Zapowiedzi

Dolly Parton napisała debiutancką powieść w duecie z Jamesem Pattersonem

Dol­ly Par­ton, zna­na na całym świe­cie pio­sen­kar­ka coun­try i dzia­łacz­ka spo­łecz­na, zade­biu­tu­je powie­ścio­wo w przy­szłym roku. Publi­ka­cji towa­rzy­szyć ma nowy album muzycz­ny z utwo­ra­mi nawią­zu­ją­cy­mi do fabu­ły książ­ki. Przy powie­ści Run, Rose, Run poma­gał Dol­ly Par­ton autor best­sel­le­rów James Patterson.

Debiu­tanc­ka powieść ame­ry­kań­skiej pio­sen­kar­ki opo­wie o mło­dej kobie­cie, któ­ra prze­pro­wa­dza się do Nashvil­le w pogo­ni za muzycz­ny­mi marze­nia­mi. Przy oka­zji boha­ter­ka ma nadzie­ję uciec przed demo­na­mi prze­szło­ści. Nie­ste­ty, cały ten mrok, któ­ry zosta­wi­ła za sobą może odna­leźć dro­gę do niej.

Dol­ly Par­ton zapo­wie­dzia­ła, że przy oka­zji pre­mie­ry powie­ści wyda­ny zosta­nie rów­nież jej nowy album. Znaj­dzie się na nim dwa­na­ście pio­se­nek na moty­wach książ­ki. Utwo­ry z nowe­go albu­mu kore­spon­do­wać będą z powie­ścio­wy­mi posta­cia­mi i sytu­acja­mi, w jakich się znalazły.

To był zaszczyt – i całe mnó­stwo zaba­wy – pra­co­wać z nie­po­wta­rzal­ną Dol­ly Par­ton. Osza­ła­mia­ją­ce w tym pro­jek­cie jest to, że dozna­nia z lek­tu­ry powie­ści wzmoc­nić moż­na słu­cha­niem albu­mu i vice ver­sa. To napraw­dę wyjąt­ko­we doświad­cze­nie, powie­dział James Patterson.

Ame­ry­kań­ska i bry­tyj­ska pre­mie­ra powie­ści Run, Rose, Run zapla­no­wa­na zosta­ła na 7 mar­ca 2022. War­to wspo­mnieć, że Dol­ly Par­ton stwo­rzy­ła fun­da­cję w 1995 roku któ­rej celem jest roz­da­wa­nie dzie­ciom ksią­żek, by już od naj­młod­szych lat mogły kształ­to­wać swo­je marzenia.

źró­dło: guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy