Ekranizacje Zapowiedzi

Netflix z twórcami Nawiedzonego domu na wzgórzu szykują adaptację bestsellerowego komiksu Coś zabija dzieciaki.

Mike Fla­na­gan i Tre­vor Macy dali się poznać jako zna­ko­mi­ci twór­cy seria­lo­wych i fil­mo­wych hor­ro­rów. Naj­więk­szym suk­ce­sem duetu w ostat­nich latach były przy­go­to­wa­ne dla Net­fli­xa mini­se­ria­le Nawie­dzo­ny dwór w BlyNawie­dzo­ny dom na wzgó­rzu. „Hol­ly­wo­od Repor­ter” dono­si, że kolej­nym ich pro­jek­tem będzie adap­ta­cja gło­śne­go komik­su, zaty­tu­ło­wa­ne­go Coś zabi­ja dzie­cia­ki.

Pierw­szy zeszyt komik­su zade­biu­to­wał w Sta­nach Zjed­no­czo­nych we wrze­śniu 2019 i z miej­sca osią­gnął ogrom­ny suk­ces, sprze­da­jąc się w nakła­dzie ponad 175 tysię­cy, co jest porów­ny­wal­ne z publi­ka­cja­mi takich gigan­tów jak Marvel czy DC. W 2020 jego twór­cy, James Tynion IV i Wer­ther Dell’Edera, dosta­li pre­sti­żo­wą Nagrodę

Eisne­ra za wpro­wa­dze­nia na rynek naj­lep­szej nowej serii komik­so­wej. Coś zabi­ja dzie­cia­ki zosta­ło prze­tłu­ma­czo­ne na dzie­sięć języ­ków, w tym polski.

Komiks opo­wia­da o małym mia­stecz­ku w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, gdzie zaczy­na­ją ginąć dzie­ci. Mówi się, że odpo­wie­dzial­ne są za to kry­ją­ce się w mro­ku potwo­ry. Oczy­wi­ście mało kto wie­rzy w takie baja­nia. Jedy­ną nadzie­ją jest Eri­ca Slau­gh­ter, pogrom­czy­ni potwo­rów, któ­ra dosko­na­le wie, co czai się w ciemnościach.

Coś zabi­ja dzie­cia­ki to oczy­wi­ście nie tyl­ko histo­ria o wal­ce z masz­ka­ra­mi rodem z naj­gor­szych kosz­ma­rów. Odpo­wie­dzial­ny za część fabu­lar­ną James Tynion posta­wił w komik­sie duży nacisk na mie­rze­nie się boha­te­rów z pro­ble­ma­mi współ­cze­sne­go świata.

Net­flix pla­nu­je stwo­rzyć serial na pod­sta­wie tego komik­su. Pro­jekt jest na wcze­snym eta­pie pro­duk­cyj­nym. Na chwi­lę obec­ną wia­do­mo, że Mike Fla­na­gan i Tre­vor Macy piszą sce­na­riusz do pilo­ta seria­lu. Jeśli pro­jekt po zapre­zen­to­wa­niu pierw­sze­go odcin­ka dosta­nie zie­lo­ne świa­tło, duet będzie peł­nił rolę show­run­ne­rów. Jest wiel­ce praw­do­po­dob­ne, że reży­se­rią zaj­mie się Mike Flanagan.

Coś zabi­ja dzie­cia­ki uka­zu­je się w Pol­sce nakła­dem wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

źró­dło hollywoodreporter

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy