Quizy

Antydepresant czy postać J.R.R. Tolkiena?

Wład­cę Pier­ście­ni” czy­ta­łeś kil­ka­dzie­siąt razy, w tym tak­że od koń­ca, “Hob­bi­ta” potra­fisz wyre­cy­to­wać obu­dzo­ny w środ­ku nocy, a “Sil­ma­ril­lion” to dla Cie­bie lek­ka lek­tu­ra do podusz­ki? Uwa­żasz, że twór­czość J.R.R. Tol­kie­na nie ma przed Tobą tajem­nic? Sprawdź więc swo­je siły w quizie! Zobacz, czy odróż­nisz, któ­re z poniż­szych słów to imię posta­ci wymy­ślo­nej przez Tol­kie­na, a któ­re to nazwa leku sto­so­wa­ne­go w wal­ce z depre­sją. Do dzieła!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy