Lepiej żyć tak, żeby w przyszłości nie musieć się niczego wstydzić. Wywiad z Markiem Stelarem, autorem powieści Blizny.

Pod kluczem – szykujcie się na bezsenną noc! Rozmawiamy z Ruth Ware!

Astrologiczne bliźniaczki – od pełni zrozumienia do nienawiści. Rozmawiamy z Agatą Kołakowską!

 • Aktualności

  Seriale Netfliksa skutecznie napędzają sprzedaż książek

  Twór­cy fil­mów i seria­li chęt­nie szu­ka­ją inspi­ra­cji w dzie­łach lite­rac­kich, się­ga­ją przy tym zarów­no po utwo­ry współ­cze­sne, jak i te, któ­re zdą­ży­ły przez lata, a nawet wie­ki doro­bić się mia­na kul­to­wych. W efek­cie każ­de­go roku dosta­je­my dzie­siąt­ki mniej lub bar­dziej wier­nych adap­ta­cji ksią­żek róż­nych gatun­ków. Na tym wszyst­kim korzy­sta­ją rów­nież auto­rzy i wydaw­cy lite­rac­kich pier­wo­wzo­rów. Nie­rzad­ko dzię­ki adap­ta­cjom ich dzie­ła prze­ży­wa­ją dru­gą mło­dość.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Rząd Francji pragnie wykupić oryginalny manuskrypt 120 dni Sodomy markiza de Sade’a

  Powieść 120 dni Sodo­my czy­li szko­ła liber­ty­ni­zmu uzna­wa­na jest za jed­no z naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nych dzieł lite­rac­kich świa­ta. Jej auto­rem jest nie­sław­ny fran­cu­ski mar­kiz Dona­tien Alphon­se Fra­nço­is de Sade, od któ­re­go nazwi­ska wzię­ło się okre­śle­nie sadyzm. W 2017 rząd Fran­cji uznał ory­gi­nal­ny manu­skrypt de Sade’a za skarb naro­do­wy, teraz zaś sta­ra się o jego wyku­pie­nie z rąk pry­wat­ne­go kolek­cjo­ne­ra.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Amazon szykuje serial na podstawie popularnej powieści Jenny Han Tego lata stałam się piękna

  Nie­daw­no na Net­flik­sie pre­mie­rę mia­ła ostat­nia część fil­mo­wej try­lo­gii Do wszyst­kich chłop­ców, opar­tej na powie­ściach Jen­ny Han. Zarów­no książ­ko­we pier­wo­wzo­ry ame­ry­kań­skiej pisar­ki jak i ich ekra­ni­za­cje cie­szą się dziś spo­rą popu­lar­no­ścią. Wyko­rzy­stać to posta­no­wił Ama­zon, któ­ry pod­jął decy­zję o zro­bie­niu seria­lu bazu­ją­ce­go na wcze­śniej­szych powie­ściach Jen­ny Han.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Posiadłość Johna Steinbecka została wystawiona na sprzedaż

  John Ste­in­beck, autor słyn­nych Gron gnie­wu, któ­re zapew­ni­ły mu mię­dzy inny­mi Nagro­dę Pulit­ze­ra, ostat­nich kil­ka­na­ście lat życia miesz­kał w man­hat­tań­skim apar­ta­men­cie, lata zaś spę­dzał w posia­dło­ści w Sag Har­bor, któ­rą nazy­wał swo­im małym miej­scem do węd­ko­wa­nia. Teraz uro­kli­wa cha­ta z liczą­cym pra­wie 2 akry tere­nem na pół­wy­spie mię­dzy zato­ka­mi Mor­ri­sa i Upper Sag Har­bor jest na sprze­daż.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Polskie tytuły wśród setki najbardziej wartościowych książek z Europy Wschodniej i Azji Środkowej

  W Lon­dy­nie dzia­ła orga­ni­za­cja cha­ry­ta­tyw­na Calvert 22, któ­rej misją jest pro­pa­go­wa­nie kul­tu­ry i sztu­ki Euro­py Wschod­niej i Azji Środ­ko­wej na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Od chwi­li zało­że­nia w 2009 w ramach dzia­łal­no­ści fun­da­cji orga­ni­zo­wa­ne były licz­ne wysta­wy, wykła­dy i inne wyda­rze­nia pro­mu­ją­ce twór­ców tak zwa­ne­go Nowe­go Wscho­du. Zgod­nie z prze­wod­nią myślą orga­ni­za­cja na łamach maga­zy­nu „The Calvert Jour­nal” opu­bli­ko­wa­ła ostat­nio listę stu lite­rac­kich tytu­łów, z któ­ry­mi war­to się zapo­znać. Są wśród nich książ­ki pol­skich auto­rów.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Nowi aktorzy dołączają do obsady serialu House of the Dragon

  Pra­ce nad seria­lem House of the Dra­gon trwa­ją. Nie­ste­ty trud­no powie­dzieć, na jakim dokład­nie eta­pie są twór­cy pre­qu­ela gło­śnej Gry o tron. Pre­mie­ra pla­no­wa­na jest na 2022, nie zosta­ło więc eki­pie HBO tak napraw­dę zbyt wie­le cza­su. Tym­cza­sem ujaw­nio­na zosta­ła kolej­na czwór­ka akto­rów, któ­ra obsa­dzi może nie głów­ne, ale na pew­no bar­dzo waż­ne role w pro­duk­cji.

  Czytaj dalej
 • Felieton

  O co chodzi w Wybornym trupie?

  Dokład­nie o to, co zawar­te jest już w tytu­le. O jedze­nie tru­pów, gdy w dys­to­pij­nym świe­cie nie moż­na już jeść zwie­rząt, a ludzie wciąż chcą sma­ku mię­sa i solid­nej por­cji biał­ka. Część spo­łe­czeń­stwa żyje z pozo­ru jak wcze­śniej, część – jest hodo­wa­na, zabi­ja­na i dzie­lo­na na pół­tu­sze, podro­by, gło­wi­znę, a nawet pysz­ne palusz­ki.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Szukacie dobrej komedii kryminalnej? Oto jest! Rozmawiamy z Martą Kisiel o najnowszej książce

  „Dywan z wkład­ką” Mar­ty Kisiel to książ­ka, któ­ra cudow­nie wpi­su­je się w zimo­wy, zaśnie­żo­ny wie­czór, gdy nie chce nam się roz­my­ślać o pro­ble­mach. Świet­nie zbu­do­wa­na fabu­ła, prze­ko­micz­ne momen­ty i inte­re­su­ją­cy boha­te­ro­wie – w tej powie­ści wszyst­kie te ele­men­ty łączą się ide­al­nie. Dziś roz­ma­wiam z autor­ką o tym, jak to jest pisać książ­kę z gada­tli­wym czte­ro­lat­kiem u boku.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  George R.R. Martin zaangażowany w prace nad telewizyjną adaptacją Drogi Rogera Zelaznego

  Geo­r­ge R.R. Mar­tin na swo­im blo­gu infor­mo­wał, że skoń­cze­nie Wichrów zimy ma dla nie­go duży prio­ry­tet, nie może jed­nak zanie­dby­wać innych pro­jek­tów, w któ­re jest zaan­ga­żo­wa­ny. O czę­ści z nich wie­my, o innych ame­ry­kań­ski pisarz nie mógł jesz­cze mówić. Ser­wis „Deadli­ne” dotarł do wia­do­mo­ści, że jed­nym z tych dotych­czas sekret­nych przed­się­wzięć jest adap­ta­cja wyda­nej w 1979 Dro­gi Roge­ra Zela­zne­go.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Twórcy serialowego Koła czasu pokazali przeklęty sztylet Matrima Cauthona

  Ama­zon Stu­dios bar­dzo oszczęd­nie dzie­li się infor­ma­cja­mi z pla­nu Koła cza­su, seria­lu opar­te­go na epic­kiej serii powie­ścio­wej Rober­ta Jor­da­na o tym samym tytu­le. Z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ku­je­my ofi­cjal­ne­go zwia­stu­na, przez wzgląd jed­nak na spo­wo­do­wa­ne pan­de­mią opóź­nie­nia ten może zostać poka­za­ny nie­pręd­ko. Z koń­cem paź­dzier­ni­ka 2020 twór­cy seria­lu zapre­zen­to­wa­li krót­ką dźwię­ko­wą zajaw­kę, w ostat­nich dniach ujaw­ni­li zaś, jak będzie wyglą­dać szty­let jed­ne­go z głów­nych boha­te­rów.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Serial My, dzieci z dworca Zoo jeszcze w tym miesiącu

  My, dzie­ci z dwor­ca Zoo to wstrzą­sa­ją­ca książ­ka, będą­ca zapi­sem roz­mów dwóch nie­miec­kich dzien­ni­ka­rzy z mło­dą nar­ko­man­ką z Ber­li­na Zachod­nie­go. HBO na pod­sta­wie publi­ka­cji przy­go­to­wa­ło liczą­cy osiem odcin­ków serial fabu­lar­ny. Ten będzie dostęp­ny do obej­rze­nia w Pol­sce jesz­cze w lutym.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Pierwszy polski przekład twórczości noblistki Louise Glück

  Człon­ko­wie Aka­de­mii Szwedz­kiej przy­zna­li w zeszłym roku kolej­ną Nagro­dę Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry. Lau­re­at­ką zosta­ła ame­ry­kań­ska poet­ka Louise Glück, co było nie­wąt­pli­wie spo­rym zasko­cze­niem dla wie­lu czy­tel­ni­ków i kry­ty­ków. W Pol­sce twór­czość noblist­ki jest prak­tycz­nie w ogó­le nie­zna­na, żaden z jej wier­szy dotych­czas nie został prze­ło­żo­ny na nasz język. Wkrót­ce jed­nak się to zmie­ni. Wydaw­nic­two a5 pla­nu­je przy­bli­żyć nam jej poezję.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Do szpitalnych biblioteczek trafi 5 tysięcy książek Kicia Kocia jest chora

  Fun­da­cja Zaczytani.org powsta­ła z myślą o popu­la­ry­za­cji czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych oraz sze­ro­ko poję­tej edu­ka­cji spo­łe­czeń­stwa. Jed­ną z misji orga­ni­za­cji jest uła­twia­nie dostę­pu do lite­ra­tu­ry w pla­ców­kach medycz­nych, pomo­co­wych i dobro­czyn­nych. Z ini­cja­ty­wy fun­da­cji powsta­ją tam tak zwa­ne Zaczy­ta­ne Biblio­te­ki, któ­rą są zasi­la­ne książ­ka­mi pocho­dzą­cy­mi z darów.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  10 ciekawostek o Andre Norton, które warto znać (jeśli chcesz się uważać za znawcę fantastyki)

  Andre Nor­ton nie jest w Pol­sce pisar­ką szcze­gól­nie roz­po­zna­wal­ną. Świad­czy to nie­ste­ty o tym, jak jesz­cze wie­le zosta­ło do zro­bie­nia, by przy­bli­żyć pol­skie­mu miło­śni­ko­wi fan­ta­sty­ki kla­sy­kę gatun­ku. Dziś pokrót­ce przed­sta­wi­my Wam syl­wet­kę tej nie­zwy­kłej autor­ki, a oka­zję ku temu mamy ade­kwat­ną, gdyż to wła­śnie dziś (17 lute­go 2021 r.) mija 109. rocz­ni­ca jej uro­dzin.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Księgarze wciąż bez rządowej pomocy

  W maju zeszłe­go roku odby­ło się posie­dze­nie spe­cjal­nie powo­ła­ne­go zespo­łu anty­kry­zy­so­we­go do spraw ryn­ku książ­ki. Jego celem było wypra­co­wa­nie stra­te­gii polep­sze­nia kon­dy­cji bran­ży lite­rac­kiej. Jed­na z postu­lo­wa­nych pro­po­zy­cji doty­czy­ła wspar­cia dla księ­garń. Tego nie­ste­ty nadal się nie docze­ka­li­śmy. Kolej­ne księ­gar­nie bory­ka­ją się z coraz poważ­niej­szy­mi pro­ble­ma­mi.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.