Aktualności

Pucio i Kicia Kocia przynoszą miliony, ale nikt nie pobije Mroza! Lista najbogatszych pisarzy i pisarek w Polsce

Oka­zu­je się, że na pisa­niu w Pol­sce moż­na zaro­bić milio­ny, a przy­naj­mniej set­ki tysię­cy. Jak w poprzed­nich latach, pisa­rzem o naj­wyż­szych docho­dach oka­zał się Remi­giusz Mróz.

Aż pię­cio­ro pisa­rek i pisa­rzy zaro­bi­ło w 2022 roku ponad milion zło­tych, a ośmio­ro kolej­nych – ponad 500 tysię­cy zło­tych. Już po raz czwar­ty „Wprost” opu­bli­ko­wał raport, w któ­rym Szy­mon Kra­wiec osza­co­wał zarob­ki dwu­dzie­stu naj­bo­gat­szych osób ze świa­ta lite­ra­tu­ry. Raport po raz pierw­szy uka­zał się pod koniec 2019 roku, zawie­rał jed­nak licz­ne błę­dy mery­to­rycz­ne, któ­re zosta­ły wytknię­te m.in. przez uwzględ­nio­nych w nim twór­ców.  Uwa­gi te przy­słu­ży­ły się do udo­sko­na­le­nia meto­do­lo­gii w kolej­nych latach.

Jed­no tyl­ko pozo­sta­je nie­zmien­ne – Remi­giusz Mróz zaj­mu­je pierw­sze miej­sce w ran­kin­gu naj­le­piej zara­bia­ją­cych na książ­kach. W 2022 roku mógł zaro­bić nawet 3 098 042 zł! W 2021 roku suma, jaką zain­ka­so­wał z tan­tiem, wynio­sła 3 480 560 zł, w 2020 roku mia­ło to być nawet 5 063 691 zł, a w 2019 zł jego zarob­ki zosta­ły osza­co­wa­ne na 1 821 944,20 zł (choć po uwzględ­nie­niu popra­wek co do meto­do­lo­gii, powin­no być to raczej 4 554 860 zł). Remi­giusz Mróz spe­cja­li­zu­je się w kry­mi­na­łach. Według badań Biblio­te­ki Naro­do­wej od 2017 roku znaj­du­je się w pierw­szej trój­ce naj­chęt­niej czy­ta­nych pisa­rzy w Polsce.

Na dru­gim miej­scu zna­la­zła się Mar­ta Galew­ska-Kustra, autor­ka serii ksią­że­czek o chłop­cu imie­niem Pucio. Jest ona nie tyl­ko pisar­ką, ale też logo­ped­ką, peda­goż­ką dzie­cię­cą i peda­goż­ką twór­czo­ści, od wie­lu lat pra­cow­nicz­ką nauko­wą Aka­de­mii Peda­go­gi­ki Spe­cjal­nej im. Marii Grze­go­rzew­skiej w War­sza­wie, a pry­wat­nie – mamą. Seria o Puciu to edu­ka­cyj­ne ksią­żecz­ki skie­ro­wa­ne do naj­młod­szych – nie­któ­re nawet do zale­d­wie rocz­nych dzie­ci! W 2022 roku autor­ka mia­ła zaro­bić 3 040 135 zł.

Podium zamy­ka kolej­na autor­ka lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej, Ani­ta Gło­wiń­ska, któ­ra stwo­rzy­ła postać Kici Koci i jej bra­ta Nunu­sia. Jako absol­went­ka Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych spe­cja­li­zo­wa­ła się w kon­ser­wa­cji i restau­ra­cji malar­stwa oraz rzeź­by poli­chro­mo­wa­nej, a pierw­sze ilu­stro­wa­ne ksią­żecz­ki zaczę­ła przy­go­to­wy­wać dla wła­snych dzie­ci. Jej zarob­ki w 2022 roku to aż 2 933 786 zł.

To nie jedy­ni pol­scy milio­ne­rzy – zna­ny ze stwo­rze­nia posta­ci wiedź­mi­na Andrzej Sap­kow­ski zaro­bił w 2022 roku 1 713 678 zł, a noblist­ka Olga Tokar­czuk – 1 065 458 zł.

Choć takie wyni­ki finan­so­we mogły­by suge­ro­wać, że z kon­dy­cją czy­tel­nic­twa w Pol­sce jest zna­ko­mi­cie, to Szy­mon Kra­wiec gasi ten entu­zjazm:

Wzrost czy­tel­nic­twa spo­wo­do­wa­ny głów­nie pan­de­mią, kie­dy zamknię­ci w domach Pola­cy oprócz ksią­żek i Net­flik­sa za bar­dzo nie mie­li co robić, nie utrzy­mał się jed­nak na dłu­go. W bada­niu z mar­ca zeszłe­go roku mamy więc znów spa­dek. Co naj­mniej jed­ną książ­kę we frag­men­cie lub cało­ści prze­czy­ta­ło tyl­ko 38% ankie­to­wa­nych. Z takim wyni­kiem nawet nie mamy co star­to­wać do naj­bar­dziej roz­czy­ta­nych na kon­ty­nen­cie Luk­sem­bur­czy­ków (81,7% według ostat­nie­go bada­nia Euro­sta­tu) czy nawet Cze­chów (66,7%). Może­my za to się pocie­szyć, że czy­ta­my wię­cej niż Rumu­ni, gdzie po książ­kę się­ga zale­d­wie co trze­ci oby­wa­tel – komen­tu­je autor raportu.

Mar­ta Galew­ska-Kustra i Ani­ta Gło­wiń­ska nie są jedy­ny­mi autor­ka­mi dla naj­młod­szych, któ­re zna­la­zły się w ran­kin­gu. Wręcz prze­ciw­nie – na dwa­dzie­ścia nazwisk naj­le­piej zara­bia­ją­cych pisa­rek i pisa­rzy, aż dzie­się­cio­ro zali­cza się do kate­go­rii lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej i mło­dzie­żo­wej, na listę tra­fi­ła też debiu­tant­ka, autor­ka powie­ści young adult, czy­li kie­ro­wa­nej do mło­dych dorosłych.

Na liście zna­la­zły się więc Justy­na Bed­na­rek („Nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy dzie­się­ciu skar­pe­tek”), Bar­ba­ra Supeł („Jadzia Pętel­ka”), Gra­ży­na Wasi­le­wicz („Baw się i dotknij”), Grze­gorz Kas­dep­ke („Detek­tyw Pozy­tyw­ka”), Andrzej Malesz­ka („Magicz­ne drze­wo”), Nela Mała Repor­ter­ka i Agniesz­ka Anto­sie­wicz („Mądre baj­ki”). Bez wąt­pie­nia uwa­gę zwra­ca obec­ność na liście Neli Małej Repor­ter­ki, któ­ra ma zale­d­wie 18 lat (gdy uka­za­ła się jej pierw­sza książ­ka, mia­ła zale­d­wie 8 lat), któ­ra mimo mło­dziut­kie­go wie­ku zaro­bi­ła w cią­gu ostat­nie­go roku aż 403 074 zł.

Repre­zen­tan­tem lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej jest też jeden z dwóch obec­nych na liście nie­ży­ją­cych już auto­rów, czy­li Jan Brze­chwa. Dru­gi to Janusz Chri­sta, autor komik­sów z serii „Kaj­ko i Kokosz”.

640 738 zł zaro­bi­ła Kata­rzy­na Bar­liń­ska zna­na też jako „P.S. Hery­tie­ra” oraz „Pizgacz”. Po tym, jak pod­bi­ła Wat­t­pa­da, wyda­ła w 2022 roku aż czte­ry tomy cyklu young adult i wsko­czy­ła na dzie­wią­te miej­sce naj­le­piej zara­bia­ją­cych pisa­rek i pisa­rzy, mając zale­d­wie 21 lat.

Naj­le­piej zara­bia­ją­cą dwu­dziest­kę dopeł­nia­ją: Andrzej Nowak (histo­ria), Kata­rzy­na Bon­da (kryminał/sensacja/thriller), Max Czor­nyj (kryminał/sensacja/thriller), Nata­lia de Bar­ba­ro (poradnictwo/psychologia) i Andrzej Pili­piuk (fan­ta­sty­ka).

Co cie­ka­we, wśród naj­le­piej zara­bia­ją­cych pisa­rzy nie ma ani jed­ne­go auto­ra, któ­ry pisał­by o woj­nie, Rosji czy Ukra­inie. Oka­zu­je się, że woj­na za naszą wschod­nią gra­ni­cą nie prze­ło­ży­ła się tak bar­dzo na wybo­ry czy­tel­ni­ków, któ­rzy wole­li od wojen­nej reto­ry­ki odpo­cząć – zauwa­żył autor raportu.

Opra­co­wu­jąc swój raport, Szy­mon Kra­wiec oparł się na pane­lu sprze­da­ży deta­licz­nej Book­Scan Pol­ska pro­wa­dzo­ne­go przez Nie­lsen Book Servi­ces. Agen­cja pokry­wa oko­ło 33% ryn­ku księ­gar­skie­go, więc dane są sza­cun­ko­we. Autor przy­jął, że autor­ki i auto­rzy zara­bia­ją 10–15% ceny książ­ki. Lista nie obję­ła lite­ra­tu­ry facho­wej ani podręczników.

War­to zauwa­żyć, że bra­ne pod uwa­gę wyłącz­nie docho­dy ze sprze­da­nych ksią­żek – pisar­ki i pisa­rze dodat­ko­we zyski mogą czer­pać ze spo­tkań autor­skich, warsz­ta­tów pisar­skich, sprze­da­ży praw do tłu­ma­czeń czy adap­ta­cji. W przy­pad­ku ksią­że­czek dla dzie­ci docho­dzi do tego spo­ry rynek gadże­tów takich jak puz­zle czy maskot­ki z wize­run­ka­mi Pucia czy Kici Koci – zysk z ich sprze­da­ży nie został uwzględ­nio­ny w raporcie.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my listę auto­rek i auto­rów, któ­rzy w 2022 roku zaro­bi­li najwięcej.

1. Remi­giusz Mróz
sza­co­wa­na sprze­daż: 874 654
sza­co­wa­ny zaro­bek: 3 098 042 zł

2. Mar­ta Galew­ska-Kustra
sza­co­wa­na sprze­daż: 851 820
sza­co­wa­ny zaro­bek: 3 040 135

3. Ani­ta Gło­wiń­ska
sza­co­wa­na sprze­daż: 2 059 992
sza­co­wa­ny zaro­bek: 2 933 786 zł

4. Andrzej Sap­kow­ski
sza­co­wa­na sprze­daż: 314 622
sza­co­wa­ny zaro­bek: 1 713 678

5. Olga Tokar­czuk
sza­co­wa­na sprze­daż: 202 528
sza­co­wa­ny zaro­bek: 1 065 458

6. Justy­na Bed­na­rek
sza­co­wa­na sprze­daż: 250 971
sza­co­wa­ny zaro­bek: 840 481

7. Bar­ba­ra Supeł
sza­co­wa­na sprze­daż: 393 372
sza­co­wa­ny zaro­bek: 809 070

8. Andrzej Nowak
sza­co­wa­na sprze­daż: 82 061
sza­co­wa­ny zaro­bek: 644 207

9. Kata­rzy­na Bar­liń­ska vel „Pizgacz”
sza­co­wa­na sprze­daż: 145 912
sza­co­wa­ny zaro­bek: 640 738

10. Janusz Chri­sta
sza­co­wa­na sprze­daż: 137 753
sza­co­wa­ny zaro­bek: 590 461

Peł­ną listę oraz kom­plet­ny raport publi­ku­je „Wprost”.

Fot głów­na Miko­laj Starzynski


Rekla­ma

Dro­gi książ­ko­ho­li­ku, Molom.pl to sklep dla Ciebie 😉

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy