Aktualności Zapowiedzi

Stephen King zapowiedział nową książkę!

Ame­ry­kań­ski król hor­ro­ru, jak czę­sto okre­śla­ny jest Ste­phen King, podał nie­daw­no do infor­ma­cji, że jesz­cze w tym roku uka­że się jego następ­na powieść. Według zapo­wie­dzi Insty­tut kli­ma­tem będzie w jakiś spo­sób nawią­zy­wał do wcze­śniej­szych ksią­żek auto­ra, słyn­nych Pod­pa­lacz­ki i It. Głów­nym moty­wem powie­ści jest tajem­ni­cza insty­tu­cja gro­ma­dzą­ca dzie­ci ze spe­cjal­ny­mi zdolnościami.

Infor­ma­cja o pre­mie­rze poja­wi­ła się na ofi­cjal­nej stro­nie inter­ne­to­wej pisa­rza. Tam też opu­bli­ko­wa­ny został opis powie­ści, z któ­re­go dowia­du­je­my się, że boha­te­rem będzie Luke Ellis. Rodzi­ce chłop­ca zosta­ją jed­nej nocy zamor­do­wa­ni, on sam zaś budzi się następ­ne­go dnia w poko­ju, któ­ry do złu­dze­nia przy­po­mi­na jego wła­sny. Nie jest to jed­nak jego dom. Luke tra­fił do tajem­ni­cze­go Insty­tu­tu, w któ­rym spo­ty­ka dzie­cia­ki rów­nie nie­zwy­kłe jak on sam. Pla­ców­ką zarzą­dza zło­wro­ga dyrek­tor Sigs­by, któ­rej celem jest wyeks­tra­ho­wa­nie z pod­opiecz­nych nie­zwy­kłej siły napę­dza­ją­cej ich talen­ty. Jedy­ną szan­sę Luke upa­tru­je w uciecz­ce. Mówi się jed­nak, że niko­mu nigdy nie uda­ło się zbiec z Instytutu.

Ame­ry­kań­skie wyda­nie liczy 576 stron. Ujaw­nio­na zosta­ła rów­nież okład­ka powie­ści. Książ­ka uka­że się w Sta­nach Zjed­no­czo­nych 10 wrze­śnia. Pol­ski wydaw­ca Ste­phe­na Kin­ga – Alba­tros – już potwier­dził, że Insty­tut uka­że się tak­że w Pol­sce i to w tym samym mie­sią­cu, co w USA!

Psy­cho­lo­gicz­nie prze­ra­ża­ją­cy jak Pod­pa­lacz­ka i eks­plo­ru­ją­cy spek­ta­ku­lar­ną potę­gę dzie­ci jak w It, Insty­tut jest skrę­ca­ją­cą wnętrz­no­ści dra­ma­tycz­ną histo­rią o star­ciu dobra ze złem w świe­cie, gdzie ci dobrzy nie zawsze wygry­wa­ją, czy­ta­my w opisie.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy