Polityka prywatności i informacja o plikach cookies

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści i wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków „cookies” na  Stro­nie inter­ne­to­wej www.niestatystyczny.pl

Infor­ma­cje ogólne

Niniej­szy doku­ment okre­śla zasa­dy Poli­ty­ki pry­wat­no­ści Stro­ny inter­ne­to­wej www.niestatystyczny.pl (dalej jako „Stro­na inter­ne­to­wa”). Admi­ni­stra­to­rem Stro­ny inter­ne­to­wej jest Patryk Sadow­ski pro­wa­dzą­ca dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą PATRYK SADOWSKI – NIESTATYSTYCZNI (wspól­nik spół­ki cywil­nej), wpi­sa­ny do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej pro­wa­dzo­nej przez Mini­stra Roz­wo­ju, pod adre­sem ul. Kujaw­ska 63, 81–862 Sopot NIP: 5851400311, REGON: 368236016 oraz Paweł Szcze­pa­nik pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą Paweł Szcze­pa­nik NIESTATYSTYCZNI (wspól­nik spół­ki cywil­nej) wpi­sa­ny do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej pro­wa­dzo­nej przez Mini­stra Roz­wo­ju, pod adre­sem ul. Kujaw­ska 63, 81–862 Sopot NIP: 6762289433, REGON: 122741578, pro­wa­dzą­cy wspól­nie dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Nie­sta­ty­stycz­ni S.C. Patryk Sadow­ski, Paweł Szcze­pa­nik, na pod­sta­wie umo­wy spół­ki cywil­nej, pod adre­sem ul. Kujaw­ska 63, 81–862 Sopot NIP: 5851479583, REGON: 368231680.

Dane oso­bo­we zbie­ra­ne przez Admi­ni­stra­to­ra Stro­ny inter­ne­to­wej są prze­twa­rza­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwa­ne­go dalej: RODO.

Admi­ni­stra­tor Stro­ny inter­ne­to­wej dokła­da szcze­gól­nych sta­rań w celu ochro­ny pry­wat­no­ści i infor­ma­cji mu prze­ka­za­nych, a doty­czą­cych Użyt­kow­ni­ków Stro­ny inter­ne­to­wej. Admi­ni­stra­tor z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią dobie­ra i sto­su­je odpo­wied­nie środ­ki tech­nicz­ne, w tym o cha­rak­te­rze pro­gra­mi­stycz­nym i orga­ni­za­cyj­nym, zapew­nia­ją­ce ochro­nę prze­twa­rza­nych danych, w szcze­gól­no­ści zabez­pie­cza dane przed ich udo­stęp­nie­niem oso­bom nie­upo­waż­nio­nym, ujaw­nie­niem, utra­ce­niem i znisz­cze­niem, nie­upraw­nio­ną mody­fi­ka­cją, jak rów­nież przed ich prze­twa­rza­niem z naru­sze­niem obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa.

Adre­sa­tem moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z Towa­rów i Usług dostęp­nych na stro­nie inter­ne­to­wej nie są dzie­ci poni­żej 16 roku życia. Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych nie prze­wi­du­je celo­we­go gro­ma­dze­nia danych doty­czą­cych dzie­ci poni­żej 16 roku życia.

Dane oso­bo­we

Admi­ni­stra­tor danych osobowych

Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych jest:

Nie­sta­ty­stycz­ni S.C. Patryk Sadow­ski, Paweł Szczepanik
ul. Kujaw­ska 63, 81–862 Sopot

W spra­wie Two­ich danych oso­bo­wych możesz skon­tak­to­wać się z Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych za pomocą:

 • pocz­ty elek­tro­nicz­nej: niestatystyczny@o2.pl
 • pocz­ty tra­dy­cyj­nej: ul. Kujaw­ska 63, 81–862 Sopot

Cele i pod­sta­wy praw­ne prze­twa­rza­nia danych osobowych

Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych prze­twa­rza Two­je dane oso­bo­we w nastę­pu­ją­cych celach i zakresie:

 • pod­ję­cia dzia­łań przed zawar­ciem umo­wy na Two­je żąda­nie (np. zało­że­nie kon­ta), tj. dane poda­ne w for­mu­la­rzu reje­stra­cyj­nym Stro­ny inter­ne­to­wej, tzn. adres e‑mail oraz usta­no­wio­ne hasło, płeć; jeże­li reje­stra­cja Kon­ta nastę­pu­je za pośred­nic­twem zewnętrz­nej usłu­gi uwie­rzy­tel­nia­ją­cej (np. Google+, Face­bo­ok) zbie­ra­my Two­je imię i nazwisko;
 • w celu świad­cze­nia Usług nie­wy­ma­ga­ją­cych zało­że­nia Kon­ta, tj. prze­glą­da­nie stron www Stro­ny inten­re­to­wej, wyszu­ki­war­ka, prze­twa­rza­my dane oso­bo­we doty­czą­ce Two­jej aktyw­no­ści na Stro­nie inter­ne­to­wej, tzn. dane doty­czą­ce prze­glą­da­nych przez Cie­bie Stron, dane doty­czą­ce sesji Two­je­go urzą­dze­nia, sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go, prze­glą­dar­ki, loka­li­za­cji oraz uni­kal­ne­go ID, adres IP;
 • w celu sta­ty­styk korzy­sta­nia z poszcze­gól­nych funk­cjo­nal­no­ści dostęp­nych na Stro­nie inter­ne­to­wej, uła­twie­nia korzy­sta­nia ze Stro­ny inter­ne­to­wej oraz zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa infor­ma­tycz­ne­go Stro­nie inter­ne­to­wej, prze­twa­rza­my dane oso­bo­we doty­czą­ce Two­jej aktyw­no­ści na Stro­nie inter­ne­to­wej oraz ilo­ści cza­su spę­dza­ne­go na każ­dej z pod­stron na Stro­nie inter­ne­to­wej , Two­jej histo­rii wyszu­ki­wa­nia, loka­li­za­cji, adre­sie IP, ID urzą­dze­nia, danych doty­czą­cych Two­jej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej oraz sys­te­mu operacyjnego;
 • w celu usta­le­nia, docho­dze­nia i egze­ku­cji rosz­czeń oraz obro­ny przed rosz­cze­nia­mi w postę­po­wa­niu sądo­wym i inny­mi orga­na­mi egze­ku­cyj­ny­mi, może­my prze­twa­rzać Two­je dane oso­bo­we poda­ne przy zało­że­niu Kon­ta oraz inne dane nie­zbęd­ne do udo­wod­nie­nia ist­nie­nia rosz­cze­nia lub któ­re wyni­ka­ją z wymo­gu praw­ne­go, naka­zu sądo­we­go lub innej pro­ce­du­ry prawnej;
 • w celu roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji, skarg i wnio­sków oraz odpo­wie­dzi na pyta­nia Użyt­kow­ni­ka, prze­twa­rza­my poda­ne przez Cie­bie dane oso­bo­we w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym, rekla­ma­cjach skar­gach i wnio­skach, czy w celu udzie­le­nia odpo­wie­dzi na pyta­nia zawar­te w innej for­mie oraz nie­któ­re dane oso­bo­we poda­ne przez Cie­bie w Kon­cie, jak rów­nież dane doty­czą­ce innych świad­czo­nych przez nas Usług będą­ce przy­czy­ną rekla­ma­cji, skar­gi czy wnio­sku oraz dane zawar­te w doku­men­tach dołą­czo­nych do rekla­ma­cji, skarg i wniosków;
 • w celu mar­ke­tin­gu naszych Usług oraz naszych klien­tów i part­ne­rów, w tym remar­ke­tin­gu, w tym celu prze­twa­rza­my dane oso­bo­we poda­ne przez Cie­bie przy utwo­rze­niu Kon­ta i jego aktu­ali­za­cji, dane doty­czą­ce Two­jej aktyw­no­ści na Stro­nie inter­ne­to­wej, któ­re są reje­stro­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne za pośred­nic­twem pli­ków cookies, a w szcze­gól­no­ści histo­ria wyszu­ki­wa­ni, klik­nię­cia na Stro­nie inter­ne­to­wej, daty logo­wa­nia i reje­stra­cji, histo­ria i Two­ja aktyw­ność zwią­za­na z naszą komu­ni­ka­cją z Tobą. W przy­pad­ku remar­ke­tin­gu, wyko­rzy­stu­je­my dane o Two­jej aktyw­no­ści w celu dotar­cia do Cie­bie z naszy­mi komu­ni­ka­ta­mi mar­ke­tin­go­wy­mi poza Stro­ną  inter­ne­to­wą  i korzy­sta­my w tym celu z usług zewnętrz­nych dostaw­ców. Usłu­gi te pole­ga­ją na wyświe­tla­niu naszych komu­ni­ka­tów na stro­nach inter­ne­to­wych innych niż Stro­na inter­ne­to­wa. Szcze­gó­ły na ten temat znaj­dziesz w zapi­sach doty­czą­cych Pli­ków cookies;
 • w celu orga­ni­za­cji kon­kur­sów i pro­gra­mów lojal­no­ścio­wych tj. powia­do­mień o zgro­ma­dzo­nych punk­tach, powia­do­mie­nia o wygra­nej oraz rekla­mo­wa­nia naszej ofer­ty, wyko­rzy­stu­je­my Two­je dane oso­bo­we poda­ne w Kon­cie oraz przy reje­stra­cji w kon­kur­sie lub pro­gra­mie lojal­no­ścio­wym. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na ten temat poda­ne są każ­do­ra­zo­wo w warun­kach uczest­nic­twa dane­go kon­kur­su lub pro­gra­mu lojalnościowego;

Kate­go­rie odno­śnych danych osobowych

Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych prze­twa­rza nastę­pu­ją­ce kate­go­rie odno­śnych danych osobowych:

 • dane kon­tak­to­we;
 • dane doty­czą­ce aktyw­no­ści na Stro­nie internetowej;
 • dane doty­czą­ce rekla­ma­cji skarg i wniosków;
 • dane doty­czą­ce usług marketingowych.

Dobro­wol­ność poda­nia danych osobowych

Poda­nie przez Cie­bie wyma­ga­nych danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne i sta­no­wi waru­nek świad­cze­nia usług przez Admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych za pośred­nic­twem Stro­ny internetowej.

Czas prze­twa­rza­nia danych

Dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne przez okres nie­zbęd­ny do reali­za­cji usług, dzia­łań mar­ke­tin­go­wych oraz innych usług wyko­ny­wa­nych dla Klien­ta. Dane oso­bo­we będą usu­nię­te w nastę­pu­ją­cych przypadkach:

 • kie­dy oso­ba, któ­rej dane doty­czą zwró­ci się o ich usu­nię­cie lub wyco­fa udzie­lo­ną zgodę;
 • kie­dy oso­ba, któ­rej dane doty­czą nie podej­mu­je dzia­łań przez ponad 10 lat (kon­takt nieaktywny);
 • po uzy­ska­niu infor­ma­cji, że prze­cho­wy­wa­ne dane są nie­ak­tu­al­ne lub niedokładne.

Nie­któ­re dane w zakre­sie: adres e‑mail, imię i nazwi­sko, mogą być prze­cho­wy­wa­ne przez okres kolej­nych 3 lat dla celów dowo­do­wych, roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji, skarg oraz rosz­czeń zwią­za­nych z usłu­ga­mi świad­czo­ny­mi przez Stro­nę inter­ne­to­wą –  dane te nie będą wyko­rzy­sty­wa­ne do celów marketingowych.

Dane doty­czą­ce usług płat­nych, kon­kur­sów i pro­gra­mów lojal­no­ścio­wych będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres 5 lat od daty dostar­cze­nia zamówienia.

Dane doty­czą­ce Użyt­kow­ni­ków nie­za­lo­go­wa­nych prze­cho­wu­je­my przez czas odpo­wia­da­ją­cy cyklo­wi życia zapi­sa­nych na urzą­dze­niach pli­ków cookies lub do cza­su ich usu­nię­cia w urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka przez Użytkownika.

Odbior­cy danych osobowych

Prze­ka­zu­je­my Two­je dane oso­bo­we nastę­pu­ją­cym kate­go­riom odbiorców:

 • orga­nom pań­stwo­wym, np. pro­ku­ra­tu­ra, Poli­cja, GIODO, Pre­zes UOKiK, jeże­li się o to do nas zwrócą,
 • dostaw­com usług, z któ­rych korzy­sta­my przy pro­wa­dze­niu Stro­ny inter­ne­to­wej np. w celach sta­ty­stycz­nych. W zależ­no­ści od uzgod­nień umow­nych i oko­licz­no­ści, pod­mio­ty te dzia­ła­ją na nasze zle­ce­nie albo samo­dziel­nie okre­śla­ją cele i spo­so­by ich prze­twa­rza­nia, wykaz dostaw­ców znaj­dziesz poniżej: 
  • Google Inc. (Google Clo­ud, Google Ana­ly­tics, Google Ana­ly­tics 360, Fabric Softwa­re) z sie­dzi­bą w USA [Mie­rze­nie ruchu na stro­nach inter­ne­to­wych, rapor­to­wa­nie o błę­dach apli­ka­cji, two­rze­nie statystyk]
  • Google Inc. z sie­dzi­bą w USA [Okre­śla­nie pro­fi­lu Użyt­kow­ni­ków – Google AdSen­se oraz Google Adwords]
  • Google Inc. z sie­dzi­bą w USA [Ana­li­zo­wa­nie aktyw­no­ści Użytkowników]
  • Google Ire­land Ltd (Google Adwords, Double Click Mana­ger,  Double Click Search, Remar­ke­ting Servi­ce, Fire­ba­se) z sie­dzi­bą w Irlan­dii [Mie­rze­nie efek­tyw­no­ści kam­pa­nii rekla­mo­wych, zarzą­dza­nie kam­pa­nia­mi reklamowymi]
  • Face­bo­ok Ire­land z sie­dzi­bą w Irlan­dii [Popu­la­ry­za­cja Stro­ny inter­ne­to­wej za pomo­cą ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go Facebook.com]
  • Insta­gram LLC. z sie­dzi­bą w USA [Popu­la­ry­za­cja Stro­ny inter­ne­to­wej za pomo­cą ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go Instagram.com]
  • Lin­ke­dIn Ire­land Ltd. z sie­dzi­bą w Irlan­dii [Popu­la­ry­za­cja Stro­ny inter­ne­to­wej za pomo­cą ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go LinkedIn.com]
  • Add­This Inc. z sie­dzi­bą w USA [Popu­la­ry­za­cja Stro­ny inter­ne­to­wej za pomo­cą ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych przy uży­ciu narzę­dzia addthis.com]
  • Twit­ter Inc. z sie­dzi­bą w USA [Popu­la­ry­za­cja Stro­ny inter­ne­to­wej za pomo­cą ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go twitter.com]

Pra­wa oso­by, któ­rej dane dotyczą

Na pod­sta­wie RODO masz pra­wo do:

 • żąda­nia dostę­pu do swo­ich danych osobowych;
 • żąda­nia spro­sto­wa­nia swo­ich danych osobowych;
 • żąda­nia usu­nię­cia swo­ich danych osobowych;
 • żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych;
 • wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych osobowych;
 • żąda­nia prze­no­sze­nia danych osobowych.

Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych bez zbęd­nej zwło­ki – a w każ­dym razie w ter­mi­nie mie­sią­ca od otrzy­ma­nia żąda­nia – udzie­la Ci infor­ma­cji o dzia­ła­niach pod­ję­tych w związ­ku ze zgło­szo­nym przez Cie­bie żąda­niem. W razie potrze­by ter­min mie­sięcz­ny może być prze­dłu­żo­ny o kolej­ne dwa mie­sią­ce z uwa­gi na skom­pli­ko­wa­ny cha­rak­ter żąda­nia lub licz­bę żądań.

W każ­dym wypad­ku Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych poin­for­mu­je Cię o takim prze­dłu­że­niu w ter­mi­nie mie­sią­ca od otrzy­ma­nia żąda­nia z poda­niem przy­czyn opóźnienia.

Pra­wo dostę­pu do danych oso­bo­wych (art. 15 RODO)

Masz pra­wo uzy­ska­nia od Admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych infor­ma­cji czy Two­je dane oso­bo­we są przetwarzane.

Jeże­li Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza Two­je dane oso­bo­we masz pra­wo do:

 • dostę­pu do danych osobowych;
 • uzy­ska­nia infor­ma­cji o celach prze­twa­rza­nia, kate­go­riach prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych, o odbior­cach lub kate­go­riach odbior­ców tych danych, pla­no­wa­nym okre­sie prze­cho­wy­wa­nia Two­ich danych lub o kry­te­riach usta­la­nia tego okre­su, o pra­wach przy­słu­gu­ją­cych Ci na mocy RODO oraz o pra­wie wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, o źró­dle tych danych, o zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym o pro­fi­lo­wa­niu oraz o zabez­pie­cze­niach sto­so­wa­nych w związ­ku z prze­ka­za­niem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzy­ska­nia kopii swo­ich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażą­dać dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych zgłoś swo­je żąda­nie na adres: niestatystyczny@o2.pl

Pra­wo do spro­sto­wa­nia danych oso­bo­wych (art. 16 RODO)

Jeże­li Two­je dane oso­bo­we są nie­pra­wi­dło­we masz pra­wo żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra nie­zwłocz­ne­go spro­sto­wa­nia Two­ich danych osobowych.

Masz też pra­wo do żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra uzu­peł­nie­nia Two­ich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażą­dać spro­sto­wa­nia danych oso­bo­wych lub ich uzu­peł­nie­nia, zgłoś swo­je żąda­nie na adres: niestatystyczny@o2.pl

Jeże­li doko­na­łeś reje­stra­cji na Stro­nie inter­ne­to­wej swo­je dane oso­bo­we możesz spro­sto­wać i uzu­peł­niać samo­dziel­nie po zalo­go­wa­niu się na Stro­nę internetową.

Pra­wo do usu­nię­cia danych oso­bo­wych, tzw. “pra­wo do bycia zapo­mnia­nym” (art. 17 RODO)

Masz pra­wo żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych usu­nię­cia swo­ich danych oso­bo­wych, gdy:

 • Two­je dane oso­bo­we prze­sta­ły być nie­zbęd­ne do celów, w któ­rych zosta­ły zebra­ne lub w inny spo­sób przetwarzane;
 • wyco­fa­łeś okre­ślo­ną zgo­dę, w zakre­sie w jakim dane oso­bo­we były prze­twa­rza­ne w opar­ciu o Two­ją zgodę;
 • Two­je dane oso­bo­we były prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych na potrze­by mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go, w tym pro­fi­lo­wa­nia, w zakre­sie w jakim prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych jest zwią­za­ne z mar­ke­tin­giem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych w związ­ku z prze­twa­rza­niem nie­zbęd­nym dla wyko­na­nia zada­nia reali­zo­wa­ne­go w inte­re­sie publicz­nym lub prze­twa­rza­nia nie­zbęd­ne­go dla celów wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych lub stro­nę trzecią.

Pomi­mo zgło­sze­nia żąda­nia usu­nię­cia danych oso­bo­wych Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych może prze­twa­rzać Two­je dane dalej w celu usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń o czym zosta­niesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażą­dać usu­nię­cia swo­ich danych oso­bo­wych zgłoś swo­je żąda­nie na adres: niestatystyczny@o2.pl

Pra­wo do zgło­sze­nia żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych (art. 18 RODO)

Masz pra­wo do żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych, gdy:

 • kwe­stio­nu­jesz pra­wi­dło­wość swo­ich danych oso­bo­wych – Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych ogra­ni­czy prze­twa­rza­nie Two­ich danych oso­bo­wych na czas pozwa­la­ją­cy spraw­dzić pra­wi­dło­wość tych danych;
 • gdy prze­twa­rza­nie Two­ich danych jest nie­zgod­ne z pra­wem, a zamiast usu­nię­cia danych oso­bo­wych zażą­dasz ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia Two­ich danych osobowych;
 • Two­je dane oso­bo­we prze­sta­ły być potrzeb­ne do celów prze­twa­rza­nia, ale są one potrzeb­ne w celu usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny Two­ich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych – do cza­su stwier­dze­nia czy praw­nie uza­sad­nio­ne inte­re­sy po stro­nie Admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych są nad­rzęd­ne wobec pod­staw wska­za­nych w Two­im sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażą­dać ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia swo­ich danych oso­bo­wych zgłoś swo­je żąda­nie na adres: niestatystyczny@o2.pl

Pra­wo do sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych (art. 21 RODO)

Masz pra­wo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych, w tym pro­fi­lo­wa­nia, w związ­ku z:

 • prze­twa­rza­niem nie­zbęd­nym dla wyko­na­nia zada­nia reali­zo­wa­ne­go w inte­re­sie publicz­nym lub prze­twa­rza­nia nie­zbęd­ne­go dla celów wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych lub stro­nę trzecią;
 • prze­twa­rza­niem na potrze­by mar­ke­tin­gu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgło­sić sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych, zgłoś swo­je żąda­nie na adres: niestatystyczny@o2.pl

Pra­wo do żąda­nia prze­no­sze­nia danych oso­bo­wych (art. 20 RODO)

Masz pra­wo do otrzy­ma­nia od Admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych swo­ich danych oso­bo­wych w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczy­tu maszy­no­we­go oraz prze­słać je inne­mu admi­ni­stra­to­ro­wi danych osobowych.

Możesz rów­nież zażą­dać, aby to Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych prze­słał bez­po­śred­nio Two­je dane oso­bo­we inne­mu admi­ni­stra­to­ro­wi (o ile jest to tech­nicz­nie możliwe).

Jeśli chcesz zażą­dać prze­nie­sie­nia swo­ich danych oso­bo­wych zgłoś swo­je żąda­nie na adres: niestatystyczny@o2.pl

Pra­wo do cof­nię­cia zgody

Możesz cof­nąć udzie­lo­ną zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w dowol­nym momencie.

Cof­nię­cie zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych nie ma wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia doko­na­ne­go na pod­sta­wie Two­jej zgo­dy przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cof­nąć zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych zgłoś swo­je żąda­nie na adres: niestatystyczny@o2.pl lub sko­rzy­stać z odpo­wied­nich funk­cjo­nal­no­ści w Koncie.

Skar­ga do orga­nu nadzorczego

Jeże­li sądzisz, że prze­twa­rza­nie Two­ich danych oso­bo­wych naru­sza RODO masz pra­wo zło­że­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, w szcze­gól­no­ści w pań­stwie człon­kow­skim swo­je­go zwy­kłe­go poby­tu, swo­je­go miej­sca pra­cy lub miej­sca popeł­nie­nia domnie­ma­ne­go naruszenia.

W Pol­sce orga­nem nad­zor­czym w rozu­mie­niu RODO jest Gene­ral­ny Inspek­tor Ochro­ny Danych Oso­bo­wych (GIODO).

Pli­ki „cookies”

Infor­ma­cje ogólne

Pod­czas prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych Stro­ny inten­re­to­wej są uży­wa­ne pli­ki „cookies”, zwa­ne dalej Cookies, czy­li nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­sto­we, któ­re są zapi­sy­wa­ne w Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym w związ­ku korzy­sta­niem ze Stro­ny inter­ne­to­wej. Ich sto­so­wa­nie ma na celu popraw­ne dzia­ła­nie stron inter­ne­to­wych Stro­ny internetowej.

Pli­ki te pozwa­la­ją ziden­ty­fi­ko­wać opro­gra­mo­wa­nie wyko­rzy­sty­wa­ne przez Cie­bie i dosto­so­wać Stro­nę inter­ne­to­wą  indy­wi­du­al­nie do Two­ich potrzeb.

Pli­ki „cookies” zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę dome­ny, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu oraz przy­pi­sa­ną wartość.

Bez­pie­czeń­stwo

Sto­so­wa­ne przez nas pli­ki „cookies” są bez­piecz­ne dla Two­ich urzą­dzeń. W szcze­gól­no­ści nie jest moż­li­we prze­do­sta­nie się do Two­ich urzą­dzeń poprzez pli­ki „cookies” wiru­sów lub inne­go nie­chcia­ne­go opro­gra­mo­wa­nia lub opro­gra­mo­wa­nia złośliwego.

Rodza­je pli­ków „cookies”

Sto­su­je­my dwa rodza­je pli­ków cookies:

 • Cookies sesyj­ne: są prze­cho­wy­wa­ne na Two­im urzą­dze­niu i pozo­sta­ją tam do momen­tu zakoń­cze­nia sesji danej prze­glą­dar­ki. Zapi­sa­ne infor­ma­cje są wów­czas trwa­le usu­wa­ne z pamię­ci Two­je­go urzą­dze­nia. Mecha­nizm cookies sesyj­nych nie pozwa­la na pobie­ra­nie jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych ani żad­nych infor­ma­cji pouf­nych z Two­je­go urządzenia.
 • Cookies trwa­łe: są prze­cho­wy­wa­ne na Two­im urzą­dze­niu i pozo­sta­ją tam do momen­tu ich ska­so­wa­nia. Zakoń­cze­nie sesji danej prze­glą­dar­ki lub wyłą­cze­nie urzą­dze­nia nie powo­du­je ich usu­nię­cia z Two­je­go urzą­dze­nia. Mecha­nizm cookies trwa­łych nie pozwa­la na pobie­ra­nie jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych ani żad­nych infor­ma­cji pouf­nych z Two­je­go urządzenia.

Cele

Wyko­rzy­stu­je­my tak­że pli­ki „cookies” pod­mio­tów zewnętrz­nych w nastę­pu­ją­cych celach:

 • kon­fi­gu­ra­cji Stro­ny internetowej;
 • two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy Stro­ny inter­ne­to­wej korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawar­to­ści za pośred­nic­twem narzę­dzi ana­li­tycz­nych Google Ana­ly­tics, któ­rych admi­ni­stra­to­rem jest Google Inc z sie­dzi­bą w USA, Poli­ty­ka ochro­ny pry­wat­no­ści Google jest dostęp­na pod nastę­pu­ją­cy­mi lin­ka­mi: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 • okre­śla­nia pro­fi­lu Klien­ta w celu wyświe­tla­nia mu dopa­so­wa­nych mate­ria­łów w sie­ciach rekla­mo­wych, z wyko­rzy­sta­niem narzę­dzia inter­ne­to­wej rekla­my Google Adwords, któ­re­go admi­ni­stra­to­rem jest Google Inc. z sie­dzi­bą w USA, Poli­ty­ka ochro­ny pry­wat­no­ści Google jest dostęp­na pod nastę­pu­ją­cy­mi lin­ka­mi: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 • popu­la­ry­za­cji Stro­ny inter­ne­to­wej za pomo­cą ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go Facebook.com, któ­re­go admi­ni­stra­to­rem jest Face­bo­ok Inc. z sie­dzi­bą w USA lub Face­bo­ok Ire­land z sie­dzi­bą w Irlan­dii, Poli­ty­ka ochro­ny pry­wat­no­ści Face­bo­ok jest dostęp­na pod nastę­pu­ją­cym lin­kiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.
 • popu­la­ry­za­cji Stro­ny inter­ne­to­wej za pomo­cą ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go Instagram.com, któ­re­go admi­ni­stra­to­rem jest Insta­gram LLC. z sie­dzi­bą w USA, Poli­ty­ka ochro­ny pry­wat­no­ści Instagram.com dostęp­na jest pod nastę­pu­ją­cym lin­kiem: https://help.instagram.com/155833707900388.

Aby poznać zasa­dy korzy­sta­nia z Cookies, zale­ca­my zapo­zna­nie się poli­ty­ka­mi pry­wat­no­ści wyżej wska­za­nych firm.

Cookies mogą być wyko­rzy­sta­ne przez sie­ci rekla­mo­we, w szcze­gól­no­ści sieć Google, do wyświe­tle­nia reklam dopa­so­wa­nych do Two­ich pre­fe­ren­cji. W tym celu mogą zostać zacho­wa­ne infor­ma­cje o spo­so­bie poru­sza­nia się przez Cie­bie w sie­ci lub cza­sie sko­rzy­sta­nia ze stro­ny internetowej.

Aby prze­glą­dać i edy­to­wać infor­ma­cje o Two­ich pre­fe­ren­cjach, gro­ma­dzo­nych przez sieć rekla­mo­wą Google, możesz sko­rzy­stać z narzę­dzia zamiesz­czo­ne­go pod lin­kiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomo­cą usta­wień prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej lub za pomo­cą kon­fi­gu­ra­cji usłu­gi, możesz samo­dziel­nie i w każ­dym cza­sie zmie­nić usta­wie­nia doty­czą­ce Cookies, okre­śla­jąc warun­ki ich prze­cho­wy­wa­nia i uzy­ski­wa­nia dostę­pu przez Cookies do Two­je­go urzą­dze­nia. Usta­wie­nia te możesz zmie­nić tak, aby blo­ko­wać auto­ma­tycz­ną obsłu­gę Cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu na Two­im urzą­dze­niu. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi Cookies dostęp­ne są w usta­wie­niach Two­je­go opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki internetowej).