C.L. Taylor opowiada o „Nieznajomych”. My boimy się w nocy wyjść spod kołdry!

Szukacie dobrej komedii kryminalnej? Oto jest! Rozmawiamy z Martą Kisiel o najnowszej książce

Kochacie Lśnienie? Ta książka jest dla Was! – rozmawiamy z Allie Reynolds o jej książce Rozgrywka!

 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Serialowa Szadź na podstawie powieści Igora Brejdyganta z drugim sezonem

  W kwiet­niu 2020 na plat­for­mie Play­er zade­biu­to­wał serial Szadź z Alek­san­drą Popław­ską i Macie­jem Stuh­rem w rolach głów­nych. Pozy­tyw­ny odbiór pro­duk­cji opar­tej na powie­ści Igo­ra Brej­dy­gan­ta o tym samym tytu­le spra­wił, że już w czerw­cu zamó­wio­ny został dru­gi sezon. Kon­ty­nu­ację emo­cjo­nu­ją­ce­go poje­dyn­ku mię­dzy nie­po­kor­ną komi­sarz Agniesz­ką Polkow­ską a sza­le­nie inte­li­gent­nym psy­cho­pa­tą zoba­czy­my w maju.

  Czytaj dalej
 • Felieton

  Wspominając wielkich: Terry Pratchett i wszystkie jego światy

  Ter­ry Prat­chett zmarł 12 mar­ca 2015 roku. Milio­ny czy­tel­ni­ków na świe­cie przy­ję­ły tę infor­ma­cję z ogrom­nym żalem. Odszedł pisarz, któ­ry w swo­ich powie­ściach prze­ka­zy­wał nam w cha­rak­te­ry­stycz­nie żar­to­bli­wy spo­sób bru­tal­ną praw­dę o absur­dach toczą­ce­go się obok nas życia. Pisał z bły­sko­tli­wym humo­rem, edu­ko­wał i bawił. Mimo cięż­kiej cho­ro­by, któ­ra roz­ta­cza­ła nad nim wid­mo poni­ża­ją­cej śmier­ci, pozo­sta­wał opty­mi­stą, wal­czył do same­go koń­ca nie tyl­ko o wła­sne zdro­wie, ale rów­nież o wol­ność czło­wie­ka do decy­do­wa­nia o wła­snym losie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  W setną rocznicę urodzin Stanisław Lem zostanie uhonorowany w kosmosie

  23 kwiet­nia kap­su­ła Spa­ceX Crew Dra­gon wyru­szy­ła w podróż do Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej ISS. Nie­co ponad dwa­dzie­ścia czte­ry godzi­ny po star­cie czte­ro­oso­bo­wa zało­ga bez­piecz­nie zado­ko­wa­ła do jed­ne­go z modu­łów sta­cji. Tam astro­nau­ci spę­dzą sześć mie­się­cy, pod­czas któ­rych będą mię­dzy inny­mi pro­wa­dzić bada­nia nad wpły­wem gra­wi­ta­cji nad sta­rze­niem się komó­rek. Jeden z człon­ków zało­gi, Fran­cuz Tho­mas Pesqu­et, ma jesz­cze inną misję.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Im bardziej historia się rozwija, tym mniejszy mam wpływ na bohaterów – rozmawiamy z Cariną Bartsch

  Eme­ly i Ely­asa czy­tel­ni­cy poko­cha­li, z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­jąc kolej­nych czę­ści o ich przy­go­dach. Mają w sobie wszyst­ko to, co chcie­li­by­śmy mieć i my: ener­gię, odwa­gę, poczu­cie humo­ru i uro­dę. O przej­mo­wa­niu przez boha­te­rów kon­tro­li nad powie­ścią, o ich prze­mia­nie, a tak­że o umi­ło­wa­niu do sta­rych mustan­gów, z Cari­ną Bartsch – autor­ką „Lata kolo­ru wiśni” – roz­ma­wia Aga­ta Sosnow­ska.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Finaliści tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Bookera

  Kapi­tu­ła Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Booke­ra spo­śród 125 ksią­żek wybra­ła sześć naj­lep­szych pro­za­tor­skich tytu­łów prze­tłu­ma­czo­nych w ubie­głym roku na język angiel­ski. Gene­ral­nie rzecz ujmu­jąc, o pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie wal­czyć będą auto­rzy, któ­rzy w swo­ich książ­kach odbie­gli od zwy­cza­jo­we­go poję­cia powie­ści. Kapi­tu­ła posta­no­wi­ła w tym roku nagro­dzić tytuł wykra­cza­ją­cy poza tra­dy­cyj­ne sche­ma­ty.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Supermoc książek – pod takim tytułem wydany został poradnik popularyzowania literatury

  O tym, że książ­ki mają super moc nas prze­ko­ny­wać nie trze­ba. Jed­nak­że, według ostat­nie­go bada­nia Biblio­te­ki Naro­do­wej, sta­ty­stycz­nie aż 58% Pola­ków w wie­ku co naj­mniej 15 lat nie się­gnę­ło w zeszłym roku ani razu po jaką­kol­wiek lek­tu­rę. Ist­nie­je więc nadal koniecz­ność edu­ko­wa­nia spo­łe­czeń­stwa o wszyst­kich pozy­ty­wach pły­ną­cych z obco­wa­nia z lite­ra­tu­rą. Z tego wła­śnie powo­du wyda­ny został porad­nik, zaty­tu­ło­wa­ny Super­moc ksią­żek.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Sprzedaż bestsellerowej biografii Philipa Rotha wstrzymana przez kontrowersje związane z jej autorem

  „The Guar­dian” napi­sał, że wyda­na na począt­ku kwiet­nia bio­gra­fia Phi­li­pa Rotha była jed­ną z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych ksią­żek ostat­nich lat, co też zosta­ło od razu potwier­dzo­ne port­fe­la­mi czy­tel­ni­ków. Publi­ka­cja z miej­sca zyska­ła sta­tus best­sel­le­ra. Nie­ste­ty, po nie­co ponad dwóch tygo­dniach wydaw­ca posta­no­wił wstrzy­mać jej dys­try­bu­cję. Powo­dem są oskar­że­nia o mole­sto­wa­nie sek­su­al­ne skie­ro­wa­ne wobec Blake’a Baileya, auto­ra bio­gra­fii.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  InPost proponuje z okazji Światowego Dnia Książki ciekawą akcję czytelniczą

  Świa­to­wy Dzień Książ­ki został usta­no­wio­ny w 1995 przez UNESCO w celu pro­mo­cji czy­tel­nic­twa, edy­tor­stwa i ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej za pomo­cą praw autor­skich. Obcho­dy przy­pa­da­ją na 23 kwiet­nia i w oko­li­cach tej daty czy­tel­ni­cy na całym świe­cie mogą liczyć na róż­ne­go rodza­ju wyda­rze­nia zwią­za­ne z lite­ra­tu­rą czy pro­mo­cje ofe­ro­wa­ne przez wydaw­ców i księ­gar­nie. Nie ina­czej jest w Pol­sce. Dla przy­kła­du dziś star­tu­je akcja InPo­stu, zachę­ca­ją­ca do dzie­le­nia się książ­ka­mi z inny­mi.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Ruszyły prace nad fabularnym filmem opartym o komiksy z serii Kajko i Kokosz

  Przy­go­dy męż­nych sło­wiań­skich wojów, Kaj­ka i Koko­sza, wciąż są popu­lar­ne, mimo że autor ory­gi­nal­nych komik­sów, Janusz Chri­sta, nie żyje od nie­mal trzy­na­stu lat, a seria kon­ty­nu­owa­na jest przez innych twór­ców. W ostat­nim cza­sie Net­flix zapre­zen­to­wał pięć odcin­ków seria­lu ani­mo­wa­ne­go opar­te­go na pery­pe­tiach miesz­kań­ców Mir­mi­ło­wa – kolej­ne zosta­ną doda­ne jesie­nią. Poza tym szy­ku­je się pro­duk­cja fil­mu fabu­lar­ne­go.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Pierwsi goście majowych Wirtualnych Targów Książki zapowiedziani

  Orga­ni­zo­wa­ne przez Empik Wir­tu­al­ne Tar­gi Książ­ki zna­ko­mi­cie wypeł­ni­ły lukę po tra­dy­cyj­nych lite­rac­kich impre­zach, maso­wo odwo­ły­wa­nych przez wzgląd na pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa, i już pierw­sza edy­cja oka­za­ła się być ogrom­nym suk­ce­sem. Szy­ko­wa­na jest wła­śnie trze­cia odsło­na impre­zy. Jej start zapla­no­wa­ny został na 19 maja. Empik zdra­dził listę pierw­szych gości.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Serialowa Kolej podziemna zadebiutuje na Amazon Prime już w maju

  Nie­dłu­go po wyda­niu Kolei pod­ziem­nej Col­so­na Whi­te­he­ada ogło­szo­ne zosta­ło, że Bar­ry Jen­kins zain­te­re­so­wa­ny jest prze­nie­sie­niem tej nagro­dzo­nej Pulit­ze­rem powie­ści na medium seria­lo­we. W 2018 Ama­zon Video dało pro­jek­to­wi zie­lo­ne świa­tło, machi­na pro­duk­cyj­na ruszy­ła. Już w maju zoba­czyć będzie­my mogli efek­ty. Zapre­zen­to­wa­ny został też ofi­cjal­ny zwia­stun.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Dwa miliony młodych czytelników zostało obdarowanych w ramach projektu Mała książka – wielki człowiek

  Roz­po­czę­ta w 2017 akcja „Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek” weszła zeszłej jesie­ni w trze­cią fazę. Spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny­mi wypraw­ka­mi czy­tel­ni­czy­mi, skła­da­ją­cy­mi się z anto­lo­gii tek­stów wybit­nych pol­skich auto­rów oraz bro­szur z pora­da­mi dla rodzi­ców i opie­ku­nów, jak zachę­cać pocie­chy do spę­dza­nia cza­su przy lek­tu­rze, obda­ro­wa­nych zosta­ło już dwa milio­ny malu­chów.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  W najnowszej adaptacji Perswazji Jane Austen główną rolę zagra Dakota Johnson

  Twór­czość Jane Austen dziś nadal cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią wśród czy­tel­ni­ków. Chęt­nie rów­nież po dzie­ła żyją­cej na prze­ło­mie XVIII i XIX wie­ku angiel­skiej pisar­ki się­ga­ją fil­mow­cy. Przy­kła­do­wo, trwa­ją wła­śnie pra­ce nad prze­nie­sie­niem na ekra­ny tele­wi­zo­rów ostat­niej powie­ści Jane Austen, zaty­tu­ło­wa­nej Per­swa­zje. Twór­cy zdra­dzi­li, że w głów­nej roli zoba­czy­my gwiaz­dę Pięć­dzie­się­ciu twa­rzy Greya, Dako­tę John­son.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Według badania Biblioteki Narodowej poziom czytelnictwa w Polsce wzrósł drugi raz z rzędu

  Biblio­te­ka Naro­do­wa od pra­wie trzy­dzie­stu lat bada poziom czy­tel­nic­twa w Pol­sce. Rok rocz­nie publi­ko­wa­ny jest raport, któ­ry przy­bli­ża nam mię­dzy inny­mi infor­ma­cje o tym, jak wie­le Polek i Pola­ków się­ga po książ­ki, jak czę­sto to robi i co naj­czę­ściej czy­ta. Dziś zamiesz­czo­na w sie­ci zosta­ła naj­now­sza edy­cja rapor­tu, mówią­ca o sta­nie czy­tel­nic­twa w kra­ju w minio­nym roku. Krót­ko mówiąc, jest lepiej niż w 2019, ale nadal sza­łu nie ma.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Czy w Polsce zostanie wprowadzona stała cena książki?

  Wpro­wa­dze­nie w Pol­sce usta­wy o sta­łej cenie książ­ki, któ­ra unie­moż­li­wia­ła­by księ­gar­niom udzie­la­nia raba­tów na nowo­ści jest od kil­ku lat w kra­ju sze­ro­ko komen­to­wa­ne. Nie­daw­no temat ponow­nie wró­cił. Pol­ska Izba Książ­ki prze­ka­za­ła do kon­sul­ta­cji pro­jekt tak zwa­nej Usta­wy o ochro­nie ryn­ku książ­ki. Bar­dzo waż­ną jej czę­ścią jest wła­śnie sta­ła cena publi­ka­cji, któ­ra mia­ła­by utrzy­my­wać się na nie­zmie­nio­nym pozio­mie przez rok od wyda­nia.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.