Aktualności

W Wielkiej Brytanii zwolennik ideologii nazistowskiej został skazany na lekturę klasyki literatury

Czy­ta­nie ksią­żek pogłę­bia wie­dzę, roz­bu­dza wyobraź­nię, wzma­ga empa­tię, czy­ni nas lep­szy­mi ludź­mi. Oczy­wi­ście sed­nem jest tu wybór odpo­wied­nich tre­ści. Pewien bry­tyj­ski sędzia jest prze­ko­na­ny, że lek­tu­ra kla­sy­ki lite­ra­tu­ry pomo­że zmie­nić spo­sób myśle­nia zwo­len­ni­ka ide­olo­gii nazi­stow­skiej. W Wiel­kiej Bry­ta­nii zapadł nie­co­dzien­ny wyrok.

Ben John, odkąd skoń­czył 18 lat, znaj­do­wał się pod sta­łą obser­wa­cją poli­cji. Ska­te­go­ry­zo­wa­no go jako eks­tre­mi­stę zdol­ne­go do popeł­nie­nia aktu ter­ro­ry­zmu. Mimo przed­się­wzię­cia odpo­wied­nich kro­ków pre­wen­cyj­nych, w tym zmu­sze­niu go do udzia­łu w spe­cjal­nych sesjach psy­chia­trycz­nych, Ben John pozo­stał wier­ny cho­rej ide­olo­gii. Co wię­cej, nie miał pro­ble­mu z przy­zna­niem się do człon­ko­stwa w faszy­stow­skiej orga­ni­za­cji i ata­ko­wa­nia osób LGBTQ i imigrantów.

Kie­dy poli­cja zna­la­zła na twar­dym dys­ku Bena Joh­na ponad 70 tysię­cy doku­men­tów zwią­za­nych z supre­ma­cją bia­łej rasy i ter­ro­ry­zmem, 21-let­ni Bry­tyj­czyk sta­nął przed sądem. Kil­ka z zabez­pie­czo­nych tre­ści doty­czy­ło two­rze­nia ładun­ków wybu­cho­wych o ogrom­nej sile raże­nia. Oskar­żo­ne­mu gro­zi­ło do 15 lat więzienia.

Sędzia Timo­thy Spen­cer oka­zał się być jed­nak wyjąt­ko­wo łagod­nym czło­wie­kiem. Ben John został obję­ty nad­zo­rem poli­cyj­nym na okres pię­ciu lat, aby uła­twić służ­bom moni­to­ro­wa­nie jego poczy­nań w inter­ne­cie. Dostał dodat­ko­wo wyrok zale­d­wie 2 lat w zawie­sze­niu na 2 lata. Ponad­to, Timo­thy Spen­cer naka­zał oskar­żo­ne­mu sta­łe edu­ko­wa­nie się poprzez lek­tu­rę kla­sy­ki. Ben John ma sta­wiać się co kil­ka mie­się­cy na rewizje.

Czy­ta­łeś Dic­ken­sa? Austen? Zacznij od Dumy i uprze­dze­nia oraz Opo­wie­ści o dwóch mia­stach Dic­ken­sa. Dwu­na­sta noc Szek­spi­ra. Pomyśl o [Tho­ma­sie] Har­dym i o Trol­lo­pe­’ie. 4 stycz­nia opo­wiesz mi, co prze­czy­ta­łeś, a ja spraw­dzę two­ją wie­dzę na ten temat. Spraw­dzę cię i jeśli pomy­ślę, że mnie okła­mu­jesz, będziesz cier­piał. Będę cię obser­wo­wał, każ­dy twój krok. Jeśli mnie zawie­dziesz, wiesz, co się sta­nie, mówił sędzia Timo­thy Spen­cer, ogła­sza­jąc wyrok.

źró­dło metro uk

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy