Ekranizacje

Serial Mgła na podstawie opowiadania Stephena Kinga z pierwszym zwiastunem

Twór­cy fil­mów i seria­li chęt­nie się­ga­ją po tek­sty Ste­phe­na Kin­ga. Tak było i tym razem. Sta­cja SPIKE TV zapre­zen­to­wa­ła pierw­szy zwia­stun seria­lu “Mgła”. Pla­no­wa­na pre­mie­ra będzie mia­ła miej­sce 22 czerwca.

Za serial odpo­wia­da Chri­stian Tor­pe, a w obsa­dzie znaj­du­ją się: Alys­sa Suther­land, Isiah Whi­tlock Jr., Bill Carr, Gus Bir­ney, Luke Cos­gro­ve, Nabe­el El Kha­fif, Greg Hova­nes­sian, David Wm. Marsh oraz Lau­rie Hanley.

Serial powsta­je na pod­sta­wie opo­wia­da­nia “Mgła” ze zbio­ru opo­wia­dań “Szkie­le­to­wa zało­ga”, w Pol­sce uka­zał się nakła­dem wydaw­nic­twa Pró­szyń­ski. Poni­żej znaj­dzie­cie opis.

O tym, że Ste­phen King jest mistrzem dłu­gich, roz­bu­do­wa­nych powie­ści o wie­lu prze­pla­ta­ją­cych się wąt­kach, wszy­scy wie­dzą od daw­na. Utwo­ry zamiesz­czo­ne w niniej­szym zbio­rze dobit­nie prze­czą tezie, jako­by dosko­na­ły powie­ścio­pi­sarz nie mógł być rów­nież zna­ko­mi­tym twór­cą krót­kich form lite­rac­kich. Lek­tu­ra tych dosko­na­le skon­stru­owa­nych, opar­tych na zaska­ku­ją­cych, ory­gi­nal­nych pomy­słach i oczy­wi­ście wspa­nia­le napi­sa­nych opo­wia­dań daje miło­śni­kom pro­zy Ste­phe­na Kin­ga co naj­mniej tyle satys­fak­cji co naj­ob­szer­niej­sze z jego powieści.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy