Sprawdzasz kategorię

Wywiady

Wywiady

To losy wszystkich dzieci podczas wojny – rozmawiamy z Mario Escobarem

Woj­na i nie­to­le­ran­cja naj­bar­dziej doty­ka­ją dzie­ci. Moment, w któ­rym ich pocho­dze­nie decy­du­je, o ich życiu, jest naj­bar­dziej przej­mu­ją­cym a zara­zem naj­bar­dziej para­dok­sal­nym w dzie­jach. Dziś roz­ma­wia­my z auto­rem książ­ki „Dzie­ci żół­tej gwiaz­dy” mówią­cej o uciecz­ce dwóch małych chłop­ców przed świa­tem. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Zakończenie w głowie już jest! – Rozmawiamy z Alicją Sinicką, autorką powieści Obserwatorka!

Ali­cja Sinic­ka jest pisar­ką wyjąt­ko­wą. Jej książ­ki zawsze mają zaska­ku­ją­ce zakoń­cze­nie, ale nigdy nie powsta­je ono na siłę, wszyst­ko jest tu logicz­ne. Czy­tel­nik nie wie, kto jest tym złym, może pró­bo­wać zga­dy­wać, ana­li­zo­wać, domy­ślać się, ale zwy­kle błą­dzi. I to wła­śnie jest naj­lep­sze – bawić się w detek­ty­wa, a czy­ta­jąc ostat­nie stro­ny prze­żyć zasko­cze­nie. Dziś autor­ka opo­wia­da nam o „Obser­wa­tor­ce”, swo­jej naj­now­szej powie­ści kry­mi­nal­nej. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Teściowe muszą zniknąć? Lepiej, by się pogodziły dla dobra fabuły! Rozmawiamy z Alkiem Rogozińskim o jego najnowszej książce

Wyobraź­cie sobie, że w kamie­ni­cy, w któ­rej miesz­ka­cie, zja­wia się tajem­ni­czy „ktoś”, kto zaczy­na roz­ku­wać beton w piw­ni­cy. Teo­re­tycz­nie, by coś napra­wić, ale praw­da jest cał­kiem inna. Alka Rogo­ziń­skie­go spo­tka­ła dokład­nie taka histo­ria! Sta­ła się ona kan­wą dla jego kolej­nej książ­ki, „Teścio­we muszą znik­nąć”. Dziś roz­ma­wia­my mię­dzy inny­mi o tym, jak autor czu­je się wpla­ta­jąc w swo­je książ­ki wąt­ki histo­rycz­ne i skąd bio­rą się odwiecz­ne ani­mo­zje mię­dzy Pola­ka­mi. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Filip to taka wersja mnie, która sobie nie poradziła – rozmawiamy z Patrykiem Fijałkowskim

Filip i hydra” to bez wąt­pie­nia jed­na z moc­niej­szych ksią­żek tego roku. Na tyle moc­na, że cięż­ko prze­czy­tać ją jed­nym cią­giem i na tyle prze­ra­ża­ją­ca, że po kil­ku­dzie­się­ciu stro­nach czło­wiek od razu musi przy­tu­lić swo­je dziec­ko – i to praw­dzi­we, śpią­ce w poko­ju obok, i to wewnętrz­ne. Patryk Fijał­kow­ski, autor powie­ści o hydrze, któ­ra jest wspo­mnie­niem peł­ne­go nie­po­ko­jów i prze­mo­cy dzie­ciń­stwa opo­wia­da nam dziś, jak pisze się książ­kę opar­tą na tak dru­zgo­cą­cych doświad­cze­niach. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Pisanie to dla mnie odpoczynek od codzienności – rozmawiamy z Katarzyną Bereniką Miszczuk

Kata­rzy­na Bere­ni­ka Misz­czuk, choć z wykształ­ce­nia jest lekar­ką, od naj­młod­szych lat zaj­mo­wa­ła się pisa­niem. Zade­biu­to­wa­ła, mając 18 lat, gdy uka­za­ła się jej napi­sa­na trzy lata wcze­śniej powieść „Wilk”. Naj­bar­dziej koja­rzo­na jest z serią aniel­sko-dia­bel­ską („Ja, dia­bli­ca”, „Ja, anie­li­ca”, „Ja, potę­pio­na”) i serii „Kwiat papro­ci” („Szep­tu­cha”, „Noc Kupa­ły”, „Żer­ca”, „Prze­si­le­nie”, „Jaga”). 15 kwiet­nia nakła­dem Wydaw­nic­twa W.A.B. wyda­na zosta­ła jej naj­now­sza powieść – „Ja Cię kocham, a Ty miau”. W roz­mo­wie z nami zdra­dzi­ła, jakie są jej naj­bliż­sze pla­ny czy jak pogo­dzić napi­sa­nie książ­ki z macie­rzyń­stwem. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Po Czerwieni w końcu przychodzi Czerń – kolejny z Kolorów zła

Piszę „w koń­cu”, cho­ciaż w praw­dzi­wym życiu nie chcia­ła­bym prze­ży­wać choć­by poło­wy histo­rii opi­sa­nych w naj­now­szej powie­ści przez Mał­go­rza­tę Oli­wię Sob­czak. To, że nie chcia­ła­bym w nich uczest­ni­czyć, nie zna­czy wca­le, że w majo­wy, desz­czo­wy dzień nie zato­nę­łam w tej książ­ce cał­ko­wi­cie! Dziś autor­ka cyklu „Kolo­ry zła” opo­wia­da nam o tym, że tak napraw­dę powsta­ły dwie wer­sje „Czer­ni, i któ­rą część tego trzy­ma­ją­ce­go w napię­ciu kry­mi­na­łu pisa­ło jej się naj­trud­niej. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Chciałem dokumentować sytuację, dopóki żyję i jestem w stanie. Wywiad z Andrzejem Mellerem.

Miraż” Andrze­ja Mel­le­ra to książ­ka będą­ca zapi­sem bar­dzo nie­spo­koj­ne­go okre­su, w tym mię­dzy inny­mi cza­sów woj­ny w Gru­zji. Ale nie tyl­ko – dziś autor opo­wia­da nam, że to wła­śnie w cza­sie tego trzy­let­nie­go wyjaz­du, pod­czas któ­re­go dotarł mię­dzy inny­mi na Laos, Sri Lan­kę i Taj­lan­dię, poznał swo­ją żonę, Ele­ono­rę.

Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Trochę kryminał, trochę scenariusz – ta książka z pewnością jest inna!

Debiu­tant Kon­rad Grze­ślak zaczy­na swo­ją karie­rę powie­ścio­pi­sa­rza z wyso­kie­go C. „Mia­sto ilu­zji. Pisto­le­ty” to książ­ka inna od wszyst­kich. To w znacz­nej czę­ści sce­na­riusz, do któ­re­go pisa­nia powra­ca po latach jeden z głów­nych boha­te­rów, Mar­cin. Powra­ca, ale jak się szyb­ko oka­zu­je nie po to, by go dopra­co­wać, ale by roz­wi­kłać zagad­kę tajem­ni­czej śmier­ci swe­go przy­ja­cie­la. O powsta­wa­niu tej wyjąt­ko­wej mie­szan­ki kry­mi­na­łu, thril­le­ra i oby­cza­jów­ki opo­wia­da nam dziś sam autor. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Feministyczna powieść historyczna – combo, które lubimy najbardziej! Rozmawiamy z Kate Quinn!

Przy­kład Kate Quinn – autor­ki powie­ści histo­rycz­nych – poka­zu­je, że nasze wykształ­ce­nie czę­sto nie­wie­le ma wspól­ne­go z tym, co będzie­my robi­li w przy­szło­ści. Choć ta best­sel­le­ro­wa pisar­ka nie jest histo­rycz­ką, to jej chłon­ny umysł i prze­by­wa­nie w towa­rzy­stwie wykształ­co­nej w tym kie­run­ku mamy wystar­czy­ły, by zaję­ła się tą wła­śnie tema­ty­ką. Dziś roz­ma­wia­my z Panią Quinn o jej naj­now­szej książ­ce, szpie­gow­skiej „Sie­ci Ali­ce”. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Zawsze istnieje ryzyko, że kolejna część nie przypadnie do gustu czytelnikom. Rozmowa z Edytą Świętek

Best­sel­le­ro­wi auto­rzy z pew­no­ścią odczu­wa­ją dużą pre­sję – ocze­ki­wa­nia wzglę­dem ich twór­czo­ści są napraw­dę bar­dzo wyso­kie. Edy­ta Świę­tek, któ­ra stwo­rzy­ła sagę „Grze­chy mło­do­ści” ma tego peł­ną świa­do­mość, ale nie musi się nicze­go oba­wiać. Jej naj­now­sza książ­ka „Cień zbrod­ni” jest ide­al­na w każ­dym calu! Czy­taj dalej

-->
Wywiady

O zdradzie bez piętnowania – rozmawiamy z Nataszą Sochą!

Trud­no pisać o zdra­dzie bez oka­zy­wa­nia emo­cji. O kobie­cej zdra­dzie wie­lu nie potra­fi zaś mówić bez oce­nia­nia. Ta trud­na sztu­ka uda­ła się autor­ce powie­ści „Zamro­żo­na”. Dziś z Nata­szą Sochą roz­ma­wia­my nie tyl­ko o jej naj­now­szej książ­ce, ale też o tym, że zawsze moż­na zmie­nić swo­je życie.

Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Książę Komedii Kryminalnej powraca w najlepszym stylu!

W tym trud­nym okre­sie, kie­dy przez więk­szość cza­su musi­my prze­by­wać w domach, jed­nym z naj­lep­szych roz­wią­zań jest dzień spę­dzo­ny w towa­rzy­stwie zabaw­ne­go kry­mi­na­łu. Poszu­ka­li­śmy za Was i zna­leź­li­śmy – naj­now­sza książ­ka Alka Rogo­ziń­skie­go spraw­dzi się ide­al­nie jako pocie­sze­nie w cza­sach zara­zy. Autor opo­wia­da nam też, jak sam zno­si koniecz­ność izo­la­cji i czy obec­na sytu­acja zmie­ni jego pla­ny wydaw­ni­cze. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Lubicie heksalogię o Dorze Wilk? Dziś rozmawiamy z jej autorką!

Ostat­nie mie­sią­ce upły­nę­ły wszyst­kim na oglą­da­niu „Wiedź­mi­na” w jego seria­lo­wej wer­sji, a my chce­my przy­po­mnieć, że są jesz­cze wiedź­my! Pięk­ne, inte­li­gent­ne, odważ­ne, a i gro­sza nie trze­ba im dawać, bo same na sie­bie zara­bia­ją. Taka jest wła­śnie Dora Wilk, któ­rą wymy­śli­ła Ane­ta Jadow­ska, nasza prze­mi­ła roz­mów­czy­ni. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Wielki comeback staruszki-zołzy! Rozmawiamy z Jackiem Galińskim!

Zofia Wil­koń­ska jest pew­ną sie­bie star­szą panią, któ­ra potra­fi dać innym do pie­ca, nawet tego nie zauwa­ża­jąc. W trze­cim tomie serii Jac­ka Gliń­skie­go tra­fia… za wię­zien­ne kra­ty. Powin­na, niczym inne kobie­ty w jej wie­ku, dźwi­gać siat­ki z zaku­pa­mi i pró­bo­wać prze­żyć za tysiąc zło­tych, cze­ka ją jed­nak cał­kiem inny los! Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Wątpię, że kiedykolwiek pokuszę się o napisanie romansu. Rozmowa z Klaudią Muniak.

Powieść „Psy­cho­pa­ta” to praw­dzi­wa grat­ka dla wiel­bi­cie­li kry­mi­na­łów medycz­nych. Autor­ka książ­ki, Klau­dia Muniak, spe­cja­li­zu­je się wła­śnie w tym gatun­ku lite­rac­kim. Nie bez powo­du – z wykształ­ce­nia jest bio­tech­no­loż­ką, a pisząc o eks­pe­ry­men­tach medycz­nych czu­je się jak ryba w wodzie. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Powieść przemytnicza na miarę Piaseckiego. Wywiad z autorem Antarabhawy!

Kino i lite­ra­tu­ra czę­sto raczą nas kli­ma­ta­mi gang­ster­ski­mi. Nie bra­ku­je też moty­wu sko­ków na bank i kra­dzie­ży cen­nych przed­mio­tów w muze­ach. Prze­my­sław Szul­git w swo­jej powie­ści „Anta­ra­bha­wa” dosad­nie przy­po­mi­na nam, że jed­nym z nie­le­gal­nych spo­so­bów zarob­ko­wa­nia jest też prze­myt. I poka­zu­je, że losy prze­wo­żą­cych zaka­za­ne towa­ry boha­te­rów mogą być napraw­dę eks­cy­tu­ją­ce! Czy­taj dalej

-->