Aktualności Ekranizacje

Marka Stranger Things poszerzy się wkrótce o książki

Stran­ger Things, serial bra­ci Duf­fer, pod­bił ser­ca widzów na całym świe­cie, oży­wia­jąc sen­ty­men­tal­ną nut­kę tęsk­no­ty za popkul­tu­rą lat 80. ubie­głe­go wie­ku. Jak dotąd powsta­ły dwa sezo­ny, trze­ci znaj­du­je się w pro­duk­cji – nie zoba­czy­my go szyb­ciej niż w pierw­szej poło­wie 2019 roku. Stę­sk­nie­ni fani będą mogli jed­nak jesz­cze tej jesie­ni wró­cić do skry­wa­ją­ce­go nie­jed­ną tajem­ni­cę mia­stecz­ka Haw­kins w sta­nie India­na. A to za spra­wą ksią­żek, któ­re otwo­rzą wydaw­ni­czą serię roz­wi­ja­ją­cej się szyb­ko marki.

Rado­sną wie­ścią w zeszłym tygo­dniu podzie­li­ło się wydaw­nic­two Del Rey Books będą­ce zaj­mu­ją­cym się fan­ta­sty­ką imprin­tem Pen­gu­in Ran­dom House. W ich staj­ni znaj­du­je się spo­ro gło­śnych nazwisk z Ter­rym Bro­ok­sem na cze­le – zaraz po stwo­rze­niu imprin­tu wyda­li jego debiu­tanc­ki Miecz Shan­na­ry, któ­ry otwo­rzył mu wro­ta do mię­dzy­na­ro­do­we­go suk­ce­su. Wydaw­nic­two zna­ne jest rów­nież z książ­ko­wych adap­ta­cji fil­mów, seria­li i gier. Mają na swo­im kon­cie publi­ka­cje zwią­za­ne z gra­mi Halo czy God of War, fil­ma­mi o Bat­ma­nie Nola­na i Spi­der-Manie czy fran­czy­zą Gwiezd­nych Wojen.

Jesie­nią do tej puli doj­dą dwie książ­ki z logo Stran­ger Things. Żad­na z nich nie będzie jed­nak powie­ścią – na tę będzie trze­ba jesz­cze chwi­lę pocze­kać. Wpierw dosta­nie­my towa­rzy­szą­cą seria­lo­wi publi­ka­cję z wej­rze­niem za kuli­sy pro­duk­cji. Stran­ger Things: World Tur­ned Upsi­de Down: The Offi­cial Behind-The-Sce­nes Com­pa­nion opo­wie o wszyst­kim tym, cze­go widzo­wie na małym ekra­nie nie widzie­li, a co jest istot­ne. Praw­do­po­dob­nie część tre­ści pokry­je się z infor­ma­cja­mi zawar­ty­mi w spe­cjal­nym odcin­ku Bey­ond Stran­ger Things. Nadal będzie to jed­nak grat­ka dla żąd­nych wie­dzy fanów. Zwłasz­cza, że publi­ka­cję mają zdo­bić licz­ne foto­gra­fie i gra­fi­ki kon­cep­cyj­ne. Autor­ką książ­ki jest Gina McIn­ty­re, a widzów może ucie­szyć dodat­ko­wo przed­mo­wa napi­sa­na przez Mat­ta i Ros­sa Duf­fe­rów. Pre­mie­ra 15 listo­pa­da 2018 roku.

Dru­gim jesien­nym tytu­łem Stran­ger Things będzie książ­ka skie­ro­wa­na do młod­sze­go czy­tel­ni­ka. Nie zna­my jesz­cze ani tytu­łu, ani auto­ra. Por­tal „Deadli­ne” dotarł do infor­ma­cji, że będzie to pre­zen­tów­ka, któ­ra dostar­czy mro­wie porad, mądro­ści i ostrze­żeń pły­ną­cych ze świa­ta Stran­ger Things.

Na 2019 rok zapla­no­wa­na zosta­ła nato­miast peł­no­praw­na powieść, w któ­rej pozna­my histo­rię mat­ki Ele­ven oraz począt­ki eks­pe­ry­men­tów kon­tro­wer­syj­ne­go pro­gra­mu MKUl­tra. Autor­ką nie­na­zwa­ne­go jesz­cze pre­qu­ela Stran­ger Things będzie Gwen­da Bond, któ­ra zna­na jest naj­bar­dziej z try­lo­gii YA o przy­go­dach nasto­let­niej Lois Lane, sta­wia­ją­cej pierw­sze kro­ki w bran­ży dzien­ni­kar­skiej w Metro­po­lis oraz seria Cirque Ame­ri­can o posta­ciach poświę­ca­ją­cych życie współ­cze­sne­mu cyr­ko­wi. Powieść ze świa­ta Stran­ger Things ma być skie­ro­wa­na do doro­słe­go czytelnika.

Według zapo­wie­dzi współ­pra­ca wydaw­cy i Net­flik­sa nie zakoń­czy się na tych trzech tytu­łach. W 2019 roku ujaw­nio­ne zosta­ną dal­sze pla­ny roz­wo­ju książ­ko­we­go uni­wer­sum Stran­ger Things. Jak na razie nie ma infor­ma­cji, czy któ­reś pol­skie wydaw­nic­two sku­si się na ten łako­my kąsek.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy