Aktualności Ekranizacje Zapowiedzi

Netflix rozpoczyna prace nad adaptacją kolejnej powieści Harlana Cobena

Net­flix w ramach gigan­tycz­nej umo­wy zawar­tej z Har­la­nem Cobe­nem pra­cu­je aktu­al­nie nad kil­ko­ma ekra­ni­za­cja­mi jego powie­ści. Pol­ski oddział ame­ry­kań­skiej fir­my pro­du­ku­je serial na pod­sta­wie książ­ki W głę­bi lasu, w Wiel­kiej Bry­ta­nii powsta­ła nie­daw­no adap­ta­cja Nie­zna­jo­me­go, a w Hisz­pa­nii two­rzy się seria­lo­wa wer­sja Nie­win­ne­go. W ostat­nim cza­sie ser­wis „Deadli­ne” poin­for­mo­wał, że Net­flix zabie­ra się wła­śnie za powieść Sześć lat póź­niej.

Wyda­ny w 2013 thril­ler opo­wia­da o Jake’u Fishe­rze, któ­ry, chcąc zadość­uczy­nić proś­bie byłej żony, zosta­wią ją i jej nowe­go męża w spo­ko­ju na dłu­gich sześć lat. Kie­dy jed­nak dowia­du­je się o śmier­ci męż­czy­zny, któ­ry zajął jego miej­sce u boku Nata­lie, posta­na­wia o sobie przy­po­mnieć. Zja­wia się więc na pogrze­bie. Tam prze­ko­nu­je się, że wdo­wa wca­le nie jest tą samą oso­bą, któ­rą on nie­gdyś kochał. Za wszel­ką cenę będzie pró­bo­wał odkryć, kim jest ta kobie­ta i co się sta­ło z Natalie.

Powieść Sześć lat póź­niej prze­nie­sio­na zosta­nie na medium fil­mo­we. Sce­na­riusz napi­sze David Ayer. Słyn­ny ame­ry­kań­ski fil­mo­wiec obraz będzie rów­nież reży­se­ro­wał. Współ­pra­ca Davi­da Ayera z Net­fli­xem ukła­da­ła się dotych­czas bar­dzo dobrze. To wła­śnie on odpo­wia­dał za bar­dzo uda­ny film scien­ce-fic­tion Bri­ght z Wil­lem Smi­them w roli głów­nej, nad któ­re­go kon­ty­nu­acją wła­śnie trwa­ją prace.

Pro­duk­cja Sze­ściu lat póź­niej znaj­du­je się na bar­dzo wstęp­nym eta­pie. Za wcze­śnie jest by mówić o obsa­dzie czy dacie pre­mie­ry. Wydaw­cą książ­ki w Pol­sce jest Albatros.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło deadline

zdje­cię stro­na autora

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy