Aktualności

Od dziś zabookowanie hotelu nabiera nowego znaczenia!

Kil­ku­set gości hote­lo­wych, któ­rzy nie opusz­cza­ją swo­ich poko­jów, ponie­waż… nie mogą ode­rwać się od eks­cy­tu­ją­cej powie­ści. Ten bar­dzo praw­do­po­dob­ny roze­grał się 18 maja w war­szaw­skim She­ra­to­nie. Wła­śnie tego dnia do Pol­ski przy­je­chał A.J. Finn, autor best­sel­le­ro­wej książ­ki „Kobie­ta w oknie”. Aby uczcić to wyda­rze­nie, Wydaw­nic­two W.A.B. wraz z hote­lem She­ra­ton War­saw przy­go­to­wa­ło wyjąt­ko­wą akcję pro­mo­cyj­ną – każ­dy z kil­ku­set gości hote­lo­wych otrzy­mał egzem­plarz powie­ści. Ponad­to pierw­szy raz w histo­rii hote­lu zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne spo­tka­nie z auto­rem dla gości i pracowników.

Zdu­mie­wa­ją­ca. Pory­wa­ją­ca. Nie­sa­mo­wi­ta”. „Praw­dzi­wie feno­me­nal­ny debiut”. To tyl­ko dwie z setek entu­zja­stycz­nych opi­nii na temat spek­ta­ku­lar­ne­go debiu­tu A.J. Fin­na. Sam Ste­phen King nazwał „Kobie­tę w oknie” „nie­od­kła­dal­ną”. Ten bły­sko­tli­wy thril­ler bar­dzo szyb­ko zyskał mia­no thril­le­ra, na któ­ry cze­kał cały świat – pra­wa do wyda­nia tytu­łu kupio­no w ponad 40 kra­jach, roz­szedł się w ponad milio­nie egzem­pla­rzy, a za moż­li­wość ekra­ni­za­cji zapła­ci­ło słyn­ne stu­dio Fox 2000. To inte­li­gent­na, wyra­fi­no­wa­na powieść psy­cho­lo­gicz­na, któ­ra przy­po­mi­na naj­lep­sze z dzieł Hitchcocka.

Jej boha­ter­ka, Anna Fox, spę­dza dni, pijąc za dużo wina, oglą­da­jąc sta­re fil­my, wspo­mi­na­jąc szczę­śliw­sze cza­sy… i szpie­gu­jąc sąsia­dów. Pew­ne­go wie­czo­ru widzi coś, cze­go nie powin­na. Czy wie dokład­nie, co zoba­czy­ła? A może to tyl­ko jej wyobraź­nia? Kto jest w nie­bez­pie­czeń­stwie? Kto jest nie­bez­piecz­ny? Książ­kę, oprócz Ste­phe­na Kin­ga, pole­ca­ją też takie tuzy thril­le­ro­we­go świa­ta jak Tess Ger­rit­sen i Gil­lian Flynn.

A.J. Finn pozo­sta­nie w Pol­sce do 23 maja. Czy­tel­ni­cy mogą poznać ame­ry­kań­skie­go auto­ra już 19 maja o godzi­nie 16:00 w kato­wic­kim Empi­ku Sile­sia (spo­tka­nie odbę­dzie się w ramach Festi­wa­lu Apo­strof). 20 maja mię­dzy 13:00 a 15:00 autor będzie pod­pi­sy­wał swo­ją powieść na War­szaw­skich Tar­gach Książ­ki, a tego same­go dnia, od godzi­ny 17:00, ma rów­nież spo­tka­nie autor­skie w ramach Festi­wa­lu Apo­strof w Teatrze Powszech­nym. Oprócz tego udzie­li kil­ku­dzie­się­ciu wywiadów.

A.J. Finn – autor tek­stów publi­ko­wa­nych m.in. w „Los Ange­les Times”, „Washing­ton Post” oraz bry­tyj­skim „Times Lite­ra­ry Sup­ple­ment”. Przez dzie­sięć lat miesz­kał w Lon­dy­nie, po czym wró­cił do Nowe­go Jor­ku, swe­go rodzin­ne­go mia­sta. „Kobie­ta w oknie” (2018), pierw­sza powieść Fin­na, zosta­ła uzna­na za jeden z naj­bar­dziej obie­cu­ją­cych debiu­tów tej dekady.

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy