C.L. Taylor opowiada o „Nieznajomych”. My boimy się w nocy wyjść spod kołdry!

Szukacie dobrej komedii kryminalnej? Oto jest! Rozmawiamy z Martą Kisiel o najnowszej książce

Kochacie Lśnienie? Ta książka jest dla Was! – rozmawiamy z Allie Reynolds o jej książce Rozgrywka!

 • Aktualności

  Brytyjska biblioteczka bookcrossingowa zalana pornografią

  W ostat­nich latach idea book­cros­sin­gu zysku­je na całym świe­cie na popu­lar­no­ści. Bez tru­du moż­na odna­leźć w oko­li­cy miej­sce, gdzie czy­tel­nik może wymie­nić posia­da­ną książ­kę na zosta­wio­ną przez kogoś inne­go, któ­rej jesz­cze nie czy­tał. Oczy­wi­ście wią­zać się z tym mogą pew­ne pro­ble­my. Kie­dy na przy­kład czy­tel­ni­cy nie będą sto­so­wać się do zasa­dy weź książ­kę i zostaw w zamian inną, szyb­ko w biblio­tecz­ce zabrak­nie publi­ka­cji dla kolej­nych osób. Może też dojść do sytu­acji, że biblio­tecz­ka wypeł­ni się dziw­ny­mi pozy­cja­mi.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Book Truck księgarni Tajne Komplety w końcu rusza w trasę

  Wro­cław­ska księ­gar­nia Taj­ne Kom­ple­ty pomysł na Book Truc­ka mia­ła już w 2019 roku. Wte­dy też zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła zbiór­ka pie­nię­dzy, któ­rej celem było sfi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu. Nie­ste­ty nie uda­ło się zebrać wyma­ga­nych 60 tysię­cy zło­tych. Jed­nak dla chcą­ce­go, nic trud­ne­go. W 2020 księ­gar­nia kupi­ła samo­chód, któ­ry po dłu­gich mie­sią­cach remon­to­wa­nia, pro­jek­to­wa­nia i budo­wa­nia zamie­nił się osta­tecz­nie w wyma­rzo­ne­go Book Truc­ka. Wehi­kuł na dniach rusza w tra­sę.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Witold Gombrowicz uhonorowany pamiątkową tablicą w Berlinie

  Powszech­nie uzna­wa­ny za jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich pisa­rzy Witold Gom­bro­wicz ze swa­dą w swo­ich tek­stach obna­żał absur­dy spo­łecz­ne, nie szczę­dził słów kry­ty­ki wymie­rzo­nej we wła­dzę, role kla­so­we i war­to­ści epo­ki roman­ty­zmu. Od 1939 prze­by­wał na emi­gra­cji w Argen­ty­nie. W 1963 powró­cił do Euro­py. Na sta­łe osiadł we Fran­cji, zanim jed­nak to nastą­pi­ło chwi­lę spę­dził w Ber­li­nie Zachod­nim. W ponie­dzia­łek w sto­li­cy Nie­miec odsło­nię­ta zosta­ła tabli­ca pamiąt­ko­wa hono­ru­ją­ca pol­skie­go pisa­rza.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Twórca kultowego Oldboya pracuje nad serialową adaptacją Sympatyka Viet Thanh Nguyena

  Wyda­na dokład­nie 40 lat po upad­ku Saj­go­nu debiu­tanc­ka powieść Viet Thanh Nguy­ena, zaty­tu­ło­wa­na Sym­pa­tyk, zebra­ła wie­le nagród, wśród któ­rych zna­lazł się mię­dzy inny­mi Pulit­zer w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry pięk­nej. Trzy­ma­ją­ca w napię­ciu histo­ria agen­ta Wiet­kon­gu sta­ra­ją­ce­go się uło­żyć sobie życie w ame­ry­kań­skiej rze­czy­wi­sto­ści wkrót­ce znaj­dzie dro­gę na małe ekra­ny. HBO we współ­pra­cy z wytwór­nią A24 przy­go­to­wu­je seria­lo­wą adap­ta­cję Sym­pa­ty­ka.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Prawdopodobnie odnaleziono manuskrypty spisane ręką młodego Dantego Alighieri

  We wrze­śniu minie dokład­nie sie­dem­set lat od śmier­ci słyn­ne­go wło­skie­go poety, filo­zo­fa i poli­ty­ka, Dan­te­go Ali­ghie­ri. Jego Boska kome­dia uwa­ża­na jest za arcy­dzie­ło lite­ra­tu­ry świa­to­wej i szczy­to­we osią­gnię­cie lite­ra­tu­ry śre­dnio­wiecz­nej. Każ­dy nowy szcze­gół jego życia emo­cjo­nu­je bada­czy, a pamiąt­ki z nim zwią­za­ne sta­no­wią praw­dzi­we skar­by dla kolek­cjo­ne­rów. We Wło­szech natra­fio­no na manu­skryp­ty, wśród któ­rych mogą być takie, któ­re zosta­ły spi­sa­ne przez Dan­te­go Ali­ghie­ri.

  Czytaj dalej
 • Felieton

  Kulawe konie – wygnańcy Jej Królewskiej Mości

  Slo­ugh House to miej­sce pra­cy, w któ­rym nie wytrzy­ma­ła­bym ani chwi­li. Agen­ci Jej Kró­lew­skiej Mości, zosta­ją tam zesła­ni za popeł­nio­ne błę­dy i robią tam… dosłow­nie nic, albo jesz­cze gorzej. Wyko­nu­ją zada­nia, o któ­rych słusz­nie mówią, że dała­by sobie z nimi radę mał­pa. A jed­nak – coś ich w tym miej­scu trzy­ma i nie pozwa­la się pod­dać.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Pandemia zebrała również swoje żniwo wśród polskich bibliotek publicznych

  Wie­lo­krot­nie już pisa­li­śmy, że sytu­acja pan­de­micz­na dotknę­ła dość moc­no rynek księ­gar­ski, spra­wia­jąc, że wie­le małych, lokal­nych skle­pów nie mogło pozwo­lić sobie na dal­sze funk­cjo­no­wa­nie, co prze­ło­ży­ło się na licz­ne likwi­da­cje. Oka­zu­je się, że kry­zys nie omi­nął biblio­tek. Na dowód Głów­ny Urząd Sta­ty­stycz­ny zapre­zen­to­wał dane z 2020 roku. W porów­na­niu z 2019 uby­ło pra­wie 100 biblio­tek.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Wkrótce w Gdyni otwarta zostanie biblioteka… ze zjeżdżalnią

  Mały Kack, połu­dnio­wa dziel­ni­ca Gdy­ni, wkrót­ce wzbo­ga­ci się o nową kul­tu­ral­ną miej­sców­kę. Przy­stań Sąsiedz­ka ma być nie tyl­ko sie­dzi­bą lokal­nej rady, ale rów­nież miej­scem, gdzie miesz­kań­cy będą mogli spę­dzić przy­jem­nie czas. Według pla­nów mają się odby­wać tam róż­ne­go rodza­ju spo­tka­nia, budy­nek będzie wypo­sa­żo­ny rów­nież w salę gim­na­stycz­ną, a co naj­waż­niej­sze otwar­ta zosta­nie tam biblio­te­ka… ze zjeż­dżal­nią.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Zapowiedzi

  W planach HBO pojawiły się dwie kolejne animowane produkcje powiązane z Grą o tron

  Finał Gry o tron mogli­śmy oglą­dać dwa lata temu. Od tam­te­go cza­su HBO w pocie czo­ła pra­cu­je nad roz­sze­rze­niem seria­lo­we­go uni­wer­sum stwo­rzo­ne­go przez George’a R.R. Mar­ti­na. Co praw­da w zaawan­so­wa­nej fazie jest tyl­ko jed­na pro­duk­cja – opo­wia­da­ją­cy o rodzie Tar­ga­ry­enów House of the Dra­gon, ale sta­cja w pla­nach ma kil­ka innych pro­jek­tów. Jed­nym z nich miał być ani­mo­wa­ny serial dla doro­słe­go widza. Ser­wis „Hol­ly­wo­od Repor­ter” poin­for­mo­wał, że HBO pra­cu­je wstęp­nie nad kolej­ny­mi dwie­ma ani­ma­cja­mi.

  Czytaj dalej
 • Felieton

  Targ mięsny – książka, która jest kolejnym ważnym głosem ruchu #metoo

  Gdy zaczę­łam czy­tać „Targ mię­sny”, na chwi­lę cał­kiem zapo­mnia­łam, jaki ta książ­ka ma tytuł. Fabu­ła zaczę­ła się wręcz bajecz­nie – od wiel­kiej karie­ry w świe­cie mode­lin­gu, sła­wy i dużych pie­nię­dzy. Autor­ka, Juno Daw­son, szyb­ko jed­nak prze­szła od opi­sy­wa­nia bla­sków tej bran­ży, do poka­za­nia jej ciem­nych stron.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Wypożyczona trzysta lat temu książka znalazła drogę do domu, choć biblioteka już nie istnieje

  Nie lada nie­spo­dzian­ką dla kate­dry w Shef­field była nie­wąt­pli­wie nie­daw­no otrzy­ma­na prze­sył­ka pocz­to­wa. Znaj­do­wa­ła się w niej XVIII-wiecz­na książ­ka i dołą­czo­ny do niej list. Oka­za­ło się, że publi­ka­cja nie­gdyś nale­ża­ła do przy­ko­ściel­nej biblio­te­ki, z któ­rej zosta­ła wypo­ży­czo­na oko­ło trzy­stu lat temu. Dopie­ro teraz odna­la­zła dro­gę do domu. Nie­ste­ty o jakieś dwa stu­le­cia za póź­no.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Netflix z twórcami Nawiedzonego domu na wzgórzu szykują adaptację bestsellerowego komiksu Coś zabija dzieciaki.

  Mike Fla­na­gan i Tre­vor Macy dali się poznać jako zna­ko­mi­ci twór­cy seria­lo­wych i fil­mo­wych hor­ro­rów. Naj­więk­szym suk­ce­sem duetu w ostat­nich latach były przy­go­to­wa­ne dla Net­fli­xa mini­se­ria­le Nawie­dzo­ny dwór w Bly i Nawie­dzo­ny dom na wzgó­rzu. „Hol­ly­wo­od Repor­ter” dono­si, że kolej­nym ich pro­jek­tem będzie adap­ta­cja gło­śne­go komik­su, zaty­tu­ło­wa­ne­go Coś zabi­ja dzie­cia­ki.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Neil Gaiman patronem nowego gatunku pająka

  Pra­cu­ją­cy dla Uni­wer­sy­te­tu Kali­for­nij­skie­go w Davis dok­to­rzy Rebec­ca Godwin i Jason Bond wyod­ręb­ni­li 33 nowe gatun­ki pają­ków żyją­cych na tere­nie obu Ame­ryk. Naukow­cy posta­no­wi­li nie­któ­rym z nich nadać nazwy na cześć róż­nych arty­stów, histo­rycz­nych posta­ci czy waż­nych miejsc. Jeden z nowych gatun­ków okre­śla­ny będzie teraz łaciń­skim mia­nem Ummi­dia neil­ga­ima­ni. Nazwa wzię­ła się oczy­wi­ście od Neila Gaima­na.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Nadszedł taki dzień, kiedy stwierdziłam: „a co mi tam, spróbuję” – wywiad z Mileną Wójtowicz

  Mile­na Wój­to­wicz jest pisar­ką i tłu­macz­ką, a po wyda­niu sze­ściu ksią­żek fan­ta­stycz­nych, posta­wi­ła na kome­dię kry­mi­nal­ną. Książ­ka „Zapla­nuj sobie śmierć” uka­za­ła się 2 czerw­ca. Autor­kę spy­ta­li­śmy o jej inspi­ra­cje, o to, jak na jej twór­czość wpły­nę­ła pan­de­mia oraz o to, co daje jej przy­na­leż­ność do gru­py twór­czej Har­da Hor­da.

  Czytaj dalej
 • Felieton

  Antyspołeczny – Superman bez peleryny

  W Pol­sce, gdy zaczy­na­ją nam prze­szka­dzać dys­funk­cyj­ni sąsie­dzi, naj­czę­ściej dzwo­ni­my na poli­cję. Gdy dzie­je się to czę­sto, dosko­na­le zna­my swo­je­go dziel­ni­co­we­go. Rów­nie dobrze zna­ją go ci, któ­rzy hała­su­ją w nocy, piją na uli­cach i roz­wią­zu­ją pro­ble­my za pomo­cą prze­mo­cy. W UK do takich sytu­acji odde­le­go­wa­na jest spe­cjal­na oso­ba – pra­cow­nik do spraw zacho­wań anty­spo­łecz­nych.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Najgorszy film grozy według Stephena Kinga

  Ste­phen King, nie­kwe­stio­no­wa­ny mistrz lite­rac­kie­go hor­ro­ru, od nie­mal pół­wie­cza sku­tecz­nie stra­szy czy­tel­ni­ków swo­imi opo­wia­da­nia­mi i powie­ścia­mi gro­zy. Moż­na więc zało­żyć, że na tym gatun­ku zna się jak mało kto. Przed kil­ko­ma dnia­mi pisarz na Twit­te­rze roz­po­czął dys­ku­sję na temat naj­gor­szych fil­mo­wych hor­ro­rów, jakie mie­li­śmy oka­zję oglą­dać. Oczy­wi­ście sam jako pierw­szy podał swój typ.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.