Aktualności Ciekawostki

Wkrótce w Gdyni otwarta zostanie biblioteka… ze zjeżdżalnią

Mały Kack, połu­dnio­wa dziel­ni­ca Gdy­ni, wkrót­ce wzbo­ga­ci się o nową kul­tu­ral­ną miej­sców­kę. Przy­stań Sąsiedz­ka ma być nie tyl­ko sie­dzi­bą lokal­nej rady, ale rów­nież miej­scem, gdzie miesz­kań­cy będą mogli spę­dzić przy­jem­nie czas. Według pla­nów mają się odby­wać tam róż­ne­go rodza­ju spo­tka­nia, budy­nek będzie wypo­sa­żo­ny rów­nież w salę gim­na­stycz­ną, a co naj­waż­niej­sze otwar­ta zosta­nie tam biblio­te­ka… ze zjeżdżalnią.

Biblio­te­ka mie­ścić się będzie na pierw­szym pię­trze budyn­ku. Odwie­dza­ją­cy pla­ców­kę dosta­ną moż­li­wość sko­rzy­sta­nia ze zjeż­dżal­ni, żeby bły­ska­wicz­nie zna­leźć się na par­te­rze. Ta zosta­ła pomy­śla­na przede wszyst­kim jako atrak­cja dla naj­młod­szych, ale i doro­śli będą mogli jej uży­wać. Zjeż­dżal­nia przy­sto­so­wa­na będzie dla osób o mak­sy­mal­nej wadze 120 kilo­gra­mów. Trze­ba wziąć rów­nież pod uwa­gę, że śred­ni­ca tuby wyno­si 78,5 cen­ty­me­tra. Dłu­gość zjeż­dżal­ni to oko­ło 10 metrów.

Zjeż­dżal­nia w biblio­te­ce zosta­ła zapla­no­wa­na z myślą o naj­młod­szych czy­tel­ni­kach i będzie słu­ży­ła jako ele­ment roz­ryw­ki. W filii zosta­nie wydzie­lo­na prze­strzeń prze­zna­czo­na dla rodzin: z boga­tym księ­go­zbio­rem dzie­cię­cym, ale tak­że miej­scem na odpo­czy­nek i wspól­ną zaba­wę. Chce­my, żeby dzie­ci czu­ły się w biblio­te­ce jak u sie­bie, a zjeż­dżal­nia ma być dodat­ko­wą atrak­cją umi­la­ją­cą spę­dzo­ny w niej czas, powie­dzia­ła Mał­go­rza­ta Trej­to­wicz, kie­row­nik Dzia­łu Mar­ke­tin­gu i Pro­mo­cji Lite­ra­tu­ry w Biblio­te­ce Gdynia.

Przy­stań Sąsiedz­ka wraz z biblio­te­ką ma zostać odda­na do użyt­ku pod koniec 2021 roku. Koszt całej inwe­sty­cji to oko­ło 5,8 milio­na zło­tych, z cze­go sama zjeż­dżal­nia kosz­to­wa­ła pra­wie 100 tysięcy.

źró­dło trojmiasto.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy