Ciekawostki

12 ciekawostek o Grze o tron

Wszy­scy fani “Pie­śni Lodu i Ognia” Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na nie mogą docze­kać się “Wichrów zimy”. Rok 2017 jest zaś wyjąt­ko­wo trud­no do znie­sie­nia, ponie­waż opóź­ni się tak­że pre­mie­ra kolej­ne­go sezo­nu. Aby osło­dzić sobie to ocze­ki­wa­nie, może­cie poczy­tać o cie­ka­wost­kach doty­czą­cych ekra­ni­za­cji. Któ­rych z nich byli­ście świa­do­mi, a któ­re są dla Was nowością?

1. Peter Din­kla­ge (Tyrion Lan­ni­ster) i Lena Headey (Cer­sei Lan­ni­ster) w pry­wat­nym życiu są przy­ja­ciół­mi. To Din­kla­ge prze­ko­nał eki­pę “Gry o tron”, by Headey zagra­ła w produkcji.

2. Emi­lia Clar­ke (Daene­rys Tar­ga­ry­en) w sce­nie spo­ży­wa­nia koń­skie­go, suro­we­go ser­ca tak napraw­dę zja­da­ła gigan­tycz­ną żel­ko­po­dob­ną masę. Sztucz­ne było tak­że każ­de mię­so, któ­re spo­ży­wał Peter Din­kla­ge (Tyrion Lan­ni­ster) – aktor jest wege­ta­ria­ni­nem i kucha­rze musie­li przy­go­to­wać dla nie­go odpo­wied­nio wyglą­da­ją­ce tofu.

3. Z kolei jeleń skó­ro­wa­ny przez Char­le­sa Dan­ce­’a (Tywin Lan­ni­ster) był praw­dzi­wy. Aktor bez mru­gnię­cia okiem wycią­gał jego fla­ki przy kolej­nych dublach. Wyznał póź­niej, że pozby­cie się zapa­chu padli­ny z rąk zaję­ło mu spo­ro czasu.

4. W pierw­szym sezo­nie “Gry o tron” wil­ko­ry zosta­ły zagra­ne przez praw­dzi­we psy (w póź­niej­szych sezo­nach były one już gene­ro­wa­ne cyfro­wo). Sophie Tur­ner (San­sa Stark) adop­to­wa­ła psa gra­ją­ce­go Damę i nazwa­ła go Zunni.

5. W seria­lo­wym Żela­znym Tro­nie moż­na roz­po­znać roz­ma­ite mie­cze. Znaj­du­je się tam m.in. Glam­dring, któ­rym posłu­gi­wał się Gan­dalf we “Wład­cy pier­ście­ni”, ale też orę­że z “Robin Hooda” oraz “Kró­le­stwa nie­bie­skie­go”. Nie­wy­klu­czo­ne, iż cho­dzi­ło po pro­stu o oszczęd­no­ści – deko­ra­cje do “Gry o tron” pochła­nia­ły gigan­tycz­ny budżet, więc uży­cie pozo­sta­ło­ści po innych pro­duk­cjach do budo­wy Tro­nu pozwa­la­ło na cię­cie kosz­tów. (Takie­go argu­men­tu uży­to, gdy oka­za­ło się, że jed­na z nabi­tych na pal głów ludzi Star­ków oka­za­ła się podo­bi­zną Geo­r­ge­’a W. Busha.) Jest to jed­nak inte­re­su­ją­ce pod kątem tego, co sym­bo­li­zo­wał tron – po pod­bo­ju Sied­miu Kró­lestw przez Aego­na Zdo­byw­cę i jego dwie sio­stry tron wyku­to z mie­czy tych, któ­rzy pod­da­li się Tar­ga­ry­enom, uzna­jąc ich za legal­nych wład­ców Weste­ros. Ozna­cza­ło­by to, iż Aegon Tar­ga­ry­en poko­nał napraw­dę potęż­nych przeciwników.

6. W 2012 roku aż 146 nowo­rod­ków otrzy­ma­ło imię “Kha­le­esi”, a 21 – “Daene­rys”. Rodzi­com naj­wy­raź­niej nie prze­szka­dza­ło, iż “kha­le­esi” to tytuł odpo­wia­da­ją­cy “kró­lo­wej” w spo­łe­czeń­stwie Dothraków.

7. Bitwa nazwa­na “Bitwą bękar­tów”, w któ­rej zmie­rzy­ły się armie pod wodzą Jona Sno­wa oraz Ram­saya Sno­wa jest o tyle inte­re­su­ją­ca, iż Iwan Rhe­on (Ram­say) kon­ku­ro­wał z Kitem Haring­to­nem o rolę Jona.
8. Aż dzie­wię­cio­ro akto­rów z “Gry o tron” wystą­pi­ło w ekra­ni­za­cji inne­go słyn­ne­go cyklu, czy­li “Har­ry­’e­go Pot­te­ra” J.K. Row­ling. Michel­le Fair­ley (Cate­lyn Stark) zagra­ła mamę Her­mio­ny Gran­ger, Nata­lia Tena (Osha) – Nim­fa­do­rę Tonks, Cia­ran Hinds (Man­ce Ray­der) – Aber­for­tha Dum­ble­do­re­’a, David Bra­dley (Wal­der Frey) – Argu­sa Filt­cha, Julian Glo­ver (maester Pycel­le) – Ara­go­ga (a dokład­niej jego głos), Ralph Ine­son (Dag­mer Pocię­ta Gęba) – Amy­cu­sa Car­ro­wa, Ian Why­te (Inny / Góra / bez­i­mien­ny gigant / Wun Wun) – mada­me Maxi­me, Edward Tudor-Pole (kazno­dzie­ja komen­tu­ją­cy, iż Jof­frey jest mario­net­ko­wym kró­lem na sznur­kach pokracz­ne­go demo­na-mał­py, czy­li Tyrio­na) – pana Bor­gi­na, a Bron­son Webb (Will, dezer­ter ścię­ty przez Neda na począt­ku cyklu) – Pike­’a, czy­li ucznia ze Slytherinu.

9. W każ­dym sezo­nie, w któ­rym Stark (Ned Stark, Robb Stark i Jon Snow) ska­zy­wał kogoś na śmierć, sam następ­nie zosta­wał zamordowany.

10. Peter Vau­ghan, nie­ży­ją­cy już aktor, któ­ry wcie­lał się w nie­wi­do­me­go maeste­ra Aemo­na, rze­czy­wi­ście był niewidomy.

11. Pierw­szy sezon “Gry o tron” miał pre­mie­rę w dniu uro­dzin Seana Beana (Ned Stark).

12. Geo­r­ge R.R. Mar­tin wystą­pił w seria­lu, ale jego rola zosta­ła wycię­ta. Wcie­lił się w jed­ne­go z gości na wese­lu Dany i kha­la Drogo.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy