Sprawdzasz kategorię

Wywiady

Wywiady

Wizje roślin… Roberta Rienta

Nomi­no­wa­ny do Nagro­dy Lite­rac­kiej NIKE, Robert Rient stwo­rzył nie­sa­mo­wi­tą książ­kę pt. „Wizje roślin, czy­li 50 roślin lecz­ni­czych i jeden grzyb”. Pisze m.in. o wyni­kach badań i eks­pe­ry­men­tach w lecze­niu nowo­two­rów, cukrzy­cy, cho­rób skó­ry, ser­ca, ukła­du pokar­mo­we­go i ner­wo­we­go oraz wie­lu innych dole­gli­wo­ści. Do tego doda­je baśnie, autor­skie legen­dy, zale­ce­nia zie­la­rek i zie­la­rzy połą­czo­ne z lite­ra­tu­rą, mita­mi, nie­kie­dy poezją. Całość uzu­peł­nia­ją zachwy­ca­ją­ce, ręcz­nie stwo­rzo­ne ilu­stra­cje!
Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Nie romantyzuję złych zachowań – rozmawiamy z Agnieszką Kulbat

Buj­da to odważ­na książ­ka 16+ dają­ca głos nasto­lat­kom, któ­rzy choć czę­sto nie są sami, są bar­dzo samot­ni. Dzię­ki pierw­szo­oso­bo­wej nar­ra­cji Kali­ny mogłam uka­zać wagę pro­ble­mów, z jaki­mi ta się bory­ka, będąc prze­cież tyl­ko i aż nasto­lat­ką. Już nie dziec­kiem, ale jesz­cze nie doro­słym. Przyj­mu­jąc jej per­spek­ty­wę poka­za­łam, że zło doty­ka wszyst­kich bez wzglę­du, czy ma się lat pięt­na­ście, czy pięć­dzie­siąt. Bycie cór­ką alko­ho­li­ka, samo­bój­stwo sio­stry czy ostra­cyzm spo­łecz­ny zawsze boli, bez wzglę­du na wiek. I o tym wła­śnie jest Buj­da” – mówi Agniesz­ka Kul­bat, autor­ka powieści.

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia wywia­du z autor­ką. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Uwielbia sekrety i ma mnóstwo marzeń – wywiad z Magdaleną Kordel, autorką Wiosny cudów

Choć zaczę­ła pisać, by upo­rać się z bole­sny­mi wspo­mnie­nia­mi, oka­za­ło się, że jej książ­ki nio­są czy­tel­nicz­kom i czy­tel­ni­kom nadzie­ję. Autor­ka kil­ku best­sel­le­ro­wych cykli tym razem posta­no­wi­ła stwo­rzyć miej­sce tak cie­płe, że aż mru­czą­ce – i tak naro­dzi­ło się Kot­ko­wo, w któ­rym roz­gry­wa się akcja jej nowej serii – „Przy­sta­ni śpią­cych wia­trów”. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

O tych, które umykają uwadze historyków – wywiad z Anną Brzezińską, autorką Zmierzchu świata rycerzy

Jakie wyda­rze­nie sym­bo­licz­nie zakoń­czy­ło XX wiek, a jakie powin­no być cezu­rą wień­czą­cą śre­dnio­wie­cze? Któ­ra z epok dawa­ła kobie­tom więk­szą wol­ność? Co było naj­bar­dziej przej­mu­ją­ce w histo­rii Lukre­cji Bor­gii? Anna Brze­ziń­ska, medie­wist­ka i pisar­ka, opo­wie­dzia­ła nam o pra­cy nad książ­ką „Zmierzch świa­ta ryce­rzy. O kobie­tach, któ­rym zawdzię­cza­my nowo­żyt­ność”. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Każda z tych przerażających historii mogła wydarzyć się naprawdę – rozmawiamy z Bogusławem Szablińskim, autorem Sumienia

Co musia­ło­by się wyda­rzyć, żeby zgo­dzić się na zabi­cie dru­gie­go czło­wie­ka? Jak prze­ko­nu­je Bogu­sław Sza­bliń­ski, autor powie­ści „Sumie­nie”, w każ­dym z nas tkwi zarów­no poten­cjal­ny mor­der­ca, jak i boha­ter. Wszyst­ko zale­ży od sytu­acji. Na wła­snej skó­rze doświad­czy tego Snaj­per – czło­wiek, któ­ry jest w sta­nie zro­bić wszyst­ko, by ura­to­wać życie swo­je­go dziec­ka. Nawet zabić. Czy­taj dalej

-->
Felieton Wywiady

Wena nie jest tylko i wyłącznie miejską legendą – wywiad z Jakubem Bączykowskim, autorem thrillera Stanie się cos złego

Czy każ­dy z nas jest zdol­ny do popeł­nie­nia zbrod­ni? Czy mat­ka ma zawsze rację? Czy dwój­ka mło­dych męż­czyzn z War­sza­wy odnaj­dzie się na pod­la­skiej wsi? Emo­cjo­nal­ne sekre­ty sta­no­wią jeden z naj­waż­niej­szych moty­wów książ­ki „Sta­nie się coś złe­go” Jaku­ba Bączy­kow­skie­go, któ­ra uka­za­ła się na ryn­ku nakła­dem Wydaw­nic­twa Mięta.

Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Zaczęło się od fascynacji uniwersum stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego – rozmawiamy z Martą Dziok-Kaczyńska o książce Elfy Londynu

Mar­ta Dziok-Kaczyń­ska, w sie­ci zna­na też jako blo­ger­ka i pod­ca­ster­ka publi­ku­ją­ca pod pseu­do­ni­mem Rien­na­he­ra, nakła­dem wydaw­nic­twa Uro­bo­ros wyda­ła swo­ją debiu­tanc­ką powieść „Efly Lon­dy­nu”. Z tej oka­zji opo­wie­dzia­ła nam tro­chę o swej książ­ce, pisa­niu blo­ga w 2023, fascy­na­cji dłu­go­wiecz­ny­mi i zepsu­ty­mi elfa­mi, depre­sji i jej wpły­wo­wi na życie, a na koniec poba­wi­ła się w wyma­rzo­ny casting. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Trzeba po prostu lubić to, co się robi – rozmowa z Wojciechem Chmielarzem, współautorem Niech to usłyszą

Woj­ciech Chmie­larz i Jakub Ćwiek wspól­nie napi­sa­li naj­pierw sce­na­riusz do słu­cho­wi­ska, a następ­nie powieść „Niech to usły­szą”. Teraz o pra­cy w twór­czym duecie, a tak­że o sym­pa­tii do Jaku­ba Mort­ki i adap­ta­cjach swo­jej twór­czo­ści, opo­wia­da pierw­szy z nich. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Luta Karabina – o córkę walczy skuteczniej niż broń maszynowa. Wywiad z Przemysławem Piotrowskim o książce Prawo matki.

Pra­wo mat­ki wyda­je się czę­sto inspi­ro­wać pisa­rzy i reży­se­rów. Wszyst­ko dla­te­go, że mat­ce, któ­ra bro­ni swe­go dziec­ka po pro­stu wol­no wię­cej. Kodeks doty­czą­cy zwy­kłych śmier­tel­ni­ków zwy­czaj­nie jej nie obo­wią­zu­je. Z jed­nej stro­ny – może bez­kar­nie doko­ny­wać praw­dzi­wej ven­det­ty, co z pew­no­ścią jest lite­rac­ko cie­ka­we – z dru­giej – znaj­du­je się w sytu­acji nie do pozaz­drosz­cze­nia. Przez chwi­lę, choć na szczę­ście znacz­nie mniej­szą ska­lę, mógł to odczuć autor książ­ki „Pra­wo mat­ki” – Prze­my­sław Pio­trow­ski. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Wielbiciele true crime – oto czeka Was prawdziwa perełka. Rozmawiamy z Magdaleną Majcher!

Mag­da­le­na Maj­cher, mistrzy­ni true cri­me, ma jed­ną głów­ną zasa­dę – wybie­ra spra­wę, któ­ra napraw­dę ją poru­sza, w pew­nym sen­sie do niej woła. Jed­no­cze­śnie w wyjąt­ko­wy spo­sób dba o szcze­gó­ły, prze­ko­pu­je się przez tony akt, sza­nu­jąc przy tym rodzi­ny ofiar. Tym razem roz­ma­wia­my o jej naj­now­szej książ­ce, „Fina­list­ka”. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Kryminalny Szum Małgorzaty Oliwii Sobczak w akcji! Rozmawiamy z autorką!

To kolej­ny raz, gdy mia­łam przy­jem­ność roz­ma­wiać ze zna­ko­mi­tą pisar­ką, Mał­go­rza­tą Oli­wą Sob­czak. Tym razem głów­nym tema­tem był naj­now­szy kry­mi­nał Pani Mał­go­rza­ty – „Szum”. Poru­szy­ły­śmy wie­le zło­żo­nych tema­tów, takich jak samo­ak­cep­ta­cja nasto­lat­ków, czy zagi­nię­cia, na któ­rych szcze­gól­nie sku­pia się spo­łe­czeń­stwo i media. O czym jesz­cze opo­wie­dzia­ła nam autor­ka „Szu­mu”? Prze­ko­naj­cie się sami! Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Jesieniary, brace yourselves! Nadchodzi sezon zimowych książek

Wiem, że spa­da­ją­ce liście, dynio­we lat­te i pach­ną­ce świecz­ki dopie­ro na dobre wkro­czy­ły do akcji, niech Was zatem nie zdzi­wi, że już pole­ca­my książ­kę o Bożym Naro­dze­niu. Świet­nie napi­sa­ne „Lustrza­ne ser­ce” spra­wi, że będzie jesz­cze przy­tul­niej, a do Waszych ser­du­szek wró­ci nadzieja!

Dziś roz­ma­wia­my z Autor­ką książ­ki, Anną Purow­ską, o tym, co ją inspi­ru­je, czy wie­rzy w brat­nie dusze, i jaką rolę odgry­wa w jej życiu (nota­be­ne) muzy­ka. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Mocna historia kryminalna i wyjątkowe postaci – wszystko to w kryminale Niewinne ofiary

Psy­cho­lo­gicz­ne wykształ­ce­nie i spo­ra daw­ka empa­tii – te dwie rze­czy poma­ga­ją Kata­rzy­nie Wol­wo­wicz two­rzyć wyra­zi­ste posta­ci. Autor­ka jest w sta­nie pisać nawet o naj­trud­niej­szych tema­tach, ale ma na to swo­ją meto­dę. Ma rów­nież okre­ślo­ną ruty­nę pra­cy i to mię­dzy inny­mi o niej dziś roz­ma­wia­my. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Ze śmiercią w roli głównej – wywiad z Michałem Śmielakiem

Na kar­tach swo­ich kry­mi­na­łów uśmier­ca m.in. grzesz­nych księ­ży, fał­szy­wych zna­cho­rów i boga­te nasto­lat­ki. Debiu­to­wał w 2021 roku i od tego cza­su wydał już pięć powie­ści. Pocho­dzi z San­do­mie­rza, ale nie oglą­da „Ojca Mate­usza”. W obszer­nej roz­mo­wie z Nie­sta­ty­stycz­nym opo­wie­dział o kuli­sach swo­jej pra­cy, smacz­kach ukry­tych w powie­ściach oraz pol­skiej sto­li­cy zbrod­ni. Czy­taj dalej

-->