Sprawdzasz tag

Hannibal Lecter

Aktualności Felieton

Milczenie Thomasa Harrisa przerwane! Autor książek o Hannibalu Lecterze powraca z nowym potworem.

Fani twór­czo­ści mistrza lite­rac­kich thril­le­rów mogli już stra­cić nadzie­ję. Tho­mas Har­ris nie napi­sał nowej książ­ki od 13 lat. Jed­nak wła­śnie powró­cił i to w naj­lep­szym sty­lu. Książ­ka „Cari Mora” nie zawie­dzie wiel­bi­cie­li histo­rii o bestiach w ludz­kiej skó­rze. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

W nowej powieści Thomasa Harrisa nie wystąpi Hannibal Lecter

Z jed­nym z naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją­cych książ­ko­wych psy­cho­pa­tów czy­tel­ni­cy mogli spo­tkać się po raz pierw­szy w 1981 roku. Wte­dy wyda­na zosta­ła dru­ga powieść Tho­ma­sa Har­ri­sa, zaty­tu­ło­wa­na Czer­wo­ny smok, będą­ca jed­no­cze­śnie pierw­szą, w któ­rej poja­wił się Han­ni­bal Lec­ter, wybit­ny psy­chia­tra i seryj­ny mor­der­ca o kani­ba­li­stycz­nych skłon­no­ściach. Pisarz uczy­nił z nie­go boha­te­ra kolej­nych trzech ksią­żek, z któ­rych ostat­nia, Han­ni­bal po dru­giej stro­nie maski, uka­za­ła się w 2006 roku. W koń­cu, po trzy­na­stu latach Tho­mas Har­ris prze­rwie twór­cze mil­cze­nie. Przy­szłą wio­sną do sprze­da­ży tra­fi szó­sta jego książ­ka! Czy­taj dalej

-->