Sprawdzasz tag

Otwarcie

Aktualności

Nowa biblioteka w Gdyni już otwarta!

Otwar­cie biblio­te­ki na Wicz­li­nie mia­ło miej­sce 1 wrze­śnia. Na jej pół­kach znaj­du­je się 3500 ksią­żek, gier plan­szo­wych i audio­bo­oków, a jesz­cze wię­cej zbio­rów będzie dostęp­nych na zamó­wie­nie. Czy­taj dalej

-->