Sprawdzasz tag

Woody Allen

Aktualności

Duży międzynarodowy wydawca jednak rezygnuje z wydania książki Woody’ego Allena

Woody Allen, jeden z naj­bar­dziej uzna­nych ame­ry­kań­skich reży­se­rów, miał ogrom­ne pro­ble­my ze zna­le­zie­niem wydaw­cy, któ­ry zechciał­by opu­bli­ko­wać jego auto­bio­gra­fię. W koń­cu jed­nak dopiął swe­go. Grand Cen­tral, imprint mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py wydaw­ni­czej Hachet­te, ogło­sił nie­daw­no, że jego nakła­dem uka­że się A Pro­pos of Nothing Woody’ego Alle­na. Zale­d­wie kil­ka dni póź­niej wydaw­ca wyco­fał się z umo­wy. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Co nowego w księgarniach #2

Dni sta­ją się coraz krót­sze, ale to oka­zja ku temu, by chwi­le spę­dzo­ne z książ­ką w wygod­nym fote­lu sta­wa­ły się coraz dłuż­sze. Na tar­gach kró­lu­ją dynie, za okna­mi wie­lo­barw­ne liście, kasz­ta­ny i żołę­dzie, a w księ­gar­niach – oczy­wi­ście pre­mie­ro­we tytu­ły. Poni­żej zapre­zen­tu­ję kil­ka spo­śród nowo­ści wydaw­ni­czych, czy­li książ­ki, któ­re dopie­ro co tra­fi­ły do sprze­da­ży lub poja­wią się w niej lada moment. Czy­taj dalej

-->