Aktualności

Zabiła męża i napisała książkę o żałobie

Are You With Me?” to ksią­żecz­ka dla dzie­ci mają­ca im pomóc przejść żało­bę po stra­cie kogoś bli­skie­go. Jej prze­sła­niem jest to, że zmar­ły – choć nie­obec­ny fizycz­nie – wciąż jest w ich życiu. Oka­za­ło się, że autor­ka „Are You With Me?” zamor­do­wa­ła swo­je­go męża.

Kouri D. Richins napi­sa­ła „Are You With Me?”, by pomóc trzem swo­im synom upo­rać się z cier­pie­niem po śmier­ci ojca. Na okład­ce ksią­żecz­ki widzi­my chłop­ca kopią­ce­go samot­nie pił­kę – przy­po­mi­na on jed­ne­go z synów Kouri i Eri­ka, zaś zza chmur kibi­cu­je mu ojciec ze skrzy­dła­mi i w aure­oli uno­szą­cej się nad czap­ką z daszkiem.

Dedy­ku­ję moje­mu wspa­nia­łe­mu mężo­wi i cudow­ne­mu ojcu. Zawsze w naszych myślach, na zawsze w naszych ser­cach” – czy­ta­my zaraz na począt­ku ksią­żecz­ki. Na stro­nie sąsia­du­ją­cej z dedy­ka­cją znaj­du­je się ilu­stra­cja przed­sta­wia­ją­ca całą rodzi­nę: Kouri, Eri­ka, trzech synów oraz psia­ka imie­niem Har­ley. Wszy­scy obej­mu­ją się, a Eric ponow­nie ma skrzy­dła i aureolę.


Ksią­żecz­ka zawie­ra wąt­ki auto­bio­gra­ficz­ne – Eric uczył swo­ich synów grać w pił­kę, a histo­ria roz­po­czy­na się, gdy chło­piec patrzy w nie­bo i zasta­na­wia się, czy jego tata jest obec­ny, czy widzi, jak syn strze­la dedy­ko­wa­ne mu gole, czy wie, jak bar­dzo go kocha i jak minął mu dzień.

Publi­ka­cja ksią­żecz­ki, by pomóc przejść synom przez żało­bę, mogła­by być czymś wzru­sza­ją­cym, gdy­by nie to, że napi­sa­ła ją mor­der­czy­ni. Pro­mu­jąc książ­kę, Kouri D. Richins opo­wia­da­ła, że nagłe odej­ście męża było dla niej szo­kiem, w mediach spo­łecz­no­ścio­wych publi­ko­wa­ła proś­by, by wró­cił do domu.

To wła­śnie Kouri D. Richins wezwa­ła pogo­to­wie 4 mar­ca 2022 roku. Była roz­trzę­sio­na, poin­for­mo­wa­ła, że w sypial­ni zna­la­zła nie­przy­tom­ne­go męża. Ratow­ni­cy medycz­ni stwier­dzi­li zgon.

Według zeznań kobie­ty, wcze­śniej wie­czo­rem para świę­to­wa­ła, a Kouri poda­ła mężo­wi drin­ka, ale noc spę­dzi­ła z jed­nym z synów, któ­re­go drę­czy­ły kosz­ma­ry. Przez cały czas nie opusz­cza­ła poko­ju dziec­ka i nie mia­ła dostę­pu do tele­fo­nu, któ­ry został w sypial­ni pary.

Ilu­stra­cja z ksią­żecz­ki „Are You With Me?” Kouri D. Richins. Imio­na synów zosta­ły wyblu­ro­wa­ne przez redak­cję por­ta­lu Niestatystyczny.pl

Śledz­two wyka­za­ło, że było to kłam­stwo – Kouri w nocy wysy­ła­ła smsy, któ­re następ­nie ska­so­wa­ła. Usta­lo­no też, że przed śmier­cią Eri­ka, jego żona zdo­by­ła nie­le­gal­ne recep­ty na środ­ki prze­ciw­bó­lo­we. Jej życze­niem był „kok­tajl a’la Micha­el Jack­son”, czym nawią­zy­wa­ła do śmier­ci z powo­du przedaw­ko­wa­nia. Łącz­nie zgro­ma­dzi­ła kil­ka­dzie­siąt table­tek fen­ta­ny­lu, a według badań tok­sy­ko­lo­ogicz­nych to wła­śnie przedaw­ko­wa­nie tej sub­stan­cji dopro­wa­dzi­ło do śmier­ci Eri­ka. Przy­ja­ciel Eri­ka Richin­sa zeznał ponad­to, że Kouri pró­bo­wa­ła otruć męża już wcze­śniej, pod­czas walen­tyn­ko­we­go obiadu.

Kouri Richards zosta­ła aresz­to­wa­na ponad rok po śmier­ci Eri­ka. Choć jej ksią­żecz­ka zosta­ła wyco­fa­na ze sprze­da­ży, to wciąż dostęp­ny w sie­ci jest pro­fil autor­ki-mor­der­czy­ni, na któ­rym moż­na odna­leźć pochwal­ne recenzje.

Na poniż­szym fil­mi­ku może­cie zoba­czyć, jak youtu­ber­ka Plun­der czy­ta całą ksią­żecz­kę „Are You With Me?” i opo­wia­da o niej ze świa­do­mo­ścią, że jej autor­ka to morderczyni.

Jeśli jesteś ofia­rą prze­mo­cy domo­wej lub masz wie­dzę o podob­nym przy­pad­ku, zadzwoń pod nume­ry alar­mo­we 112 lub 997 dostęp­ne całą dobę. Możesz też skon­tak­to­wać się z Nie­bie­ską Linią pod nume­rem 800 120 002 (od ponie­dział­ku do sobo­ty w godzi­nach 8:00–22:00, w nie­dzie­le i świę­ta – 8:00–16:00), powia­do­mić Ośro­dek Pomo­cy Spo­łecz­nej albo sąd rodzinny.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy