Quizy

Quiz o Wiedźminie

Posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, czy tyl­ko lubi­cie czy­tać, czy też dużo zapa­mię­tu­je­cie, stąd pomysł na serię quizów na naszej nie­sta­ty­stycz­nej stro­nie. Pierw­szy doty­czy naj­bar­dziej popu­lar­ne­go pol­skie­go fan­ta­sy, czy­li opo­wie­ści o wiedź­mi­nie autor­stwa Andrze­ja Sapkowskiego.

To jak, kto spró­bu­je swo­ich sił? Miecz prze­zna­cze­nia ma dwa ostrza, a jed­nym jeste­ście Wy, dro­dzy czytelnicy!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy