Sprawdzasz kategorię

Wywiady

Wywiady

Komedia nie jest sprzeczna z refleksją –wywiad z Cezarym Jurkiewiczem

Zna­ny stand-uper – Ceza­ry Jur­kie­wicz – poka­zał swo­im fanom nowe, pisar­skie obli­cze. Opu­bli­ko­wał tom opo­wia­dań peł­nych absur­du, zacnych obser­wa­cji i zaska­ku­ją­cych point. Dziś roz­ma­wia­my o tym, w jaki spo­sób natu­ral­nie mie­sza się to, co kome­dio­we i bar­dziej poważ­ne, jak „prze­te­sto­wać” opo­wia­da­nia przed ich opu­bli­ko­wa­niem oraz czy w przy­szło­ści Jur­kie­wicz pla­nu­je dłuż­sze for­my lite­rac­kie. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Thriller to połączenie zagadki z możliwością zagłębienia się w zakamarki ludzkiej psychiki – wywiad z Kamilą Bryksy

Kami­la Bryk­sy spe­cja­li­zu­je się w thril­le­rach. W prze­szło­ści napi­sa­ła „Sow­ni­ki”, „Bły­ski” oraz „Cień”. W naj­now­szej powie­ści „Mgła” autor­ka pró­bu­je odpo­wie­dzieć na pyta­nia, kim byśmy byli, gdy­by nie kształ­to­wa­ły nas nasze wspo­mnie­nia. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Krwawe walentynki, zapomniane dzieła sztuki i kłopoty ze świeżym denatem – wywiad z Małgorzatą Starostą, autorką komedii kryminalnej Komu zginął trup?

Jere­mi Orga­nek i Lin­da Mil­ler zna­ni z Gdzie są moje zwło­ki? powra­ca­ją w kolej­nej odsło­nie i ponow­nie zmie­rzą się z zagad­ką zwią­za­ną z miej­scem, któ­re szczy­ci się tajem­ni­czą i mrocz­ną historią.

Czy podob­nie jak przy poprzed­niej czę­ści to twoi czy­tel­ni­cy wybra­li ten obiekt jako miej­sce akcji? Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Staram się pisać sercem – wywiad z Magdaleną Krauze

Mag­da­le­na Krau­ze jest autor­ką świet­nych, życio­wych powie­ści. Spi­sy­wa­ne przez nią natu­ral­nie pły­ną­ce dia­lo­gi i wart­ka fabu­ła spra­wia­ją, że nawet ci, któ­rzy nie są fana­mi ksią­żek oby­cza­jo­wych z wąt­kiem roman­so­wym, z pew­no­ścią znaj­dą tu coś dla sie­bie. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Walka kobiet o równe prawo do walki – wywiad z Marcinem Lwowskim, autorem książki Dziewczyny z Powstania Warszawskiego

Pra­cu­jąc nad książ­ką „Dziew­czy­ny z Powsta­nia War­szaw­skie­go”, Mar­cin Lwow­ski dotarł do wie­lu inte­re­su­ją­cych mate­ria­łów, do tej pory zna­nych jedy­nie spe­cja­li­stom. Dziś jego pra­ca sta­ła się przy­czyn­kiem do popu­la­ry­za­cji wie­dzy o dzia­łal­no­ści kobiet w AK. W roz­mo­wie z nami opo­wie­dział o tym, dla­cze­go porzu­cił kry­mi­na­ły dla lite­ra­tu­ry histo­rycz­nej oraz czym zaj­mu­ją się jego koty, kie­dy wycho­dzi do pra­cy. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Zajmujący spacer tokijskimi ulicami – wywiad z Piotrem Milewskim

Piotr Milew­ski to autor, któ­ry przez lata miesz­kał i pra­co­wał w sto­li­cy Japo­nii. W swo­jej naj­now­szej książ­ce („Tokio. Opo­wie­ści z Dol­ne­go Mia­sta”) snu­je wyjąt­ko­wo cie­ka­wą opo­wieść dostar­cza­jąc czy­tel­ni­kom nie­ty­po­wy prze­wod­nik po mie­ście. To obo­wiąz­ko­wa pozy­cja dla wiel­bi­cie­li Azji, ale też po pro­stu tych, dla któ­rych cen­ne są pogłę­bio­ne spo­strze­że­nia histo­rycz­ne, socjo­lo­gicz­ne i kul­tu­ro­znaw­cze. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Baśń klasyczna, czyli powrót niani idealnej – wywiad z Ewą Karwan-Jastrzębską, autorką książki „Agata z placu Słonecznego”.

Ewa Kar­wan-Jastrzęb­ska zna­na jest jako autor­ka „Misia Fan­ta­ze­go” któ­ry pod­bił ser­ca nie tyl­ko czy­tel­ni­ków, ale też widzów w ponad 70 świa­to­wych tele­wi­zjach. Napi­sa­ła bli­sko sześć­dzie­siąt ksią­żek. Współ­pra­co­wa­ła z taki­mi ilu­stra­to­ra­mi jak Doro­ta Kobie­la ( twór­czy­ni fil­mów „Twój Vin­cent” oraz „Chło­pi”) czy Józef Wil­koń, któ­ry zilu­stro­wał jej poemat o pułap­kach wła­dzy „Koci król” oraz zbiór wier­szy „Kro­wa kolo­ro­wa”. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Musimy pokazywać prawdę, jaka by ona nie była – wywiad z Mateuszem Baczyńskim, autorem książki Martwy punkt

Mate­usz Baczyń­ski jest nagra­dza­nym dzien­ni­ka­rzem śled­czym, został lau­re­atem Grand Press za cykl mate­ria­łów o afe­rze taśmo­wej. Jako pierw­szy repor­ter dotarł do peł­nych akt sądo­wych doty­czą­cych zabój­stwa Iwo­ny Cygan, a swo­je odkry­cia zawarł w repor­ta­żach pra­so­wych oraz książ­ce „Mar­twy punkt”. W roz­mo­wie z naszym por­ta­lem opo­wie­dział o kuli­sach swo­jej pra­cy oraz o kil­ku bul­wer­su­ją­cych sytu­acjach doty­czą­cych tego śledz­twa. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Nic, co poznane, przeczytane, usłyszane się nie marnuje – wywiad z Agnieszką Jeż, autorką powieści POMROKA.

Pisar­ka i felie­to­nist­ka, filo­loż­ka pol­ska i bał­tyst­ka. Z genów kra­ko­wian­ka i góral­ka, z uro­dze­nia war­sza­wian­ka. Kie­dy nie czy­ta i nie pisze – spa­ce­ru­je. „Cho­dze­nie to mój nar­ko­tyk”, powta­rza za Kon­wic­kim. Pozo­sta­łe uza­leż­nie­nia to góry i ogród. Jej czy­tel­ni­cy doce­nia­ją histo­rie obna­ża­ją­ce mrok ludz­kiej duszy, wcią­ga­ją­ce i nie­da­ją­ce o sobie zapo­mnieć. Takie jak dostęp­na od kil­ku dni w księ­gar­niach POMROKA – wie­lo­wy­mia­ro­wy kry­mi­nał z kli­ma­tycz­nym Dol­nym Ślą­skiem w tle. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Dotykam najczulszych strun serc moich rozmówców – wywiad z Niną Majewską-Brown, autorką „Z Powstania do Auschwitz”

Histo­rię Fran­cisz­ki i Waw­rzyń­ca Kuli­gów chcia­ło przed­sta­wić kil­ka osób, ale ich rodzi­na zaufa­ła wła­śnie jej, pisar­ce zna­nej z wraż­li­wo­ści i tego, że rze­tel­nie i bez oce­nia­nia doku­men­tu­je dra­ma­tycz­ne wyda­rze­nia – tak powsta­ła „Oca­lo­na z Auschwitz”. W książ­ce „Z Powsta­nia do Auschwitz” Nina Majew­ska-Brown po raz kolej­ny przy­wo­ła­ła losy ludzi, któ­rych życio­rys został nazna­czo­ny obo­zo­wą trau­mą. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Już żyjemy w cyberpunku! – wywiad z Kasią Sienkiewicz-Kosik i Rafałem Kosikiem o powieści „Cyberpunk 2077: Bez przypadku”

Są duetem w pra­cy i w życiu, wspól­nie wyda­li pod szyl­dem wydaw­nic­twa Power­graph ponad set­kę ksią­żek, któ­re zosta­ły uho­no­ro­wa­ne licz­ny­mi nagro­da­mi. 9 sierp­nia wypu­ści­li na świat powieść z uni­wer­sum gry „Cyber­punk 2077” zaty­tu­ło­wa­ną „Bez przy­pad­ku”, któ­ra jed­no­cze­śnie uka­za­ła się też w Wiel­kiej Bry­ta­nii i USA. Kasia Sien­kie­wicz-Kosik i Rafał Kosik opo­wie­dzie­li nam o pra­cach nad powie­ścią, szan­sach i zagro­że­niach, jakie nie­sie ze sobą tech­no­lo­gia oraz o twór­czych pla­nach na przy­szłość. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Napisałam thriller psychologiczny przez przypadek – rozmawiamy z B.A. Paris, autorką powieści sprzedawanych w milionach egzemplarzy

Z B.A. Paris, nie­zwy­kle poczyt­ną autor­ką thril­le­rów psy­cho­lo­gicz­nych, spo­tka­li­śmy się na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Książ­ki w War­sza­wie. Dzień wcze­śniej odby­ło się spo­tka­nie z autor­ką, któ­re zakoń­czy­ło się dużym suk­ce­sem – w kolej­ce na pod­pi­sa­nie jej naj­now­szej powie­ści, „Uwię­zio­nej”, cze­ka­ło kil­ka­set osób. B.A. Paris ma w Pol­sce licz­ne gro­no odda­nych fanów, dla­te­go to wła­śnie od pyta­nia o pol­skich czy­tel­ni­ków zaczę­łam naszą roz­mo­wę. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Moi bohaterowie mnie wybierają – wywiad z Magdą Stachulą, autorką thrillera Pisarka

Gdy wysła­ła wydaw­cy swo­ją debiu­tanc­ką powieść, otrzy­ma­ła odpo­wiedź już następ­ne­go dnia. „Ide­al­na” oka­za­ła się pierw­szą pol­ską przed­sta­wi­ciel­ką dome­stic noir. W czerw­cu nakła­dem Wydaw­nic­twa Luna uka­za­ła się dwu­na­sta powieść Mag­dy Sta­chu­li – „Pisar­ka”. W roz­mo­wie z nami autor­ka zdra­dzi­ła m.in., któ­re moty­wy tego thril­le­ra są z życia wzię­te. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Presja drugiej książki i miłość do Szwajcarii – wywiad z Anną Górną, autorką Doliny straconych złudzeń

Choć o powsta­niu jej pierw­szej książ­ki zade­cy­do­wał przy­pa­dek, „Kra­ina zło­tych kłamstw” Anny Gór­nej dla wie­lu osób była debiu­tem roku. Teraz autor­ka powró­ci­ła z kolej­nym tomem kry­mi­nal­nej serii, a nam opo­wie­dzia­ła o two­rze­niu boha­te­rów z krwi i kości, o roli Szwaj­ca­rii w jej książ­kach oraz o pre­sji, któ­ra wią­za­ła się z tak gorą­cym przy­ję­ciem poprzed­niej powie­ści. Czy­taj dalej

-->