Jesień z Albatrosem! Zapowiedzi wydawnictwa na jesień 2019!

Guillaume Musso: Sztuka przykuwania uwagi.

Gdzie jest Bernadette? Nas bardziej zaciekawiło, czemu zniknęła!

 • Aktualności

  Studenci amerykańskiego uniwersytetu spalili książkę latynoskiej pisarki

  Wio­sną w Pol­sce doszło do zaini­cjo­wa­ne­go przez księ­dza Rafa­ła Jaro­sie­wi­cza rytu­al­ne­go spa­le­nia ksią­żek w jakiś pokręt­nym spo­sób powią­za­nych z sata­ni­zmem. Kon­tro­wer­syj­ny czyn był sze­ro­ko komen­to­wa­ny nie tyl­ko w Pol­sce, tema­tem zain­te­re­so­wa­ły się zagra­nicz­ne media. Oka­zu­je się, że koja­rzo­ny z hitle­row­skim nazi­zmem postę­pek nadal jest tu i ówdzie prak­ty­ko­wa­ny. Dwa tygo­dnie temu stu­den­ci Geo­r­gia Southern Uni­ver­si­ty spa­li­li powieść laty­no­skiej pisar­ki. Tym razem nie reli­gia była przy­czyn­kiem, a rasizm.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Joseph Mawle zagra głównego antybohatera w tolkienowskim serialu od Amazonu

  W listo­pa­dzie 2017 sze­fo­wie Ama­zo­nu pod­pi­sa­li z Tol­kien Esta­te umo­wę, na mocy któ­rej ame­ry­kań­skie stu­dio zyska­ło pra­wo do wypro­du­ko­wa­nia seria­lu wyko­rzy­stu­ją­ce­go świat i mito­lo­gię Śród­zie­mia. Jed­na z klau­zul mówi­ła o tym, że pra­ce w tym tema­cie muszą ruszyć w prze­cią­gu dwóch lat. Ama­zon poka­zał, że nie zamie­rza wypu­ścić tak łako­me­go kąska z rąk, zwłasz­cza, że już tak dużo pie­nię­dzy w pro­jekt zain­we­sto­wał. Serial jest w fazie pre­pro­duk­cji, zdję­cia mają ruszyć w prze­cią­gu kil­ku naj­bliż­szych mie­się­cy. Infor­ma­cji o seria­lu nie ma na razie wie­le, ale wia­do­mo już na przy­kład, kto wcie­li się w głów­ne­go anta­go­ni­stę.

  Czytaj dalej
 • Felieton

  Mock. Golem – Marek Krajewski nie przestaje szokować

  Eber­hard Mock swo­im fanom jawi się jako czło­wiek bez­względ­ny, okrut­ny, ale przede wszyst­kim sku­tecz­ny i żąd­ny spra­wie­dli­wość. W naj­now­szej książ­ce pozna­je­my go jed­nak z zupeł­nie innej stro­ny: osob­ni­ka zła­ma­ne­go i znisz­czo­ne­go przez nałóg. I z tego wzglę­du to wła­śnie „Mock. Golem” szo­ku­je bar­dziej niż któ­ry­kol­wiek z wcze­śniej­szych tomów.

  Czytaj dalej
 • Felieton

  Mocna powieść dla młodzieży, która nie znudzi nawet dorosłych

  Gdy dosta­je do zre­cen­zo­wa­nia książ­kę skie­ro­wa­ną do nasto­lat­ków, zawsze mam pew­ne oba­wy. Przed czym? Głów­nie przed mora­li­za­tor­stwem, sztam­pą i zacho­waw­czo­ścią tema­tów. W przy­pad­ku powie­ści „Oran­ge­boy” Patri­ce Law­ren­ce spra­wa była jasna już po kil­ku stro­nach. Wie­dzia­łam, że nie będzie to stra­co­ny czas.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Stephen King chce zamienić swoją słynną posiadłość w Bangor w archiwum

  Ste­phen King uro­dził się w Por­t­land, ale szcze­gól­nym uczu­ciem obda­rzył Ban­gor, gdzie miesz­kał przez spo­rą część życia. Mia­sto sta­ło się na przy­kład inspi­ra­cją dla Der­ry, fik­cyj­ne­go mia­stecz­ka, w któ­rym osa­dzo­na zosta­ła fabu­ła kul­to­we­go To, a dom kró­la ame­ry­kań­skie­go hor­ro­ru – swo­istą mek­ką dla fanów jego twór­czo­ści. Jed­nak peł­nią­ca w tym momen­cie funk­cję atrak­cji tury­stycz­nej posia­dłość według zamy­słu Ste­phe­na Kin­ga i jego żony zamie­ni się w archi­wum i miej­sce, w któ­rym inni pisa­rze będą mogli w spo­ko­ju poświę­cić się swo­jej twór­czo­ści.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Co ciekawego na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie?

  Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie, wspa­nia­łe świę­to każ­de­go czy­tel­ni­ka, star­tu­ją już w naj­bliż­szy czwar­tek. Orga­ni­za­to­rzy obie­cu­ją moc atrak­cji, w tym przede wszyst­kim spo­tka­nia z rodzi­my­mi i zagra­nicz­ny­mi auto­ra­mi. Wydaw­cy z kolei przy­bę­dą z boga­tą ofer­tą książ­ko­wą obfi­tu­ją­cą rów­nież w świe­że, pre­mie­ro­we wyda­nia. Poni­żej pre­zen­tu­je­my wybór kil­ku cie­kaw­szych wyda­rzeń, w któ­rych będzie moż­na wziąć udział na tar­gach.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  TOP 10 audiobooków na jesień

  Audio­bo­oki to naj­lep­szy spo­sób na „lek­tu­rę” ksią­żek wte­dy, gdy nie mamy cza­su ani moż­li­wo­ści na to, aby czy­tać je w tra­dy­cyj­ny spo­sób. Audio­bo­oki oka­zu­ją się nie­za­stą­pio­ne w cza­sie upra­wia­nia spor­tów, pro­wa­dze­nia samo­cho­du, spa­ce­ro­wa­nia, robie­nia domo­wych porząd­ków, podró­żo­wa­nia w zatło­czo­nej komu­ni­ka­cji miej­skiej i w wie­lu innych codzien­nych sytu­acjach. Nie dość, że umi­la­my sobie czas cho­ciaż­by w skle­po­wych kolej­kach czy kor­kach to przede wszyst­kim pozna­je­my kolej­ne cie­ka­we, a cza­sem wybit­ne, dzie­ła. Aby uła­twić Wasz wybór pierw­sze­go, lub kolej­ne­go, aud

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Już tylko kilka dni dzieli nas od 23. edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie

  Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie to z całą pew­no­ścią jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń lite­rac­kich w kra­ju. Na czte­ry dni prze­stron­ne hale EXPO Kra­ków zamie­nią się w raj dla czy­tel­ni­ków: peł­ny zna­ko­mi­tych ksią­żek, obfi­tu­ją­cy w oko­ło­li­te­rac­kie atrak­cje, dają­cy nie­za­wod­ną spo­sob­ność na spo­tka­nie się z ulu­bio­nym auto­rem. Tego­rocz­na edy­cja wystę­pu­je pod hasłem „Czy­tać to bar­dziej żyć” autor­stwa Car­lo­sa Ruiza Zafó­na. Dla­te­go tym bar­dziej wszyst­kich pra­gną­cych prze­ży­wa­nia lite­rac­kich unie­sień zapra­sza­my w dniach 24–27 paź­dzier­ni­ka na uli­cę Gali­cyj­ską 9 w Kra­ko­wie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Zmarł Bohdan Butenko

  Ode­szła kolej­na waż­na postać pol­skiej sce­ny lite­rac­kiej. Boh­dan Buten­ko, zna­ko­mi­ty rysow­nik, gra­fik, autor ksią­żek i komik­sów, a tak­że sce­na­rzy­sta i pro­jek­tant deko­ra­cji teatral­nych zmarł w wie­ku 88 lat. Pozo­sta­wił jed­nak po sobie nie­za­tar­ty ślad w posta­ci ksią­żek – czy to wła­snych, czy cudzych – któ­re opra­co­wy­wał gra­ficz­nie, a przede wszyst­kim posta­ci Gapi­szo­na, Kwa­pi­szo­na, Gucia i Ceza­ra, któ­re pozo­sta­ją żywe we wspo­mnie­niach Pola­ków.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Jenny Blackhurst to pisarka, która wie, jak ukryć zwłoki

  Wie, jak ukryć cia­ło i choć ma nadzie­ję, że poli­cja nigdy nie prze­czy­ta jej histo­rii wyszu­ki­wa­nia, to chęt­nie pomo­gła­by mun­du­ro­wym w roz­wią­zy­wa­niu zaga­dek kry­mi­nal­nych. Jen­ny Blac­khurst to autor­ka pię­ciu thril­le­rów, z któ­rych czte­ry uka­za­ły się w Pol­sce nakła­dem wydaw­nic­twa Alba­tros. To „Tak cię stra­ci­łam”, „Zanim pozwo­lę ci wejść”, „Cza­row­ni­ce nie pło­ną” oraz „Noc, kie­dy umar­ła”. Ostat­nia z powie­ści mia­ła pol­ską pre­mie­rę 18 wrze­śnia, a pisar­ka w ramach tra­sy pro­mo­cyj­nej odwie­dzi­ła Poznań­ski Festi­wal Kry­mi­na­łu GRANDA. Tam uda­ło nam się z nią poroz­ma­wiać – o pra­cy twór­czej, macie­rzyń­stwie, seria­lach i szy­deł­ko­wa­niu.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Margaret Atwood i Bernardine Evaristo laureatkami tegorocznej Nagrody Bookera

  Podział Nagro­dy Booke­ra nie zda­rza się zbyt czę­sto, nale­ża­ło­by powie­dzieć, że w ogó­le do takiej sytu­acji nie powin­no dojść. W histo­rii nagro­dy sta­tu­et­ka dzie­lo­na była dwa razy: w 1974 i 1992. Po dru­gim przy­pad­ku w regu­la­mi­nie kon­kur­su poja­wił się zapis, że poje­dyn­cza nagro­da nie może tra­fić do wię­cej niż jed­nej oso­by, nie moż­na rów­nież odmó­wić jej otrzy­ma­nia. A mimo to sędzio­wie w tym roku posta­no­wi­li podzie­lić Nagro­dę Booke­ra pomię­dzy Mar­ga­ret Atwo­od i Ber­nar­di­ne Eva­ri­sto.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Październikowa promocja książkowa w Biedronce

  Od dzi­siaj w popu­lar­nym dys­kon­cie nazwa­nym po owa­dzie znaj­dzie­cie książ­ki za 9,99 zł.  Mamy tutaj m.in. Joh­na Gre­ena, Ste­phe­na Kin­ga, Joan­nę Chmie­lew­ską, Norę Roberts czy Eli­za­beth Gaskell. Część tytu­łów to praw­do­po­dob­nie pocke­ty, część to nor­mal­ne wyda­nia. Dużo pozy­cji któ­re wcze­śniej nie było dostęp­ne. Pro­mo­cja trwa do 27 paź­dzier­ni­ka lub wyczer­pa­nia zapa­sów.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Odnaleziony został znany wcześniej tylko w fragmencie wiersz Juliusza Słowackiego

  Biblio­te­ka Naro­do­wa poin­for­mo­wa­ła, że weszła w posia­da­nie wier­sza Juliu­sza Sło­wac­kie­go zaty­tu­ło­wa­ne­go Le Cime­ti­ère du Père la Cha­ise. Wcze­śniej zna­ny był tyl­ko pozba­wio­ny tytu­łu frag­ment tego utwo­ru – dwa­dzie­ścia sie­dem wer­sów zna­le­zio­nych w pamięt­ni­ku nale­żą­cym do mat­ki poety. Bio­rąc pod uwa­gę to, jak mało ze spu­ści­zny Sło­wac­kie­go zacho­wa­ło się do dzi­siej­szych cza­sów, nowy przed­miot w kolek­cji Biblio­te­ki Naro­do­wej ma ogrom­ne zna­cze­nie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Takich pomników nam trzeba! Kraków zasadzi las dla noblistki

  25 tysię­cy drzew zosta­nie zasa­dzo­nych w Kra­ko­wie. To for­ma uczcze­nia Lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla dla Olgi Tokar­czuk. Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO uczci suk­ces Olgi Tokar­czuk, wysta­wia­jąc jej nie­ty­po­wy pomnik. Pre­zy­dent Mia­sta Kra­ko­wa Jacek Maj­chrow­ski pod­jął decy­zję o utwo­rze­niu na tere­nie nowo­huc­kich Kujaw lasu Pra­wiek. 29 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 10.00 w ramach odby­wa­ją­ce­go się wte­dy Festi­wa­lu Con­ra­da kra­ko­wia­nie wspól­nie zasa­dzą drze­wa.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Naukowcy próbują odczytać zwęglone w wyniku wybuchy Wezuwiusza starożytne zwoje

  Wezu­wiusz uzna­wa­ny jest za jeden z naj­nie­bez­piecz­niej­szych wul­ka­nów na Zie­mi. Mimo że od 1944 nie daje oznak aktyw­no­ści, naukow­cy ocze­ku­ją wkrót­ce sil­nej erup­cji. Prze­wi­dy­wa­ny wybuch nie będzie jed­nak rów­nie kata­stro­fal­ny, jak ten, któ­ry w 79 roku znisz­czył Pom­pe­je, Her­ku­la­num i Sta­bie. Wte­dy roz­ża­rzo­ny mate­riał piro­kla­stycz­ny, ogrom­ne ilo­ści popio­łu oraz tru­ją­ce gazy zabi­ły tysią­ce miesz­kań­ców.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  We Wrocławiu książki Olgi Tokarczuk działają jak bilety MPK

  Olgi Tokar­czuk w Pol­sce niko­mu raczej nie trze­ba przed­sta­wiać, ostat­ni­mi cza­sy pod­bi­ja rów­nież ryn­ki anglo­ję­zycz­ne. Tłu­ma­cze­nie Bie­gu­nów zdo­by­ło Mię­dzy­na­ro­do­wą Nagro­dę Booke­ra, był do niej rów­nież nomi­no­wa­ny prze­kład powie­ści Prowadź swój pług przez kości umar­łych, któ­ry doszedł do fina­łu. Wczo­raj zaś ogło­szo­no dwo­je lau­re­atów lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla – za rok poprzed­ni i za bie­żą­cy. Oka­za­ło się, że Aka­de­mia Szwedz­ka doce­ni­ła kunszt pol­skiej autor­ki, tym samym Olga Tokar­czuk weszła do nie­zbyt licz­ne­go gro­na pocho­dzą­cych z Pol­ski nobli­stów w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.