Aktualności

Nowa biblioteka w Gdyni już otwarta!

Otwar­cie biblio­te­ki na Wicz­li­nie mia­ło miej­sce 1 wrze­śnia. Na jej pół­kach znaj­du­je się 3500 ksią­żek, gier plan­szo­wych i audio­bo­oków, a jesz­cze wię­cej zbio­rów będzie dostęp­nych na zamówienie.

Poło­żo­na na gdyń­skim Wicz­li­nie biblio­te­ka znaj­du­je się w budyn­ku Zespo­łu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 8 przy ul. Wicz­liń­skiej 50A. Biblio­te­ka Buti­ko­wa to kame­ral­na, przy­tul­na wypo­ży­czal­nia, w któ­rej na miej­scu pre­zen­to­wa­na będzie tyl­ko część zbio­rów – łącz­nie 3500 egzem­pla­rzy ksią­żek, audio­bo­oków oraz gier plan­szo­wych. Resz­ta dostęp­na będzie za pośred­nic­twem kata­lo­gu inter­ne­to­we­go – po zamó­wie­niu wybra­nej pozy­cji będzie moż­na ode­brać ją w Biblio­te­ce Butikowej.

Począw­szy od 4 wrze­śnia, biblio­te­ka będzie otwar­ta od ponie­dział­ku do piąt­ku. Godzi­ny otwar­cia:
• ponie­dzia­łek: 11:00–19:00
• wto­rek: 10:00–18:00
• śro­da: 12:00–16:00
• czwar­tek: 10:00–18:00
• pią­tek: 9:00–16:00

Anna Tess Gołę­biow­ska
Źró­dło i zdję­cia: infor­ma­cja prasowa/Fot. Tomasz Kamiński

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy