Ciekawostki

Asterix podbija domy aukcyjne

Przy­go­dy Aste­rik­sa, Obe­lik­sa, dru­ida Pano­ra­mik­sa i pozo­sta­łych Gal­lów z wio­ski, któ­ra jako jedy­na posta­no­wi­ła prze­ciw­sta­wić się rzym­skiej opre­sji zna­ne są chy­ba każ­de­mu. Nawet jeśli nie w wer­sji komik­so­wej, to przy­naj­mniej fil­my ani­mo­wa­ne nie mogły zostać nie­zau­wa­żo­ne. Bio­rąc pod uwa­gę ogrom­ną popu­lar­ność serii, na ile wyce­ni­li­by­ście poje­dyn­czy rysu­nek zdo­bią­cy okład­kę jed­ne­go z pierw­szych albu­mów René Goscin­ny­’e­go i Alber­ta Ude­rzo? Jeśli nie wie­cie, sprawdź­cie. Wła­śnie padł rekord!

Histo­ria Aste­rik­sa i Obe­lik­sa się­ga poło­wy XX wie­ku. W 1959 roku zade­biu­to­wa­li odważ­ni Gal­lo­wie w maga­zy­nie „Pilo­te”, dwa lata póź­niej docze­ka­li się pierw­sze­go peł­no­praw­ne­go albu­mu komik­so­we­go. I wte­dy roz­po­czął się ich epic­ki marsz po wiel­ką karie­rę. Do dnia dzi­siej­sze­go powsta­ło trzy­dzie­ści sześć albu­mów, dzie­więć fil­mów ani­mo­wa­nych i czte­ry fil­my aktor­skie. Jako cie­ka­wost­ka, pierw­szy fran­cu­ski sztucz­ny sate­li­ta umiesz­czo­ny na orbi­cie w 1965 roku został nazwa­ny Astérix na cześć komik­so­wej posta­ci właśnie.

Wróć­my jed­nak do pyta­nia posta­wio­ne­go we wstę­pie. W ostat­ni pią­tek w domu aukcyj­nym Dro­uot w Pary­żu wysta­wio­no na sprze­daż gra­fi­kę okład­ko­wą albu­mu Wypra­wa dooko­ła Gal­lii z auto­gra­fa­mi René Goscin­ny­’e­go i Alber­ta Ude­rzo. Eks­per­ci sza­co­wa­li, że przed­miot zosta­nie kupio­ny za sto osiem­dzie­siąt, może dwie­ście tysię­cy euro. Pomy­li­li się i to gru­bo. Ilu­stra­cja zosta­ła sprze­da­na za milion czte­ry­sta tysię­cy euro! Co wię­cej gra­fi­ka pocho­dzą­ca z albu­mu Tar­cza Arwer­nów poszła za milion dwie­ście tysię­cy! Takich kwot nikt się nie spodziewał.

Na zakoń­cze­nie infor­ma­cja, że seria komik­so­wa jest nadal kon­ty­nu­owa­na. Co praw­da już nie przez legen­dar­nych René Goscin­ny­’e­go i Alber­ta Ude­rzo, ale nadal jest to świet­na spra­wa. 19 paź­dzier­ni­ka uka­zał się trzy­dzie­sty siód­my album. Opo­wie­dzia­ne zosta­ną tym razem przy­go­dy Aste­rik­sa i Obe­lik­sa w sta­ro­żyt­nej Italii.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy