Aktualności

W nowej powieści Thomasa Harrisa nie wystąpi Hannibal Lecter

Z jed­nym z naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją­cych książ­ko­wych psy­cho­pa­tów czy­tel­ni­cy mogli spo­tkać się po raz pierw­szy w 1981 roku. Wte­dy wyda­na zosta­ła dru­ga powieść Tho­ma­sa Har­ri­sa, zaty­tu­ło­wa­na Czer­wo­ny smok, będą­ca jed­no­cze­śnie pierw­szą, w któ­rej poja­wił się Han­ni­bal Lec­ter, wybit­ny psy­chia­tra i seryj­ny mor­der­ca o kani­ba­li­stycz­nych skłon­no­ściach. Pisarz uczy­nił z nie­go boha­te­ra kolej­nych trzech ksią­żek, z któ­rych ostat­nia, Han­ni­bal po dru­giej stro­nie maski, uka­za­ła się w 2006 roku. W koń­cu, po trzy­na­stu latach Tho­mas Har­ris prze­rwie twór­cze mil­cze­nie. Przy­szłą wio­sną do sprze­da­ży tra­fi szó­sta jego książka!

Tho­mas Har­ris w 2004 roku pod­pi­sał ze swo­im wydaw­cą umo­wę na dwie książ­ki. Pierw­szą z nich był wspo­mnia­ny już Han­ni­bal po dru­giej stro­nie maski, o dru­giej nie było nic wia­do­mo aż do ostat­niej śro­dy, kie­dy to poda­no do wia­do­mo­ści publicz­nej, że naj­now­sza powieść uka­że się 21 maja 2019 roku. Wydaw­ca zapew­nił, że nie będzie ona czę­ścią żad­nej serii, co wię­cej nie poja­wi się w niej postać Han­ni­ba­la Lec­te­ra.

Nie mam żad­nych wąt­pli­wo­ści, że Tho­mas Har­ris jest jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych pisa­rzy ostat­nich czte­rech dekad, a publi­ka­cja jego pierw­szej od trzy­na­stu lat powie­ści – i pierw­szej od ponad czter­dzie­stu, w któ­rej zabrak­nie Han­ni­ba­la – będzie zna­czą­cym wyda­rze­niem wydaw­ni­czym, powie­dział Jason Arthur z wydaw­nic­twa Wil­liam Heinemann.

Suk­ces Tho­ma­so­wi Har­ri­so­wi zapew­nił wła­śnie Han­ni­bal Lec­ter. Dodat­ko­wo nad­zwy­czaj uda­ne ekra­ni­za­cje, zwłasz­cza Mil­cze­nie owiec z 1991 roku z Antho­nym Hop­kin­sem wcie­la­ją­cym się w postać nie­jed­no­znacz­ne­go socjo­pa­ty, zwró­ci­ły na serię uwa­gę całe­go świa­ta, czy­niąc Har­ri­sa best­sel­le­ro­wym pisarzem.

Dla­te­go tym bar­dziej sen­sa­cyj­ne są wie­ści o nowej książ­ce pisa­rza i decy­zja o porzu­ce­niu posta­ci Han­ni­ba­la Lec­te­ra. War­to zwró­cić jed­nak uwa­gę, że Han­ni­bal po dru­giej stro­nie maski, mimo że nadal uda­ny, przez kry­ty­ków uzna­ny został za powieść znacz­nie słab­szą od poprzednich.

Za ogło­sze­niem nowej książ­ki nie poszły żad­ne kon­kret­ne infor­ma­cje. Nie zna­my ani tytu­łu, ani tym bar­dziej nie zdra­dzo­no nawet szki­cu fabu­lar­ne­go. Praw­do­po­dob­nie bli­żej koń­ca roku wydaw­ca poda wię­cej szcze­gó­łów. Temat war­to na pew­no śle­dzić. To rze­czy­wi­ście będzie jed­no z bar­dziej zna­czą­cych wyda­rzeń wydaw­ni­czych 2019 roku.

źródło:theguardian.com

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy