Ekranizacje Zapowiedzi

Wyrwa Wojciecha Chmielarza zmierza na wielkie ekrany

Od kil­ku lat każ­da kolej­na książ­ka Woj­cie­cha Chmie­la­rza oka­zu­je się być dużym suk­ce­sem sprze­da­żo­wym. Thril­le­ry pocho­dzą­ce­go z Gli­wic pisa­rza potra­fią zachwy­cić bogac­twem skom­pli­ko­wa­nych posta­ci, głę­bo­ką ana­li­zą psy­cho­lo­gicz­ną moty­wa­cji ich dzia­łań, emo­cji i rela­cji. To rów­nież nie­mal goto­we źró­dła inspi­ra­cji dla fil­mow­ców. Mogli­śmy już oglą­dać seria­lo­wą adap­ta­cję Żmi­jo­wi­ska zre­ali­zo­wa­ną dla Canal+. Nie­daw­no zaś poja­wi­ła się infor­ma­cja, że trwa­ją pra­ce nad ekra­ni­za­cją ostat­niej jego powie­ści, zaty­tu­ło­wa­nej Wyrwa.

Rado­sną dla fanów twór­czo­ści Woj­cie­cha Chmie­la­rza wie­ścią podzie­li­ło się Wydaw­nic­two Mar­gi­ne­sy, któ­re­go nakła­dem uka­zu­ją się jego książ­ki. To wła­śnie z niej dowie­dzie­li­śmy się, że na pod­sta­wie Wyrwy nakrę­co­ny zosta­nie peł­no­me­tra­żo­wy film fabularny.

Reży­se­rem pro­duk­cji został Bar­tosz Konop­ka, któ­ry w ostat­nim cza­sie pra­co­wał przy seria­lu Net­flik­sa W głę­bi lasu, będą­cym adap­ta­cją thril­le­ra Har­la­na Cobe­na. Pol­ski fil­mo­wiec zre­ali­zo­wał oko­ło dwu­dzie­stu seria­li i fil­mów, wśród któ­rych war­to na pew­no wymie­nić Kró­li­ka po ber­liń­sku, krót­ko­me­tra­żo­wy film doku­men­tal­ny nomi­no­wa­ny w 2010 do Osca­ra czy Lęk wyso­ko­ści, za któ­ry reży­ser otrzy­mał Zło­te­go Lwa.

Wyrwa jest zaska­ku­ją­co prze­wrot­ną opo­wie­ścią. Głów­ny boha­ter prze­ży­wa utra­tę żony, ale ta tra­ge­dia go nie pogrą­ża, tyl­ko mobi­li­zu­je do nowe­go życia. Roz­bi­ja daw­ne ilu­zje, zmu­sza do zawal­cze­nia o sie­bie, pój­ścia na całość, bez pla­nu i ocze­ki­wań. Chce­my wie­rzyć w takie para­dok­sal­ne odku­pie­nie. Nagro­dą za odwa­gę Macie­ja jest histo­ria na poły kry­mi­nal­na, na poły przy­go­do­wa, po któ­rej każ­dy z nas może się poczuć mniej samot­ny w świe­cie, powie­dział Bar­tosz Konopka.

Nad sce­na­riu­szem pra­cu­je Piotr Szy­ma­nek, któ­ry rów­nież nie jest posta­cią ano­ni­mo­wą w świe­cie pol­skiej fil­mo­gra­fii. Był on mie­dzy inny­mi głów­nym sce­na­rzy­stą hitu HBO Wata­ha opo­wia­da­ją­ce­go o pery­pe­tiach funk­cjo­na­riu­szy Stra­ży Gra­nicz­nej w Bieszczadach.

Film znaj­du­je się na bar­dzo wcze­snym eta­pie produkcji.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy