Aktualności

Dolly Parton i jej biblioteka wyobraźni

Dol­ly Par­ton zna­na jest przede wszyst­kim jako pio­sen­kar­ka muzy­ki coun­try. Być może za spra­wą powie­ścio­we­go debiu­tu, w napi­sa­niu któ­re­go pomógł jej autor best­sel­le­rów James Pat­ter­son, wkrót­ce rów­nież wszy­scy będą o niej mówić jako o uta­len­to­wa­nej pisar­ce. Jest jesz­cze jed­na sfe­ra życia, w któ­rej Dol­ly Par­ton bar­dzo moc­no się udzie­la, zasłu­gu­jąc na wiel­ki podziw i sza­cu­nek. Otóż pio­sen­kar­ka jest dzia­łacz­ką spo­łecz­ną, a jed­nym z jej naj­pięk­niej­szych osią­gnięć jest tak zwa­na biblio­te­ka wyobraźni.

Dol­ly Par­ton nie mia­ła lek­kie­go dzie­ciń­stwa. Wycho­wy­wa­ła się na far­mie w sta­nie Ten­nes­see z jede­na­ścior­giem rodzeń­stwa, jej mat­ka czę­sto cho­ro­wa­ła, a ojciec musiał podej­mo­wać się wie­lu róż­nych dodat­ko­wych prac, żeby zwią­zać koniec z koń­cem, w dodat­ku nie potra­fił ani czy­tać, ani pisać. Te doświad­cze­nia zain­spi­ro­wa­ły Dol­ly Par­ton do wystar­to­wa­nia z pro­gra­mem, któ­re­go celem jest roz­da­wa­nie dzie­ciom ksią­żek, by już od naj­młod­szych lat mogły kształ­to­wać swo­je marzenia.

Kie­dy dora­sta­łam wśród wzgórz wschod­nie­go Ten­nes­see, wie­dzia­łam, że moje marze­nie się speł­ni. Wiem, że w waszych spo­łecz­no­ściach są rów­nież dzie­ci, któ­re mają wła­sne marze­nia. Chcą zostać leka­rza­mi, wyna­laz­ca­mi, duchow­ny­mi. Kto wie, może gdzieś tam jest dziew­czyn­ka, któ­ra marzy o karie­rze autor­ki i pio­sen­kar­ki. Ziar­na marzeń czę­sto znaj­dy­wa­ne są w książ­kach, a nasio­no, któ­re pomo­żesz zasiać w swo­jej spo­łecz­no­ści może z cza­sem roz­ro­snąć się na cały świat, powie­dzia­ła Dol­ly Parton.

Pro­gram Dol­ly Parton’s Ima­gi­na­tion Libra­ry wystar­to­wał w 1995 roku i z począt­ku obej­mo­wał spo­łecz­ność hrab­stwa Sevier we wschod­niej czę­ści sta­nu Ten­nes­see, gdzie pio­sen­kar­ka dora­sta­ła. Ini­cja­ty­wa roz­ra­sta­ła się z począt­ku wol­no. W 2003 roku roz­da­ny został pierw­szy milion ksią­żek. Dziś Dol­ly Parton’s Ima­gi­na­tion Libra­ry dzia­ła w pię­ciu kra­jach. W pro­gra­mie zare­je­stro­wa­nych jest pra­wie 1,9 milio­na dzie­ci, a suma­rycz­nie roz­da­no ponad 163 milio­ny książek.

Pro­gram dzia­ła na tere­nie Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Kana­dy, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Austra­lii, a w lutym 2019 do tego gro­na dołą­czy­ła Irlandia.

Według zało­żeń Dol­ly Parton’s Ima­gi­na­tion Libra­ry każ­de zare­je­stro­wa­ne dziec­ko będzie otrzy­my­wać raz w mie­sią­cu książ­kę aż ukoń­czy pięć lat, czy­li rodzic zapi­su­ją­cy swo­ją pocie­chę w momen­cie jej uro­dze­nia zapew­nia dziec­ku sześć­dzie­siąt dar­mo­wych ksią­żek. Te są wysy­ła­ne bez żad­nych dodat­ko­wych opłat pro­sto do domów zgło­szo­nych dzie­ci. Stan mająt­ko­wy rodzi­ców nie ma tu żad­ne­go znaczenia.

Wśród wysy­ła­nych dzie­cia­kom ksią­żek znaj­du­ją się tytu­ły z sze­ro­kie­go wachla­rza tema­tycz­ne­go i gatun­ko­we­go. Zawsze jed­nak są to publi­ka­cje dosto­so­wa­ne do wie­ku mło­de­go czy­tel­ni­ka. Lista ksią­żek pod­le­ga nie­ustan­nym zmia­nom, by zawsze znaj­do­wa­ły się na niej świe­żo wyda­wa­ne tytu­ły. Wyjąt­kiem od regu­ły są dwie pozy­cje. Zawsze pierw­szą wysła­ną książ­ką jest uczą­ca dzie­ci war­to­ści opty­mi­zmu i cięż­kiej pra­cy The Lit­tle Engi­ne That Could, ostat­nią zaś Kin­der­gar­ten, Here I Come!

Stro­na fun­da­cji: https://imaginationlibrary.com/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy