Sprawdzasz tag

Mgła

Wywiady

Thriller to połączenie zagadki z możliwością zagłębienia się w zakamarki ludzkiej psychiki – wywiad z Kamilą Bryksy

Kami­la Bryk­sy spe­cja­li­zu­je się w thril­le­rach. W prze­szło­ści napi­sa­ła „Sow­ni­ki”, „Bły­ski” oraz „Cień”. W naj­now­szej powie­ści „Mgła” autor­ka pró­bu­je odpo­wie­dzieć na pyta­nia, kim byśmy byli, gdy­by nie kształ­to­wa­ły nas nasze wspo­mnie­nia. Czy­taj dalej

-->