Aktualności

Nie żyje Ian Holm, znany m.in. z roli Bilbo Bagginsa

Agent akto­ra w roz­mo­wie z “Guar­dia­nem” potwier­dził, że ten zmarł w wie­ku 88 lat.

- Infor­mu­ję z wiel­kim smut­kiem, że aktor sir Ian Holm, Dowód­ca Impe­rium Bry­tyj­skie­go (Com­man­der of the Order of the Bri­tish Empi­re) odszedł dziś rano w wie­ku 88 lat. Zmarł spo­koj­nie w szpi­ta­lu, z rodzi­ną i opie­ku­nem. Był uro­czy, miły i okrut­nie wręcz uta­len­to­wa­ny, będzie­my za nim ogrom­nie tęsk­nić – poin­for­mo­wał agent. Dodał, że śmierć akto­ra była zwią­za­na z cho­ro­bą Parkinsona.

Ostat­nie dni Hol­ma zosta­ły utrwa­lo­ne przez jego żonę, Sophie de Stem­pel, na serii por­tre­tów wyko­na­nych pastelami.

Na począt­ku czerw­ca Ian Holm smu­cił się, ponie­waż nie był w sta­nie uczest­ni­czyć w wir­tu­al­nym spo­tka­niu po latach z przy­ja­ciół­mi z pla­nu “Wład­cy Pierścieni”.
- Przy­kro mi, że nie mogę zoba­czyć się z wami oso­bi­ście. Tęsk­nię za wami wszyst­ki­mi i mam nadzie­ję, że wasze przy­go­dy zapro­wa­dzi­ły was w wie­le miejsc. Ja prze­by­wam w odosob­nie­niu w mojej nor­ce hob­bi­ta… lub w nor­ce Holma.

Ian Holm przy­szedł na świat jako Ian Holm Cuth­bert, 12 wrze­śnia 1931 roku w Good­may­es w hrab­stwie Essex. Aktor­stwem pasjo­no­wał się od naj­młod­szych lat. W 1953 ukoń­czył Roy­al Aca­de­my of Dra­ma­tic Art, a póź­niej został gwiaz­dą teatral­ną w Roy­al Sha­ke­spe­are Company.

W 1981 roku otrzy­mał Nagro­dę Bry­tyj­skiej Aka­de­mii Fil­mo­wej (BAFTA) za rolę w “Rydwa­nach ognia” (przy­nio­sła mu też nomi­na­cję do Osca­ra). Za rolę Len­ny­’e­go w sztu­ce “Home­co­ming” otrzy­mał nagro­dę Tony, a za tytu­ło­wą rolę w “Kró­lu Learze” – tytuł naj­lep­sze­go akto­ra Nagród im. Lau­ren­ce­’a Oli­vie­ra. W 1989 roku otrzy­mał tytuł Dowód­ca Impe­rium Bry­tyj­skie­go (Com­man­der of the Order of the Bri­tish Empi­re ), a w 1998 roku – tytuł szlachecki.

Ian Holm wcie­lił się w rolę Bil­bo Bag­gin­sa w fil­mach “Wład­ca Pier­ście­ni: Dru­ży­na Pier­ście­nia” oraz “Wład­ca Pier­ście­ni: Powrót kró­la”, a tak­że w sta­re­go Bil­bo Bag­gin­sa w fil­mach “Hob­bit: Nie­zwy­kła podróż” oraz “Hob­bit: Bitwa Pię­ciu Armii”. To oczy­wi­ście nie były jego jedy­ne zna­czą­ce role. W pro­duk­cji “Obcy – ósmy pasa­żer Nostro­mo” zagrał ofi­ce­ra nauko­we­go Asha, a w “Rydwa­nach ognia” Sama Mus­sa­bi­nie­go, czy­li tre­ne­ra Harol­da Abra­ham­sa. Mogli­śmy obser­wo­wać go tak­że fil­mach takich jak “Fran­ken­ste­in”, “Na Zacho­dzie bez zmian”, “Pią­ty ele­ment”, “Ham­let” czy “Nago lunch”. W tele­wi­zyj­nym “Stri­ke: The Birth of Soli­da­ri­ty” wcie­lił się w Lecha Wałęsę.

Aktor zmarł dziś (19 czerw­ca 2020 roku) w Londynie.

źró­dło: guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy