Aktualności

Zasadź drzewo, a dostaniesz książkę. Nowa akcja fundacji ARKA

Fun­da­cja Eko­lo­gicz­na ARKA od lat zachę­ca miesz­kań­ców Pol­ski do samo­dziel­ne­go sadze­nia drzew. Każ­da oso­ba, któ­ra taki czyn odpo­wied­nio udo­ku­men­to­wa­ła mia­ła szan­sę wygrać nagro­dę książ­ko­wą. Wkrót­ce rusza akcja, w ramach któ­rej każ­dy uczest­nik ma gwa­ran­to­wa­ną przy­naj­mniej jed­ną publi­ka­cję. Książ­ka za drze­wo roz­po­cząć się ma już 29 września.

Koń­ca dobie­ga pierw­szy etap akcji. Celem było zebra­nie od part­ne­rów, firm i prze­róż­nych insty­tu­cji uży­wa­nych ksią­żek. Fun­da­cja Eko­lo­gicz­na ARKA pro­wa­dzi­ła rów­nież zbiór­kę na tere­nie całej Pol­ski wśród osób prywatnych.

Naszej akcji towa­rzy­szy ogól­no­pol­ska zbiór­ka uży­wa­nych ksią­żek. W ten spo­sób daje­my książ­kom dru­gie życie – oszczę­dza­my drze­wa, wodę, ener­gię i ogra­ni­cza­my emi­sję CO2. Pro­mu­je­my zasa­dę „zero waste” oraz funk­cjo­no­wa­nie gospo­dar­ki o obie­gu zamknię­tym, w któ­rym uży­wa się zaso­bów zamiast two­rzyć odpa­dy, mówił Woj­ciech Owczarz, pre­zes Fun­da­cji Eko­lo­gicz­nej ARKA.

Dru­gi etap, czy­li fak­tycz­ne sadze­nie drzew i wysy­ła­nie ksią­żek roz­po­czy­na się 29 wrze­śnia. Uro­czy­sta inau­gu­ra­cja odbę­dzie się w War­sza­wie. Pod­czas spe­cjal­ne­go hap­pe­nin­gu uczest­ni­cy wezmą udział w prze­strzen­nych dzia­ła­niach edu­ka­cyj­nych i grach ekologicznych.

Celem naszej akcji jest nauka sza­cun­ku do ksią­żek i pro­mo­cja czy­tel­nic­twa połą­czo­ne z nie­zwy­kle waż­ną ideą sadze­nia drzew, sko­men­to­wał Woj­ciech Owczarz.

29 wrze­śnia wystar­tu­je rów­nież spe­cjal­na stro­na inter­ne­to­wa, na któ­rej uczest­ni­cy akcji będą mogli wybrać książ­ki dla sie­bie. Zasa­dy są takie, że za każ­de posa­dzo­ne drze­wo moż­na otrzy­mać jeden tytuł, przy czym na jed­ną oso­bę przy­pa­da­ją mak­sy­mal­nie trzy publi­ka­cje. Na stro­nie inter­ne­to­wej uczest­nik akcji będzie musiał zare­je­stro­wać posa­dzo­ne drze­wo lub drze­wa, poda­jąc ich loka­li­za­cję oraz prze­sy­ła­jąc zdję­cia na dowód. Dzię­ki temu na stro­nie powsta­nie rów­nież inte­rak­tyw­na mapa Pol­ski, gdzie każ­dy będzie mógł podej­rzeć, gdzie znaj­du­ją się nowe drze­wa. Adres stro­ny https://ksiazkazadrzewo.pl/

Akcja Książ­ka za drze­wo potrwa do koń­ca paź­dzier­ni­ka. Jest trak­to­wa­na jako pilo­ta­żo­wa. Moż­na się więc spo­dzie­wać w przy­szło­ści kolej­nych odsłon.

Wię­cej szcze­gó­łów znaj­dzie­cie na Facebooku:

źró­dło fun­da­cja arka

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy