Sprawdzasz kategorię

Wywiady

Wywiady

Szermierka słowna (nie)natchniona – wywiad z Andrzej Ziemiańskim

Dro­ga szer­mie­rza natchnio­ne­go nie jest usła­na róża­mi: z tyłu pozo­sta­ją sto­sy tru­pów, z przo­du kolej­ne hor­dy cze­ka­ją na swo­ją kolej­kę. ”Jakie cza­sy nasta­ły, żeby tru­py, miast na cmen­ta­rzu leżeć, żywych ludzi nacho­dzi­ły” – stwier­dził nie­gdyś Virion. Postać ze świa­ta Achai docze­ka­ła się wła­snych powie­ści. O jego życiu, wybo­rach i pier­wiast­ku szczę­ścia (czy raczej spo­strze­gaw­czo­ści) roz­ma­wia­my z „siłą wyż­szą”: Andrze­jem Zie­miń­skim. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Dobre wieści dla wielbicieli sagi „Cukiernia pod Amorem”! Wywiad z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk

Nowa część uko­cha­nej przez wie­lu czy­tel­ni­ków serii od dzi­siaj w księ­gar­niach. W jakich latach będzie się roz­ry­wać? Rąb­ka tajem­ni­cy uchy­la autor­ka best­sel­le­ru, Mał­go­rza­ta Gutow­ska-Adam­czyk. Pozna­je­my też odpo­wie­dzi na wie­le nur­tu­ją­cych fanów pytań. Czy saga powsta­je według ści­śle okre­ślo­ne­go pla­nu? Jak nie pogu­bić się w gąsz­czu boha­te­rów w trak­cie pisa­nia? Jak powsta­je histo­rycz­na część powie­ści? Zapra­sza­my do lek­tu­ry! Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Max Czornyj: od adwokata do autora kryminałów

Choć wydał dopie­ro trzy tytu­ły – już zna­lazł się w czo­łów­ce naj­lep­szych pol­skich twór­ców kry­mi­na­łów. Dał się poznać jako autor mrocz­nej serii z lubel­skim komi­sa­rzem Ery­kiem Dery­ło. Kata­rzy­na Bon­da pisze, że Ofia­ra „zatrzy­ma Ci akcję ser­ca, wywo­ła dresz­cze”. Puzyń­ska zapew­nia, że Grzech to „pozy­cja obo­wiąz­ko­wa dla wiel­bi­cie­li gatun­ku.” Zachwy­ty czy­tel­ni­ków i recen­zen­tów potwier­dza­ją, że tak wła­śnie jest! Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Wywiad z Panna Anna Biega

Nie wie­rzę w jed­ną, wiel­ką miłość aż po grób. To od nas zale­ży, co zro­bi­my z uczu­ciem. Nic nie jest nam dane i trze­ba nad tym pra­co­wać.
O miło­ści, zdra­dzie i tym, że speł­nia­nie marzeń to kon­se­kwent­nie wpro­wa­dza­ny plan, roz­ma­wia­my z Anną Szczyp­czyń­ską, autor­ką blo­ga PannaAnnaBiega.pl i książ­ki Dzi­siaj śpisz ze mną. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Wywiad z Markiem Harnym, autorem książki Sny wojenne

Marek Har­ny z wykształ­ce­nia jest dzien­ni­ka­rzem. W 1975 roku debiu­to­wał lite­rac­ko zbio­rem opo­wia­dań “Unieś mnie, wiel­ki pta­ku”. Jako pisarz jest zna­ny m.in. z cyklu kry­mi­nal­ne­go o Ada­mie Bukow­skim. “Sny wojen­ne” to jego trzy­na­sta książ­ka.
Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Chcę pisać inaczej niż Dan Brown – wywiad z Aleksandrem R. Michalakiem

Denar dla Szczu­ro­ła­pa” – tytuł tej książ­ki jest rów­nie tajem­ni­czy i ory­gi­nal­ny, co jej fabu­ła. O powsta­wa­niu powie­ści, tym skąd wziął się pomysł na nawią­za­nie do nie­co zapo­mnia­nej legen­dy, ale też o tym, czy cięż­ko jest oso­bie o warsz­ta­cie histo­rycz­nym przejść w tryb fik­cji lite­rac­kiej, opo­wie­dział nam autor „Dena­ra…”, Alek­san­der R. Micha­lak. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Rozliczenia z przeszłością – wywiad z Igorem Brejdygantem

Igor Brej­dy­gant to pol­ski autor powie­ści kry­mi­nal­nych, ale o wie­le bar­dziej zna­ny jest jako sce­na­rzy­sta, reży­ser i foto­graf. W obszer­nej roz­mo­wie opo­wia­da m.in. o tym, jak było prze­sta­wić się z ope­ro­wa­nia obra­zem na sło­wa, kim czu­je się w więk­szym stop­niu, ale też o swo­im pro­ble­mie z alko­ho­lem.

Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Andrzej Saramonowicz: Polska stała się karykaturą

Nie­któ­rzy zarzu­cą mu brak patrio­ty­zmu, inni powie­dzą, że jest gło­sem sumie­nia. Jed­no jest pew­ne, Pol­ska nie jest mu obo­jęt­na. Twór­ca fil­mów “Testo­ste­ron” i “Lej­dis” powró­cił z kolej­ną po “Chłop­cach” powie­ścią. Jego “Pokraj” na dzień dobry wzbu­dził kon­tro­wer­sje, ale i zachwy­cił bogac­twem sty­li­stycz­nym. Nie tyl­ko o książ­ce, ale i o dzi­siej­szej Pol­sce, poroz­ma­wia­li­śmy z Andrze­jem Sara­mo­no­wi­czem. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Zawsze piszę o ludziach – wywiad z Grahamen Mastertonem

Gra­ham Master­ton to tytan pra­cy. Zbie­ra skraj­nie róż­ne opi­nie, ale nie brak mu odda­nych fanów. W Pol­sce koja­rzo­ny jest przede wszyst­kim z hor­ro­ra­mi, ale na świe­cie – tak­że z porad­ni­ka­mi sek­su­al­ny­mi. Czę­sto i chęt­nie odwie­dza nasz kraj. Zapy­ta­li­śmy, kie­dy znów przy­je­dzie… ale oczy­wi­ście nie tyl­ko o to. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Robin Cook – jak uleczyć lekarzy?

Uzna­wa­ny za mistrza thril­le­ra medycz­ne­go, zresz­tą słusz­nie, bo w tym gatun­ku nie ma sobie rów­nych, Robin Cook powró­cił z kolej­ną przej­mu­ją­cą histo­rią roz­gry­wa­ją­cą się w świe­cie lekar­skich kitli. Mowa o “Szar­la­ta­nach”. Nam opo­wie­dział m.in. o tym, jak oce­nia współ­cze­sny sys­tem opie­ki zdro­wot­nej, o wpły­wie nowych tech­no­lo­gii na świat medy­cy­ny oraz o tym, jak zaszedł Donal­do­wi Trum­po­wi za skó­rę. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Historia jak najbardziej prawdziwa – wywiad z Mają Lunde

W Pol­sce “Histo­ria Psz­czół” roze­szła się w nakła­dzie 65 tys. egzem­pla­rzy, a samej książ­ce było tak gło­śno, że jesz­cze przed pre­mie­rą pra­wa do wyda­nia jej kupio­no w 15 kra­jach. Maja Lun­de zwró­ci­ła w niej uwa­gę na to, jak waż­ne są psz­czo­ły dla naszej cywi­li­za­cji. Był to jej debiut w twór­czo­ści dla doro­słych – wcze­śniej two­rzy­ła książ­ki dla dzie­ci. Otrzy­ma­ła za nie­go pre­sti­żo­wą Nagro­dę Księ­ga­rzy Nor­we­skich (Nor­we­gian Book­sel­lers’ Pri­ze). Z Mają Lun­de roz­ma­wia­my o jej twór­czo­ści – dotych­cza­so­wej i przy­szłej.
Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Wywiad z Raminem Bahranim, reżyserem 451 stopni Fahrenheita

Kie­dy Ramin Bah­ra­ni pod­jął wyzwa­nie zwią­za­ne z tele­wi­zyj­ną adap­ta­cją gło­śnej powie­ści Ray’a Bradbury’ego „451 stop­ni Faren­he­ita”, któ­rą zaczy­ty­wał się jesz­cze jako nasto­la­tek, był prze­ko­na­ny, że ma bło­go­sła­wień­stwo zmar­łe­go pisa­rza.

Kto mógł­by dać mi pra­wo, żeby zająć się książ­ką i wpro­wa­dzać do niej zmia­ny? Sam Brad­bu­ry, bo zaak­cep­to­wał wcze­śniej­szą ekra­ni­za­cję powie­ści w reży­se­rii Fran­co­is Truf­faut (1966), któ­ry wie­le zmie­nił w tej histo­rii. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Byłem świadkiem wielu okropieństw – wywiad z Chrisem Carterem

Mało kto wie, że Chris Car­ter nie zaczął­by pisać, gdy­by nie zabaw­ny przy­pa­dek, a nim został zawo­do­wym pisa­rzem, imał się róż­nych zawo­dów, był m.in. muzy­kiem roc­ko­wym – bo uwa­żał, że dzię­ki temu łatwiej będzie mu pod­ry­wać dziew­czy­ny. O swo­im wykształ­ce­niu, pra­cy twór­czej, a tro­chę rów­nież o Lee Chil­dzie i Ste­phe­nie Kin­gu, opo­wie­dział w roz­mo­wie z nami. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Cenię sobie warsztat i doświadczenie – wywiad z Grzegorzem Brudnikiem

Po tym jak w wie­ku 13 lat  był świad­kiem naj­tra­gicz­niej­sze­go wypad­ku dro­go­we­go (Gdańsk, 1994), bada i gro­ma­dzi mate­ria­ły doty­czą­ce kata­strof dro­go­wych, kole­jo­wych, mor­skich i lot­ni­czych. Pasjo­nu­ją go nie tyl­ko przy­czy­ny i kon­se­kwen­cje tych zajść, ale tak­że spo­so­by ich wyja­śnia­nia. Grze­gorz Brud­nik (były copyw­ri­ter i dyrek­tor kre­atyw­ny) mógł­by zostać śled­czym, a zamiast tego napi­sał książ­kę. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Wojtek Miłoszewski – człowiek, który uczynił Putina carem

Pol­ska prze­gra­ła woj­nę z Rosją. Nie­pod­le­głość jest już tyl­ko wspo­mnie­niem z prze­szło­ści, pod­czas gdy teraź­niej­szość to gorz­ki czas rusy­fi­ka­cji i powszech­nej kon­tro­li oku­pan­ta. Spo­koj­nie, nie prze­spa­li­ście wyda­rze­nia zmie­nia­ją­ce­go bieg histo­rii, to tyl­ko fik­cja, któ­ra naro­dzi­ła się w gło­wie Wojt­ka Miło­szew­skie­go. Autor snu­je dys­to­pij­ną wizję w swo­jej “Far­bie”, będą­cej kon­ty­nu­acją zeszło­rocz­nej “Inwa­zji”. Czy­taj dalej

-->