Aktualności

Debiutancki tekst Wojciecha Chmielarza z poprawkami i notatkami autora! Wylicytuj unikat

Woj­ciech Chmie­larz wysta­wił na aukcję uni­ka­to­wą rzecz – robo­czy tekst „Pod­pa­la­cza” z uwa­ga­mi, notat­ka­mi i popraw­ka­mi. Cały zysk zosta­nie prze­ka­za­ny na zakup leków dla Ukrainy.

Sto­wa­rzy­sze­nie Pogoń Ruska od momen­tu ata­ku Rosji na Ukra­inę zaj­mu­je się pomo­cą huma­ni­tar­ną i cha­ry­ta­tyw­ną – z począt­ku jako gru­pa nie­zrze­szo­nych wolon­ta­riu­szy, od pew­ne­go cza­su jako zare­je­stro­wa­na orga­ni­za­cja. Do 5 grud­nia wysła­ło do Ukra­iny 228 trans­por­tów z pomo­cą huma­ni­tar­ną war­tą milio­ny dola­rów. Współ­pra­cu­je z Fun­da­cją AIDUA finan­su­ją­cą zakup wypo­sa­że­nia dla ukra­iń­skie­go wojska.

Teraz sto­wa­rzy­sze­nie poin­for­mo­wa­ło o uru­cho­mie­niu pro­fi­lu Alle­gro Cha­ry­ta­tyw­ni Pogo­ni Ruskiej – co sobo­tę będą tra­fia­ły tam uni­ka­to­we przed­mio­ty do wyli­cy­to­wa­nia, ponad­to każ­dy może utwo­rzyć wła­sną aukcję, któ­rej bene­fi­cjen­tem będzie Pogoń Ruska. Wśród pierw­szych fan­tów do licy­to­wa­nia poja­wił się dar od Woj­cie­cha Chmielarza.

Praw­dzi­wa grat­ka dla fanów kry­mi­na­łów i twór­czo­ści Woj­cie­cha Chmie­la­rza. Robo­czy tekst debiu­tanc­kiej powie­ści Wojt­ka, czy­li „Pod­pa­la­cza”. Tekst pełen jest popra­wek, zapi­sków i notek, uczy­nio­nych ręką Auto­ra. „Pod­pa­lacz” to pierw­sza część cyklu przy­gód komi­sa­rza Jaku­ba Mort­ki, trzy­ma­ją­cy w napię­ciu kry­mi­nał, któ­ry uto­ro­wał Woj­cie­cho­wi Chmie­la­rzo­wi, dro­gę do lite­rac­kiej karie­ry – opo­wia­da Rafał „Archie” Rosz­kie­wicz, pre­zes Pogo­ni. – Woj­ciech Chmie­larz jest lau­re­atem wie­lu nagród lite­rac­kich w tym Nagro­dy Wiel­kie­go Kali­bru za naj­lep­szą powieść kry­mi­nal­ną, nagro­dy Zło­te­go Poci­sku za kry­mi­nał roku, Grand Prix Festi­wa­lu Kry­mi­nal­na War­sza­wa oraz nagro­dy Best­sel­le­rów Empi­ku za słu­cho­wi­sko „Wil­ko­łak”.
Wyli­cy­to­wać moż­na też „Głod­ną Pusz­czę” Mar­ci­na Mort­ki, czy­li dru­gi tom serii „Dru­ży­na do zadań spe­cjal­nych” z auto­gra­fem autora.

 

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy