Aktualności

Stephen King poleca Stranger Things

Stran­ger Things to serial, któ­ry zasko­czył nie­jed­ne­go widza. Ogrom­ną popu­lar­ność zawdzię­cza kapi­tal­nie odda­ne­mu kli­ma­to­wi lat 80-tych. Oka­za­ło się, że sen­ty­men­tal­na wyciecz­ka do tam­tych cza­sów to dosko­na­ły prze­pis na suk­ces! Nie­prze­ko­na­nych może prze­ko­na to, że jed­nym z więk­szych fanów seria­lu jest sam król hor­ro­ru – Ste­phen King.

27 paź­dzier­ni­ka Net­flix udo­stęp­nił dru­gi sezon swo­jej pro­duk­cji. Akcja seria­lu osa­dzo­na jest w latach 80-tych w małym mia­stecz­ku gdzieś w India­nie. For­mą i tre­ścią nawią­zu­je do kul­tu­ry popu­lar­nej tam­te­go okre­su, w tym m.in. do twór­czo­ści Ste­ve­na Spiel­ber­ga, Joh­na Car­pen­te­ra, Ste­phe­na Kin­ga, Roba Reine­ra, George’a Luca­sa, Ridleya Scot­ta i Jame­sa Came­ro­na. Pierw­szy sezon mimo pro­ble­mów finan­so­wych oka­zał się być strza­łem w dzie­siąt­kę. Dru­gi, choć spo­tkał się z nie­co chłod­niej­szym przy­ję­ciem, nadal trzy­ma poziom! Zda­nie niżej pod­pi­sa­ne­go podzie­la Ste­phen King. Przy­po­mnij­my, że pisarz w 2016 roku na swo­im Twit­te­rze napisał:

STRANGER THINGS to czy­sta zaba­wa. Szóst­ka z plu­sem. Nie prze­gap. Wino­na Ryder błyszczy.

Matt Duf­fer, jeden z dwój­ki bra­ci, któ­rzy napi­sa­li sce­na­riusz i wyre­ży­se­ro­wa­li serial, sko­men­to­wał wte­dy ten wpis:

Kie­dy twit­t­nął o Stran­ger Things, sta­ra­łem się nie pła­kać, bo to było zaraz przed pre­mie­rą i porząd­nie mnie to rozpieprzyło.

Twór­cy Stran­ger Things nigdy nie ukry­wa­li swo­ich inspi­ra­cji. W seria­lu moż­na doszu­kać się nawią­zań do Pod­pa­lacz­ki, To czy Mgły Ste­phe­na Kin­ga. Pisarz 9 listo­pa­da ponow­nie za pomo­cą Twit­te­ra wyra­ził zda­nie o wizji bra­ci Duffer:

STRANGER THINGS 2: Panie i Pano­wie, tak to się robi: bez ście­my, roz­ryw­ka na peł­nym gazie. Serio.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy