Sprawdzasz tag

asterix

Aktualności

Zmarł Albert Uderzo, rysownik i scenarzysta komiksów o Asteriksie

Komik­sy o Aste­rik­sie towa­rzy­szy­ły w mło­do­ści wie­lu dzi­siej­szym trzydziesto‑, czter­dzie­sto­lat­kom, młod­sze poko­le­nia mogą zaś znać przy­go­dy męż­nych Galów dzię­ki fil­mom ani­mo­wa­nym czy póź­niej­szym ich wer­sjom aktor­skim. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ściom, że komik­so­we pery­pe­tie Aste­rik­sa i jego dru­hów sta­ły się mię­dzy­na­ro­do­wym feno­me­nem. Dziś ze smut­kiem żegna­my dru­gie­go z ojców cha­rak­ter­nych posta­ci, Alber­ta Ude­rzo. Dożył dzie­więć­dzie­się­ciu dwóch lat. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Asterix podbija domy aukcyjne

Przy­go­dy Aste­rik­sa, Obe­lik­sa, dru­ida Pano­ra­mik­sa i pozo­sta­łych Gal­lów z wio­ski, któ­ra jako jedy­na posta­no­wi­ła prze­ciw­sta­wić się rzym­skiej opre­sji zna­ne są chy­ba każ­de­mu. Nawet jeśli nie w wer­sji komik­so­wej, to przy­naj­mniej fil­my ani­mo­wa­ne nie mogły zostać nie­zau­wa­żo­ne. Bio­rąc pod uwa­gę ogrom­ną popu­lar­ność serii, na ile wyce­ni­li­by­ście poje­dyn­czy rysu­nek zdo­bią­cy okład­kę jed­ne­go z pierw­szych albu­mów René Goscin­ny­’e­go i Alber­ta Ude­rzo? Jeśli nie wie­cie, sprawdź­cie. Wła­śnie padł rekord! Czy­taj dalej

-->