Aktualności

Zmarł Albert Uderzo, rysownik i scenarzysta komiksów o Asteriksie

Komik­sy o Aste­rik­sie towa­rzy­szy­ły w mło­do­ści wie­lu dzi­siej­szym trzydziesto‑, czter­dzie­sto­lat­kom, młod­sze poko­le­nia mogą zaś znać przy­go­dy męż­nych Galów dzię­ki fil­mom ani­mo­wa­nym czy póź­niej­szym ich wer­sjom aktor­skim. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ściom, że komik­so­we pery­pe­tie Aste­rik­sa i jego dru­hów sta­ły się mię­dzy­na­ro­do­wym feno­me­nem. Dziś ze smut­kiem żegna­my dru­gie­go z ojców cha­rak­ter­nych posta­ci, Alber­ta Ude­rzo. Dożył dzie­więć­dzie­się­ciu dwóch lat.

Albert Ude­rzo zmarł we śnie w swo­im domu w Neu­il­ly na zawał ser­ca, nie­zwią­za­ny z koro­na­wi­ru­sem. Od kil­ku tygo­dni był bar­dzo zmę­czo­ny, poin­for­mo­wał agen­cję AFP zięć zmar­łe­go Ber­nard de Choisy.

Słyn­ny rysow­nik uro­dził się we fran­cu­skiej miej­sco­wo­ści Fismes. Począt­ko­wo poma­gał ojcu w fir­mie meblar­skiej oraz na far­mie, póź­niej zaś, zaraz po II woj­nie świa­to­wej, zajął się zawo­do­wo ryso­wa­niem. Wte­dy też powsta­ły jego pierw­sze komik­sy. Dopie­ro jed­nak zapo­cząt­ko­wa­na w 1951 roku współ­pra­ca z René Goscin­nym zapew­ni­ła mu sła­wę. Ich pierw­szy­mi wspól­ny­mi pro­jek­ta­mi były serie komik­so­we Umpa-pa, Jan­ko Pisto­let i Luc Junior.

Wraz z kolej­ny­mi nume­ra­mi zdo­by­wa­li coraz więk­szą popu­lar­ność, coraz więk­szą esty­mą cie­szy­li się w śro­do­wi­sku komik­so­wym. W koń­cu zosta­li edy­to­ra­mi maga­zy­nu „Pilo­te”. To wła­śnie tam uka­zał się pierw­szy odci­nek przy­gód Aste­rik­sa. Był rok 1959. Kolej­ne dwa lata trze­ba było cze­kać na wyda­nie osob­ne­go zeszy­tu w cało­ści poświę­co­ne­go pery­pe­tiom dziel­nych Galów. Wkrót­ce seria sta­ła się naj­po­pu­lar­niej­szym komik­sem we Fran­cji, a krót­ko potem Galo­wie pod­bi­li cały świat.

Albert Ude­rzo z począt­ku zaj­mo­wał się ryso­wa­niem histo­rii pisa­nych przez René Goscin­ne­go. W ten spo­sób duet stwo­rzył pierw­sze dwa­dzie­ścia czte­ry tomy przy­gód Aste­rik­sa. Po śmier­ci Goscin­ne­go Ude­rzo kon­ty­nu­ował dzie­ło, zaj­mu­jąc się nadal rysun­ka­mi, ale rów­nież wziął na sie­bie cię­żar pisa­nia sce­na­riu­szy. Wydał kolej­nych dzie­sięć tomów, choć te uka­zy­wa­ły się już z o wie­le mniej­szą regu­lar­no­ścią. Dopie­ro w 2011 Ude­rzo posta­no­wił prze­ka­zać pie­czę nad pro­jek­tem młod­sze­mu poko­le­niu twórców.

Przez sześć­dzie­siąt lat przy­go­dy Aste­rik­sa, jego wier­ne­go towa­rzy­sza Obe­lik­sa oraz pozo­sta­łych Galów bawi­ły ludzi na wszyst­kich kon­ty­nen­tach. Według ofi­cjal­nych danych na świe­cie sprze­da­ło się 380 milio­nów egzem­pla­rzy przy­gód Aste­rik­sa. Komik­sy tłu­ma­czo­ne były na 111 języ­ków i dialektów.

źró­dło: afp

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

zdję­cie wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy