Aktualności

Księgarnie w galeriach handlowych pozostają otwarte

W sobo­tę w życie weszły nowe restryk­cje, mają­ce na celu hamo­wa­nie licz­by zacho­ro­wań na COVID-19. Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Rady Mini­strów zamknię­te są już obiek­ty zwią­za­ne z kul­tu­rą, takie jak: biblio­te­ki, kina, teatry, muzea, itd. Ogra­ni­cze­niu pod­da­ny został tak­że han­del w cen­trach i gale­riach han­dlo­wych. Przed 7 listo­pa­da mówi­ło się, że otwar­te będą mogły być tyl­ko skle­py spo­żyw­cze, dro­ge­rie i apteki.

Oka­zu­je się, że w rze­czy­wi­sto­ści lista skle­pów, któ­re mają pozwo­le­nie na dzia­ła­nie w cen­trach i gale­riach han­dlo­wych jest nie­co dłuż­sza. Wśród nich są mię­dzy inny­mi punk­ty sprze­da­ży pra­sy oraz księgarnie.

Moni­ka Maria­no­wicz, rzecz­nik Empi­ku, już 6 listo­pa­da infor­mo­wa­ła, że salo­ny sie­ci będą nor­mal­nie otwar­te i będzie moż­na na dotych­cza­so­wych zasa­dach robić tam zaku­py i odbie­rać zamó­wie­nia internetowe.

Podob­nie sytu­acja wyglą­da z księ­gar­nia­mi Świa­ta Książki.

W związ­ku z Roz­po­rzą­dze­niem Rady Mini­strów wszyst­kie Księ­gar­nie Świat Książ­ki, umiej­sco­wio­ne w cen­trach han­dlo­wych i te sta­cjo­nar­ne będą otwar­te. Infor­mu­je­my, że wszy­scy Pra­cow­ni­cy są przy­go­to­wa­ni do obsłu­gi wg naj­wyż­szych zasad bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy. Zapra­sza­my do naszych skle­pów, uspo­ka­ja­ła fir­ma Dres­sler, wła­ści­ciel sie­ci księgarni.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy