Lepiej żyć tak, żeby w przyszłości nie musieć się niczego wstydzić. Wywiad z Markiem Stelarem, autorem powieści Blizny.

Pod kluczem – szykujcie się na bezsenną noc! Rozmawiamy z Ruth Ware!

Astrologiczne bliźniaczki – od pełni zrozumienia do nienawiści. Rozmawiamy z Agatą Kołakowską!

 • Aktualności

  Nowy polski serial Netfliksa!

  „Otwórz oczy” to nowy pol­ski serial ory­gi­nal­ny Net­flik­sa w kli­ma­tach scien­ce fic­tion. To adap­ta­cja powie­ści Kata­rzy­ny Bere­ni­ki Misz­czuk. Pre­mie­ra seria­lu będzie mia­ła miej­sce w 2021 roku.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Cersei i Tyrion wracają. Czego możemy oczekiwań po Wichrach Zimy oraz Domu Smoka?

  “Wichry Zimy” nie są jesz­cze goto­we, ale tre­ści wciąż przy­by­wa i będzie to napraw­dę obszer­na książ­ka, zaś pra­ce nad pre­qu­elem “Domu Smo­ka” idą napraw­dę dobrze. Geo­r­ge R.R. Mar­tin poin­for­mo­wał, co u nie­go. Geo­r­ge R.R. Mar­tin, autor “Gry o tron” i pozo­sta­łych powie­ści z cyklu “Pieśń Lodu i Ognia”, zak­tu­ali­zo­wał swo­je­go blo­ga. Dzię­ki temu fani z całe­go świa­ta dowie­dzie­li się o postę­pach jego prac.

  Czytaj dalej
 • Felieton

  TOP 5 książek Jakuba Małeckiego

  Jakub Małec­ki to pol­ski pisarz i tłu­macz, z począt­ku sku­pia­ją­cy się na lite­ra­tu­rze fan­ta­stycz­nej, a dziś przede wszyst­kim na oby­cza­jo­wej. Debiu­to­wał w 2007 roku opo­wia­da­niem „Dło­nie” na łamach pisma „Scien­ce Fic­tion, Fan­ta­sy i Hor­ror”. Od tego cza­su opu­bli­ko­wał 13 ksią­żek: 9 powie­ści i 2 zbio­ry opo­wia­dań. Jest też auto­rem seria­lu audio „Nowe życie”. Pisarz docze­kał się pre­sti­żo­wych nagród oraz nomi­na­cji. W 2017 roku został lau­re­atem sty­pen­dium Mło­da Pol­ska przy­zna­wa­ne­go przez Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, a w 2012 roku otrzy­mał nagro­dę Śląk­fa w kate­go­rii Twór­ca Roku. Nagro­dę Lite­rac­ką “Maga­zy­nu Lite­rac­kie­go Książ­ki” otrzy­mał za prze­kład książ­ki „Listy nie­za­po­mnia­ne” Shau­na Ushe­ra. Jego książ­ki tłu­ma­czo­ne są aktu­al­nie na języ­ki: nie­miec­ki, rosyj­ski, nider­landz­ki, fiń­ski, sło­weń­ski i hebraj­ski.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Uwspółcześnione wersje powieści Jane Austen trafią na małe ekrany

  Książ­ki Jane Austen chęt­nie są przez fil­mow­ców bra­ne na celow­nik. Dla przy­kła­du już sama Duma i uprze­dze­nie docze­ka­ła się ponad dzie­się­ciu adap­ta­cji z prze­zna­cze­niem dla dużych i małych ekra­nów. Ame­ry­kań­ska sieć tele­wi­zyj­na CW ogło­si­ła nie­daw­no roz­po­czę­cie prac nad kolej­nym pro­jek­tem, któ­ry oży­wić ma twór­czość Jane Austen. Ten będzie się jed­nak zna­czą­co wyróż­niał na tle pozo­sta­łych głów­nie za spra­wą jed­nej kon­kret­nej cechy.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Polscy celnicy udaremnili przemyt zabytkowych książek

  Prze­myt zwy­kle koja­rzo­ny jest z alko­ho­lem, papie­ro­sa­mi i inny­mi używ­ka­mi, mówi się rów­nież czę­sto i gło­śno o prze­rzu­ca­niu przez gra­ni­ce ludzi. Temat jest jed­nak tak napraw­dę o wie­le bar­dziej roz­bu­do­wa­ny. Wszyst­ko, co ma jakąś war­tość, może stać się przed­mio­tem prze­my­tu, rów­nież książ­ki.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Biblioteka w zabytkowym budynku nieczynnej kopalni

  Kopal­nia Anna w Pszo­wie zosta­ła zamknię­ta w 2012 z powo­du wyczer­pa­nia złóż węgla. Od tam­te­go cza­su więk­szość budyn­ków nisz­cze­je, bra­ku­je inwe­sto­rów chęt­nych prze­strzeń na nowo zago­spo­da­ro­wać. W ostat­nim cza­sie Spół­ka Restruk­tu­ry­za­cji Kopalń prze­ka­za­ła wła­dzom Pszo­wa wie­żę daw­ne­go szy­bu Jan. To wła­śnie tam samo­rząd chce otwo­rzyć biblio­te­kę, pozo­sta­wia­jąc przy tym, jak naj­wię­cej z ory­gi­nal­ne­go wyglą­du budyn­ku, tak od wewnątrz, jak i z zewnątrz.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Zapowiedzi

  Doczekamy się jeszcze jednej powieści Remigiusza Mroza w tym roku

  Dotych­czas w tym roku zosta­ło wyda­nych sie­dem powie­ści Remi­giu­sza Mro­za, co nadal może budzić podziw, ale jak na tego aku­rat pisa­rza wca­le nie jest wyni­kiem aż tak impo­nu­ją­cym. Oka­zu­je się, że autor słyn­nych serii o komi­sa­rzu Wik­to­rze For­ście czy mece­nas Joan­nie Chył­ce nie powie­dział jesz­cze ostat­nie­go sło­wa. Pod koniec listo­pa­da uka­że się jesz­cze jed­na jego książ­ka.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Promocje wprost od wydawców! Gdzie kupicie książki taniej?

  Już nie­mal rok cały świat żyje pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV-2. Zacho­ro­wa­nia sta­ły się naszą codzien­no­ścią, a nie wyjąt­kiem, a czę­ścią nowe­go świa­ta jest zała­ma­nie gospo­dar­ki. Nic więc dziw­ne­go, że każ­dy chciał­by zaosz­czę­dzić choć kil­ka zło­tych. Z tego powo­du prze­glą­da­my pro­mo­cje, któ­re na swo­je książ­ki ofe­ru­ją wydaw­cy. Infor­mu­je­my, gdzie kupi­cie zna­ko­mi­te książ­ki za nie­wiel­kie pie­nią­dze!

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Niezwykle skomplikowana zagadka literacka została rozwiązana po raz trzeci na przestrzeni niemal stu lat

  Pasją Edwar­da Powy­sa Mather­sa, angiel­skie­go tłu­ma­cza i poety, były wszel­kie­go rodza­ju gry słow­ne. Przez ostat­nich sie­dem­na­ście lat życia pra­co­wał w redak­cji bry­tyj­skiej gaze­ty „The Obse­rver”, dla któ­rej two­rzył skom­pli­ko­wa­ne sza­ra­dy i krzy­żów­ki. Zwłasz­cza upodo­bał sobie wariant het­mań­ski tych ostat­nich, gdzie obja­śnie­nia same w sobie są łami­głów­ka­mi. W 1934 Mathers napi­sał wyjąt­ko­wą powieść kry­mi­nal­ną, któ­ra sta­ła się jed­ną z naj­trud­niej­szych kie­dy­kol­wiek opu­bli­ko­wa­nych zaga­dek lite­rac­kich.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Piętnastolatek stworzył wierną makietę miejskiej biblioteki z klocków Lego

  Bec­kett Mun­dell-Wood to pięt­na­sto­let­ni miesz­ka­niec Ban­gor w sta­nie Maine w USA, któ­re­go pasją jest budo­wa­nie makiet z kloc­ków Lego. Na cel obie­ra budyn­ki ze swo­jej oko­li­cy. Stwo­rzył na przy­kład mode­le lokal­nej szko­ły, ope­ry czy ratu­sza. Naj­więk­szym jego pro­jek­tem jest jed­nak ostat­nio ukoń­czo­na makie­ta biblio­te­ki publicz­nej. Do jej wyko­na­nia nasto­la­tek użył nie­mal 18 tysię­cy kloc­ków. Pra­ca zaję­ła mu ponad rok.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Biblioteka Narodowa wydała nowy zestaw rekomendacji dotyczący bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach

  Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 6 listo­pa­da wpro­wa­dzi­ło cały sze­reg nowych restryk­cji. To wła­śnie na mocy tego doku­men­tu zamknię­te mają pozo­stać aż do 29 listo­pa­da insty­tu­cje kul­tu­ral­ne, w tym biblio­te­ki. Znaj­du­je się tam jed­nak zapis, któ­ry umoż­li­wia dal­sze dzia­ła­nie, choć w moc­no ogra­ni­czo­nej for­mie. Biblio­te­ka Naro­do­wa wyda­ła reko­men­da­cje doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa epi­de­micz­ne­go w biblio­te­kach.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Księgarnie w galeriach handlowych pozostają otwarte

  W sobo­tę w życie weszły nowe restryk­cje, mają­ce na celu hamo­wa­nie licz­by zacho­ro­wań na COVID-19. Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Rady Mini­strów zamknię­te są już obiek­ty zwią­za­ne z kul­tu­rą, takie jak: biblio­te­ki, kina, teatry, muzea, itd. Ogra­ni­cze­niu pod­da­ny został tak­że han­del w cen­trach i gale­riach han­dlo­wych. Przed 7 listo­pa­da mówi­ło się, że otwar­te będą mogły być tyl­ko skle­py spo­żyw­cze, dro­ge­rie i apte­ki.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  To oficjalne! George’a Orwella śledzili sowieccy szpiedzy.

  Sowiec­ki wywiad przy­glą­dał się zarów­no George’owi Orwel­lo­wi, jak i jego żonie Eile­en Bla­ir. Mał­żeń­stwo było śle­dzo­ne w cza­sie hisz­pań­skiej woj­ny domo­wej. Doku­men­ty potwier­dza­ją­ce, że mał­żeń­stwo wzbu­dzi­ło zain­te­re­so­wa­nie Sowie­tów, odkrył Giles Trem­lett w cza­sie pra­cy nad publi­ka­cją “The Inter­na­tio­nal Bri­ga­des: Fascism, Fre­edom and the Spa­nish Civil War”.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Wyprawki Czytelnicze dla pierwszoklasistów. Prezent od Instytutu Książki

  Wszy­scy ucznio­wie pierw­szych klas szkół pod­sta­wo­wych mają otrzy­mać od Insty­tu­tu Książ­ki Wypraw­ki Czy­tel­ni­cze. To jed­no z naj­więk­szych tego typu przed­się­wzięć na świe­cie. Na Wypraw­kę Czy­tel­ni­czą skła­da­ją się książ­ka „Pierw­sze abe­ca­dło” oraz bro­szu­ra infor­ma­cyj­na „Książ­ką połą­cze­ni, czy­li uczy­my się czy­tać razem”. Ta dru­ga skie­ro­wa­na jest do opie­ku­nów, jest jed­no­cze­śnie porad­ni­kiem, jak i zbio­rem pomy­słów na to, jak zachę­cić dzie­ci do czy­ta­nia.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.