Sprawdzasz tag

gdynia

Aktualności

Nowa biblioteka w Gdyni już otwarta!

Otwar­cie biblio­te­ki na Wicz­li­nie mia­ło miej­sce 1 wrze­śnia. Na jej pół­kach znaj­du­je się 3500 ksią­żek, gier plan­szo­wych i audio­bo­oków, a jesz­cze wię­cej zbio­rów będzie dostęp­nych na zamó­wie­nie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Kupując tę książkę, pomagasz ratować ptaki!

Książ­ka „Gdy­nia: pta­sie mia­sto” nie tyl­ko pozwa­la poznać lepiej naszych lata­ją­cych sąsia­dów, ale też real­nie przy­czy­nia się do rato­wa­nia ich żyć. Ta wyjąt­ko­wa pozy­cja powsta­ła spe­cjal­nie po to, by wes­przeć akcję ochro­ny pta­ków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Wkrótce w Gdyni otwarta zostanie biblioteka… ze zjeżdżalnią

Mały Kack, połu­dnio­wa dziel­ni­ca Gdy­ni, wkrót­ce wzbo­ga­ci się o nową kul­tu­ral­ną miej­sców­kę. Przy­stań Sąsiedz­ka ma być nie tyl­ko sie­dzi­bą lokal­nej rady, ale rów­nież miej­scem, gdzie miesz­kań­cy będą mogli spę­dzić przy­jem­nie czas. Według pla­nów mają się odby­wać tam róż­ne­go rodza­ju spo­tka­nia, budy­nek będzie wypo­sa­żo­ny rów­nież w salę gim­na­stycz­ną, a co naj­waż­niej­sze otwar­ta zosta­nie tam biblio­te­ka… ze zjeż­dżal­nią. Czy­taj dalej

-->
Zapowiedzi

Nowa powieść Łukasz Orbitowskiego przeniesie nas do Gdyni lat 50-tych ubiegłego wieku

Łukasz Orbi­tow­ski, autor zna­ko­mi­tych i gło­śnych powie­ści, mię­dzy inny­mi: Innej duszy, Exo­du­su czy Kul­tu, lau­re­at Pasz­por­tu „Poli­ty­ki”, fina­li­sta wie­lu innych pre­sti­żo­wych nagród, poin­for­mo­wał w swo­ich mediach spo­łecz­no­ścio­wych, że ukoń­czył pra­ce nad pierw­szą wer­sją nowej książ­ki, zaty­tu­ło­wa­nej Chodź ze mną. Według zapo­wie­dzi będzie to histo­ria miło­sna z poza­ziem­ską tajem­ni­cą w tle osa­dzo­na w pol­skich realiach cza­su PRL‑u. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Policja zatrzymała dwoje pięćdziesięcioletnich złodziei książek

Jesie­nią zeszłe­go roku do Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Gdy­ni wpły­nę­ło zgło­sze­nie popeł­nie­nia prze­stęp­stwa w jed­nej z biblio­tek publicz­nych. Pra­cow­ni­cy insty­tu­cji zauwa­ży­li, że ze zbio­rów suk­ce­syw­nie zni­ka­ją książ­ki. Przez pewien czas śledz­two nie przy­no­si­ło skut­ków. W koń­cu jed­nak nastą­pił prze­łom. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Finał tegorocznej edycji Nagrody Literackiej Gdynia został zdominowany przez kobiety

Nagro­da Lite­rac­ka Gdy­nia usta­no­wio­na zosta­ła w 2006 roku. Ini­cja­tor­ką kon­kur­su jest Elż­bie­ta Gwiaz­dow­ska, była dyrek­tor Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej. Do 2013 nagro­dy przy­zna­wa­ne były w trzech kate­go­riach: pro­za, poezja i ese­isty­ka, póź­niej wpro­wa­dzo­no jesz­cze jed­ną – prze­kład na język pol­ski. W pią­tek 30 sierp­nia pod­czas uro­czy­stej gali kapi­tu­ła ogło­si­ła nazwi­ska tego­rocz­nych lau­re­atów, czy raczej lau­re­atek. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Otwarcie nowoczesnej biblioteki z książkomatem w Gdyni

Jed­na z filii gdyń­skiej biblio­te­ki publicz­nej prze­no­si się do nowe­go miej­sca, z uli­cy Żerom­skie­go na Wła­dy­sła­wa IV. Ze zmia­ną loka­li­za­cji wią­że się oczy­wi­ście zmia­na wystro­ju. Ina­czej rów­nież wyglą­dać będą pro­ce­du­ry wypo­ży­cza­nia czy odda­wa­nia ksią­żek. Już 7 lute­go swo­je podwo­je otwo­rzy nowo­cze­sna Biblio­te­ka Śród­mie­ście. Wyda­rze­niu towa­rzy­szyć będą cie­ka­we atrak­cje. Czy­taj dalej

-->