Aktualności

Fani serii Zmierzch mogą doczekać się kolejnych powieści osadzonych w tym świecie

Dwa­na­ście lat temu Ste­phe­nie Mey­er mia­ła nie­mal­że goto­wą nową powieść opo­wia­da­ją­cą jesz­cze raz o burz­li­wym związ­ku Edwar­da z Bel­lą, tym razem jed­nak widzia­ną z męskiej per­spek­ty­wy. Wcze­sna wer­sja książ­ki wycie­kła do inter­ne­tu, wsku­tek cze­go autor­ka posta­no­wi­ła zaprze­stać prac i do tema­tu nie wra­cać. Kil­ka lat póź­niej stwier­dzi­ła dodat­ko­wo, że nie widzi żad­nych szans, żeby mia­ły się uka­zać jesz­cze jakie­kol­wiek książ­ki z serii Zmierzch.

Na począt­ku sierp­nia, wbrew wcze­śniej­szym zapew­nie­niom Ste­pha­nie Mey­er, powieść Mid­ni­ght Sun jed­nak się uka­za­ła. Mimo że histo­ria Bel­li i Edwar­da wszyst­kim fanom serii jest oczy­wi­ście dosko­na­le zna­na, to nowe, wam­pi­rze spoj­rze­nie na nią oka­za­ło się być bar­dzo łako­mym kąskiem. Taki wnio­sek moż­na wysnuć, obser­wu­jąc, jak powieść radzi sobie na ryn­ku. W pierw­szym tygo­dniu w Wiel­kiej Bry­ta­nii i Sta­nach Zjed­no­czo­nych sprze­da­ło się w sumie ponad milion egzem­pla­rzy Mid­ni­ght Sun.

Nad­spo­dzie­wa­ny suk­ces nowej powie­ści naj­wy­raź­niej oka­zał się być wystar­cza­ją­cą zachę­tą dla ame­ry­kań­skiej pisar­ki do snu­cia pla­nów o stwo­rze­niu kolej­nych czę­ści. Autor­ka poin­for­mo­wa­ła, że chcia­ła­by napi­sać jesz­cze dwie książ­ki osa­dzo­ne w świe­cie Zmierz­chu. Ma już zarys fabuł, a nawet zdą­ży­ła napi­sać roz­dział jed­nej z nich. Przy­zna­ła jed­nak, że to nie pro­jekt na teraz. Chcia­ła­by bowiem wcze­śniej spró­bo­wać sił z czymś zupeł­nie innym.

Powieść Mid­ni­ght Sun tra­fi do sprze­da­ży rów­nież w Pol­sce jako Słoń­ce w mro­ku. Wydaw­nic­two Dol­no­ślą­skie, któ­re­go nakła­dem uka­za­ły się wcze­śniej­sze tomy serii, zapla­no­wa­ło pre­mie­rę książ­ki na jesień 2020 roku.

Nie­za­po­mnia­na, kla­sycz­na już histo­ria widzia­na ocza­mi Edwar­da to zupeł­nie nowa, zde­cy­do­wa­nie mrocz­niej­sza wizja wyda­rzeń zna­nych ze Zmierz­chu. Pozna­nie Bel­li jest dla Edwar­da naj­bar­dziej intry­gu­ją­cym i wytrą­ca­ją­cym z rów­no­wa­gi ele­men­tem całe­go jego dłu­gie­go życia wam­pi­ra. Pozna­jąc fascy­nu­ją­ce deta­le z prze­szło­ści Edwar­da oraz jego zło­żo­ne myśli i roz­ter­ki, może­my w koń­cu zro­zu­mieć, dla­cze­go spo­tka­nie z Bel­lą ozna­cza dla chło­pa­ka naj­bar­dziej dra­ma­tycz­ną wal­kę wewnętrz­ną, jaką dane mu było prze­żyć. Jak ma bowiem uspra­wie­dli­wić podą­ża­nie za gło­sem ser­ca, sko­ro w ten spo­sób wie­dzie Bel­lą ku nie­uchron­ne­mu nie­bez­pie­czeń­stwu, napi­sa­ło Wydaw­nic­two Dol­no­ślą­skie na swo­im pro­fi­lu na Facebooku.

źró­dło wydaw­nic­two dolnoslaskie/guardian

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Pięk­ne obra­zy na zakład­kach, tyl­ko na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy