Aktualności

Duży międzynarodowy wydawca jednak rezygnuje z wydania książki Woody’ego Allena

Woody Allen, jeden z naj­bar­dziej uzna­nych ame­ry­kań­skich reży­se­rów, miał ogrom­ne pro­ble­my ze zna­le­zie­niem wydaw­cy, któ­ry zechciał­by opu­bli­ko­wać jego auto­bio­gra­fię. W koń­cu jed­nak dopiął swe­go. Grand Cen­tral, imprint mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py wydaw­ni­czej Hachet­te, ogło­sił nie­daw­no, że jego nakła­dem uka­że się A Pro­pos of Nothing Woody’ego Alle­na. Zale­d­wie kil­ka dni póź­niej wydaw­ca wyco­fał się z umowy.

Dla­cze­go nikt nie pali się, by wydać książ­kę Alle­na, któ­ra ma prze­cież zadat­ki na to, by stać się best­sel­le­rem? Otóż reży­ser kil­ka lat temu został oskar­żo­ny przez wła­sną cór­kę, Dylan Far­row, o mole­sto­wa­nie jej, kie­dy ta mia­ła zale­d­wie sie­dem lat. Już w latach 90-tych prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ło śledz­two w tej spra­wie, jed­nak nic wte­dy nie wykry­to. Woody Allen nadal utrzy­mu­je, że jest nie­win­ny, wszyst­kim zarzu­tom zaprze­cza. Zupeł­nie inne zda­nie na ten temat ma opi­nia publiczna.

Na począt­ku mar­ca Grand Cen­tral obwie­ści­ło, że auto­bio­gra­fia ame­ry­kań­skie­go reży­se­ra uka­że się ich nakła­dem 7 kwiet­nia. Następ­ne­go dnia na Twit­te­rze syn Alle­na, Ronan Far­row, zamie­ścił emo­cjo­nal­ny wpis, w któ­rym zarzu­cił gru­pie wydaw­ni­czej Hachet­te brak pro­fe­sjo­na­li­zmu, jeśli cho­dzi o spraw­dza­nie rze­tel­no­ści fak­to­gra­ficz­nej swo­jej przy­szłej publi­ka­cji, jak rów­nież etycz­ną znie­czu­li­cę zwią­za­ną z nie­chę­cią do oka­za­nia współ­czu­cia ofia­rom mole­sto­wa­nia seksualnego.

Wpis Rona­na Far­ro­wa zwra­ca rów­nież uwa­gę na to, że w zeszłym roku inny imprint Hachet­te, Lit­tle, Brown, wydał jego książ­kę Catch and Kill, któ­rej tema­tem byli wpły­wo­wi ludzie, któ­rych sta­tus spo­łecz­ny, sła­wa i pie­nią­dze pozwa­la­ją im uni­kać kary za prze­stęp­stwa na tle sek­su­al­nym. Jed­nym z „boha­te­rów” publi­ka­cji był wła­śnie Woody Allen.

Dzień po opu­bli­ko­wa­niu wpi­su wyda­nie książ­ki Alle­na zboj­ko­to­wa­li sami pra­cow­ni­cy wydaw­nictw nale­żą­cych do gru­py Hachet­te. W ramach pro­te­stu z nowo­jor­skich biur na uli­cę w godzi­nach pra­cy wyszło oko­ło 75 ludzi.

Soli­da­ry­zu­je­my się z Rona­nem Far­ro­wem, Dylan Far­row i ofia­ra­mi mole­sto­wań sek­su­al­nych, gło­si­li pra­cow­ni­cy Hachette.

W obli­czu tego wszyst­kie­go wydaw­ca posta­no­wił osta­tecz­nie wyco­fać się z umo­wy zawar­tej z Woodym Alle­nem. Auto­bio­gra­fia reży­se­ra nie zosta­nie wyda­na, kopie, któ­re już zosta­ły wydru­ko­wa­ne nie tra­fią do sprzedaży.

Decy­zja o ska­so­wa­niu książ­ki pana Alle­na była trud­na. W HBG bar­dzo poważ­nie pod­cho­dzi­my do rela­cji z auto­ra­mi i nie przy­cho­dzi na łatwo anu­lo­wa­nie powzię­tych pla­nów wydaw­ni­czych. Publi­ko­wa­li­śmy i nadal będzie­my publi­ko­wać wie­le trud­nych ksią­żek, każ­de­go dnia dba­my, żeby róż­ne gło­sy i sprzecz­ne punk­ty widze­nia mogły wybrzmieć, powie­dział rzecz­nik Hachette.

źró­dło variety

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy