Quizy

Quiz z Harrym Potterem

Przed Wami nasz dru­gi quiz! Tym razem zapra­sza­my Was do świa­ta magii Harry‘ego Pot­te­ra. Przy oka­zji pre­mie­ry książ­ki “Har­ry Pot­ter i prze­klę­te dziec­ko” posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić jak dobrze zna­cie świat stwo­rzo­ny przez J.K. Row­ling. Podej­mie­cie się wyzwa­nia? Czy może jeste­ście mugolami? ?

Przy­się­gam uro­czy­ście, że knu­je coś niedobrego.
Har­ry Pot­ter i wię­zień Azkabanu

 

 

W wol­nej chwi­li, po roz­wią­za­niu quizu, zaj­rzyj­cie na Molom.pl gdzie znaj­dzie­cie fan­ta­stycz­ne i magicz­ne skar­pet­ki książkowe!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy