Aktualności Ciekawostki Ekranizacje

Serial Netfliksa to dla Andrzeja Sapkowskiego idealny prezent pod choinkę. Ostatnie życzenie bestsellerem.

Serial “Wiedź­min” miał pre­mie­rę 20 grud­nia. Tego same­go dnia zbiór opo­wia­dań “The Last Wish” (Ostat­nie życze­nie) zna­lazł się na pierw­szym miej­scu sprze­da­ży Google Books oraz na liście best­sel­le­rów ame­ry­kań­skie­go Ama­zo­na w kate­go­rii przy­go­do­we­go fantasy.

W Ama­zo­nie Andrzej Sap­kow­ski prze­bił J.R.R. Tol­kie­na, z kolei w Google Books dorów­nał Ste­phe­no­wi Kingowi.

Ostat­nie życze­nie” to pierw­sza książ­ka poświę­co­na histo­rii Geral­ta z Rivii i wła­śnie na jej moty­wach powstał pierw­szy sezon seria­lu biją­ce­go teraz rekor­dy popu­lar­no­ści. Wie­my już, że Net­flix potwier­dził, że powsta­nie dru­gi sezon. Nie wia­do­mo jed­nak, ile łącz­nie sezo­nów będzie liczy­ła pro­duk­cja – twór­cy dekla­ru­ją, że są goto­wi nakrę­cić ich sie­dem, a nawet dwanaście.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy