Aktualności

Małe Licho Marty Kisiel zostało nagrodzone jako najlepsza polska książka dla dzieci i młodzieży

W Kra­ko­wie 16 czerw­ca zakoń­czył się trwa­ją­cy 6 dni Festi­wal Lite­ra­tu­ry dla Dzie­ci. Naj­młod­si czy­tel­ni­cy mie­li oka­zję wziąć udział w licz­nych spo­tka­niach autor­skich, nie­za­po­mnia­nych warsz­ta­tach, a przede wszyst­kim świet­nie się bawić w oto­cze­niu zna­ko­mi­tej lite­ra­tu­ry. Zwień­cze­niem impre­zy była gala przy­zna­nia nagro­dy im. Fer­dy­nan­da Wspa­nia­łe­go za naj­lep­szą książ­kę dzie­cię­cą z 2018 roku.

Kapi­tu­ła uzna­ła, że na laur w bie­żą­cej edy­cji kon­kur­su zasłu­ży­ła Mar­ta Kisiel dzię­ki powie­ści Małe Licho i tajem­ni­ca Nie­bo­żąt­ka. To wła­śnie na ręce Wro­cła­wian­ki zosta­ła zło­żo­na pamiąt­ko­wa sta­tu­et­ka Fer­dy­nan­da Wspa­nia­łe­go oraz czek na 20 tysię­cy zło­tych ufun­do­wa­ny przez Kra­kow­skie Biu­ro Festiwalowe.

Mar­ta Kisiel debiu­to­wa­ła w 2006 opo­wia­da­niem Roz­mo­wa dys­kwa­li­fi­ka­cyj­na opu­bli­ko­wa­nym nakła­dem maga­zy­nu „Fah­ren­he­it”. Od tam­te­go cza­su wyda­ła skła­da­ją­cy się z czte­rech tomów uko­cha­ny przez czy­tel­ni­ków cykl Doży­wo­cie, zbiór opo­wia­dań Pierw­sze sło­wo oraz powie­ści z cyklu wro­cław­skie­go: Nomen omenToń. Małe Licho i tajem­ni­ca Nie­bo­żąt­ka jest jej pierw­szą książ­ką skie­ro­wa­ną do dzieci.

 

Małe Licho i tajem­ni­ca Nie­bo­żąt­ka, Mar­ta Kisiel

W pew­nym sta­rym, nie­sa­mo­wi­tym domu na ubo­czu, za wyso­kim ogro­dze­niem, miesz­ka chło­piec imie­niem Bożek, zwa­ny też Nie­bo­żąt­kiem, któ­ry nigdy nie jest sam. Bo oprócz sta­rej skrzy­ni ze skar­ba­mi i naj­faj­niej­szej mamy pod słoń­cem ma też naj­praw­dziw­sze­go anio­ła stró­ża… a pod jego łóż­kiem miesz­ka potwór, któ­ry cią­gle pod­kra­da mu kapcie.

Nad­cho­dzi jed­nak dzień, kie­dy Bożek musi wresz­cie opu­ścić swój nie­zwy­kły dom i poznać lepiej świat po dru­giej stro­nie ogro­dze­nia — świat bez szu­mu aniel­skich skrzy­deł i uści­sku potwor­nych macek. Tyl­ko czy jest na to gotowy?

(źró­dło opi­su: wydawca)

 

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy