Aktualności

Rok 2023 to ponad 24 miliony książek sprzedanych na Allegro


Nie­mal 3,9 milio­na osób zde­cy­do­wa­ło się w 2023 roku na zakup przy­naj­mniej jed­nej książ­ki. Rekor­dzi­sta wydał na książ­ki ponad sto tysię­cy złotych!

Aż 193 247 egzem­pla­rzy ksią­żek zosta­ło sprze­da­nych 6 wrze­śnia 2023 roku za pośred­nic­twem Alle­gro – co daje aż 134 książ­ki na minu­tę! Co cie­ka­we, to wła­śnie 6 wrze­śnia przy­pa­da Dzień Czy­ta­nia Ksią­żek, czy­li świę­to wywo­dzą­ce się ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, ale stop­nio­wo zysku­ją­ce popu­lar­ność też w innych kra­jach. Czy tak inten­syw­ne zaku­py były efek­tem świę­to­wa­nia, czy to po pro­stu zbieg okoliczności?

Dodaj­my, że była to śro­da, choć naj­wię­cej książ­ko­wych zaku­pów odby­wa­ło się na tej plat­for­mie w ponie­dział­ki, mię­dzy 20:00 a 21:00. 63% trans­ak­cji wyko­na­no za pomo­cą tele­fo­nów komórkowych.

Tra­dy­cyj­nie już biu­ro pra­so­we Alle­gro przy­go­to­wa­ło pod­su­mo­wa­nie zain­te­re­so­wa­nia lite­ra­tu­rą (w tym komik­sa­mi) na plat­for­mach Alle­gro i Alle­gro Lokalnie.

Raport „Stan czy­tel­nic­twa ksią­żek w Pol­sce w 2023 roku” opu­bli­ko­wa­ny przez Biblio­te­kę Naro­do­wą wska­zał, że licz­ba osób, któ­re prze­czy­ta­ły przy­naj­mniej jed­ną książ­kę, wzrósł aż o 9 punk­tów pro­cen­to­wych, co sta­no­wi zara­zem naj­wyż­szy wynik w cią­gu dekady.

Wzro­sła też sprze­daż ksią­żek na Alle­gro. W 2023 roku sprze­da­nych zosta­ło ponad 24 milio­ny egzem­pla­rzy, co daje śred­nio aż 46 książ­ki na minu­tę. To milion egzem­pla­rzy wię­cej niż rok wcze­śniej. Na zaku­py książ­ko­we zde­cy­do­wa­ło się aż 3,9 milio­na osób korzy­sta­ją­cych z plat­for­my, a rekor­dzi­sta wydał nie­mal 106 tysię­cy złotych.

Aż co trze­ci sprze­da­ny za pośred­nic­twem Alle­gro egzem­plarz był książ­ką dla dzie­ci lub mło­dzie­ży; była to kate­go­ria naj­bar­dziej popu­lar­na bez wzglę­du na płeć osób kupujących.

Nie powin­no to budzić zdzi­wie­nia: na podium naj­le­piej zara­bia­ją­cych pisa­rzy i pisa­rek aż dwa miej­sca zaj­mu­ją autor­ki dla dzie­ci: Mar­ta Galew­ska-Kustra, autor­ka ksią­żek o chłop­cu imie­niem Pucio, oraz Ani­ta Gło­wiń­ska, któ­ra stwo­rzy­ła Kicię Kocię. W 2022 roku według rapor­tu Szy­mo­na Kraw­ca („Wprost”) obie zaro­bi­ły na samych książ­kach oko­ło 3 milio­nów zło­tych. Łącz­nie na dwa­dzie­ścia nazwisk naj­le­piej zara­bia­ją­cych pisa­rek i pisa­rzy, aż dzie­się­cio­ro zali­cza się do kate­go­rii lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej i mło­dzie­żo­wej; a jede­na­ścio­ro, jeśli uwzględ­nić tak­że Young Adult.

Kolej­ne popu­lar­ne kate­go­rie to pod­ręcz­ni­ki szkol­ne oraz lite­ra­tu­ra pięk­na (uwa­ga: w zaku­pach zwią­za­nych z edu­ka­cją przo­do­wa­ły kobie­ty). Naj­po­pu­lar­niej­szy­mi autor­ka­mi oka­za­ły się wspo­mnia­na już Ani­ta Gło­wiń­ska, Wero­ni­ka Anna Mar­czak, któ­ra dzię­ki „Rodzi­nie Monet” pod­bi­ła listy best­sel­le­rów, oraz Agniesz­ka Bator, kolej­na autor­ka ksią­że­czek edu­ka­cyj­nych dla dzieci.

Przy pod­su­mo­wa­niu poje­dyn­czych tytu­łów na Alle­gro kró­lo­wa­ły: „Rodzi­na Monet. Skarb” Wero­ni­ki Anny Mar­czak, „Opo­wie­ści o tym, co w życiu waż­ne” Mar­ka Micha­la­ka oraz „Chłop­ki. Opo­wieść o naszych bab­kach” Joan­ny Kuciel-Fry­dry­szak. Naj­po­pu­lar­niej­szy­mi wydaw­nic­twa­mi oka­za­ły się Media Rodzi­na, Nasza Księ­gar­nia oraz Egmont. W tych dwóch zesta­wie­niach nie bra­no pod uwa­gę pod­ręcz­ni­ków szkol­nych; w seg­men­cie ksią­żek edu­ka­cyj­nych prym wio­dły Wydaw­nic­two Greg i Nowa Era.

Pod­czas gdy Alle­gro jest zwy­czaj­ną plat­for­mą sprze­da­żo­wą, na Alle­gro Lokal­nie moż­na było kupo­wać i sprze­da­wać rze­czy, w tym oczy­wi­ście książ­ki, z dru­giej ręki. Rekor­dzi­sta w 2023 roku sprze­dał aż 2103 książ­ki! Na jed­ną oso­bę kupu­ją­cą w kate­go­rii „Książ­ki i komik­sy” śred­nio przy­pa­da­ło 12 ogłoszeń.

Naj­po­pu­lar­niej­si auto­rzy na Alle­gro Lokal­nie to Remi­giusz Mróz – naj­chęt­niej czy­ta­ny i naj­le­piej zara­bia­ją­cy pisarz w Pol­sce, Ste­phen King oraz Andrzej Sapkowski.

Wra­że­nie robi też zain­te­re­so­wa­nie komik­sa­mi: zre­ali­zo­wa­nych zosta­ło ponad 30 tysię­cy trans­ak­cji na łącz­ną kwo­tę ponad 2,3 milio­na zło­tych! Naj­wyż­sza cenę osią­gnę­ła kolek­cja komik­sów Marve­la – sprze­da­na zosta­ła rów­no za 4999 zł. Naj­droż­szy z pol­skich tytu­łów oka­zał się nato­miast „Kapi­tan Żbik. Sal­to śmier­ci” autor­stwa Wła­dy­sła­wa Krup­ki oraz Bogu­sła­wa Polcha – kosz­to­wał 3490 zł.

Aż 48% osób bio­rą­cych udział w bada­niu Biblio­te­ki Naro­do­wej zade­kla­ro­wa­ło, że źró­dłem pocho­dze­nia czy­ta­nych ksią­żek było samo­dziel­ne kup­no, a 29% – że otrzy­ma­ło czy­ta­ne książ­ki w pre­zen­cie, co poka­zu­je, że rynek księ­gar­ski to wciąż solid­ny kawa­łek tor­tu. Z ana­liz Alle­gro wyni­ka, że jego kawa­łek nie­co wzrósł. Sądzi­cie, że to dobre miej­sce do książ­ko­wych zaku­pów? Pochwa­li­cie się swo­imi zdobyczami?

Anna Tess Gołę­biow­ska
Źró­dło: Alle­gro, biu­ro pra­so­we
Zdję­cie głów­ne: Fred­die Mar­ria­ge, Unsplash.com

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy