na uwa­ża­na jest za jed­ną z naj­lep­szych sag fan­ta­sy w histo­rii lite­ra­tu­ry, a popu­lar­ność seria­lu “Gry o tron” pro­duk­cji HBO spra­wi­ła, że kolej­ne oso­by zako­cha­ły się w miesz­kań­cach Weste­ros i Essos. Nie da się jed­nak ukryć, że świat stwo­rzo­ny przez ame­ry­kań­skie­go pisa­rza jest nie­zwy­kle zło­żo­ny i mniej uważ­ni czy­tel­ni­cy mogą się w nim pogu­bić. Z tego powo­du przy­go­to­wa­li­śmy quiz, któ­ry pozwo­li Wam spraw­dzić, jak dużo zapa­mię­ta­li­ście z ksią­żek. Jeśli zawo­ła­nia poszcze­gól­nych rodów recy­tu­je­cie obu­dze­ni w środ­ku nocy i po zapa­chu odróż­nia­cie czer­wo­ne dornij­skie od zło­te­go arbor­skie­go, nie będzie­cie mieć z nim naj­mniej­sze­go kło­po­tu. Powodzenia!

Czy­taj dalej

-->
Quizy

Lektury szkolne – quiz

Lek­tu­ry szkol­ne budzą gorą­ce emo­cje nie tyl­ko w uczniach. A to poli­ty­cy zmie­nia­ją kanon, a to wypo­wia­da­ją się o nim pisa­rze lub lite­ra­tu­ro­znaw­cy. Książ­ki kry­ty­ko­wa­ne są jako prze­sta­rza­łe lub prze­ciw­nie – bła­he i nie­wno­szą­ce nic kon­kret­ne­go. Czy­taj dalej

-->
Quizy

Kogo dotyczy ten cytat?

Zauwa­ży­łem, że quizy na Nie­sta­ty­stycz­nym cie­szą się popu­lar­no­ścią, zapra­szam więc do udzia­łu w kolej­nym. Tym razem spraw­dzi­cie, czy po krót­kim cyta­cie roz­po­zna­cie postać lite­rac­ką, o któ­rej mowa. Zapraszam!

Czy­taj dalej

-->
Quizy

Quiz pierwsze zdanie – część druga

Poprzed­ni quiz pole­ga­ją­cy na dopa­so­wa­niu pierw­sze­go zda­nia do tytu­łu książ­ki, w któ­rej się poja­wił, spo­tkał się z Waszym spo­rym zain­te­re­so­wa­niem. Nie będę więc kazał się dłu­żej pro­sić i zapra­szam do kolej­nej odsło­ny zaba­wy, któ­ra spraw­dzi Waszą lite­rac­ką wie­dzę bądź szczę­śli­wość tra­fów. Czy­taj dalej

-->
Quizy

Quiz pierwsze zdanie

Chy­ba każ­dy piszą­cy zetknął się kie­dyś z uwa­gą, że pierw­sze zda­nie jest czymś nie­zwy­kle istot­nym – przy­cią­ga czy­tel­ni­ka czy spra­wia, że tekst zapa­da w pamięć… I choć z prak­ty­ką róż­nie bywa, to bez wąt­pie­nia są pierw­sze zda­nia, któ­re prze­szły do histo­rii. Sprawdź­cie, czy potra­fi­cie przy­po­rząd­ko­wać je do odpo­wied­nich tek­stów! Czy­taj dalej

-->
Quizy

Quiz Literatura Światowa

Zapra­szam do udzia­łu w ogól­no­li­te­rac­kim quizie: to świet­na oka­zja, by spraw­dzić swo­ją wie­dzę o literaturze.
Lubi­cie czytać?
Sprawdź­cie, ile z tego wyno­si­cie. Mam nadzie­ję, że będzie­cie się dobrze bawić.
Czy­taj dalej

-->
Quizy

Quiz z Harrym Potterem

Przed Wami nasz dru­gi quiz! Tym razem zapra­sza­my Was do świa­ta magii Harry‘ego Pot­te­ra. Przy oka­zji pre­mie­ry książ­ki “Har­ry Pot­ter i prze­klę­te dziec­ko” posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić jak dobrze zna­cie świat stwo­rzo­ny przez J.K. Row­ling. Podej­mie­cie się wyzwa­nia? Czy może jeste­ście mugo­la­mi? ? Czy­taj dalej

-->
Quizy

Quiz o Wiedźminie

Posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, czy tyl­ko lubi­cie czy­tać, czy też dużo zapa­mię­tu­je­cie, stąd pomysł na serię quizów na naszej nie­sta­ty­stycz­nej stro­nie. Pierw­szy doty­czy naj­bar­dziej popu­lar­ne­go pol­skie­go fan­ta­sy, czy­li opo­wie­ści o wiedź­mi­nie autor­stwa Andrze­ja Sapkowskiego.

To jak, kto spró­bu­je swo­ich sił? Miecz prze­zna­cze­nia ma dwa ostrza, a jed­nym jeste­ście Wy, dro­dzy czytelnicy!

Czy­taj dalej

-->