Czy inżynier, by napisać książkę, musi mieć plan? Rozmowa z Federico Axatem.

Jeśli lubicie bezkompromisowe kryminały, ta książka jest dla Was! Rozmawiamy z Maxem Czornyjem!

Świat, który chciałabym zobaczyć. Rozmowa z Samanthą Shannon, autorką Zakonu Drzewa Pomarańczy

 • Wywiady

  Wielki comeback staruszki-zołzy! Rozmawiamy z Jackiem Galińskim!

  Zofia Wil­koń­ska jest pew­ną sie­bie star­szą panią, któ­ra potra­fi dać innym do pie­ca, nawet tego nie zauwa­ża­jąc. W trze­cim tomie serii Jac­ka Gliń­skie­go tra­fia… za wię­zien­ne kra­ty. Powin­na, niczym inne kobie­ty w jej wie­ku, dźwi­gać siat­ki z zaku­pa­mi i pró­bo­wać prze­żyć za tysiąc zło­tych, cze­ka ją jed­nak cał­kiem inny los!

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Wątpię, że kiedykolwiek pokuszę się o napisanie romansu. Rozmowa z Klaudią Muniak.

  Powieść „Psy­cho­pa­ta” to praw­dzi­wa grat­ka dla wiel­bi­cie­li kry­mi­na­łów medycz­nych. Autor­ka książ­ki, Klau­dia Muniak, spe­cja­li­zu­je się wła­śnie w tym gatun­ku lite­rac­kim. Nie bez powo­du – z wykształ­ce­nia jest bio­tech­no­loż­ką, a pisząc o eks­pe­ry­men­tach medycz­nych czu­je się jak ryba w wodzie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Zmarł Albert Uderzo, rysownik i scenarzysta komiksów o Asteriksie

  Komik­sy o Aste­rik­sie towa­rzy­szy­ły w mło­do­ści wie­lu dzi­siej­szym trzy­dzie­sto-, czter­dzie­sto­lat­kom, młod­sze poko­le­nia mogą zaś znać przy­go­dy męż­nych Galów dzię­ki fil­mom ani­mo­wa­nym czy póź­niej­szym ich wer­sjom aktor­skim. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ściom, że komik­so­we pery­pe­tie Aste­rik­sa i jego dru­hów sta­ły się mię­dzy­na­ro­do­wym feno­me­nem. Dziś ze smut­kiem żegna­my dru­gie­go z ojców cha­rak­ter­nych posta­ci, Alber­ta Ude­rzo. Dożył dzie­więć­dzie­się­ciu dwóch lat.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Zapadła decyzja, że Warszawskie Targi Książki w tym roku się nie odbędą

  Gale­rie han­dlo­we są poza­my­ka­ne, kina, teatry nie funk­cjo­nu­ją, dzie­cia­ki zamiast w szkol­nych ławach uczą się w domach, kon­cer­ty, spo­tka­nia z auto­ra­mi maso­wo są odwo­ły­wa­ne. W obli­czu tego wszyst­kie­go nie dzi­wi więc decy­zja orga­ni­za­to­rów War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki. Tego­rocz­na edy­cja jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych imprez lite­rac­kich w Pol­sce nie odbę­dzie się.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Anna Brzezińska udostępniła za darmo swoją sagę o zbóju Twardokęsku

  Coraz wię­cej pisa­rzy i insty­tu­cji lite­rac­kich przy­łą­cza się do wypeł­nia­nia cza­su znu­dzo­nym czy­tel­ni­kom, tak by zachę­cić ich raczej do zosta­wa­nia w domu, niż szu­ka­nia roz­ry­wek poza względ­nie bez­piecz­ny­mi czte­re­ma ścia­na­mi. Orga­ni­zo­wa­ne są więc spo­tka­nia autor­skie onli­ne, księ­gar­nie inter­ne­to­we ofe­ru­ją atrak­cyj­ne raba­ty, a cza­sem roz­da­ją książ­ki za dar­mo, są pisa­rze, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się pisać zupeł­nie nowe histo­rie dla swo­ich fanów i publi­ko­wać je w inter­ne­cie bez pobie­ra­nia opłat, są też tacy, któ­rzy posta­no­wi­li udo­stęp­nić swo­je star­sze tek­sty za dar­mo.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Adaptacja To wiem na pewno już wkrótce na HBO

  Wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny mię­dzy­na­ro­do­wy best­sel­ler Wally’ego Lam­ba zaty­tu­ło­wa­ny To wiem na pew­no docze­kał się adap­ta­cji. Poru­sza­ją­cą histo­rię dwóch bra­ci bliź­nia­ków, Domi­nic­ka i Tho­ma­sa, zma­ga­ją­cych się z licz­ny­mi życio­wy­mi dra­ma­ta­mi przy­go­to­wa­ło stu­dio HBO w posta­ci sze­ścio­od­cin­ko­we­go seria­lu. Pierw­szą część zoba­czyć będzie­my mogli pod koniec kwiet­nia.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Chiński księgarz skazany na 10 lat więzienia za działalność wydawniczą

  Gui Min­hai uro­dził się w Chi­nach, ale od nie­mal trzy­dzie­stu lat jest oby­wa­te­lem Szwe­cji. Tam ukoń­czył stu­dia dok­to­ranc­kie. Pod koniec XX wie­ku wró­cił jed­nak do Chin, a kie­dy nastro­je poli­tycz­ne w pań­stwie zaczę­ły się burzyć, prze­niósł się do Hong­kon­gu, gdzie roz­po­czął dzia­łal­ność wydaw­ni­czą. Sku­piał się przy tym na publi­ka­cjach odsła­nia­ją­cych praw­dzi­we obli­cza chiń­skich poli­ty­ków, wie­le z tych ksią­żek sam popeł­nił. Wła­dze Chin takich rze­czy nie pusz­cza­ją pła­zem.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  George R.R. Martin uspokaja fanów zatroskanych stanem jego zdrowia

  Sza­le­ją­cy po świe­cie wirus może dopaść każ­de­go z nas, nie dla każ­de­go jed­nak zara­że­nie rów­no­znacz­ne jest z wyro­kiem śmier­ci. Są ludzie, któ­rych życie jest szcze­gól­nie zagro­żo­ne i to o nich powin­ni­śmy dbać naj­bar­dziej i z ich powo­du nale­ży prze­strze­gać narzu­ca­nych odgór­nie zale­ceń. Wie­lu twór­ców kul­tu­ry, w tym naszych uko­cha­nych pisa­rzy, nale­ży do gru­py pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka. Jed­nym z nich jest na przy­kład Geo­r­ge R.R. Mar­tin. Autor best­sel­le­ro­wej sagi Pie­śni lodu i ognia uspo­ka­ja jed­nak – zdro­wie mu dopi­su­je.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Twardoch i Orbitowski tworzą improwizowaną powieść w odcinkach

  W pierw­szej poło­wie XIX wie­ku ogrom­ną popu­lar­ność zyska­ły powie­ści publi­ko­wa­ne frag­men­ta­mi w gaze­tach lub nada­wa­ne w odcin­kach w radiu. Dziś jest to zde­cy­do­wa­nie relikt prze­szło­ści, zupeł­nie nie­prak­ty­ko­wa­na for­ma wydaw­ni­cza. Pisa­niem powie­ści w odcin­kach zaj­mu­ją się co naj­wy­żej aspi­ru­ją­cy do mia­na pisa­rzy, dzie­lą­cy się ze świa­tem prób­ka­mi tek­stów na swo­ich blo­gach. A przy­naj­mniej tak wyglą­da­ła sytu­acja sprzed pan­de­mii COVID-19. Zda­je się, że powieść w odcin­kach wra­ca do łask.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Zapowiedzi

  Gdzie jest Joanna Chyłka? Nowa powieść Remigiusza Mroza

  Przy oka­zji infor­ma­cji o przy­go­to­wa­niach do pro­duk­cji trze­cie­go sezo­nu seria­lu Chył­ka pisa­li­śmy, że powie­ścio­wa seria pery­pe­tii bez­kom­pro­mi­so­wej praw­nicz­ki liczy sobie dzie­sięć tomów. Cóż, wkrót­ce nie będzie to już praw­dą. Remi­giusz Mróz podał na swo­im ofi­cjal­nym pro­fi­lu na Face­bo­oku, że za dwa tygo­dnie uka­że się dru­kiem jego naj­now­sza powieść. Będzie to jede­na­sty tom serii. Po „Wyro­ku” nad­szedł czas na „Eks­tra­dy­cję”.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Legimi oferuje darmową książkę dla dzieci i młodzieży

  Świat ogar­nę­ła pan­de­mia, w wie­lu kra­jach, rów­nież w Pol­sce, szko­ły zosta­ły zamknię­te, zale­ca się pozo­sta­wać w domu, nie nara­żać ani sie­bie, ani innych na nie­po­trzeb­ne ryzy­ko. Ale co robić z całym tym cza­sem wol­nym? Oczy­wi­ście czy­tać! Na pew­no każ­dy z was ma w swo­jej biblio­tecz­ce książ­ki, do któ­rych jesz­cze nie zaj­rzał. Oto świet­na oka­zja, żeby nad­ro­bić zale­gło­ści. A jeśli wszyst­ko już prze­czy­ta­ne? Prze­cież zawsze moż­na dobrać sobie coś nowe­go i to bez wycho­dze­nia z domu czy nawet uni­ka­jąc kon­tak­tu z listo­no­szem. Na pomoc przy­cho­dzą książ­ki w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Legi­mi roz­da­je nawet tytu­ły dla dzie­ci i mło­dzie­ży za dar­mo!

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest dzierżyć w dłoni wiedźmiński miecz?

  Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, jak to jest dzier­żyć w dło­ni wiedź­miń­ski miecz? Nic prost­sze­go! Może­cie się o tym prze­ko­nać już za jedy­ne 400 do 900 euro. Artur Wysoc­ki z Kato­wic zaj­mu­je się sze­ro­ko rozu­mia­ną meta­lo­pla­sty­ką, w tym kuciem mie­czy. Uda­ło mu się odtwo­rzyć wie­le pro­jek­tów z wiedź­miń­skich gier. Może­cie je podzi­wiać na stro­nie pra­cow­ni Kaer Mor­hen For­ge.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Książki uczą. Czasem ratują nawet życia, czyli jak Agatha Christie po śmierci uratowała dziecko

  Od cza­su do cza­su da się usły­szeć o kimś, kto wycią­gnął topią­cą się oso­bę z wody i odra­to­wał ją, bo odpo­wied­nie tech­ni­ki pod­pa­trzył w Sło­necz­nym patro­lu. Więk­szość takich new­sów to zapew­ne wyda­rze­nia zmy­ślo­ne lub prze­sad­nie wyol­brzy­mio­ne. Nie­któ­re jed­nak to czy­sta praw­da. Tak na przy­kład było z pew­ną lon­dyń­ską pie­lę­gniar­ką, któ­ra oca­li­ła życie nie­mow­lę­cia dzię­ki lek­tu­rze jed­nej z powie­ści Aga­thy Chri­stie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Rośnie sprzedaż Dżumy Alberta Camusa

  W Pol­sce odno­to­wa­no nie­spo­dzie­wa­ny efekt pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Nie­mal pię­cio­krot­nie wzro­sła sprze­daż powie­ści “Dżu­ma” Alber­ta Camu­sa. O nie­ty­po­wym zja­wi­sku poin­for­mo­wał dys­try­bu­tor ksią­żek OSDW Azy­mut (Gru­pa PWN). Mowa o wyda­niu PIW w prze­kła­dzie Joan­ny Guze. Wcze­śniej “Dżu­ma”, jako lek­tu­ra szkol­na, była kupo­wa­na naj­czę­ściej przez biblio­te­ki. Obec­nie zaczę­ły ją zama­wiać księ­gar­nie sta­cjo­nar­ne i inter­ne­to­we, co pozwa­la podej­rze­wać, że wzrost sprze­da­ży jest zwią­za­ny z koro­na­wi­ru­sem. “Dżu­ma” poja­wi­ła się też na liście best­sel­le­rów we Fran­cji i we Wło­szech.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Powieść przemytnicza na miarę Piaseckiego. Wywiad z autorem Antarabhawy!

  Kino i lite­ra­tu­ra czę­sto raczą nas kli­ma­ta­mi gang­ster­ski­mi. Nie bra­ku­je też moty­wu sko­ków na bank i kra­dzie­ży cen­nych przed­mio­tów w muze­ach. Prze­my­sław Szul­git w swo­jej powie­ści „Anta­ra­bha­wa” dosad­nie przy­po­mi­na nam, że jed­nym z nie­le­gal­nych spo­so­bów zarob­ko­wa­nia jest też prze­myt. I poka­zu­je, że losy prze­wo­żą­cych zaka­za­ne towa­ry boha­te­rów mogą być napraw­dę eks­cy­tu­ją­ce!

  Czytaj dalej
 • Aktualności Zapowiedzi

  Marzec z Albatrosem – premiery wydawnicze!

  Marzec z Alba­tro­sem to grat­ka dla miło­śni­ków sen­sa­cji Tra­dy­cyj­nie pre­zen­tu­je­my na naszych łamach książ­ki, któ­re mogą zain­te­re­so­wać Nie­sta­ty­stycz­nych (a więc czy­ta­ją­cych) Pola­ków. Tym razem to sześć nowych powie­ści wyda­nych przez Alba­tro­sa.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.