Miasto złota krwią zbudowane

Dla mnie pisanie jest jak przewlekła choroba

Czasami współczuję moim bohaterom

 • Aktualności Ciekawostki

  Pierwszy rzut oka na wiedźmiński mural w Łodzi

  Łodzia­nie mogą się szczy­cić, że wła­śnie z ich mia­sta pocho­dzi jeden z naj­waż­niej­szych pol­skich twór­ców fan­ta­sty­ki, któ­re­go dzie­ła czy­ta­ne są na całym świe­cie. Mowa oczy­wi­ście o Andrze­ju Sap­kow­skim i jego słyn­nej wiedź­miń­skiej sadze. W celu uho­no­ro­wa­nie pisa­rza w Łodzi powsta­je aktu­al­nie naj­więk­szy w Pol­sce mural. Jego boha­te­rem jest Geralt z Rivii. Mimo że pra­ce jesz­cze się nie zakoń­czy­ły, to już moż­na podej­rzeć efek­ty.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Tegoroczną Nagrodą Literacką Nike wyróżniony został reportaż. Laureatem jest Zbigniew Rokita

  Misją usta­no­wio­nej w 1997 Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike jest oczy­wi­ście pro­mo­cja pol­skiej lite­ra­tu­ry współ­cze­snej. Pier­wot­nie naj­więk­szy nacisk kła­dzio­ny był na powieść i prze­waż­nie rze­czy­wi­ście bele­try­sty­ka nagro­dą była hono­ro­wa­na. Ostat­nio jed­nak coraz czę­ściej doce­nia­ne są inne for­my lite­rac­kie, w tym rów­nież repor­taż. Lau­re­atem bie­żą­cej edy­cji został Zbi­gniew Roki­ta za Kajś. Opo­wieść o Gór­nym Ślą­sku.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nielegalnie sprowadzona do USA tablica z fragmentem Eposu o Gilgameszu oficjalnie wróci do Iraku

  Nie­le­gal­ny han­del anty­ka­mi ma się nie­ste­ty na całym świe­cie nadal dobrze. Od cza­su do cza­su uda­je się jed­nak uda­rem­nić pró­bę prze­my­tu albo odzy­skać skra­dzio­ne dobra. Naj­le­piej, kie­dy następ­nie nie­le­gal­nie wywie­zio­ny skarb naro­do­wy tra­fia do miej­sca swo­je­go pocho­dze­nia. Tak wła­śnie sta­nie się z liczą­cą sobie ponad 3 tysią­ce lat tabli­cą z frag­men­tem Epo­su o Gil­ga­me­szu.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Manuskrypty F. Scotta Fitzgeralda dostępne dla każdego w wersji cyfrowej

  F. Scott Fit­zge­rald napi­sał zale­d­wie pięć powie­ści, ale spod jego pió­ra wyszły rów­nież nie­zli­czo­ne opo­wia­da­nia, naj­pierw publi­ko­wa­ne w cza­so­pi­smach, np. w „Nassau Lite­ra­ry Maga­zi­ne”, „The Satur­day Eve­ning Post” czy „ Esqu­ire”, póź­niej wyda­wa­ne w książ­ko­wych zbio­rach. Jego twór­czość zapew­ni­ła mu mia­no jed­ne­go z naj­lep­szych ame­ry­kań­skich pisa­rzy XX wie­ku i sza­no­wa­ne­go kro­ni­ka­rza epo­ki jaz­zu. Nie­daw­no mogli­śmy obcho­dzić 125. rocz­ni­cę uro­dzin pisa­rza. Z tej oka­zji część jego manu­skryp­tów zosta­ła zdi­gi­ta­li­zo­wa­na i udo­stęp­nio­na publicz­nie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  James Patterson walczy z różnicami w dostępie do literatury wśród uczniów amerykańskich szkół

  Wszy­scy zapew­ne zgo­dzi­my się, że każ­dy powi­nien mieć rów­ny dostęp do lite­ra­tu­ry, nie­za­leż­nie od tego skąd pocho­dzi, gdzie miesz­ka czy jaki­mi fun­du­sza­mi dys­po­nu­je. Nie­ste­ty rze­czy­wi­stość odbie­ga od tych wyobra­żeń. Nie wszyst­kie biblio­te­ki są wypo­sa­żo­ne w taki spo­sób, żeby speł­niać wyma­ga­nia czy­tel­ni­cze każ­dej gru­py wie­ko­wej, w wie­lu miej­scach w ogó­le bra­ku­je książ­nic, nie każ­de­go też stać na zakup nowych czy nawet uży­wa­nych ksią­żek. Na pro­blem z dostę­pem do lite­ra­tu­ry naj­bar­dziej nara­żo­ne są dzie­ci. To wła­śnie im sta­ra się pomóc James Pat­ter­son.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Dla mnie pisanie jest jak przewlekła choroba – rozmawiamy z Grahamem Mastertonem

  Przy oka­zji pre­mie­ry książ­ki „Dom stu szep­tów” roz­ma­wia­my z jej auto­rem, Gra­ha­mem Master­to­nem. Pisarz przy­zna­je, że z przej­ściem na lite­rac­ką eme­ry­tu­rę mógł­by mieć duży pro­blem, bo gdy tyl­ko przyj­dzie mu do gło­wy jakiś pomysł, od razu musi go spi­sać. Cóż, dla nas, jako jego wiel­kich fanów, są to bar­dzo dobre wie­ści!

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Zasadź drzewo, a dostaniesz książkę. Nowa akcja fundacji ARKA

  Fun­da­cja Eko­lo­gicz­na ARKA od lat zachę­ca miesz­kań­ców Pol­ski do samo­dziel­ne­go sadze­nia drzew. Każ­da oso­ba, któ­ra taki czyn odpo­wied­nio udo­ku­men­to­wa­ła mia­ła szan­sę wygrać nagro­dę książ­ko­wą. Wkrót­ce rusza akcja, w ramach któ­rej każ­dy uczest­nik ma gwa­ran­to­wa­ną przy­naj­mniej jed­ną publi­ka­cję. Książ­ka za drze­wo roz­po­cząć się ma już 29 wrze­śnia.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Zwiastun serialowego Sandmana drobiazgowo wierny pierwszemu zeszytowi komiksu

  Od 2019 roku trwa­ją pra­ce nad ekra­ni­za­cją biją­cej rekor­dy popu­lar­no­ści serii komik­so­wej Sand­man autor­stwa Neila Gaima­na. Serial reali­zo­wa­ny jest na zle­ce­nie Net­fli­xa. Mimo że daty pre­mie­ry wciąż nie ujaw­nio­no, to moż­na przy­pusz­czać, że ta zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. W sierp­niu Neil Gaiman poin­for­mo­wał, że zakoń­czył się etap zdjęć na pla­nie fil­mo­wym, a przed kil­ko­ma dnia­mi dosta­li­śmy pierw­szy zwia­stun pro­duk­cji.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Netflix zawarł rekordową umowę ze spadkobiercami Roalda Dahla

  Roald Dahl w cią­gu 74-let­nie­go życia napi­sał dwie powie­ści dla doro­słych, kil­ka­na­ście ksią­żek dla dzie­ci, roz­licz­ne opo­wia­da­nia, two­rzył też poezję, jest auto­rem sztu­ki teatral­nej oraz kil­ku sce­na­riu­szy hol­ly­wo­odz­kich fil­mów. Naj­więk­szą sła­wę przy­nio­sły mu tytu­ły skie­ro­wa­ne do naj­młod­szych. Przy­wo­łaj­my tu cho­ciaż­by Char­lie­go i fabry­kę cze­ko­la­dy, BFG, Wiedź­my czy Matyl­dę. Więk­szość jego dzieł odnaj­dzie w cią­gu naj­bliż­szych lat dro­gę na małe ekra­ny. Net­flix pod­pi­sał rekor­do­wą umo­wę ze spad­ko­bier­ca­mi Roal­da Dah­la.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Jedna z pensylwańskich szkół wprowadziła zakaz dotyczący pewnych książek. Uczniowie protestują

  Pro­wa­dzo­ne są akcje spo­łecz­no­ścio­we uświa­da­mia­ją­ce szko­dli­wość i nie­po­praw­ność zaka­zy­wa­nia ksią­żek i cen­zu­ro­wa­nia lite­ra­tu­ry. Na całym świe­cie roz­gry­wa się kolej­na edy­cja kam­pa­nii Ban­ned Book Week. A mimo to, zja­wi­sko nadal jest prze­ra­ża­ją­co powszech­ne. Ucznio­wie jed­nej ze szkół w Yor­ku w sta­nie Pen­syl­wa­nia opro­te­sto­wa­li zakaz nało­żo­ny na książ­ki uczą­ce mło­dzież o trud­nej histo­rii czar­no­skó­rej czę­ści spo­łe­czeń­stwa.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Wydawnictwo Marginesy otwiera nowy imprint pod nazwą Wydawnictwo Luna

  Wydaw­cy lubią eks­pe­ry­men­to­wać z gatun­ka­mi, któ­ry­mi wcze­śniej się nie zaj­mo­wa­li. Bar­dzo czę­sto w takich sytu­acjach powo­ły­wa­na jest do życia osob­na mar­ka, któ­ra jed­nak nadal funk­cjo­nu­je pod zwierzch­nic­twem danej ofi­cy­ny. Nie­daw­no infor­mo­wa­li­śmy o imprin­cie wydaw­nic­twa Insi­gnis, nazwa­ne­go Sło­wa Fale. Oka­zu­je się, że rów­nież wydaw­nic­two Mar­gi­ne­sy star­tu­je z nową mar­ką. Luna będzie zaj­mo­wać się lite­ra­tu­rą popu­lar­ną.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  W przyszłym roku w ramach Narodowego Czytania oddamy się lekturze Ballad i romansów Adama Mickiewicza

  Za nami jest już 10. edy­cja Naro­do­we­go Czy­ta­nia. Jubi­le­usz akcji spo­łecz­nej świę­to­wa­li­śmy lek­tu­rą słyn­ne­go dzie­ła Gabrie­li Zapol­skiej, zaty­tu­ło­wa­ne­go Moral­ność pani Dul­skiej. Uro­czy­ste czy­ta­nie dra­ma­tu z udzia­łem pary pre­zy­denc­kiej odby­ło się 4 wrze­śnia w Ogro­dzie Saskim w War­sza­wie. Na zakoń­cze­nie Andrzej Duda ogło­sił, że za rok lek­tu­rą będą Bal­la­dy i roman­se Ada­ma Mic­kie­wi­cza.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Trzecią część Fantastycznych zwierząt obejrzymy szybciej niż myśleliśmy

  Od pre­mie­ry Zbrod­ni Grin­del­wal­da minę­ły już nie­mal trzy lata, a o trze­ciej czę­ści Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt nadal nie­wie­le wia­do­mo. Wytwór­nia War­ner Bros. dotych­czas utrzy­my­wa­ła, że film tra­fi do kin w lip­cu przy­szłe­go roku. Teraz oka­zu­je się, że z dal­szy­mi przy­go­da­mi roz­trze­pa­ne­go magi­zo­olo­ga New­ta Ska­man­de­ra i jego przy­ja­ciół zapo­zna­my się kil­ka mie­się­cy wcze­śniej niż zakła­da­no. Ujaw­nio­ny został wła­śnie tytuł fil­mu i nowa data pre­mie­ry.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Remigiusz Mróz jest przeciwny ustawie o jednolitej cenie książki

  Temat wpro­wa­dze­nia w Pol­sce jed­no­li­tej ceny książ­ki wra­ca co kil­ka lat niczym bume­rang. Zwo­len­ni­cy usta­wy roz­pły­wa­ją się nad jej zale­ta­mi, wska­zu­jąc, że przy­słu­ży się ona czy­tel­ni­kom, wydaw­com i księ­ga­rzom. Prze­ciw­ni­cy nato­miast wska­zu­ją, że roz­ta­cza­na przez opo­zy­cję wizja pięk­nie ure­gu­lo­wa­ne­go usta­wą ryn­ku książ­ki jest uto­pij­na, nie mają­ca zbyt wie­le z rze­czy­wi­sto­ścią wspól­ne­go. War­to zauwa­żyć, że w sze­re­gach tej dru­giej gru­py są czy­tel­ni­cy, wydaw­cy, księ­ga­rze, a nawet auto­rzy.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Większość Polaków lubi czytać książki. Tak wynika z nowego badania CBOS

  W sierp­niu fun­da­cja CBOS prze­pro­wa­dzi­ła ankie­tę na repre­zen­ta­tyw­nej gru­pie 1167 peł­no­let­nich miesz­kań­ców Pol­ski. Przed­mio­tem bada­nia był sto­su­nek respon­den­tów do czy­tel­nic­twa i ich pre­fe­ren­cje lite­rac­kie. Ogól­nym wnio­skiem pły­ną­cym z son­da­żu jest to, że więk­szość roda­ków jed­nak książ­ki lubi czy­tać.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Aktorzy z filmowego Władcy pierścieni winszują włoskiemu hobbitowi i jego planom zbudowania Shire

  Moż­na przy­pusz­czać, że skrom­ny na co dzień Nico­las Gen­ti­le nie spo­dzie­wał się medial­ne­go szu­mu, jaki wywo­ła­ła jego wypra­wa na szczyt Wezu­wiu­sza, pod­czas któ­rej z gru­pą zapa­leń­ców rekon­stru­owa­li sce­ny z Wład­cy pier­ście­ni. Tym­cza­sem o wło­skiej dru­ży­nie pier­ście­nia i pla­nach na zbu­do­wa­nie w oko­li­cach miej­sco­wo­ści Buc­chia­ni­co w pro­win­cji Chie­ti Hob­bi­to­nu dowie­dział się nie­mal cały świat. W ostat­nim cza­sie wspar­cie dla ini­cja­ty­wy wyra­zi­li akto­rzy wcie­la­ją­cy się w role hob­bi­tów w fil­mo­wej ekra­ni­za­cji Wład­cy pier­ście­ni.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.