Aktualności Ekranizacje

Zadziwiający Maurycy i jego edukowane gryzonie zostaną zanimowane

Nie­miec­kie stu­dio Ulys­ses Film­pro­duk­tion już kil­ka lat temu zabez­pie­czy­ło pra­wa do ekra­ni­za­cji dwu­dzie­stej ósmej powie­ści cyklu Świat Dys­ku Terry’ego Prat­chet­ta. Zadzi­wia­ją­cy Mau­ry­cy i jego edu­ko­wa­ne gry­zo­nie będzie peł­no­me­tra­żo­wym fil­mem ani­mo­wa­nym, któ­re­go pre­mie­ra prze­wi­dy­wa­na jest na rok 2022.

Książ­ka wyda­na zosta­ła w 2001 i była pierw­szą w cyklu skie­ro­wa­ną do młod­sze­go czy­tel­ni­ka. Ter­ry Prat­chett bawił się w niej kla­sycz­ną opo­wie­ścią o szczu­ro­ła­pie z Hameln, któ­ry swo­ją grą na fle­cie potra­fił wywa­bić szczu­ry i zmu­sić je do podą­ża­nia za nim. W ten spo­sób boha­ter uwol­nić miał nie­miec­kie mia­stecz­ko od pla­gi gry­zo­ni. Powieść Prat­chet­ta opo­wia­da zaś o kocie Mau­ry­cym, któ­ry na sku­tek wysta­wie­nia na dzia­ła­nie magicz­nych odpa­dów z Nie­wi­docz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu uzy­skał ponad­prze­cięt­ną inte­li­gen­cję i podob­nie odmie­nio­nej gru­pie szczu­rów zara­bia­ją­cych wspól­nie nie­ma­łą kasę na nume­rze na grajka.

Sce­na­riusz do ekra­ni­za­cji napi­sał Ter­ry Ros­sio, któ­ry odpo­wia­dał za fabu­łę Shre­ka, Pira­tów z Kara­ibów czy Ala­dy­na (tej sta­rej disne­jow­skiej ani­ma­cji), za przy­go­to­wa­nie mode­li posta­ci wziął się zaś Car­ter Goodrich (Rata­tuj, Minion­ki czy Hotel Tran­syl­wa­nia), a reży­se­rią zaj­mie się Toby Gen­kel (Ups! Arka odpły­nę­ła). Według infor­ma­cji, do któ­rych dotar­ło „Varie­ty” pro­duk­cja ma ruszyć jesz­cze w tym roku!

Twór­cy już teraz zapew­nia­ją, że doło­żą wszel­kich sta­rań, by film był jak naj­wier­niej­szy wizji Terry’ego Prat­chet­ta i jak naj­le­piej odda­wał ducha jego pro­zy. Bli­sko pro­jek­tu jest rów­nież Rob Wil­kins, któ­ry zarzą­dza wła­sno­ścią inte­lek­tu­al­ną zmar­łe­go w 2015 roku pisa­rza, pry­wat­nie był zaś jego naj­bliż­szym przyjacielem.

[Ter­ry] był­by zachwy­co­ny mode­la­mi posta­ci Car­te­ra Goodri­cha. Powo­ła­nie tej histo­rii do życia było bar­dzo istot­ne dla Terry’ego i bar­dzo mnie smu­ci, że nie uda mu się zoba­czyć skoń­czo­ne­go fil­mu. Zespo­ły Ulys­ses Film­pro­duk­tion i Can­ti­le­ver Media respek­tu­ją jego wizję i jestem abso­lut­nie zachwy­co­ny, powie­dział Rob Wilkins.

Zadzi­wia­ją­cy Mau­ry­cy i jego edu­ko­wa­ne gry­zo­nie, Ter­ry Pratchett

Mau­ry­cy, ulicz­ny kocur, wymy­ślił per­fek­cyj­ny numer, gwa­ran­tu­ją­cy godzi­we zyski. Wszy­scy zna­ją histo­rie o szczu­rach i graj­kach, a Mau­ry­cy ma na podo­rę­dziu głu­pa­we­go z wyglą­du dzie­cia­ka z fle­tem oraz wła­sną pla­gę szczu­rów – dziw­nie wyedu­ko­wa­nych szczu­rów. Ale w dale­kim mia­stecz­ku Blint­zo­we Łaź­nie chy­try plan Mau­ry­ce­go zaczy­na się sypać. Ktoś tu gra cał­kiem inną melo­dię i szczu­ry muszą poznać nowe sło­wo: ZŁO. To już nie jest gra – to świat, w któ­rym szczur poże­ra szczu­ra. A być może to dopie­ro początek…
(źró­dło opi­su: wydawca)

Źró­dło Variety
Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy