Aktualności

Otwarcie nowoczesnej biblioteki z książkomatem w Gdyni

Jed­na z filii gdyń­skiej biblio­te­ki publicz­nej prze­no­si się do nowe­go miej­sca, z uli­cy Żerom­skie­go na Wła­dy­sła­wa IV. Ze zmia­ną loka­li­za­cji wią­że się oczy­wi­ście zmia­na wystro­ju. Ina­czej rów­nież wyglą­dać będą pro­ce­du­ry wypo­ży­cza­nia czy odda­wa­nia ksią­żek. Już 7 lute­go swo­je podwo­je otwo­rzy nowo­cze­sna Biblio­te­ka Śród­mie­ście. Wyda­rze­niu towa­rzy­szyć będą cie­ka­we atrakcje.

Nowa biblio­te­ka będzie mia­ła wydzie­lo­nych kil­ka spe­cjal­nych stref, znaj­dzie się rów­nież wyjąt­ko­we miej­sce dla dzie­ci z wyod­ręb­nio­nym pla­cem zabaw. W budyn­ku klien­tom udo­stęp­nio­ne zosta­ną narzę­dzia do digi­ta­li­za­cji wła­snych ana­lo­go­wych doku­men­tów (prze­gry­war­ki kaset VHS i kaset magne­to­fo­no­wych, ska­ne­ry, itp.).

Pra­cow­ni­cy zapo­wia­da­ją zmia­ny w pro­ce­du­rach wypo­ży­cza­nia i zda­wa­nia ksią­żek. Nowy sys­tem został zapro­jek­to­wa­ny w taki spo­sób, żeby każ­da oso­ba mogła samo­dziel­nie wypo­ży­czyć kon­kret­ny tytuł.

Biblio­te­ka Śród­mie­ście będzie biblio­te­ką bez tra­dy­cyj­nej lady. W prze­strze­ni pla­ców­ki znaj­dą się mobil­ne sta­no­wi­ska biblio­te­kar­skie oraz self­check, urzą­dze­nie do samo­dziel­ne­go wypo­ży­cza­nia i zwra­ca­nia ksią­żek. Dzię­ki temu biblio­te­ka­rze będą mie­li czas na pra­cę z czy­tel­ni­ka­mi, a oso­by któ­re nie chcą korzy­stać z pomo­cy pra­cow­ni­ków, będą mogły obsłu­żyć się same, powie­dzia­ła Nata­lia Gro­mow, dyrek­tor Biblio­te­ki Gdynia.

Czę­ścią nowe­go sys­te­mu będzie sto­ją­cy na zewnątrz biblio­te­ki książ­ko­mat. Urzą­dze­nie w dzia­ła­niu przy­po­mi­nać ma wszyst­kim bar­dzo dobrze zna­ne pacz­ko­ma­ty. Czy­tel­nik, któ­ry zamó­wi tytuł przez inter­net, dosta­nie moż­li­wość ode­bra­nia książ­ki w książ­ko­ma­cie. Oczy­wi­stym plu­sem tego roz­wią­za­nia jest moż­li­wość poży­cza­nia róż­nych publi­ka­cji bez dosto­so­wy­wa­nia się do godzin otwar­cia biblioteki.

Korzy­sta­nie z książ­ko­ma­tu będzie dzie­cin­nie pro­ste. Na począt­ku będzie­my musie­li zamó­wić książ­kę za pomo­cą nasze­go kata­lo­gu onli­ne i kon­ta czy­tel­ni­ka. Następ­nie przy­cho­dzi­my do książ­ko­ma­tu o dowol­nej porze, zczy­tu­je­my kar­tę biblio­tecz­ną i otwie­ra nam się jed­na z szu­fla­dek. Jak w typo­wym pacz­ko­ma­cie. Zwrot będzie dokład­nie taki sam, tłu­ma­czy­ła Nata­lia Gromow.

Wiel­kie otwar­cie zapla­no­wa­no na 7 lute­go na godzi­nę 15. Pierw­si wypo­ży­cza­ją­cy zosta­ną obda­ro­wa­ni upo­min­ka­mi. Roz­ruch biblio­te­ki uświet­ni spo­tka­nie z Jaku­bem Małec­kim, któ­re odbę­dzie się o godzi­nie 18. Na tym jed­nak nie koniec. Atrak­cje towa­rzy­szą­ce otwar­ciu będą roz­gry­wać się wcią­gu kolej­nych dwóch tygo­dni. 8 lute­go odbę­dzie się spo­tka­nie z Seba­stia­nem Koza­kiem, miło­śni­kiem i kolek­cjo­ne­rem płyt winy­lo­wych, 9 lute­go Gdy­nia­nie spo­tka­ją się na SWAP PARTY, spe­cjal­nym wyda­rze­niu inte­gru­ją­cym spo­łe­czeń­stwo, któ­re jed­no­cze­śnie daje szan­sę na wymie­nie­nie się rze­cza­mi, by dać im dru­gie życie. 12 lute­go zapla­no­wa­no warsz­ta­ty tanecz­ne dla rodzi­ców i dzie­ci, a 21 lute­go będzie moż­na się spo­tkać z Jaku­bem Żulczykiem.

Źró­dło: http://bibliotekagdynia.pl/uncategorized/otwarcie-biblioteki-srodmiescie-w-nowej-lokalizacji/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy